KIO 1140/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt: KIO 1140/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez  udzia

łu stron i uczestników w dniu 2 

czerw

ca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia: Heatco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i WOD-REM Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Nowej Sarzynie w postępowaniu prowadzonym przez Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: Heatco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i WOD-REM Sp. z o.o.  z 
siedzibą  w  Nowej  Sarzynie  kwoty  20  000  zł  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero 
groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:……………………….. 


Sygn. akt: KIO 1140/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z 

siedzibą w Warszawie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Budowa  i  przebudowa  sieci 
ciepłowniczej  na  terenie  miasta  Lublin  -  dotyczy:  Zadania  Nr  1  (Poddziałanie  1.6.2,  poz. 
2.4.3)  pn.:  Budowa  osiedlowej  sieci  ciepłowniczej  od  komory  B-4  do  komory  B-8  przy  ul. 
Poligonowej w Lublinie. Nr budżetu: I/00497/TCO/17. 

Zadanie Nr  1 będzie realizowane  w  ramach  Projektu  pn.: „Rozbudowa  efektywnego 

systemu  ciepłowniczego  na  terenie  miasta  Lublin”  (Działanie  1.6.)  współfinansowanego  ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2020  w  związku  z  podpisaną  umową  o  dofinansowanie  o  nr  POIS.01.06.02-00-

0028/16-00 z dn. 07.11.2017r. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 072-172979 w dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  zostało  przekazane  Odwołującemu: 

wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się  o  udzielenie  zamówienia:  Heatco  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Katowicach i WOD-REM Sp. z o.o.  z siedzibą w Nowej Sarzynie w dniu 14 maja 

2020 r. 

W  dniu  25  maj

a  2020  r.  Odwołujący:  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  od  zaniechania  czynności  Zamawiającego,  polegającej  na  zaniechaniu 
wezwania  Wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Miejskiej  G.  S.  z  siedzibą  w  Lublinie, 

zwanego  dalej  PIM, 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  pojadanej  w 

ofercie z zakresie Zadania nr 1. 

W  związku  z  zaniechaniem  czynności  przez  Zamawiającego  w  wymienionym 

postępowaniu, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 

zwanej  dalej  Pzp  w  związku  z  art.  91  b  ust.  1 Pzp  oraz  art.  89  ust.  1 pkt  4)  Pzp,  poprzez 
zaniechanie wezwania PIM do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny złożonej 

oferty, w s

ytuacji, gdy zaoferowana całkowita cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 


Wskutek opisanego zaniechania, Zamawiający – w ocenie Odwołującego - naruszył: 

art. 91 b ust. 1 Pzp w brzmieniu: Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną 

do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, poprzez brak zweryfikowania podstaw odrzucenia oferty złożonej 

przez PIM, oraz 

art.  89  ust.  1  pkt  4)  Pzp,  w  brzmieniu:  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Odwołujący wnosił o: 

unieważnienie przeprowadzonej aukcji elektronicznej, 

wezwanie  PIM  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 
wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia 

zaoferowanej ceny oferty na poziomie 1.434.18

0,00 zł brutto. 

Po zweryfikowaniu, czy oferta PIM nie zawiera rażąco niskiej ceny, wykonanie 

czynności  zgodnie  z  SIWZ  i  Pzp,  m.in.  przez  powtórzenie  aukcji  elektronicznej  z  udziałem 
lub bez udziału PIM, w zależności od wyniku weryfikacji prawidłowości określenia ceny oferty 
przez tego Wykonawcę. 

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

niejawnym z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na 

podstawie przepisu art. 186 ust.2 zd.1 ustawy Pzp.  

W dniu 2 czerw

ca 2020 r. przed wyznaczoną rozprawą wpłynęła do siedziby Krajowej 

Izby Odwoławczej odpowiedź Zamawiającego na odwołanie zawierająca jego oświadczenie 
o  uwzględnieniu  odwołania  w  całości  z  deklaracją  Zamawiającego  o  wykonaniu  w 
postępowaniu czynności zgodnie z żądaniem Odwołującego.  

Nadto, 

Zamawiający  wnosił  o  umorzenie  przedmiotowego  postępowania  na 

posiedzeniu niejawnym i o wzajemne zniesienie jego kosztów. 

 Zgodnie  z  art.186  ust.2  zd.1  ustawy  Pzp  w  przypadku 

uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 
postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 


warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie żaden wykonawca. 

Jednocześnie  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.185  ust.2  zd.  1  cyt.  ustawy  Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Izba  ustaliła również,  że w  niniejszej  sprawie zgłoszenie takie nie  zostało  dokonane 

po stronie Zamawiającego. 

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1 

ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 
nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 
przedstawione  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania 
nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza 
koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.2  art.186  us

tawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  1  powyższego 

przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.                   

Przewodniczący:……………………….. 


wiper-pixel