KIO 1144/20 POSTANOWIENIE dnia 8 lipca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt: KIO 1144/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  8  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Kapsch  Telematic 

Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Instytut 

Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

postanawia: 

1.  Umar

za postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  

wykonawcy Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie kwoty 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 1144/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –   Instytut  Łączności  –  Państwowy  Instytut  Badawczy  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  u

sługę  prowadzenia  miejsc  obsługi  klienta  –  punktów 

dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu 

poboru opłat (ESPO) (znak postępowania: DZ/02/20). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 15 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 095-227135. 

W dniu 

25 maja 2020 r. wykonawca Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia 

w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  

i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania Zamawiającego oraz 

umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty, w szczególności poprzez: 

a)  odwołanie  się  w  Załączniku  A  do  SIWZ  -  Istotne  Postanowienia  Umowy  („IPU”),  

w szczególności w pkt. 3 i 4 preambuły, § 1 ust. 16, § 1 ust. 23, § 1 ust. 2, § 2 ust. 1, § 2  

ust. 2, 

§ 2 ust. 3, § 3 ust. 3, § 4, § 5 ust. 6, § 5 ust. 7, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2, § 6 ust. 3, § 8 ust. 

3 p

kt 5, § 8 ust. 9, § 9, § 10 ust. 4, § 11, § 14 ust. 5 i 6 do Umowy Podstawowej, której treść 

determinować  ma  obowiązki  Wykonawcy  w  niniejszym  Postępowaniu,  a  która  nie  została 

udostępniona jako część  SIWZ,  a dodatkowo poprzez  posługiwanie się przy  tym  odesłaniu 

kwantyfikatorem  „w  szczególności”  (pkt.  4  preambuły  §  2  ust.  2),  który  stwarza  dalszą 

niejasność i niepewność co do tego, jakie jeszcze inne postanowienia kontraktowe miałyby 

wiązać wykonawcę; 

b) nieprecyzyjny i niejasny opis przedmiotu zamówienia w zakresie załącznika B do SIWZ - 

Opis  Przedmiotu  Zamówienia  („OPZ”),  w  szczególności  w  punktach:  1.2.,1.2.1.

l

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. (vii) 2.1.6., 2.1.7., 2.2., 2.3., 2.4. 2.5., 2.7., 2.10.2., 2.10.9., 3.1.4., 

3.1.7., 3.1.9., 3.1.10, 3.2., 4.3 oraz Załącznika numer 1 do OPZ, którego opis winien określać 

w sposób wyczerpujący zakres zobowiązania Wykonawcy; 

2. art. 353

 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, art. 29 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy Pzp 

poprzez  ukształtowanie  IPU  oraz  OPZ  w  sposób  sprzeczny  z  zasadami  współżycia 


społecznego  i  naturą  stosunku  umownego,  który  w  wyniku  udzielenia  zamówienia  miałby 

zostać  nawiązany,  w  związku  z  nieproporcjonalnymi  do  przedmiotu  i  zakresu  zamówienia 

obciążeniami i ryzykami nakładanymi na wykonawcę, w tym również wobec nieprecyzyjnego i 

niejednoznacznego 

opisania 

przedmiotu 

zamówienia 

przez 

Zamawiającego,  

w szczególności poprzez: 

a)  szerokie  i  nieprecyzyjne  ukształtowanie  obowiązku  współpracy  wykonawców  

z podmiotami trzecimi w § 3 ust. 2 pkt 4 IPU, 

b) wskazanie w § 3 ust. 4 IPU obowiązku zatrudniania osób prowadzących miejsca obsługi 

klienta na podstawie umowy o pracę, wobec braku precyzyjnego określenia kim są te osoby 

oraz  zbyt  szeroki  zakre

s  treści  umowy  o  pracę,  jakiego  na  potwierdzenie  spełnienia 

powyższego warunku Zamawiający może żądać zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 2 IPU, 

c)  nieprecyzyjne  i  zbyt  szerokie  wskazanie  w  §  4  ust.  2  IPU  zakresu  obowiązków 

zaczynających swój bieg z chwilą przejęcia obowiązków wynikających z IPU, 

d)  wskazanie  w  §  4  ust.  3  oraz  §  9  ust.  4  IPU,  że  Wykonawca  ma  wykonywać  określone 

obowiązki jeszcze przed rozpoczęciem biegu okresu, na jaki umowa zostaje zawarta i braku 

