KIO 1133/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt: KIO 1133/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  5  czerwca  2020  r.,  

w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

25 maja 2020 r. przez wykonawc

ę  

Computex Sp

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

miasto stołeczne Warszawa (Urząd Miasta Stołecznego Warszawa)  

z siedzibą w Warszawie 

p

rzy udziale wykonawców: 

A.  Sprint  Spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Olsztynie  zgłaszającego  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

B.  Meran  Point  Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  

z  siedzibą  w  Otwocku  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Computex Sp

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

kwoty  13  5

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 1133/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  Computex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  

2 czerwca 2020 r., przed otwarciem rozpra

wy, cofnął odwołanie wniesione 25 maja 2020 r.  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „zakup  komputerów  i  laptopów”, 

prowadzonym  przez 

miasto  stołeczne  Warszawa  (Urząd  Miasta  Stołecznego  Warszawa), 

ogłoszonym 5 maja 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i

, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 

ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust. 1 pkt 

3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pob

ierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel