KIO 1146/20 Sygn. akt KIO 1146/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt KIO 1146/20 

WYROK 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 1

5 lipca 2020r. odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020r.  przez  odwołującego:  P.  M. 

prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P. M. 80-297 

Banino; 

ul. Głogowa 9 w postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: Gmina Miasto 

Koszalin  zastępowane  przez  Zarząd  Dróg  i  Transportu  w  Koszalinie;  75-815  Koszalin,  ul. 

Połczyńska 24 

orzeka 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz nakazuje odrzucenie oferty wykonawcy wybranego 

Kosztami postępowania obciąża  Gminę  Miasto  Koszalin zastępowaną przez  Zarząd 

Dróg i Transportu w Koszalinie; 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24 i zalicza w poczet 

kosztów postepowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy 

pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  P.  M.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  p.n.  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  ALFA  P.  M.  80-297  Banino;  ul. 

Głogowa 9 tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od Gminy Miasto Koszalin zastępowanej przez Zarząd Dróg i Transportu 

w Koszalinie; 75-815 Koszalin 

kwotę 11.100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy 

sto 

złotych zero groszy) na rzecz P. M. prowadzący działalność gospodarczą p.n. 

Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  ALFA  P.  M.  80-297  Banino;  ul.  Głogowa  9 


stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Koszalinie 

Przewodniczący:      …………..………………………… 


Uzasadnienie 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  Pełnienie  funkcji  Inżyniera  kontraktu  dla  zadania: 

„Rewitalizacja  parku  im.  Tadeusza  Kościuszki  przy  Bibliotece  Wojewódzkiej  w  Koszalinie",

nr zamówienia: TZP.221.15.2020.DSz 

Nr ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 528380-N-2020 z 

dnia 2020- 04-01 r. 

ODWOŁANIE 

Odwołujący na podstawie art. 180 ust. 2 w związku z art 179 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843. - dalej zwana „ustawa Pzp") 

wniósł odwołanie od następujących czynności Zamawiającego: 

wyboru,  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Usługowo  - 

Produkcyjne  EKOBUD  S.C.  J.  F.  &  A.  F. 

z  siedzibą  przy  ul.  Słowiańskiej  1  lb  (75-846)  w 

Koszalinie (dalej zwany 

„EKOBUD "); 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  EKOBUD,  pomimo  iż.  cena  zaoferowana 

przez tego wykonawcę jest ceną rażąco niską; 

3)  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy,  pomimo,  iż  nie  spełnia  on  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej,  który  zostanie  uznany  za  spełniony  „jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie:-  minimum  1  zadanie 

polegające  na  pełnieniu  funkcji  IK  zarządzającej  projektem  przy  realizacji  zadania 

obejmującego rewitalizację  parku  albo  innego  rodzaj  zorganizowaną zielenią wpisanego do 

rejestru zabytków, zgodnie z Działem ust. 1 pkt 2a) SIWZ co narusza 

1)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  PZP- 

przez  przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  me  zapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców; 

2) art. 7 ust. 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy PZP - 

poprzez wybór Wykonawcy niezgodnie z 

przepisami ustawy; 

3) art. 90 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy PZP w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

tej  ustawy,  poprzez  uznanie  wyjaśnień  złożonych  przez  EKOBUD,  za  wystarczające  i 


„obalające" podejrzenie „rażąco niskiej ceny" złożonej oferty, a w konsekwencji zaniechanie 

odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  w  sytuacji  gdy  ten  s

woimi  wyjaśnieniami  nie  rozwiał 

wątpliwości Zamawiającego w zakresie ceny oferty i nie pozbawił jej przymiotu „rażąco niskiej" 

i jej wybór jako najkorzystniejszej; 

względnie; 

art. 90 ust 1 i 1a ustawy przez zaniechanie ponownego wezwania Wykonawcy EKOBUD w 

powołanym  trybie  do  przedłożenia  wyjaśnień  szczegółowych  wraz  z  dowodami  na  ich 

poparcie; 