sprecyzowania  procedury  przejęcia  obowiązków  przez  wykonawcę  oraz  wynagrodzenia  za 

wykonanie tych czynności, 

e) nieprecyzyjne wskazanie terminu płatności wynagrodzenia w § 5 ust. 3 IPU, 

f)  wprowadzenie  w  §  7  IPU  mechanizmu  wykonania  zastępczego  w  przypadku  opóźnienia 

wykonawcy,  a  więc  nawet  bez  jego  winy,  oraz  możliwości  rozwiązania  umowy  nawet  

w przypadku jednostkowego opóźnienia, 

g) wskazanie w§ 8 ust. 3 pkt 3 IPU, że umowa może zostać zmieniona, również poprzez istotne 

zmniejszenie jej zakresu, jeśli okaże się, że Zamawiający nie ma środków na sfinansowanie 

jej wykonywania, 

h) wprowadzenie § 10 ust. 1 IPU nieproporcjonalnie długiego (10 lat) okresu poufności, 

i)  nieprecyzyjne  i  obciążające  wykonawcę  nadmiernym  i  niemożliwym  do  przewidzenia 

ryzykiem regulacje dotyczące możliwości rozwiązania umowy przez Zamawiającego w § 9 ust. 

2 i 4 IPU, 

j)  brak  rzetelnego  opisu  sposobu  naliczania  wysokości  składki  ubezpieczeniowej  w  §  11  

ust. 1 IPU, 

k)  niewspółmierne  do  zakresu  i  przedmiotu  zamówienia  przewidziane  w  §  12  ust.  11  IPU 

postanowienia dotyczące zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

l)  niewspółmierne  do  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  przewidziane  w  punkcie  2.1.1.  OPZ 

postanowienia  ograniczające  możliwości  zmiany  jedynie  do  10%  ilości  Punktów 

Dystrybucyjnych lub ich lokalizacji. 

3. art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ustawy Pzp 

poprzez określenie przez Zamawiającego warunków 


udziału 

postępowaniu, 

tj. 

wymagań 

dotyczących 

zdolności 

technicznej  

i  zawodowej,  w  sposób  niejasny  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia, 

uniemożliwiając  w  konsekwencji  obiektywną  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia, 

4. art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

poprzez ustalenie kryterium oceny ofert, w taki sposób, że waga 

kryterium ceny wynosi faktycznie powyżej 90%, a nie 60% jak wskazuje Zamawiający, co jest 

niezg

odne z Pzp, gdyż przedmiot zamówienia nie dotyczy usług standardowych. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 

udostępnienie pełnej treści Umowy Podstawowej wraz z precyzyjnym wskazaniem, które 

postanowienia  Umowy  Podstawowej  miałyby  stać  się  częścią  IPU  lub  wykreślenie  

w  IPU  wszystkich  odniesień  do  niej  i  wskazanie  precyzyjnie  przedmiotu  zamówienia  

i obowiązków wykonawcy bezpośrednio w treści IPU, 

nadanie  §  3  ust.  2  pkt  4  IPU  brzmienia:  „współpracy  z  Zamawiającym  oraz  podmiotami 

trzecimi,  w  tym 

podmiotami  wskazanymi  przez  Zamawiającego,  jeżeli  współpraca  z  tymi 

podmiotami jest konieczna do realizacji Przedmiot

u Umowy”, 

nadanie § 3 ust. 4 i ust. 5 IPU brzmienia: „(4) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp wymaga, aby 

wszystkie osoby wykonujące pracę w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502, ze zm.)  

w miejscach obsługi klienta były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres co najmniej realizacji zamówienia. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się 

do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o takich samych kwalifikacjach. (5) 

Warunek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy wyłącznie osób, których zadania polegają 

wyłącznie 

na 

realizacji 

zamówienia 

objętego 

niniejszą 

Umową.”  

i w konsekwencji zmianę punktu III. 1. 7 SIWZ, 

nadanie  §  4  ust.  2  IPU  brzmienia  „Terminy  realizacji  poszczególnych  obowiązków 

wynikających z Umowy wyznacza dzień 3 sierpnia 2020 r. godz. 00:00 jako punkt krytyczny, 

od którego powinno nastąpić przejęcie Usługi od Obecnego Podwykonawcy oraz niezakłócone 

i  nieprzerwane  jej  świadczenie  przez  Wykonawcę,  które  jest  niezbędne  do  poboru  Opłaty 

