KIO 1132/20 KIO 1141/20 WYROK dnia 10 lipca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1132/20 

KIO 1141/20 

WYROK 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  6  lipca  2020 

r.,  w  Warszawie,  odwołań  wniesionych  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w  dniu 

25  maja  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Zakład  Sprzątania  Placów  i  Ulic  M.,  S.  Spółka  Jawna  

z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Technika  Sanitarna  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

B.  w  dniu 

25  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  FBSerwis  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

przy  udziale  wykonawcy  EPA  GREEN 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt KIO 1132/20 i KIO 1141

/20 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  W sprawie o sygn. akt KIO 

1132/20 oddala odwołanie. 

2.  W sprawie o sygn. akt KIO 1141/20: 

Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu określonego w pkt 1 lit. a), 

pkt 2 i 3 petitum 

odwołania wobec wycofania przez Odwołującego FBSerwis 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyżej wskazanych zarzutów. 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 


Kosztami postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1132/20 obciąża wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład Sprzątania Placów i Ulic 

M.,  S. 

Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Technika  Sanitarna  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład Sprzątania Placów i Ulic 

M.,  S.

Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Technika  Sanitarna  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zakład  Sprzątania  Placów  i  Ulic  M.,  S.  Spółka  Jawna  z  siedzibą  

w Poznaniu oraz Technika Sanitarna 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

siedzibą  w  Poznaniu  na  rzecz  wykonawcy  EPA  GREEN  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwotę  3 600  zł  00  gr  

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony 

poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Kosztami postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1141/20 obciąża wykonawcę  

FBSerwis 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

FBSerwis 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcy FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

na  rzecz  wykonawcy 

EPA  GREEN  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w  związku  

z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 113220 

       KIO 1141/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Poznaniu,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  letnie 

oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2020 – 21 w podziale na siedem 

części, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp” lub „Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  13  lutego  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  031-072777. Wartość  zamówienia  jest 

większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I. 

Zarzuty i żądania odwołania – odwołanie o sygn. KIO 1132/20 

Odwołujący  Zakład  Sprzątania  Placów  i  Ulic  M.,  S.  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w 

Poznaniu  oraz  Technika  Sanitarna 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Poznaniu

, dalej „Odwołujący 1” wniósł w zakresie części III zamówienia odwołanie, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust  1  pkt  12  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  Ib  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  EPA  Green,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie 

wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu co do posiadania kompetencji 

lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej  w  zakresie 

wymaganym w pkt IX.1.2) a) tiret 3 SIWZ; 

ewentualnie: 

2.  a

rt. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentu 

o którym mowa w pkt IX.1.2) a) tiret 3 SIWZ; 

3.  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy EPA 

Green pomimo, iż posiadana przez tego wykonawcę decyzja starosty zezwalająca na 

zbieranie  odpadów  uniemożliwia  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

SIWZ; 

4.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy EPA Gree

n pomimo, iż wykonawca ten nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu co do dysponowania niezbędnymi do wykonania 

zamówienia urządzeniami w zakresie wymaganym w pkt 1X1.2) b) tiret 5 SIWZ; 


5.  art. 24 ust. 4 ustawy Pzp przez zaniechanie uznania ofe

rty złożonej przez EPA Green 

za odrzuconą; 

6.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy EPA 

Green  pomimo,  iż  jego  oferta  nie  spełnia  wymagań  technicznych  dotyczących 

wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów i dostarczania ich do ITPOK zgodnie z 

SIWZ; 

7.  a

rt. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez wybór wykonawcy w sposób niezgody z przepisami 

ustawy Pzp oraz z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu: 

wykluczenia wykonawcy EPA Green i 

odrzucenia złożonej przez tego wykonawcę oferty. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że decyzja zezwalająca na zbieranie 

odpadów  przedłożona  przez  EPA  GREEN  ogranicza  możliwość  magazynowania  odpadów 

organicznych, 

możliwie  gnijących  lub  fermentujących,  jakie  znajdują  się  w  opróżnianych  w 

ramach umowy koszach ulicznych (przykładowo: resztki jedzenia, odchody zwierzęce, odpady 

organiczne) do 24 godzin. Magazynowanie odpadów przez czas dłuższy, będzie działaniem 

niezgo

dnym z decyzją, a zatem m.in. z przepisami ustawy o odpadach, na podstawie których 

została  wydana.  W  oparciu  o  powyższe  wykonawca  jedynie  formalnie  wykazał  spełnianie 

warunku  posiadania  decyzji  na  zbieranie  odpadów.  Złożona  decyzja  umożliwia  bowiem 

realiza

cję zamówienia jedynie w sposób teoretyczny, oderwany od przedmiotu zamówienia i 

ewentualnych wymagań z nim związanych. 

C

ałkowicie  nieracjonalne,  sprzeczne  zasadami  logiki,  wprost  sprzeczne  z  zasadą 

bliskości wynikająca z art. 20 ustawy o odpadach oraz nieopłacalne, w szczególności w świetle 

zaoferowanej przez wykonawcę EPA Green niskiej ceny oferty, jest odwożenie odpadów po 

ich zebraniu w Poznaniu do miejsca magazynowania oddalonego o około 200 km w każdej 

sytuacji, gdy odpady zostaną zebrane poza godzinami otwarcia ITPOK oraz w dni wolne od 

pracy.  Po  drugie,  niejednokrotnie  wykonawca  EPA  Green  - 

wykonując bieżące  sprzątanie i 

opróżnianie koszy zgodnie z harmonogramem na zgłoszenie Zamawiającego, np. w sobotę 

po godz. 16 - 

będzie zmuszony do magazynowania odpadów przez czas dłuższy niż 24 h (co 

najmniej  4  razy  w  miesiącu),  czyli  w  sposób  niezgodny  z  wydaną  decyzją  na  zbieranie 

odpadów.  Jednocześnie  w  okresie trwania umowy  wystąpią również  tzw.  długie weekendy, 

kiedy ITPOK będzie zamknięty w sobotę i niedzielę lub niedzielę i poniedziałek. Wówczas EPA 

Green będzie zmuszony do magazynowania odpadów w miejscu ich zbierania w Bielanach 

Wrocławskich  ponad  24  h.  Ponadto  przedmiot  zamówienia,  obok  zadań  planowych, 

przewiduje  także  obowiązek  realizowania  przez  Wykonawców  tzw.  zadań  interwencyjnych, 


takich  jak  np.  opróżnianie  wskazanych  przez  Zamawiającego  koszy  ulicznych  czy  też 

udzielanie wsparcia dla Pogotowia Czystości.  

EPA  Green  odnosząc  się  przedmiotowego  problemu  w  wyjaśnieniach  z  22  kwietnia 

2020 r. wskazał, że będzie świadczył usługę bez użycia miejsca zbierania odpadów, co należy 

oczywiście  uznać  za  oświadczenie  sprzeczne  z  doświadczeniem  życiowym,  bowiem  nie 

sposób uznać odległość 200 km do pokonania przez pojazdy zbierające odpady za odległość 

za  „niezbyt  dużą".  Wykonawca  wskazał  też,  że  co  do  zasady  zaplanowanie  prac  pozwoli 

dostosować realizację prac do godzin otwarcia instalacji. Jest to oczywiście niemożliwe biorąc 

pod uwagę, ze część planowych prac musi być wykonywanych codziennie po godz. 17 (np. 

opróżnianie koszy ulicznych), zatem każdego dnia kosze muszą zostać opróżnione po godz. 

a odpady w ten sposób wytworzone, muszą być przewiezione do punktu zbierania, gdyż 

ITPOK w tych godzinach nie przyjmuje odpadów. Jednocześnie Wykonawca potwierdził, że 

sposób  wykonania  zamówienia,  przewidziany  przez  Zamawiającego  w  OPZ  wymusza 

magazynowanie odpadów w miejscu, dla którego wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie 

odpadów, choć wbrew twierdzeniu EPA Green, korzystanie z punktu zbierania odpadów nie 

b

ędzie  miało  charakteru  incydentalnego,  ale  jest  niezbędne  w  codziennym,  bieżącym 

świadczeniu usługi. 

