KIO 1139/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt: KIO 1139/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 22 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  roku  przez  DGT  Spółkę  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Straszynie w postępowaniu prowadzonym przez PGE 

Dystrybucja Spółkę Akcyjną w Lublinie 

przy udziale wykonawcy 

ANDRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,  

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  DGT 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Straszynie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Lublinie. 


Sygn. akt: KIO 1139/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – PGE Dystrybucja Spółkę Akcyjną w Lublinie – prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  modemów  do 

zdalnej transmisji danych z liczników energii elektrycznej. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą 

P.z.p. 

W dniu 25 maja 2020 roku wykonawca 

DGT Sp. z o.o. w Straszynie (dalej: odwołujący) 

wniósł odwołanie, zarzucając zamawiającemu naruszenie: 

art. 90 ust.1 ustawy P.z.p.

, poprzez bezzasadne zaniechanie wezwania do wyjaśnień 

Andra  Sp.  z  o.o.  wraz  ze  złożenie  odpowiednich  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  i 

składowych ceny oferty w postępowaniu; 

art.7 ust.1 ustawy P.z.p., poprzez wadliwe i nierzetelne przeprowadzen

ie oceny próbki 

złożonej przez odwołującego oraz brak sporządzenia odpowiedniego uzasadnienia w zakresie 

niespełnienia przez modem odwołującego standardów obsługi technologii LTE 450 MHz. 

art.8  ust.3  ustawy  P.z.p.

,  poprzez  ujawnienie  skutecznie  zastrzeżonych  informacji 

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  odwołującego,  podmiotowi  trzeciemu  będącemu 

podmiotem konkurencyjnym wobec o

dwołującego. 

Z uwagi na powyższe odwołujący wniósł o: 

powtórzenie badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, w tym: 

a. 

wezwanie Andra Spółka z .o.o. do złożenia wyjaśnień i udowodnienia, iż cena oferty w 

niniejszym  postępowaniu  nie  jest  ceną  rażąco  niską.  W  przypadku  braku  wymaganych 

dowodów – odrzucenia oferty Andry na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. 

b. 

przeprowadzenie  ponownej  oceny  dwóch  próbek,  tj.  modemu  DGT  (UMADv5R/09) 

dostarczonych 

w  postępowaniu,  pod  kątem  spełnienia  wszystkich  wymagań  obsługi 

technologii LTE 450 MHz. W przypadku uznania zarzutów odwołania za zasadne, przyznanie 

o

dwołującemu  dodatkowych  15  punktów  za  Obsługę  technologii  LTE  450  MHz  przez 

dostarczone modemy i ponowne przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 

c. 

sporządzenie rzetelnej dokumentacji z przeprowadzenia oceny dwóch próbek modemu 

o

dwołującego, 

przeprowadzenie dowod

ów z dokumentów załączonych do odwołania, 

obciążenie  zamawiającego  w  całości  kosztami  postępowania  odwoławczego  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą. 


W  dniu  22  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołujący,  cofnął 

odwołanie wniesione w dniu 25 maja 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

–umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba postanowiła 

zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

………………………………… 


wiper-pixel