Elektronicznej, stosownie do przepis

ów Ustawy o Drogach Publicznych”, 

doprecyzowanie  w  §  4  ust.  3  oraz  konsekwentnie  w  §  9  ust.  4  IPU,  w  jakim  czasie  

i w jaki sposób ma nastąpić przejęcie obowiązków przez  wykonawcę oraz  wyraźne objęcie 

tego  okresu  zakresem  umowy,  a  tym  samym  wynagrodzeniem  oraz  zobowiązanie  się 

Zamawiającego do współpracy w tym zakresie w szczególności w kontaktach z podmiotami 


od których obowiązki mają być przejmowane, 

nadanie § 5 ust. 3 IPU brzmienia: „Wynagrodzenie miesięczne w kwocie netto ____  zł 

(słownie:   ________________________ ),  powiększonej  o  podatek  VAT  w  stawce 

obowiązującej, będzie płatne z dołu w terminie do 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego 

miesiąca  kalendarzowego  obowiązywania  niniejszej  Umowy  na  podstawie  prawidłowo 

wystawionej faktury VAT”, oraz wskazanie  w § 3 ust. 7 pkt 2 IPU, że anonimizacji podlega 

również kwota wynagrodzenia pracownika, 

zastąpienie w § 7 ust. 1 IPU słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”, 

wykreślenie § 7 ust. 2 IPU, 

nadanie § 7 ust.  4 IPU  brzmienia:  „za wypadki  nagłe określone w  art.  480 § 3 Kodeksu 

cywilnego, Strony uznają wszystkie wypadki, które mogłyby zakłócić ciągłość poboru Opłaty 

Elektronicznej. ”, 

wykreślenie § 8 ust. 3 pkt 3 IPU, 

wykreślenie § 9 ust. 2 i 4 IPU, 

nadanie  §  10  ust.  1  IPU  brzmienia  „Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  

poufności Informacji Poufnych od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 lat od momentu ustania 

obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny jej wygaśnięcia. ”, 

wskazanie w § 11 ust. 1 IPU w jaki sposób Zamawiający będzie naliczał wysokość składki 

ubezpieczeniowej poprzez nadanie mu brzmienia: 

„Zamawiający zawrze i będzie utrzymywał 

ochronę ubezpieczeniową wspólnego  ubezpieczenia (co-insurance)  wymaganą przez  GITD 

na podstawie Umowy Podstawowej, która to ochrona będzie obejmować również Wykonawcę 

oraz  jego  podwykonawców  i  dostawców.  Łączny  udział  Wykonawcy  w  kosztach  składki 

ubezpieczeniowej  dla  Wykonawcy  i  jego  podwykonawców  oraz  dostawców  wynosi  0,36% 

Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku rozwiązania Umowy Głównej bądź 

odstąpienia  od  Umowy  Głównej  przed  upływem  terminu,  na  jaki  została  zawarta,  udział 

Wykonawcy  w  kosztach  składki  ubezpieczeniowej  dla  Wykonawcy  i  jego  podwykonawców 

oraz dostawców ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu”, 

nadanie  §  12  ust.  11  IPU  brzmienia:  „Zamawiający  zwróci  Zabezpieczenie  Należytego 

Wykonania  Umowy  w  wy

sokości  100%  Zabezpieczenia  Należytego  Wykonania  Umowy  -  

w  terminie  30  dni  od  dnia  zakończenia  świadczenia  Usług  na  podstawie  niniejszej  Umowy 

Głównej co nastąpi pod warunkiem uznania przez Zamawiającego, że Umowa została w tym 

zakresie należycie wykonana i w części, w jakiej Zamawiający nie pokrył  z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy”, 

określenie w punkcie 1.2. OPZ, co należy rozumieć pod pojęcie Prace, 

określenie  w  punkcie  1.2.1.  OPZ  mechanizmu  współpracy  pomiędzy  Zamawiającym  


a Wykonawcą w wyborze Dostawców, 

określenie  w  punkcie  1.2.5.  OPZ  szczegółowych  zasad  wsparcia  Zamawiającego  

w opracowywaniu Podręcznika Operacyjnego, 

określenie  w  punkcie  1.3.  OPZ  terminu  w  jakim  Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy 

Urządzenia, Podręcznik Operacyjny, FAQs, Szkolenia oraz usług Helpdesk i Telefonicznego 

Centrum  Obsługi  (Cali  center)  oraz  określenie  szczegółowych  zasad  współpracy  

z Wykonawc

ą, o której mowa w niniejszym punkcie, 

19. w 

punkcie 1.4. OPZ zdefiniowanie pojęcia „Klient” lub usunięcie zdania zawierającego to 

pojęcie i nadanie temu punktowi następującego brzmienia  „W  zakresie określonym Umową 

