KIO 1138/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt KIO 1138/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

po 

rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  5  czerwca  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

25  maja  2020  r.  przez 

wykonawcę  MPTechnology  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Słupsku  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Andrychów  z  siedzibą  

w Andrychowie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  MPTechnology  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Słupsku kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art

.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 1138/20  

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Andrychów  z  siedzibą  w  Andrychowie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pn.  „Budowa  systemu  dynamicznej  informacji 

przystankowej  i  systemu  zarządzania  transportem  publicznym  w  Gminie  Andrychów”  

(nr  postępowania  BZP.271.1.2020).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

7  stycznia  2020  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  

. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  zwanej  dalej  w  skrócie  Pzp.  Wartość  przedmiotu 

zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  MPTechnology  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Słupsku  (dalej  Odwołujący),  pismem  które  drogą  elektroniczną 

wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  2  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem 

posiedzenia Izby, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp. Do postępowania odwoławczego w wymaganym 

terminie nie przystąpił żaden wykonawca.  

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W sytuacji umorzenia postępowania, w związku 

z  uwzględnieniem  całości  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek 

wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W tym stanie rzeczy Izba umorzyła 

postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła  postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie Pzp. O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izb

y,  a  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie 

przystąpił  żaden  wykonawca.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia  zwrotu 

odwołującemu  kwoty  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972),  który  stanowi,  że  w  przypadku 


umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  w  którym  po  stronie  zamawiającego  

nie  przystąpił  żaden  wykonawca  albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił 

zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  styczn

ia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Prze

wodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel