KIO 1134/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt: KIO 1134/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Członkowie:   

Irmina Pawlik  

Katarzyna Poprawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 29 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 maja 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  STRABAG  Sp.  z  o.o.  oraz  STRABAG  AG  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  

w  Warszawie,  prowadzący  postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  

i Autostrad Oddział w Rzeszowie

przy udziale: 

A.  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Budimex  S.A., 

Gülermak  Ağir  Sanayi  Inşaat  ve  Taahhut  Anonim  Şirketi  spółki  akcyjnej  oraz 

Gülermak  Sp.  z  o.o.  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1134/20 po stronie Odwołującego, 

B.  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Mostostal 

Warszawa S.A. oraz Acciona 

Construcción S.A. zgłaszających swoje przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  1134/20  po  stronie 

Zamawiającego, 

postanawia: 

1.  Umar

za postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  STRABAG  

Sp. z o.o. oraz STRABAG AG kwoty 18 000 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


Sygn. akt: KIO 1134/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie, 

prowadzący  postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Oddział  

w  Rzeszowie 

[dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  za

projektowanie  i  budowę  drogi 

ekspresowej  S19  na  odcinku  od  węzła  Rzeszów  Południe  (bez  węzła)  do  węzła  Babica  

(z węzłem) dł. ok. 10,3 km (znak postępowania: O.RZ.D-3.2410.1.2019). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

3 października 2019 r. pod numerem 2019/S 191-463439. 

W dniu 25 maja 2020 r. wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG AG 

[dalej „Odwołujący”] wnieśli odwołanie zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  błędne  uznanie,  że  Konsorcjum  Mostostal  nie 

podlega wykluczeniu, podczas gdy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej, posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 b pkt 1 i 3 ustawy Pzp); 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  niegodne  z  przepisami  PZP, 

postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ działanie Zamawiającego polegające 

na  błędnym  uznaniu,  że  Konsorcjum  Mostostal  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  

w szczególności w zakresie zdolności technicznej i zawodowej; 

3. art. 25a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 oraz 25 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez błędną ocenę, 

że  złożenie  przez  Konsorcjum  Mostostal  oświadczenia  w  zakresie  spełniania  warunków  

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, zostało potwierdzone dokumentem - „Wykaz 

robót budowlanych” oraz „Wykaz osób”; 

4. art. 26 ust. 4 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp poprzez z

aniechanie wezwania do założenia 

wyjaśnień dotyczących w/w oświadczeń i dokumentów Konsorcjum Mostostal, o których mowa 

w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp

,  pomimo,  że nie wykazało ono  spełnienia warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  zawodowej,  w  szczególności  

w  zakresie  „Wykazu  robót  budowlanych”  i  ustalenia  faktycznego  zakresie  „Wykazu  robót 

budowlanych”  i  ustalenia  faktycznego  udziału  Acciona  Construccion  S.A.  przy  realizacji 

zamówień  wskazanych  w  wykazie  robót,  które  zostały  wykonane  wspólnie  przez  członków 


konsorcjum; 

5.  art. 24 ust. 1 pkt 17 w  zw. z art. 24 ust. 4  ustawy  Pzp poprzez  zaniechanie wykluczenia  

postępowania  Konsorcjum  Mostostal  pomimo  wprowadzenia  Zamawiającego  przez  tego 

wykonawcę  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji  mających  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w zakresie oświadczeń zawartych w formularzu oferty, a 

także w formularzu „Wykaz robót budowlanych” w pkt 3.2. oraz w formularzu „Wykaz osób” w 

pkt 2, 3 i 4 tego formularza; 

6.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  dokonanie  wyboru  oferty,  która  nie  jest  ofertą 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  

o zamówieniu i SIWZ 

w konsekwencji naruszeń wskazanych w pkt 1-6 naruszenie: 

7. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania  wykonawców,  a  to  przez  udzielnie  zamówienia Wykonawcy,  który  nie 

spełnia warunków uczestnictwa w postępowaniu; 

8. art. 7 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez udzielanie zamówienia Wykonawcy, który został wybrany 

niezgodnie z przepisami PZP, tj. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wnieśli o: 

1. unieważnienie czynności wyboru oferty Konsorcjum Mostostal jako najkorzystniejszej; 

2. powtórzenie czynności oceny i badania ofert; 

3.  wykluczenie  Konsorcjum  Mostostal  z  niniejszego 

podstępowania  oraz  odrzucenie  Jego 

oferty; 

4. dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego; 

5.  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  treści  dokumentów  w  Postępowaniu,  jak 

również  z  dokumentów  złożonych  do  odwołania  przez  Odwołującego  na  uzasadnienie 

stawianych zarzutów. 

W dniu 27 maja 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Mostostal 

Warszawa S.A. oraz Acciona C

onstrucción S.A. 

Z  kolei  w  dniu  29  maja  2020 

r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego  zgłosili  przystąpienie  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Budimex  S.A., Gülermak  Ağir  Sanayi  Inşaat  ve Taahhut  Anonim  Şirketi spółka 

akcyjna 

oraz Gülermak Sp. z o.o.  


Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpień ww. wykonawców, którzy stali się 

tym samym uczestnikami 

postępowania odwoławczego. 

W dniu 26 czerwca 

2020 r. Odwołujący wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo, w którym oświadczyli, że cofają w całości wniesione odwołanie.  

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania wystąpiły 

przesłanki  do  umorzenia postępowania odwoławczego na  podstawie art.  187  ust.  8  ustawy 

Pzp.  Zgodnie  bowiem  z  ww. 

przepisem,  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego 

i orzeczenia o zwro

cie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości 

000,00 zł. 


Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


wiper-pixel