Wykonawczą,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wcześniejszego  pisemnego 

zatwierd

zenia lub zgody IŁ-PIB na wykonanie Prac’’, 

20.  w  punkcie 

1.4.  OPZ  szczegółowe  określenie  zasad  współpracy  Zamawiającego  

i Wykonawcy w przedmiocie uzyskania zgody lub zatwierdzenia Klienta na wykonanie Prac,  

zmianę punktu 2.1.1. OPZ z „Wykonawca utrzyma i będzie prowadził, bezpośrednio lub 

przez  swoich  Dostawców,  190  (sto  dziewięćdziesiąt)  Punktów  Dystrybucyjnych  

w lokalizacjach określonych w Załączniku nr 2, z zastrzeżeniem możliwości zmiany do 10% 

ilości Punktów Dystrybucyjnych lub ich lokalizacji w porozumieniu z IŁ-PIB na dzień 3.08.2020 

r.” na „ Wykonawca utrzyma i będzie prowadził, bezpośrednio lub przez swoich Dostawców, 

190  (sto  dziewięćdziesiąt)  Punktów  Dystrybucyjnych  w  dowolnych  lokalizacjach,  zgodnie  z 

wymaganiami przewidzianymi w OPZ

”, 

w punkcie 2.1.2. OPZ określenie szczegółowych zasad zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zamawiającym  a  Wykonawcą,  na  mocy  których  zostanie  zmniejszona  ilość  Granicznych 

Punktów Dystrybucyjnych lub ich lokalizacji, 

23.  doprecyzowanie  punktu  2.1.3

.  OPZ  poprzez  określenie  terminu,  w  jakim  Zamawiający 

dostarczy Wykonawcy w formie odcinków i mapy cyfrowej informacje o Sieci Dróg Płatnych, 

wykreślenie punktu 2.1.4 (vii) OPZ, 

doprecyzowanie  punktu  2.1.6.  OPZ  poprzez  określenie  powierzchni  parkingowej  dla 

samochodów  ciężarowych  oraz  doprecyzowanie  zasad  zwolnienia  Wykonawcy  i  jego 

Dostawców z obowiązku zapewnienia powierzchni parkingowej, 

w punkcie 2.1.7. OPZ usunięcie zdania „Personel będzie miał prawo zapewnić dodatkowe 

usługi poza usługami wymaganymi w niniejszym Zakresie Prac pod warunkiem, że osiągnięte 

zostaną Poziomy Usług określone w SLA”, 

wykreślenie z punktu 2.2. OPZ zdania „Personel będzie miał prawo zapewnić dodatkowe 

usługi poza usługami wymaganymi w niniejszym Zakresie Prac pod warunkiem, że osiągnięte 

zostaną Poziomy Usług określone w SLA”, 

28. w punkcie 2.3. OPZ doprecyzowanie zasad zlecenia dodatkowych prac oraz mechanizmu 


wynagradzania z tytułu ich wykonania przez Wykonawcę, 

wykreślenie z punktu 2.4. OPZ zdania „IŁ-PB będzie negocjował warunki umów wyłącznie 

z Wykonawcą”, 

30.  z

mianę  dwóch  ostatnich  zdań  w  punkcie  2.4.  OPZ  poprzez  nadanie  im  następującego 

brzmienia:  „IŁ-PIB  będzie  miał  prawo  wglądu  do  wszystkich  dokumentów  związanych  ze 

stosunkami  umownymi  pomiędzy  Wykonawcą  oraz  obecnymi  Dostawcami  PD  dotyczącymi 

zakresu  związanego  z  realizacją  niniejszego  zamówienia.  Wykonawca  na  każde  żądanie 

umożliwi IŁ-PIB dostęp do takich dokumentów”, 

w  punkcie  2.5.  OPZ  wskazanie  terminu  w  jakim  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy 

mat

eriały marketingowe i materiały potrzebne do oznakowania Punktów Dystrybucyjnych, 

w  punkcie  2.7.  OPZ  określenie  zasad  współpracy  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  

i jego Personel w czasie instalowania Urządzeń w poszczególnych Punktach Dystrybucyjnych, 

doprecyzowanie punktu 2.10.2. OPZ poprzez określenie co należy rozumieć pod pojęciem 

„maksymalnie prosty”, 

wskazanie w punkcie 2.1.0.2. OPZ dokładnego terminu w jakim Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy  listę  najczęściej  zadawanych  pytań  (FAQ)  oraz  materiały  marketingowe  

i informacyjne dotyczące zakresu wymaganych informacji ogólnych, 

doprecyzowanie  punktu  3.1.2.  OPZ  poprzez  określenie  dokładnych  miast  i  ich  liczby,  

w których rozmieszczone będą Punkty Obsługi Klienta, 

określenie w punkcie 3.1.4. OPZ dokładnej liczby miejsc parkingowych dla samochodów 

w Punktach Obsługi Klienta, 

wskazanie  w  punkcie  3.1.7.  OPZ  dokładnego  terminu,  w  jakim  Zamawiający  dostarczy 

Wykonawcy materiały marketingowe i materiały potrzebne do oznakowania Punktów Obsługi 

Klienta, 

w punkcie 3.1.9. OPZ określenie dokładnych zasad na jakich Wykonawca i jego Personel 

wspierać mają Zamawiającego w czasie instalowania Urządzeń w poszczególnych Punktach 

Obsługi Klienta; w punkcie 3.1.10 OPZ określenie dokładnych zasad na jakich Wykonawca 

wspierał będzie Zamawiającego w określeniu liczby Personelu dla każdego Punktu Obsługi 

Klienta  oraz  w  faktycznym  zapewnieniu  Personelu  w  celu  przeprowadzenia  szkolenia  

i procedury certyfikacji, 

doprecyzowanie w punkcie 3.2. OPZ co należy rozumieć pod pojęciem dodatkowych prac 

oraz  wskazanie  mechanizmu  ich  zlecenia  przez  Zamawiającego,  tj.  terminu  oraz  zasad 

wynagradzania Wykonawcy z tytułu ich wykonania, 

w punkcie 4.3. OPZ doprecyzowanie zasad zwiększenia lub zmniejszenia liczby Punktów 

Dystrybucyj

nych, Punktów Obsługi Klienta, Granicznych Punktów Dystrybucyjnych, 

w punkcie 4.3. OPZ określenie zasad świadczenia przez Wykonawcę świadczenia usług 


w  dodatkowych  Punktach  Dystrybucyjnych,  Punktach  Obsługi  Klienta  oraz  Granicznych 

Punktach  Dystrybucyj

nych,  w  tym  w  szczególności  mechanizmu  ich  zlecenia  przez 

Zamawiającego, terminu oraz zasad wynagradzania Wykonawcy, 

42.  w 

zakresie  załącznika  numer  1  do  OPZ  zmianę  punktu  3.3.7,  3.3.6.,  3.3.11.  poprzez 

wskazanie,  że  Wykonawca  nie  będzie  odpowiedzialny  za  zdarzenia,  które  pozostają  poza 

kontrolą pracowników Miejsc Obsługi Klienta, 

43.  z

mianę  punktu  X.3  SIWZ  w  zakresie  wymagań  dotyczących  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej poprzez przyjęcie nowego następującego brzmienia: W zakresie doświadczenia: 

o  udziel

enie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy  którzy  wykażą,  że  posiadają 

niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  tzn.:  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

tym  okresie,  wykonali  minimum  1 (jedną)  umowę,  której  przedmiotem  było nieprzerwane 

świadczenie  usług  w  zakresie  Miejsc  Obsługi  Klienta  dla  Systemu  Elektronicznego  Poboru 

Opłat Drogowych przez okres minimum 3 miesiące”, 

44. z

mianę opisu kryterium oceny ofert opisanej w punkcie XIX SIWZ w zakresie dotyczącym 

kryterium  Gotowość  do  świadczenia  Usługi  Utrzymania  Dotychczasowych  Miejsc  Obsługi 

Klienta 

poprzez zastąpienie wzoru: Gc=Gw/Gu x 40 pkt na następujący wzór: ((Gw - 0,9 x Gu) 

/ (Gu - 0,9 x Gu)) x 40%. 

Izba ustaliła, że w terminie, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono 

przystąpień. 

W dniu 7 lipca 

2020 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej drogą 

elektroniczną pismo, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie.  

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania wystąpiły 

przesłanki  do  umorzenia postępowania odwoławczego na  podstawie art.  187  ust.  8  ustawy 

Pzp.  Zgodnie  bowiem  z  ww.  przepisem,  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego 

i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 


W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości 

000,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel