KIO 114/20 Sygn. akt KIO 114/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 114/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Katarzyna Prowadzisz  

                                   Agnieszka Trojanowska 

po 

rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 31 stycznia 2020 r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20 

stycznia 2020 r. przez 

odwołującego: Budimex S.A. 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 

9    w  p

ostępowaniu  powadzonym    przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53 

przy  udziale  przystępującego:  Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów  KOBYLARNIA 

S.A. (lider) 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8 oraz MIRBUD S.A.(partner) 96-100 Skierniewice, ul. 

Unii Europejskiej 18 

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami postępowania obciąża Budimex S.A. 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 

9 i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 2.000 zł 00 gr (słownie: 

dwa  tysiące  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Budimex  S.A.  01-204 

Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9 

tytułem wpisu od odwołania. 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Budimex S.A. 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9 

kwotę 18.000,00 zł 00 gr 

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą 90% uiszczonego 

wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 


dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

Członkowie:             ………………………………… 

………………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Za

mawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Kontynuacja projektowania i budowy 

drogi  ekspresowej  S-5  na  odcinku  Nowe  Marzy-Bydgoszcz 

–  granica  województwa 

kujawsko-pomorskiego  i  wielkopolskiego  na  odc

inku  od  węzła  „Białe  Błota”  (bez  węzła)  do 

węzła „Szubin”(bez węzła) o długości około 9,7 km”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  22  sierpnia  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 161-395 463. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  30  stycznia  2020  roku  cofnął  odwołanie  wnosząc  o  umorzenie 

postępowania. 

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 

8  zdanie  pierwsze  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo  z

amówień  publicznych,  umorzyła postępowanie odwoławcze  wydając postanowienie 

w sprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972)  

orzekła o dokonaniu zwrotu na 

rzecz odwołującego z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90 % należnego 

wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

Członkowie:             ………………………………… 

………………………………… 


wiper-pixel