Ponadto 

wyjaśnienia  z  5  maja  2020  r.  dowodzą,  że  EPA  Green  dokonuje  wykładni 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  wyłącznie  formalny,  całkowicie  oderwany  od 

p

rzedmiotu zamówienia, nie zważając na brak realnej możliwości świadczenia usługi zgodnie 

z przepisami prawa w oparciu o posiadaną decyzję. Nawet jeśli Zamawiający nie zastrzegł w 

warunku lokalizacji, w której powinny być zbierane odpady ani czasu ich magazynowania, to 

jednak  oczywiste  dla  każdego  uczestnika  postępowania  jest,  że  wymaganie  posiadania 

zezwolenia na zbieranie odpadów nie może być potwierdzane przez posiadanie jakiejkolwiek 

decyzji, ale tylko takiej, na podstawie której wykonawca będzie mógł świadczyć usługę zgodnie 

z przepisami prawa i SIWZ .  

Z powyższych względów wykonawca EPA Green podlega wykluczeniu na podstawie 

art.  24  ust  1 pkt  12  ustawy  Pzp,  z  powodu niewykazania warunku udziału w  postępowaniu 

określonego w pkt IX.1.2) a) tiret 3 SIWZ, a złożona przez tego Wykonawcę oferta powinna 

być uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). 

Jednocześnie  w  przypadku  gdyby  Izba  uznała,  że  nie  została  wyczerpana  ścieżka 

uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Odwołujący z ostrożności zarzuca 

naruszenie również i tego przepisu. Jednocześnie z uwagi na wyjaśnienia EPA Green z 5 maja 

2020, z których wynika, że wykonawca ten nie posiada innej decyzji na zbieranie odpadów, 

należy stwierdzić, że będzie podlegał wykluczeniu bez zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 


T

reść  oferty  złożonej  przez  wykonawcę EPA  Green nie odpowiada  też  treści  SIWZ, 

ponieważ  na  jej  podstawie  niemożliwa  jest  realizacja  przedmiotu  zamówienia  w  terminach 

wskazanych w 

pkt VIII ppkt 2 OPZ, pkt. VIII ppkt 2 i 3 zał. nr 10 SIWZ, pkt. IX ppkt 1 i 5 zał. nr 

10  SIWZ  oraz  harmonogramie  zawartym  w  załączniku  nr  11  do  SIWZ  przy  jednoczesnym 

obowiązku postępowania zgodnie z ustawą o odpadach (co wynika z § 2 ust. 2 Wzoru umowy). 

EPA Green, realizując umowę, zobowiązana będzie do magazynowania odpadów w 

miejscu gdzie otrzymała pozwolenie na zbieranie odpadów do czasu otwarcia ITPOK w dni 

powszednie,  w  niedziele  i  dni  świąteczne.  Magazynowanie  odpadów  będzie  zatem  trwało 

dłużej  niż  dopuszczone  w  decyzji  na  zbieranie  odpadów  24  godziny.  Wykonawca  będzie 

zmuszony  do  przekroczenia  dopuszczalnego  czasu  magazynowania  odpadów  w  miejscu 

zbierania,  czyli  niezgodnie  z  posiadanym  zezwoleniem  na  zbieranie  odpadów.  Taki  stan 

rzeczy należy uznać za niedopuszczalny w świetle przepisów ustawy o odpadach.  

W

obec konieczności magazynowania odpadów przez czas przekraczający 24 godziny 

w miejscu ich zbierania co najmniej 4 razy w miesiącu oraz we wszystkie dodatkowe dni wolne 

następujące  bezpośrednio  przed  lub  po  niedzieli,  EPA  Green  nie  będzie  miało  możliwości 

usunięcia  naruszenia  podlagającego  na  magazynowaniu  odpadów  dłużej  niż  24  godziny, 

chyba  że  zaprzestanie  realizacji  umowy  lub  będzie  składować  odpady  bez  posiadanego 

zezwolenia. Tym samym sposób realizacji usługi zaoferowany przez EPA Green, w oparciu o 

magazynowanie odpadów w miejscu ich zbierania w Bielanach Wrocławskich, nie jest możliwy 

zgodnie  z  przepisami  prawa  i  postanowieniami  SIWZ. 

EPA  Green  zaoferował  świadczenie 

przedmiotu zamówienia niezgodnie z treścią SIWZ, co wypełnia dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp. 

Jednocześnie, jak wynika z wielu dokumentów wydawanych przez ITPOK, możliwe jest 

przekazywanie  tam  odpadów  wyłącznie  przy  pomocy  pojazdów  samowyładowczych. 

Potwierdza to nie ty

lko oświadczenie uzyskane od operatora ITPOK (znajdujące się w aktach 

postępowania), ale również informacja, pn. „Zasady BHP obowiązujące w Hali Dostaw ITPOK 

dla obsługi pojazdów” dostępna dla wszystkich podmiotów przekazujących odpady. Zgodnie z 

ww. instr

ukcją „Podczas wyładunku odpadów obsługa pojazdu (poza kierowcą) musi pozostać 

pojeździe". Powyższe nie pozostawia wątpliwości, że dla przekazywania odpadów do ITPOK 

niezbędne  są  pojazdy  samowyładowcze.  Ww.  wskazane  pojazdy  zaoferowane  przez  EPA 

Green ni

e są samochodami samowyładowczymi. 

Wykonawca  EPA  Green  na  wezwanie  do  wyjaśnień,  pismem  z  dnia  5  maja  2020  r. 

wskazał,  iż  nie  miał  obowiązku  zaoferowania  świadczenia  usługi  pojazdami 

samowyładowczymi, bowiem takie wymaganie wprost nie znalazło się w SIWZ oraz, że z jego 

dotychczasowych  doświadczeń  wynika,  że  możliwe  jest  ręczne  rozładowywanie  pojazdów.  


Gdyby 

EPA  Green  chociaż  raz  dokonywał  rozładunku  odpadów  w  hali  przyjęcia  odpadów 

ITPOK  w  Poznaniu,  musiałby  zapoznać  się  z  zasadami  BHP,  cytowanymi  powyżej,  a  tym 

samym stwierdzić konieczność użycia pojazdu samowyładowczego. 

Skoro zatem świadczenie usługi, z uwzględnianiem dyspozycji § 2 ust 4 możliwe jest 

wyłącznie  przy  użyciu  pojazdów  samowyładowczych,  to  uznanie  za  spełniające  warunek 

udziału  w  postępowaniu,  pojazdów  nieposiadających  takiej  funkcji,  pozostaje  całkowicie 

nieracjonalne. Z tego względu nie sposób uznać, że EPA Green wykazał spełnianie warunku 

udziału  w  postępowaniu,  określonego  w  SIWZ  pkt  IX.1.2)  b)  tiret  5,  a  zatem  podlega 

wykluczeniu na pod

stawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp, a złożona przez tego Wykonawcę 

oferta powinna być uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). 