4) art 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 PZP polegające na uznaniu, że przedłożone 

przez wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie  zdolności  technicznej,  pomimo  że  dokumenty  te  nie  potwierdzają,  iż  wykonawca 

posiada  doświadczenie  polegające  na  pełnieniu  funkcji  IK  /  zarządzającej  projektem  przy 

realizacji  zadania  obejmującego  rewitalizację  parku  albo  innego  rodzaju  zorganizowaną 

zielenią wpisanego do rejestru zabytków; 

5) art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 w 

zw. z art. 89 ust 1 pkt 5 PZP, przejawiające się 

w  zaniechaniu  wykluczenia  wykonawcy  EKOBUD  z  postępowania  i  odrzucenia  jego  oferty, 

pomimo że wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

6) art. 91 ust. 1 PZP w zw. z art. 24 ust 1 pkt 12 PZP oraz art. 24 ust. 4 PZP przez dokonanie 

wyboru oferty EKOBUD jako najkorzystniejszej, podczas gdy wykonawca ten powinien zostać 

wykluczony 

z postępowania, a w konsekwencji jego oferta winna zostać odrzucona; 

art  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  podjęcia  dalszych  czynności  celem 

wyjaśnienia, czy podane przez wykonawcę EKOBUD informacje zawarte w wykazie usług są 

prawdziwe  oraz  zan

iechania  żądania  od  wykonawcy  przedstawienia  niebudzących 

wątpliwości dowodów ”należytego wykonania dostaw” dotyczących przedmiotu zamówienia. 

oraz innych przepisów wymienionych w treści niniejszego odwołania. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Odwołujący  wnosi  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia  decyzji  z  dnia  19.05.2020  r.  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

nakazanie ponownej oceny i badania ofert z uwzględnieniem: 

odrzucenia oferty Wykonawcy EKOBUD z postępowania wobec faktu, iż Wykonawca ten 

nie udowodnił, iż jego cena ofertowa nie jest rażąco niska: 


wykluczenia Wykonawcy  EKOBUD  z  postępowania,  wobec  tego,  iż  nie  wykazał  spełnia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  ujętych  w  zapisach  Działu  VI  ust.  I  pkt  2a)  S1WZ,  a  w 

konsekwencji odrzucenia jego oferty; 

dokonania, po wykonaniu czynności od 1) do 4), ponownego badania i oceny ofert; 

względnie o: 

5)  ponownego  wezwania  Wykonawcy  do  przedłożenia  szczegółowych  wyjaśnień  wraz  z 

dowodami,  w  zakresie  potwierdzenia,  iż  cena  oferty  nie  jest  rażąco  niska  i  dokonania 

ponownego badania i oceny tychże ofert po udzieleniu dodatkowych szczegółowych wyjaśnień 

przez w/w Wykonawcę; 

6)  wezwanie  Wykonawcy  EKOBUD  do  uzupełnienia  dokumentów  mających  potwierdzić 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu  (art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp)  Odwołujący  żąda  od  Zamawiającego  dokonania 

czynności zgodnie ze wskazanym powyżej żądaniem Odwołania. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  niesłusznie  dokonał  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez EKOBUD, ponieważ oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, 

a  Zamawiający  niezasadnie  przyjął,  iż  Wykonawca  -  EKOBUD  przedstawił  na  żądanie 

Zamawiającego wyrażone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy PZP  wyjaśnienia (pismo z dnia 27 

kwietnia 2020r. znak E/289/04/2020) pozwalające na przyjęcie, iż cena oferty wykonawcy  - 

EKOBUD  nie  jest  rażąco  niska,  w  szczególności  wobec  nie  przedstawienia  przez  tego 

Wykonawcę wiarygodnych dowodów na poparcie tez zawartych w tychże wyjaśnieniach. 

Nadto  Wykonawca  - 

EKOBUD  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

bowiem  wykazanie  się  przez  Wykonawcę  doświadczeniem  w  usłudze  pełnienia  funkcji 

inspektora nadzoru nie potwierdza 

warunku udziału w postępowaniu. 

Odwołujący wskazuje, że jego interes we wniesieniu odwołania polega na tym, iż w przypadku 

uwzględnienia  niniejszego  odwołania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  a  w  konsekwencji 

nakazania  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

dokonania ponownej oceny i badania złożonych ofert z uwzględnieniem żądań wskazanych w 

niniejszym  odwołaniu,  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty  Odwołującego,  bowiem  jego  oferta  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  w 

rankingu ofert. Nadto Odwołujący dąży w niniejszym postępowaniu do procedowania zgodnie 

z  przepisami  i  procedurami  ustawy  PZP,  które  jak  zauważa  nie  są  przez  Zamawiającego 

przestrzegane. Naruszenie zatem przepisów PZP przez Zamawiającego, które doprowadziło 


do  wniesienia  niniejszego  odwołania  może  przełożyć  się  na  szkodę  Odwołującego  mającą 

charakter majątkowy, co będzie związane z nieuzyskaniem zamówienia do realizacji. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  1  kwietnia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych,  nr  ogłoszenia:  528380-N-2020.  Szacunkowa  wartość  zamówienia, 

którego przedmiotem są usługi, jest niższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Z  uwagi  na  fakt,  że  zamówienie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  a 

wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych  polskich 

równowartości kwoty euro - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

kwot 

wartości  zamówień,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń 

Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp: 

1) niniejsze odwołanie wniesione jest w terminie, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

tj.  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej 

podstawę jego wniesienia; 

2) zachowany został warunek przekazania treści odwołania Zamawiającemu - stosownie do 

treści art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - przed upływem terminu do złożenia odwołania, na dowód 

czego Odwołujący załącza kopię nadania odwołania do Zamawiającego; 

3)  wpis  od  odwołania  został  należycie  uiszczony  -  tj.  w  wysokości  7  500  złotych  na  konto 

Urzędu Zamówień Publicznych, a dowód uiszczenia wpisu załączony został do odwołania. 

Odwołujący informację o wyborze jako oferty najkorzystniejszej wykonawcy -EKOBUD powziął 

w dniu 19.05. 2020 r., co powoduje, że termin złożenia niniejszego Odwołania upływa w dniu 

25  maja  2020  r.,  mając na  względzie  przepis  art.  14  ust.  2  ustawy  PZP.  Z  tych  powodów, 

niniejsze odwołanie wnoszone jest w terminie. 

Niniejsze  Odwołanie  zostało  podpisane  i  wniesione  w  imieniu  Odwołującego  się  przez 

należycie umocowanego pełnomocnika.   

Jednocześnie  Odwołujący  wskazuje,  iż  w  myśl  art.  180  ust.  2  ustawy  PZP  odwołanie 

przysługuje  Odwołującemu  w  ograniczonym  zakresie,  bowiem  wyłącznie  na  wybór 

najkorzystniejszej oferty. W tym względzie Odwołujący wskazuje na Wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie IV CSK 448/17 gd

zie, SN wskazuje, iż zawężenie pojęcia 

„wybór  najkorzystniejszej  oferty"  tylko  do  oceny  złożonych  ofert  pod  kątem  kryteriów 

ustalonych przez zamawiającego w s.i.w.z., nie znajduje oparcia w wykładni funkcjonalnej i 

systemowej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 


r. poz. 579 ze zm.). Odwołujący się od wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 180 ust. 2 pkt 6} 

może kwestionować tę czynność zamawiającego zarówno dlatego, że wybrana oferta nie jest 

najkorzystniejsza w 

świetle art. 91 i art. 2 pkt 5 ustawy, jak i dlatego, że oferta powinna była 

podlegać odrzuceniu lub składający ją podmiot - wykluczeniu z postępowania. 

W  dniu  14  lipca  2020r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  żądając  oddalenia 

odwołania w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie,  ponieważ  potwierdziły  się  obydwa  zarzuty 

podniesione  w  odwołaniu  to  jest  co  do  niespełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie doświadczenia zawodowego wykonawcy wybranego jak i rażąco niskiej ceny oferty 

wybranej. 

Izba  odnosząc  się  do  zarzutu  nie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia zawodowego ustaliła jak poniżej. 

Przedmiotem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  pełnienie  funkcji 

Inżyniera kontraktu dla zadania: ”Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece 

Wojewódzkiej w Koszalinie. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamówienie podprogowe.  

W dziale III siwz Opis przedmiotu zamówienia stwierdza się, że przedmiotem zamówienia jest 

„usługa Inżyniera Kontraktu” a zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Zakres przedmiotu 

zamówienia opisano w pkt 5 w Dziale III Opisu przedmiotu zamówienia w ppkt od 1 do 14 (str 

4 siwz), gdzie między innymi wskazane są czynności wynikające z przepisów ustawy prawo 

budowlane  (pkt  1)  a  także  obowiązki  wynikające  z  faktu  dofinansowania  zamówienia  ze 

środków zewnętrznych jak i inne obowiązki ciążące na inwestorze/zamawiającym (np. pkt 11-

13). Ponadto wskazuje się zał nr 1 i umowę jako określające szczegółowe obowiązki Inżyniera 

Kontraktu (pkt 14 str. 4 siwz).  

Zamówienie  zakwalifikowano  do  kodu  CPV  71.54.00.-5  usługi  zarządzania  budową  (str.  4 

siwz).      

Zamawiający  formułując  wymagania  od  oferentów  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego 

stwierdza, 

że powinni wykonać  minimum 1 zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu/ Zarządzającej projektem przy realizacji zadania obejmującego rewitalizację parku.  


Odwołujący  zakwestionował  odpowiedniość  przedstawionego  doświadczenia  zawodowego 

wykonawcy  wybranego  do  warunków  siwz.  Na  potwierdzenie  tego  zarzutu  przedstawił  na 

rozprawie  umowę  nr  21/2018  z  dniu  28  grudnia  2018  roku  pomiędzy  Miastem  Darłowo  a 

wykonawcą wybranym zwanym w tejże umowie „Inspektorem nadzoru (wstępna część umowy 

definiująca strony oraz § 2 gdzie Zleceniodawca zleca, a inspektor nadzoru przyjmuje na siebie 

obowiązki  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi).  Zakres 

wyznaczonych obowiązków sprowadza się do funkcji nadzoru inwestorskiego art.25 i 26 prawa 

budowlanego, które zamawiający opisał w § 3 ust.3 tejże umowy (str. 2 umowy). 

Odwołujący  tym  samym  wykazał  i  udowodnił,  że  wskazane  przez  wykonawcę  wybranego 

doświadczenie  zawodowe  na  inwestycji  „Zielone  Darłowo”  w  oświadczeniu  z  dnia 

21.04.2020r., 

na  wezwanie  zamawiającego  z  dnia  21.04.2020r.  nie  potwierdza  spełnienia 

warunku udziału doświadczenia zawodowego jako Inżyniera kontraktu czy też zarządzającego 

projektem  przy  realizacji  zadania  obejmującego  rewitalizację  parku  albo  innego  rodzaju 

zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru 

zabytków (wymóg siwz).   

Powyższe  ustalenie  Izby  wynika  nie  tylko  ze  zróżnicowanych  nazw  pełnionych  funkcji 

(Inspektor nadzoru inwestorskiego a Inżynier kontraktu/zarządzający projektem) ale również z 

porównania obowiązków przewidzianych dla Inżyniera kontraktu przedmiotowego zamówienia 

opisanych  jak  wyżej  nadmieniono  w  SIWZ  (Dz.  III  OPZ)  pkt  5  ppkt  1-14  siwz  str.  3-4;  w 

Załączniku  Nr  1  do  siwz  Szczegółowe  obowiązki  Inżyniera  kontraktu,  jak  również  projektu 

umowy  do  przedmiotowego  zamówienia  (§  2  ).  Oczywistym  jest,  że  skoro  zamawiający 

wymaga doświadczenia zawodowego Inżyniera kontraktu/zarządzającego projektem to zakres 

obowiązków  ustalonych  w  przedmiotowym  siwz,  stanowi  podstawę  do  wykładni  i  oceny 

wymaganego doświadczenia zawodowego, które powinno być porównywalne z przedmiotem 

zamówienia, o które ubiega się wykonawca wybrany.  

Zakres obowiązków Inżyniera kontraktu czy zamiennie zarządzającego projektem jest szerszy 

niż  obowiązki  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  regulowanego  prawem  budowlanym.    W 

ocenie  Izby  nie  wymaga  powyższe  stwierdzenie  szerszej  analizy,  przykładów,  czy  też 

wykładni, ponieważ dla profesjonalistów okoliczność ta ma charakter wiedzy podstawowej, a 

zamawiający  zakres  obowiązków  w  przedmiotowym  zamówieniu  dla  Inżyniera  kontraktu 

określił i opisał szczegółowo.   

W związku z powyższym, że zamawiający wymagał  doświadczenia zawodowego na funkcji 

Inżyniera  kontraktu/zarządzającego  projektem  to  pełnienie  obowiązków  na  robotach 

budowlanych  jako  inspektor  nadzoru 

inwestorskiego,  nie  spełnia  postawionego  wymogu 

doświadczenia zawodowego dla przedmiotowego zamówienia.  Tak więc odwołujący wykazał 

i udowodnił zamawiającemu  naruszenie wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp, w 


związku z przywołanymi powyżej postanowieniami siwz, co do wymaganego doświadczenia 

zawodowego  na  poziomie 

Inżyniera  kontraktu/zarządzającego  projektem,  a  nie  inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Również potwierdził się drugi zarzut odwołania co do podejrzenia rażąco niskiej ceny oferty 

złożonej przez  wykonawcę wybranego.  

W myśl  postanowień  Działu  XVIII  Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty,  cena  ma  charakter 

ryczałtowy  (str.16-17siwz).  Przy  czym  w  myśl  postanowień  siwz  w  przypadku  podejrzenia 

rażąco niskiej ceny wykonawca na wezwanie w trybie art.90 ustawy Pzp. ma obowiązek złożyć 

szczegółową kalkulację.  

W przedmiotowej sprawie zaoferowana cena 

przez wykonawcę wybranego  jest niższa o 36,57 

%  od  wartości  zamówienia  ustalonej  przez  zamawiającego  (pismo  zamawiającego  z  dnia 

22.04.2020r. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny). W tym stanie rzeczy zamawiający 

wzywał wykonawcę wybranego w procedurze obowiązku wynikającego z art.90 ust.1a pkt 1) 

ustawy  Pzp.  Zamawiający  wzywając do  wyjaśnień  powołał  się na  art.91  ust.1  ustawy  Pzp., 

żądając wyjaśnienia, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny złożonej oferty.  

Zamawiający,  jak  wynika  z  przywołanego  pisma,    wezwał  wykonawcę  wybranego  „do 

udzielenia 

wyjaśnień oraz złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny, w sposób czytelny oraz niepodlegający wątpliwościom, iż przedstawiona 

w ofercie cena nie jest w 

sposób zamierzony zaniżona i adekwatna do wartości zamówienia.” 

Uzupełniająco zamawiający w wezwaniu stwierdza, że wyjaśnienia i dowody powinny dotyczyć 

w  szcze

gólności  takich  elementów  jak  „oszczędność  metody  wykonania  zamówienia, 

wybranych rozwiązań technicznych, itd. zgodnie z treścią art.90 ust.1 pkt 1)ustawy Pzp. oraz 

inne  elementy  mające  wpływ  na  wysokość  ceny  podanej  w  ofercie.  Zamawiający  również 

przywołał postanowienia Rozdziału A Działu XVIII „opis sposobu obliczenia ceny” cytowany 

powyżej zgodnie z którym wykonawca wezwany ma obowiązek oprócz udzielenia wyjaśnień 

przedłożyć  opracowaną  przez  siebie  szczegółową  kalkulację  uwzgledniającą  ceny 

jednostkowe.    Również  w  wezwaniu  zamawiający  pouczył  wykonawcę  wybranego    o 

obowiązku  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  jako  obowiązku 

spoczywającym  na  wykonawcy  z  przywołaniem  art.90  ust.2  ustawy  Pzp.  Przywołując 

ponownie w dalszej części wezwania treść art.90 ust.1 ustawy Pzp zamawiający stwierdza, że 

wyjaśnienia  sporządzone  na  podstawie  art.90  ust.1  ustawy  Pzp.  posłużą  uzyskaniu 

dodatkowych  danych,  które  pozwolą  ocenić  realność  zaoferowanej  ceny.  W  zakończeniu 

wezwania zamawiający pouczył wykonawcę wybranego o skutkach wynikających w przypadku 

braku 

wyjaśnień, również jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  


Złożone  wyjaśnienia  wykonawcy  wybranego  w  piśmie  z  dnia  27.04.2020r.  zawierają,  nie 

poparte  wyliczeniami  rachunkowymi,  aspekty 

mające  wpływ  na  wycenę  przedmiotu 

zamówienia  i  tak:  siedzibę  własną  w  Koszalinie,  kontakty  inspektorów  drogą  mailową  oraz 

telefonią  komórkową,  dojazd  samochodami  na  budowę,  płynne  wykorzystanie  kadry, 

wieloletnie  doświadczenie,  efektywne  wykorzystanie  kadry,  obniżenie  kosztów  z  uwagi  na 

prowadzone już inne funkcje nadzoru na terenie Koszalina, oświadczenie o uwzględnieniu w 

wycenie wszystkich oczekiwa

ń zamawiającego co do czasu i częstotliwości pobytu na placu 

budowy.  Na  koniec  według  oświadczenia  wykonawcy  wybranego  koszty  dojazdu 

zminimalizowane  do  1  samochodu  na  maj

ą  wpływu  na  cenę,  koszty  administracyjne 

pokrywane z innych 

dochodów.   

W tym mi

ejscu Izba dokonując oceny samych wyjaśnień odnosząc się do ostatnich stwierdzeń 

wykonawcy  wybranego,  o  braku  wpływu  kosztu  1  samochodu  na  cenę  oraz  o  pokrywaniu 

kosztów administracyjnych z innych dochodów stwierdza, że świadczą te aspekty wyjaśnienia 

o  ni

eprawidłowości  dokonanej  wyceny.  Nawet  koszt  jednego  samochodu  stanowi  koszt 

rozłożony  w  czasie,  a  pokrywanie  kosztów  administracyjnych  z  innych  dochodów  jest 

dowodem na  nieuczciw

ą konkurencję wykonawcy wybranego.  

Izba odnosząc się do tabelarycznego zestawienia (str.2 wyjaśnień) stwierdza tylko i wyłącznie 

podział  kosztów  (koszty  osobowe 3 pracowników,  rezerwa,  zysk, tylko takie ogólne  są  tam 

pozycje). 