Powyżej wskazane okoliczności przesądzają również o niezgodności oferty EPA Green 

z  SIWZ.  Z  uwagi  na  fakt,  że  zgodnie  z  §  2  ust  4  Wzoru  umowy  część  odpadów  ma  być 

przekazywana  do  ITPOK  w  Poznaniu,  do  której,  jak  wykazano  powyżej,  możliwe  jest 

dostarczanie odpadów wyłącznie przy pomocy pojazdów samowyładowczych, to EPA Green 

nie będzie miała możliwości świadczenia usługi zgodnie z umową. 

Jeżeli  EPA  Green  będzie  realizowała  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia,  z 

użyciem  pojazdów,  które nie są pojazdami  samowyładowczymi,  to należy  się liczyć  bądź  z 

nielegalnym (na miejscu w Poznaniu) przeładunkiem odpadów na pojazdy samowyładowcze i 

dalszym  transportem  do  ITPOK,  bądź  też  z  codziennym  wożeniem  tych  odpadów  do 

Wrocławia, ich przeładunkiem w punkcie zbierania odpadów i powrotnym przywiezieniem do 

Poznania, celem dostarczenia do ITPOK, czemu EPA Green zaprzeczyła w wyjaśnieniach z 

22 maja 2020 r., stwierdzając, że będzie odwoziła odpady do Wrocławia sporadycznie. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że w swoich wyjaśnieniach z 5 maja 2020 r. EPA 

Green  nie  wskazała  na  możliwość  realizacji  umowy  innymi  pojazdami  z  funkcją 

samowyładowywania,  zakwestionowała  jedynie  możliwość  realizacji  umowy  jedynie  za 

pomocą takich pojazdów. Tym samym należy uznać, że usługa będzie świadczona pojazdami 

uniemożliwiającymi przekazywanie odpadów do ITPOK, a zatem niezgodnie z umową, wobec 

czego oferta EPA 

Green jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

II. 

Zarzuty i żądania odwołania – odwołanie o sygn. KIO 1141/20 

Odwołujący FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej „Odwołujący 2” 

wniósł w zakresie części IV zamówienia odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 1)  ustawy PZP poprzez  zaniechanie 

wykluczenia EPA z postępowania, pomimo iż wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunku 

udzia

łu w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności 


zawodowej  objętej  przedmiotem  zamówienia,  tj.  nie  wykazał  posiadania  ważnej  decyzji 

starosty  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zbierania  odpadów  zezwalającej  na  zbieranie 

od

padów komunalnych o kodach 20 03 03 i 20 03 01, bowiem na potwierdzenie spełniania 

tego  warunku  przedstawił  decyzję  Starosty  Powiatu Wrocławskiego  z  dnia  18  lipca  2018  r. 

zezwalającą  temu  wykonawcy  na  zbieranie  odpadów  na  terenie  działki  nr  263/27  obręb 

Bi

elany  Wrocławskie  Gmina  Kobierzyce,  które  to  zezwolenie:  a.  wygasło  z  dniem  6  marca 

2020 r., b. 

nie jest decyzją wydaną przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania 

odpadów  zezwalającą  na  zbieranie  odpadów  wytwarzanych  przy  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, bowiem dotyczy obszaru oddalonego o ok. 200 km od obszaru, którego dotyczy 

przedmiot  zamówienia, c.  nie zapewnia wykonawcy  EPA  możliwości  należytego  wykonania 

zamówienia; 

art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  PZP  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  EPA  z 

Postępowania, pomimo iż wykonawca ten w wyniku rażącego niedbalstwa lub zamierzonego 

działania  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  on 

warunek  udzi

ału  w  Postępowaniu  dotyczący  posiadania  decyzji  starosty  właściwego  ze 

względu na  miejsce  zbierania odpadów  zezwalającą  na  zbieranie odpadów  komunalnych o 

kodach  20  03  03  i  20  03  01,  gdy  w  rzeczywistości  EPA  tego  warunku  nie  spełnia,  gdyż 

przedstawione przez EPA zezwolenie Starosty Powiatu 

Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2018 r. 

na  zbieranie  odpadów  na  terenie  działki  nr  263/27  obręb  Bielany  Wrocławskie  Gmina 

Kobierzyce wygasło z dniem 6 marca 2020 r.; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  PZP  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  EPA  z 

Postępowania,  pomimo  że  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w 

zakresie tego, że; spełnia on warunek udziału w Postępowaniu dotyczący posiadania decyzji 

starosty  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zbierania  odpadów  zezwalającą  ha  zbieranie 

odpadów komunalnych o kodach 20 03 03 i 20 03 01, gdy w rzeczywistości EPA tego warunku 

nie  spełnia,  gdyż  przedstawione  przez  EPA  zezwolenie  Starosty  Powiatu Wrocławskiego  z 

dnia  18  lipca  2018  r.  na  zbieranie  odpadów  na  terenie  działki  nr  263/27  obręb  Bielany 

Wrocławskie Gmina Kobierzyce wygasło z dniem 6 marca 2020 r.; 

art. 89 u

st. 1 ustawy PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty EPA pomimo że jest 

ona  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  gdyż  jak  wynika  ze 

przedłożonego  przez  EPA  wykazu  urządzeń  technicznych  oraz  z  treści  wyjaśnień 

przekazanych  Zamaw

iającemu  w  dniu  5  maja  br.  EPA  będzie  wykonywać  przedmiot 

zamówienia posługując się pojazdami: IVECO DAILY 50cl4 3 oraz FIAT DUCATO, które to 


pojazdy  nie  mogą  zostać  wykorzystane  do  transportu  odpadów  do  wymaganej  przez 

Zamawiającego instalacji ITPOK w Poznaniu, 

względnie,  na  wypadek  nieuznania  zarzutów  określonych  w  pkt  3  i  4  powyżej,  zarzucono 

Zamawiającemu naruszenie 

art.  26  ust.  3  ustawy  PZP  poprzez  zaniechanie  wezwania  EPA  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  dotyczącego  posiadania  decyzji 

starosty  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zbierania  odpadów  zezwalającą  na  zbieranie 

odpadów  komunalnych  o  kodach  20  03  03  i  20  03  01,  pomimo  iż  przedłożony  przez  EPA 

dokument  z  przyczyn  opisanych  w  pkt  poprzedzających  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu nie potwierdza. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia decyzji o wyborze oferty EPA jako oferty najkorzystniejszej, wykluczenia EPA 

z  Postępowania,  odrzucenia  oferty  EPA,  względnie,  na  wypadek  nieuwzględnienia  żądania 

wskazanego powyżej nakazanie Zamawiającemu wezwanie EPA do uzupełnienia dokumentu 

potwierdzającego spełnianie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania decyzji 

starosty  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zbierania  odpadów  zezwalającą  na  zbieranie 

odpadów komunalnych o kodach 20 03 03 i 20 03 01. 

Odwołujący  podnosił,  że  wykonawca  EPA,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza,  na  potwierdzenie  spełnienia  tego  warunku  przedstawił  decyzję  Starosty 

Powiatu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zezwalającą na zbieranie odpadów na terenie 

działki  nr  263/27  obręb  Bielany  Wrocławskie  Gmina  Kobierzyce  (dalej:  „Zezwolenie  EPA"). 

Decyzja  ta  nie  może  być  uznana  za  potwierdzającą  spełnienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu, bowiem: wygasła z dniem 6 marca 2020 r., a więc jeszcze przed złożeniem 

przez EPA oferty w 

Postępowaniu, nie jest wymaganą przez Zamawiającego decyzją wydaną 

przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów komunalnych, których 

dotyczy  zamówienie  udzielane  w  Postępowaniu,  bowiem  została  wydana  w  odniesieniu  do 

zbierania odpadów w lokalizacji oddalonej o około 200 km od miejsca realizacji Zamówienia, 

jej  posiadanie  nie  zapewnia  wykonawcy  EPA  możliwości  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie z treścią SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wprawdzie, Zamawiający nie wskazał konkretnego organu (starosty), który powinien 

wydać zezwolenie na zbieranie, nie oznacza to jednak pełnej dowolności w jego określeniu. 

Wyznacznikiem  w  tym  zakresie  powinien  być  przedmiot  zamówienia  oraz  obowiązujące 

przepisy prawa. 

Zaznaczyć należy, że w § 2 ust. 3 Projektu Umowy Zamawiający wskazał, że 

wykonawca  realizujący  przedmiot  Umowy  pod  rygorem  rozwiązania  umowy  w  trybie 

natych

miastowym  z  jego  winy  zobowiązany  jest  do  posiadania  przez  cały  okres  jej 


obowiązywania  wszystkich  zezwoleń  (decyzji)  koniecznych  do  prawidłowej  realizacji 

przedmiotu  Umowy.  Wskazuje  to  w  sposób  jednoznaczny  na  istotność  warunku  udziału  w 

postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień i kompetencji do prowadzenia działalności 

objętej  przedmiotem  zamówienia  oraz  fakt,  że  posiadanie  takich  uprawnień  jest  w  świetle 

SIWZ  (i  Projektu  Umowy)  absolutnie  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  usługi 

stanowiącej przedmiot zamówienia. 

W tym zakresie wymaga potwierdzenia, że usługa stanowiąca przedmiot zamówienia 

będzie realizowana na terenie miasta Poznania. Podobnie odpady, które będą powstawały w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia (w szczególności odpady, które będą odbierane z 

opróżnianych koszy ulicznych, tj. odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 

20 03 01) zgodnie z SIWZ muszą zostać zagospodarowane w instalacji położonej na obszarze 

Poznania.  Logiczny  jest zatem  wniosek,  że odpady  odbierane z koszy  ulicznych  winny  być 

zbierane w Poznaniu lub w jego okolicach. 

W  tych  okolicznościach  należy  uznać,  że  wykazanie  się  przez  wykonawcę  EPA 

zezwoleniem  na  zbieranie  odpadów,  które  uprawnia  tego  wykonawcę  do  czasowego 

magazynowania  odpadów  na  terenie  nieruchomości  położonej  w  okolicach  Wrocławia  (w 

Bielanach Wrocławskich, przy ul. Atramentowej 12) - około 200 km. od Miasta Poznania - nie 

jest  zezwoleniem,  które  świadczy  o  zdolności  EPA  do  wykonania  zamówienia.  Nie  jest  to 

wymagane przez Zamawiającego zezwolenie wydane przez starostę właściwego ze względu 

na miejsce zbierania odpadów o kodzie 20 03 01, bowiem zbieranie odpadów powstałych na 

terenie Poznania w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe do 

zrealizowania przez EPA zgodnie z obow

iązującymi przepisami prawa. 

N

ależy zauważyć, że przepisy UO regulują zasady wydawania zezwolenia na zbieranie 

na poziomie ogólnym, natomiast przepisy UCPG regulują wyłącznie zasady odbioru odpadów 

komunalnych.  Zgodnie  z  art.  la  UCPG,  przepisy  UO  stosuje  s

ię  jedynie  w  sprawach 

dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w UCPG. 

Przepisy  UCPG  stanowią  zatem  przepisy  szczególne  w  stosunku  do  przepisów  UO.  Tym 

samym odnosząc się do kwestii zbierania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające, 

odpady  komunalne  od  właścicieli,  nie  można  pomijać  przepisów  UCPG,  które  w  sposób 

szczegółowy te kwestie regulują. Zestawienie obu tych regulacji jednoznacznie wskazuje, że 

Zamawiający  określając  warunek  posiadania  zezwolenia  na  zbieranie  wydanego  przez 

starostę  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zbierania  odpadów  komunalnych,  nie  miał  na 

myśli każdego starostę w kraju, lecz starostę właściwego do wydania zezwolenia na zbieranie 

dla (i) terenu dotyczącego przedmiotu  zamówienia (gmina miasto  Poznań), (ii)  ewentualnie 

właściwego dla miejsca zbierania znajdującego na terenie bazy magazynowo-transportowej 


położonej na terenie gminy miasto Poznań lub w odległości do 60 km od tej gminy, lub (iii) 

innego miejsca zbierania znajdującego się w odległości 60 km od gminy miasto Poznań. 

Przedstawione przez EPA zezwolenie na zbieranie odpadów pozostaje w całkowitym 

oderwaniu  od  przedmiotu  zamówienia.  Nie  umożliwia  ono  bowiem  temu  wykonawcy 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ zbieranie w Bielanach Wrocławskich 

odpadów  komunalnych  zmieszanych  pochodzących  z  koszy  ulicznych  Miasta  Poznania: 

byłoby zupełnie nieracjonalne, pozostawałoby w sprzeczności z zasadą bliskości, naruszałoby 

warunki  udzielonego  zezwolenia  w  zakresie  nałożonych  na  EPA  ograniczeń  czasowych 

zbierania odpadów, byłoby niemożliwe z uwagi na niedostosowanie nieruchomości, dla której 

EPA przedstawił zezwolenie na zbieranie do działalności polegającej na zbieraniu odpadów. 

Założenie, zgodnie z którym wykonawca EPA miałby transportować odpady odebrane 

z  koszy  ulicznych  w  Poznaniu  do  nieruchomości  położonej  w  Bielanach  Wrocławskich  (co 

musiałoby mieć miejsce w soboty po południu oraz w niedziele i święta oraz wszelkie inne dni, 

gdy  ITPOK  będzie  zamknięta)  oznaczałaby,  że  odpady:  w  pierwszej  kolejności  musiałyby 

zostać przewiezione pojazdami wykonawcy obsługującymi kosze uliczne na odległość około 

200 km (na teren nieruchomości w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 12, której 

dotyczy  Zezwolenie  EPA),  gdzie  zostałyby  opróżnione,  następnie  pojazdy  te  musiałyby 

powrócić  na  teren  bazy  magazynowo-transportowej  EPA,  położonej  w  granicach  Miasta 

Poznania  lub  w  odległości  nie  większej  niż  60  km  od  terenu  Miasta  Poznań,  kolejno,  w 

godzinach  pracy  UPOK  lub  tuż  przed  otwarciem  tej  instalacji  (w  poniedziałek  tub  pierwszy 

dzień  roboczy  po  dniach  wolnych  od  pracy)  te  same  pojazdy  EPA  powinny  ponownie 

przejechać trasę z bazy mogazynowo-transportowej położonej w Poznaniu (lub 60 km od tego 

miasta)  aby  ponownie  załadować  odpady  magazynowane  w  Bielanach  Wrocławskich, 

przetransportować te odpady na odległość blisko 210 km z Bielan Wrocławskich ponownie do 

Poznania (do UPOK). 

Działanie  takie  będzie  nie  tylko  nieracjonalne  ekonomiczne  (generować  będzie  po 

stronie EPA koszty transportu odpadów na odległość w sumie sięgającą około 800 km), ale 

nadto wiązać się będzie z istotnym zwiększeniem emisji spalin do atmosfery. Ponadto takie 

rozwiązanie  będzie  naruszało  fundamentalną  na  gruncie  przepisów  o  odpadach  zasadę 

bliskości. Zasada bliskości nakazuje w pierwszej kolejności poddanie odpadów przetwarzaniu 

w  miejscu  ich  powstania.  Wymóg  przekazania  odpadów  wytworzonych  w  wyniku  realizacji 

Zamówienia  o  kodzie  20  03  01  bezpośrednio  do  ITPOK  stanowi  odzwierciedlenie  zasady 

bliskości.  Natomiast  za  naruszający  taką  zasadę  należy  uznać  sposób  w  jaki  Wykonawca 

zamierza  Zamówienie  wykonywać.  Transport  odpadów  stanowi  etap  poprzedzający 

przetwarzania  odpadów  i  jest  jego  nierozłącznym  elementem  w  procesie  przekazania 


odpadów  do  przetwarzania.  Nie  ulega  wątpliwością  że  transport  odpadów  do  miejsca 

oddalonego o 200 km od miejsca wytworzenia odp

adów stanowi naruszenie zasady bliskości. 

O ile Zamawiający pozostawia w pewnych kwestiach tzw. luz decyzyjny pozwalający 

na  zaplanowanie  zamówienia  w  określony  sposób,  to  jednak  taki  luz  nie  ma  charakteru 

nieograniczonego, a zamówienia powinno być wykonywane bez naruszenia przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz warunków określonych w Zezwoleniu. 

Zezwolenie  EPA  posiada  ograniczenia  czasowe  w  magazynowaniu  odpadów 

pochodzących  z  opróżniania  koszy  ulicznych  i  sprzątania  ulic.  Zgodnie  z  Zezwoleniem  na 

zbieranie  przestawionym  przez Wykonawcę  takie  odpady  mogą  być  magazynowane  do  24 

godzin. Oznacza to, że odpady komunalne które zostały zebrane przez Wykonawcę w sobotę 

i  nie  zost

ały  przekazane  do  ITPOK  przed  godziną  16:00,  zostaną przewiezione do  miejsca 

zbierania znajdującego się w oddalonej o 200 km gminie Kobierzyce. Takie odpady zgodnie z 

zapisami  zezwolenia  na  zbieranie  które  przedstawił  Wykonawca,  muszą  opuścić  miejsce 

zbier

ania  przez  upływem  24  godzin  tj.  najpóźniej  w  niedzielę  w  godzinach  wieczornych. 

Oznacza  to,  że  Wykonawca,  który  przetransportował  do  miejsca  zbierania  wskazanego  w 

Zezwoleniu odpady zebrane np. z koszy ulicznych w sobotę w godzinach 17:00- 20:00 i który 

p

rzed  upływem  24  godzin  rozpoczął  ponownych  ich  transport  do  ITPOK  (zgodnie  z 

Zezwoleniem musi to nastąpić w niedzielę w godzinach wieczornych) w praktyce nie jest w 

stanie wypełnić obowiązku opróżniania pojazdów z odpadów i parkowania tych pojazdów na 

terenie  bazy  magazynowo-

transportowej  położonej  w  bliskiej  odległości  od  terenu  miasta 

Poznań. 

Warunki  określone  w  Zezwoleniu  EPA  nie  pozwalają  na  realizację  Zamówienia  w 

sposób określony przez Zamawiającego, co wynika z pkt 5 Zezwolenia. Dodatkowo, w pkt VI 

z

ezwolenia  wskazano,  że  odpady  spożywcze  oraz  te  mające  tendencję  do  zagniwania  i 

fermentacji  należy  magazynować  do  24  godzin  aby  ograniczyć  potencjalne  uciążliwości 

zapachowe. Należy zauważyć, że takie odpady zazwyczaj stanowiące uszkodzone produkty 

spożywcze czy resztki jedzenia często wyrzucane są do koszów ulicznych. Z uwagi na brak 

możliwości selektywnej zbiórki takich odpadów (do koszów ulicznych wyrzucane są odpady o 

różnej morfologii) kwalifikowane są one jako odpady o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady 

komunalne).  

Ograniczenia  czasowe  w  magazynowania  odpadów  określone  w  Zezwoleniu  nie 

odnoszą  się  do  konkretnych  kodów  odpadów,  co  należy  rozumieć,  że  wszystkie  odpady 

powstałe z określonego źródła tj. odpady ze sprzątania ulic, chodników oraz koszy ulicznych 

oraz odpady o określonej morfologii tj. odpady spożywcze oraz odpady mające tendencje do 

zagniwania 1 fermentacji, nie mogą być magazynowane dłużej niż 24 godziny. 


W  uzupełnieniu  powyższego  wskazać  należy,  że  nieruchomość,  dla  której  EPA 

przedstawił  zezwolenie  na  zbieranie  odpadów,  w  rzeczywistości  nie  jest  przystosowana  do 

prowadzenia takiej 

działalności. W szczególności: nie spełnia wymagań przewidzianych przez 

Ustawę Zmieniającą, w tym wymogów przeciwpożarowych, o których mowa w art. 42 ust. 4b 

ustawy o odpadach, 

nie została wyposażona w system monitoringu wizyjnego, wymagany na 

mocy  art.  25  ust  6a  -  6h  ustawy  o  odpadach, 

na  jej  terenie  jest  prowadzona  działalność 

gastronomiczna  (przygotowywanie  pożywienia  przez  niezależne  przedsiębiorstwo 

prowadzące  działalność  cateringową),  której  pogodzenie  z  działalnością  polegającą  na 

magazynowaniu odpadów  komunalnych jest  niemożliwe.  Ponadto wskazać należy,  że EPA 

aktualnie nie prowadzi  na terenie przedmiotowej  nieruchomości  działalności  polegającej  na 

zbierani

u  odpadów  komunalnych  i  zgodnie  z  wiedzą  Odwołującego  nigdy  wcześniej  takiej 

działalności tam nie prowadziła. 

W  konsekwencji,  za  uzasadnione  należy  uznać,  że  wykonawca  EPA  winien  zostać 

wykluczony  z  Postępowania  na  zasadzie  art.  24  ust.  1  pkt  16  I  17  ustawy  PZP  (w  stanie 

faktycznym sprawy spełnione są przesłanki określone w obu tych przepisach). 

Dodatkowo, 

Zamawiający  w  sposób  ścisły  powiązał  pojazdy  wykazywane  na 

potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu z etapem realizacji przedmiotu zamówienia. 

W  prze

dłożonym  Zamawiającemu  wykazie  urządzeń  technicznych  wskazał,  że  przedmiot 

zamówienia będzie wykonywał  z  wykorzystaniem pojazdów IVECO DAILY 50C14 oraz Fiat 

Ducato.  Pojazdy  te  nie  są  pojazdami  samowyładowczymi  (ich  skrzynie  pozbawione  są 

mechanizmu  wyładowczego),  co  w  praktyce  oznacza,  że  pojazdy  te  nie  będą  mogły  być 

wykorzystane do przekazania przewożonych przez nie odpadów do UPOK.  