Podsumowując  złożone  wyjaśnienia,  Izba  stwierdza  brak  kalkulacji  szczegółowej 

uwzgledniającej ceny jednostkowe, tak jak wymagał zamawiający w wezwaniu do wyjaśnień 

rażąco niskiej ceny. Kalkulacja szczegółowa zawierająca ceny jednostkowe i niezbędny nakład 

pracy  obejmujący  czas  realizacji  zamówienia  z  podziałem  na  poszczególne  etapy  jego 

realizacji,  

rodzaj wykonywanych funkcji, z podziałem czasu i kosztami z tym związanymi na 

poszczególnych inspektorów kosztów administracyjnych oraz kosztów materiałów i urządzeń, 

obiektu 

niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  wynagrodzenia  wykonawcy  wybranego  jako 

Inżyniera  kontraktu  (marża/zysk  do  poniesionych  kosztów).  Przedłożona  kalkulacja 

szczegółowa uwzgledniająca ceny jednostkowe składników wynagrodzenia mogłaby stanowić 

jeden  z  dowodów  na realność  zaoferowanej  ceny.  Podsumowując  wykonawca  wybrany  nie 

sprostał  jednoznacznemu  i  kategorycznemu  wezwaniu  zamawiającego  i  zawartych  w  tym 

wezwaniu 

oczekiwań  co  do  wyjaśnień,  które  okazały  się  tylko  oświadczeniem  wykonawcy 

wybranego  bez  stosownych  wymaganych 

dowodów  chociażby  kalkulacji  szczegółowej  z 

cenami  jednostkowymi  co 

mogłoby  stanowić  podstawę  do  oceny  realności  wyceny.  Brak 

kalkulacji 

szczegółowej z uwzględnieniem cen jednostkowych powoduje, że prawidłowa ocena 

wyjaśnień  wskazuje  na  rażąco  niską  cenę  w  myśl  postanowień  art.  90  ust.3  ustawy  Pzp. 


Bowiem brak dowodów chociażby w postaci kalkulacji szczegółowej z cenami jednostkowymi  

należy  zakwalifikować  jako  nie  złożenie  wyjaśnień  z  punktu  widzenia  formalnego  wymogu 

wezwania  zamawiającego.  W  tym  stanie  rzeczy  odwołujący  udowodnił  naruszenie  przez 

zamawiającego art.90 ust.3 i art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. w zakresie nie odrzucenia oferty 

zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Powyższa ocena Izby 

wynika z nie wykonania 

wezwania zamawiającego do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami 

chociażby szczegółowej kalkulacji uwzgledniającej ceny jednostkowe.     

Podsumowując  odwołujący  udowodnił  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  ustawy  co  do 

warunku doświadczenia  zawodowego,  jako  nie spełniającego  opisanych powyżej  wymagań 

siwz  w  zakresie  doświadczenia  inżyniera  kontraktu/  zarządzającego  projektem,  a  nie  jak 

wykazał  się  wykonawca  wybrany  doświadczeniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

Powyższe  skutkuje  wykluczeniem  wykonawcy  wybranego  na  podstawie  art.24  ust.1  pkt  12 

ustawy Pzp. a w konsekwencji uznanie oferty wykonawcy wykluczonego za odrzuconą w myśl 

art.24 ust.4 ustawy Pzp.  

Ponadto  odwołujący  udowodnił  zamawiającemu  naruszenie  art.90  ust.3  ustawy  Pzp.  w 

związku  z  art.89  ust.1  pkt  4  ustawy  Pzp.  z  powodu  nie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

wybranego zawierającej rażąco niska cenę, wobec uchylenia się od złożenia wyjaśnień wraz 

z  dowodami  w  tym  kalkulacją  szczegółową  z  uwzględnieniem  cen  jednostkowych 

wynagrodzenia.  

W  tym  stanie  rze

czy  Izba  na  podstawie  art.192  ust.2  ustawy  Pzp  uwzględniła  odwołanie 

stwierdzając  naruszenie  przepisów  ustawy  przywołanych  w  odwołaniu,  których  naruszenie 

miało wpływ na wynik postępowania.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 7.500,00 zł. w 

koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od zamawiającego  na rzecz odwołującego 

kwotę 7.500 zł 00 gr jako koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od 

odwołania. Pełnomocnik odwołującego złożył fakturę vat za udział w procesie, stąd zasądzono 

3600.00, na rzecz zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:      …………..………………………… 


wiper-pixel