Wymaga  tymczasem  zaznaczenia,  że  UPOK  posiada  specyficzną  dla  spalarni 

odpadów  konstrukcję  techniczną,  gdzie  odpady  przywożone  przez  pojazdy  transportujące 

odpady są wyładowywane do specjalnego bunkra - są wysypywane ze znacznej wysokości. Z 

uwagi na powyższe instalacja ITPOK jest przygotowana do przyjęcia pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony, ale tylko i wyłącznie posiadających wyposażenie umożliwiające 

ich  samoczynny  wyładunek.  W  ITPOK  nie  jest  dopuszczalna  obsługa  wyładunku  pojazdu 

przez osoby, które byłyby w takim wypadku narażone na upadek z wysokości. 

Powyższe oznacza, że EPA, przy pomocy zadeklarowanych przez siebie pojazdów nie 

będzie w stanie wykonać przedmiotu zamówienia w sposób określony w § 2 ust. 4 Projektu 

Umowy. W tym zakresie zobowiązanie tego wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia 

z wykorzystaniem pojazdów niewyposażonych w mechanizmy samowyładowcze pozostaje w 

sprzeczności z treścią SIWZ i powinno skutkować odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy PZP. W chwili obecnej oferta EPA zakłada bowiem taką realizację przedmiotu 


zamówienia, która nie będzie mogła doprowadzić do jego wykonania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

Prawidłowe skalkulowanie oferty wymagało od wykonawców ustalenia i oszacowania 

wszelkich  kosztów  związanych  z  transportem  odpadów  do  ITPOK,  w  tym  ustalenia  cen 

zagospodarowania odpadów i wymogów technicznych, od których spełnienia jest uzależnione 

przyjęcie  odpadów  przez  ITPOK  (a  które  wpływają  na  koszty  logistyki  zamówienia). 

Obowiązkowi  powyższemu  wykonawca  EPA  najwyraźniej  zaniechał,  co  zdaniem 

Odwołującego winno zostać ocenione jako brak należytej staranności wymaganej od podmiotu 

profesjonalnie oferującego swoje usługi na rynku zamówień publicznych. 

W tym zakresie warto nadmienić, że wiedza o tym, że odpady kierowane do spalarni 

odpadów  powinny  być  przekazywane  pojazdami  samowyładowczymi,  jest  powszechna  w 

środowisku  podmiotów  profesjonalnie  zajmujących  się  odbiorem  odpadów.  Większość 

funkcjonujących  w  Polsce  spalarni  jest  skonstruowana  w  taki  sposób,  który  wyklucza 

możliwość  ręcznego  rozładowania  pojazdów  transportujących  odpady.  Informacja  taka  nie 

st

anowi  w  żadnym  wypadku  wiedzy  tajemnej,  której  nie  byłaby  ona  zdobyć  w  ramach 

rutynowego badania warunków realizacji zamówienia.  

Do  postępowań  odwoławczych  w  dniu  28  maja  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawca  EPA  GREEN  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą we Wrocławiu, dalej również „Przystępujący”. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  30  czerwca  2020  r.  oświadczył,  iż  uwzględnia  oba 

odwołania w całości. 

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego,  wykonawca  EPA  GREEN  złożył  na 

posiedzeniu 

oświadczenie  w  przedmiocie  sprzeciwu  co  do  uwzględnionych  przez 

Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniach. Szerszą argumentację przedstawił 

w piśmie procesowym, złożonym na rozprawie w dniu  6 lipca 2020 r., w którym zaprzeczał 

twierdzeniom Odwołującego 2 jakoby decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 303/2018 z 

dnia 18  lipca  2018  r.  zezwalająca  na  zbieranie przez  Przystępującego odpadów  na  terenie 

działki  nr  263/27,  wygasła.  Podkreślał,  że  określony  warunek  udziału  w  postępowaniu 

Przystępujący spełnia, co potwierdzają dokumenty znajdujące się w aktach postępowania, w 

tym także znajdujące się w nich zezwolenie na zbieranie odpadów. Zezwolenie na zbieranie 

odpadów zostało wydane przez organ właściwy (według miejsca zbierania odpadów) i odnosi 

się  do  zbierania  odpadów  o  kodach  wskazanych  w  siwz.  Podnosił,  że  nie  podchodzi  do 

postanowionego warunku udziału w postępowaniu w sposób formalny, ale sprzeciwia się takiej 

wykładni warunku, w wyniku której przyjąć należałoby, że warunek udziału w postępowaniu 

może spełnić wyłącznie wykonawca posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie 


Poznania.  

Niewątpliwie  Zamawiający  dostrzegł  brak  podstaw  do  nadmiernego  zawężania 

konkurencji na runku zamówień publicznych poprzez określenie nieadekwatnych warunków 

udziału  w  postępowaniu.  W  takim  przypadku  doszłoby  do  zachwiania  równowagi 

postępowania,  skutkującej  niemożnością  ubiegania  się  o  zamówienia  grupie  wykonawców, 

który  posiadają  niezbędny  potencjał  i  dają  rękojmię  jego  należytego  wykonania,  a  przyjęli 

odm

ienną koncepcję świadczenia usługi niż ta wskazywana przez Odwołujących. 

Przystępujący  wskazywał,  że  w  ramach  postępowania  dotyczącego  aktualizacji 

zezwolenia  na 

zbieranie  odpadów  komunalnych  zainicjował  także  wydłużenie  okresu 

magazynowania  odpadów  organicznych  z  24  godzin  do  72  godzin  Na  etapie  realizacji 

zamówienia,  a  w  szczególności  przed  pierwszym  transportem  odpadów  organicznych  do 

Wrocławia (jeśli taki miałby wystąpić), wymagającym zmagazynowania ich powyżej 24 godzin, 

będzie więc dysponował zezwoleniem, które możliwość taką będzie przewidywało. 

Przystępujący  zaprzeczał  również,  aby  złożona przez  niego oferta  była niezgodna  z 

treścią  SIWZ.  Postawione  przez  Zamawiający  w  SIWZ  wymogi  dotyczące  wymaganego 

sprzętu,  którym  wykonawca  powinien  dysponować  w  celu  wykazania  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  a  następnie  w  celu  realizacji  zamówienia,  zostały  przez 

Zamawiającego  szczegółowo  opisane.  Z  treści  SIWZ  nie  wynika  przy  tym  konieczność 

wykorzystania  do  realizacji  zamówienia,  tj.  do  transportu  odpadów  o  kodzie  20  03  01  do 

instalacji ITPOK, samochodów  samowyładowczych.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczest

ników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy,  Izba  ustaliła  i  zważyła,  co  następuje:  oba 

odwołania zasługują na oddalenie.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności  z:  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej 

przez 

Przystępującego,  wezwań  i  wyjaśnień  składanych  przez  Przystępującego,  informacji 

Zamawiającego  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę 

stanowiska  wyrażone  w  odwołaniach,  odpowiedzi  Zamawiającego  na odwołania,  pismach 

procesowych złożonych przez Odwołującego oraz Przystępującego, dowodach przedłożonych 

do ww. pism, a także dowodach przedstawionych na rozprawie, jak również oświadczenia i 

stanowiska stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego wyrażone  ustnie do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 6 lipca 2020 r. 


Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Zamawia

jący  prowadzi  postępowanie  pn.  Letnie  oczyszczanie  pasów  drogowych 

miasta  Poznania  w  latach  2020  -  21   

w  podziale  na  siedem  części.  Przedmiot  zamówienia 

obejmuje  następujące  zadania:  oczyszczanie  jezdni,  chodników,  placów  miejskich,  przejść 

podziemnych, 

kładek,  wind,  ścieżek  rowerowych  oraz  miejsc  postojowych  Strefy  Płatnego 

Parkowania  z  piasku  oraz  innych 

zanieczyszczeń;  mycie  przejść  podziemnych  i  wind;   

oczyszczanie  poboczy  i  terenów  zielonych  (w  tym  mis  drzew)  z  zanieczyszczeń;  odbiór, 

transport oraz 

przekazanie do dalszego odzysku bądź składowania odpadów wytworzonych 

podczas  prac  utrzymaniowych,  w  tym  odpadów  zgromadzonych  w  urządzeniach  do  tego 

przeznaczonych usytuowanych w pasach drogowych;  

utrzymanie urządzeń do gromadzenia 

odpadów  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i  technicznym;  zapewnienie 

wsparcia  sprzętowego,  w  sytuacji  wystąpienia  zdarzeń  o  charakterze  awaryjnym.  Część  III 

zamówienia dotyczy rejonu III – Nowe Miasto – Północ. Część IV zamówienia dotyczy rejonu 

IV 

– Nowe Miasto – Południe. 

Stosownie do Rozdziału IX pkt 1 ppkt 2 lit. a) tiret 3 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  dalej  „SIWZ”,  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca  s

pełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że  posiada  decyzję  starosty  właściwego  ze 

względu na  miejsce  zbierania odpadów  zezwalającą  na  zbieranie odpadów  komunalnych o 

kodach 20 03 03 i 20 03 01.  

Stosownie do Rozdziału IX pkt 1 ppkt 2 lit. b) tiret 5 SIWZ o udzielenie zamówienia 

mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  dysponują  niezbędnymi  do  wykonania  zamówienia 

urządzeniami  zapewniającymi  niżej  określoną  minimalną  wydajność:  do  opróżniania  koszy 

ulicznych - 

w Rejonach l, V, VI oraz VII minimum dwa, a w pozostałych Rejonach minimum 

jeden samochód przystosowany do transportu odpadów, o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg oraz 

powierzchni ładunkowej minimum 8 rn

Zgodnie z §1 ust. 2 i 3 Wzoru umowy: 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, sposób 

jego realizacji,  zakres oraz standardy świadczonych usług określają załączniki do niniejszej 

umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ref. DZ.UI.341.10.2020 wraz z 

jej  załącznikami  (w  dalszej  części  umowy  SIWZ),  stanowiąca  integralną  część  niniejszej 

umowy,  a  będąca  w  posiadaniu  Wykonawcy  i  Zamawiającego.  3.  Przedmiot  umowy 

realizo

wany  będzie  przy  użyciu  sprzętu  wskazanego  w  „Wykazie  urządzeń  technicznych” 

stanowiącym  załącznik  nr  1  do  umowy.  Zmiana  urządzeń  technicznych  używanych  do 


realizacji  przedmiotu  umowy  dopuszczalna  jest  pod  warunkiem  zapewnienia  sprzętu  o  co 

najmniej takich 

samych parametrach jak określone w SIWZ. 

Zgodnie z 

§ 2 Wzoru umowy: 1. Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane 

są  przy  nieprzerwanym  ruchu  ulicznym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia 

bezpieczeństwa  uczestnikom  ruchu  w  czasie  trwania  robót,  tj.  prowadzenia  prac  w  sposób 

ograniczający  do  minimum  utrudnienia  w  ruchu  oraz  ewentualnego  oznakowania  miejsca 

prowadzonych  prac,  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministrów 

Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie 

znaków  i  sygnałów  drogowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  454  ze  zm.).  2.  W  przypadku  gdy 

konsekwencją  realizacji  przedmiotu  umowy  będzie  powstanie  odpadów,  Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  701  ze  zm.),  a  w  szczególności  posługiwać  się  będzie  przy 

gospodarowaniu  odpadami,  podmiotami  spełniającymi  warunki  określone  ww.  ustawą,  w 

rozumieniu  której,  Wykonawca  staje  się  wytwórcą  lub  posiadaczem  odpadów  powstałych 

podczas  prowadzenia  prac  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy.  3.  Wykonawca 

realizujący  przedmiot  niniejszej  umowy,  pod  rygorem  rozwiązania  umowy  w  trybie 

natychmiastowym  z  jego  winy,  zobowiązany  jest  do  posiadania  przez  cały  okres  jej 

obowiązywania  wszelkich  niezbędnych  zezwoleń  (decyzji),  koniecznych  do  prawidłowej 

realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy.  4.  Zamawiający  uznaje,  że  odpady  wytwarzane 

podczas realizacji niniejszej umowy należy kwalifikować pod następującymi kodami odpadów: 

–  Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne,  20  03  03  –  Odpady  z 

czyszczenia placów i ulic oraz 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji. Odpady o kodzie 

20 02 01 (gałęzie, liście oraz inne odpady ulegające biodegradacji) muszą zostać przekazane 

do i

nstalacji uwzględnionej w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego  na  lata  2016-2022,  natomiast  odpady  o  kodzie  20  03  01  (drobne 

zanieczyszczenia komunalne zebrane z pasów drogowych oraz odpady z koszy ulicznych) – 

do  Instal

acji  Termicznego  Przekształcania  Odpadów  Komunalnych  w  Poznaniu.    5. 

Postanowienia  pkt  4  niniejszego  paragrafu  mają  zastosowanie  również  w  stosunku  do 

podwykonawców,  z  udziałem  których  Wykonawca  zamierza  realizować  zamówienie.  6. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  10  dni  po  upływie  każdego  miesiąca  przedstawić 

Zamawiającemu kserokopie Kart Przekazania Odpadów – o kodach 20 03 01, 20 03 03 oraz 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 10 do SIWZ, natomiast 

zakres prac stanowi 

Załącznik Nr 11 do SIWZ.  

Zgodnie z pkt VIII 

opisu przedmiotu zamówienia, dalej „OPZ”: 1. Zadanie opróżniania i 

konserwacji koszy ulicznych polega na wykonywaniu następujących czynności: - cyklicznym 


opróżnianiu  koszy  ulicznych  (o  pojemności  od  35-80  litrów)  z  nagromadzonych  w  nich 

odpadów,  zgodnie  z  obowiązującą  częstotliwością  oraz  harmonogramem  prac  cyklicznych 

stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ; - interwencyjnym opróżnianiu poszczególnych koszy 

ulicznych, na wezwanie Zamawiającego; - wykonywania cyklicznego mycia i dezynfekcji koszy 

w odstępach czasowych minimum co 60 dni (w tym umycia przy użyciu środków czyszczących 

obudowy koszy betonowych),  zgodnie  z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym;  - 

wyłożenie  koszy  ulicznych  (każdorazowo  po  ich  opróżnieniu)  workami  foliowymi,  co  ma 

przyczynić się do poprawy stanu higieniczno-sanitarnego pojemników pomiędzy cyklem mycia 

i  dezynfekcji;  - 

systematycznego  blokowania  zabezpieczenia,  uniemożliwiającego 

przewrócenie  kosza  (wysypanie  jego  zawartości);  -  wykonywanie  drobnych  prac 

konserwacyjnych  w  zakresie  nie  wymagającym  demontażu  kosza  (w  tym  prostowania 

słupków) zapewniających utrzymanie funkcjonalności koszy; - demontaż koszy do remontu i 

montaż ich po remoncie, wraz  z przewiezieniem i  zdaniem (odbiorem) koszy do Magazynu 

Głównego ZDM przy ul. Energetycznej 4; - bieżące utrzymanie czystości miejsca wokół kosza 

w  promieniu 2 metrów, w tym  bardzo drobnych  odpadów,  takich jak niedopałki  papierosów 

oraz usuwania trawy z nawierzchni utwardzonej 2. 

Do podstawowego obowiązku Wykonawcy 

należy  opróżnianie  koszy  ulicznych.  Zamawiający  uwzględniając  rangę  poszczególnych 

odcinków  ulic,  przy  którym  umiejscowione  są  pojemniki,  wynikającą  z  intensywności  ruchu 

pieszego oraz szybkości zapełniania koszy, założył konieczność planowego opróżniania koszy 

(obejmującego  również  dni  wolne  od  pracy,  niedziele  i  święta)  w  następujących 

częstotliwościach:  -  trzy  razy  dziennie  w  godzinach  600-800,  1200-1400  oraz  1700-1900  - 

wszystkie kosze w Rejonie I 

– Stare Miasto Centrum; - dwa razy dziennie w godzinach 700-

1000  oraz  1700-

2000  na  obszarze  pomiędzy  granicami  Rejonu  I,  a  przebiegiem  II  ramy 

komunikacyjnej  miasta  Poznania  tj.  ulicami:  Serbska,  Al.  Solidarności,  Wincentego  Witosa, 

Niestachowska,  Stefana  Żeromskiego,  Al.  Przybyszewskiego,  Al.  Reymonta,  Hetmańska, 

Zamenhofa, Jana Pawła, Podwale, Zawady, Prymasa Augusta Hlonda, Most Lecha (łącznie z 

ww. transami II ramy), a także koszy  zlokalizowanych w przejściach podziemnych, przy ich 

wyjściach oraz przy kładkach; - raz dziennie w godzinach 700-1000 na obszarze pomiędzy II 

ramą  komunikacyjną  a  pętlą  wyznaczoną  kolejno  ulicami:  od  Mostu  Lecha:  Lechicka, 

Naramowicka,  Łużycka,  Stoińskiego,  Umultowska,  Opieńskiego,  Szymanowskiego, 

Hulewiczów,  Obornicka,  Lutycka,  Dąbrowskiego,  Al.  Polska,  Bułgarska,  Grunwaldzka, 

Jawornicka, 

Promienista, 

Mrągowska, 

Kopanina, 

Głogowska, 

Rakoniewicka, 

Czec

hosłowacka,  28  Czerwca  1956  r.,  Dolna  Wilda,  Hetmańska,  Żegrze,  Kurlandzka, 

Szwajcarska, abpa Dymka, Browarna, wiadukt Antoninek, Bałtycka, Most Lecha (łącznie z ww. 

ulicami pętli); - raz dziennie w godzinach 700-1000 przy głównych ciągach komunikacyjnych 

sięgających poza II ramę komunikacyjną i ww. pętlę, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 11 do 

SIWZ; - 

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 800-1000 – pozostałe kosze. 3. Dodatkowo 


w  przypadku  przepełnienia  pomiędzy  cyklami  planowego  opróżniania,  kosze  muszą  być 

opróżniane w trybie interwencyjnym (doraźnie) na podstawie wezwań przekazywanych przez 

pracownika Zamawiającego – w ciągu: - trzech godzin dla koszy opróżnianych planowo trzy 

lub  dwa  razy  dziennie;  -  czterech  godzin  dla  koszy  opr

óżnianych  planowo  raz  dziennie;  - 

sześciu  godzin  dla  pozostałych  koszy,  licząc  od  momentu  przesłania  zgłoszenia  drogą 

elektroniczną lub faksem, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się pory nocnej w godzinach 

od  2200  do  600.  Ilość  koszy  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  w  ciągu  miesiąca 

kalendarzowego do opróżnienia pomiędzy cyklami nie może przekroczyć 100% ogólnej liczby 

koszy w danym Rejonie. 4. 

W Załączniku Nr 11 do SIWZ znajduje się wyjściowy wykaz koszy 

ulicznych  na  danym  Rejonie.  Zamawiający  zakłada,  że  w  okresie  trwania  umowy  ilość 

pojemników  w  poszczególnych  miesiącach  może  być  zmienna.  Planowany  jest  czasowy 

demontaż partii koszy w celu ich remontu, a także zakup i montaż nowych pojemników. Należy 

przyjąć,  że  maksymalna  ilość  koszy  w  każdym  Rejonie  może  być  o  20  koszy  większa  niż 

podano  w  Załączniku.  5.  Rozliczane  wykonanych  prac  będzie  odbywać  się  na  podstawie 

miesięcznej stawki  za opróżnianie i konserwacje jednego kosza ulicznego w ciągu jednego 

miesiąca  kalendarzowego,  uwzględniającej  również  opróżniania  doraźne.  Zamawiający 

będzie  podawał  aktualizację  liczby  i  lokalizacji  koszy  pierwszego  dnia  roboczego  każdego 

okresu  rozliczeniowego,  z  uwzględnieniem  koszy  zaplanowanych  do  montażu  w  ciągu 

najbliższych 30 dni. 

Zgodnie z pkt IX OPZ: 1. 

Wykonanie usług sprzętowo-transportowych polegać będzie 

na wsparciu działań Pogotowia Czystości Miasta Poznania w celu przywrócenia przejezdności 

bądź  likwidacji  zagrożenia  na  drodze,  które  wystąpiło  wskutek  zdarzenia  komunikacyjnego 

bądź  pogodowego,  a rodzaj  zagrożenia bądź  skażenia nie będzie wymagać  udziału Straży 

Pożarnej. 2. Do podstawowych zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności: - pełnienie 

przez cały okres obowiązywania umowy całodobowego dyżuru przez pracownika Wykonawcy 

oraz wydanie stosownych dyspozycji operatorom s

przętu, gwarantujących przyjazd na miejsce 

zdarzenia i podjęcie działań, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4; - pozostawanie 

do dyspozycji koordynatora Pogotowia Czystości przez 24 godziny na dobę, w tym również w 

soboty, niedziele oraz święta; - zebranie przy zastosowaniu podnośnika HDS bądź ładowarki 

kołowej rozsypanych materiałów o strukturze stałej i załadunek ich na samochód Pogotowia 

Czystości, transport bądź złożenie na poboczu drogi w miejscu wskazanym przez kierownika 

Pogotowia;  -  zebranie  pr

zy  zastosowaniu  podnośnika  HDS  przewróconych  elementów 

infrastruktury  drogowej  (w  tym  zwalonych  drzew)  oraz  zgubionych  ładunków  o  znacznym 

ciężarze  bądź  gabarytach  (w  zakresie  możliwości  technicznych  podnośnika  HDS),  w  celu 

przywrócenia przejezdności drogi; - zasypanie rozlanych na jezdni bądź chodniku substancji 

płynnych (w tym ropopochodnych) niezbędną dawką piasku w celu neutralizacji, absorpcji i 


likwidacji  śliskości,  przy  zastosowaniu  piaskarki  samochodowej;  -  polewanie  wybranych 

odcinków jezdni bądź placów miejskich; - innego rodzaju usługi sprzętowe o podobnym jak 

wyżej  charakterze,  na  podstawie  poleceń  uprawnionych  pracowników  Zamawiającego. 

Zapewnienie piasku do posypywania oraz wody do polewania nawierzchni ulic spoczywa na 

Wykonawcy i musi zostać skalkulowane w ramach ceny rozliczeniowej WPC. 3. Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  pozostawania  w  stałej  gotowości  (przez  cały  okres  obowiązywania 

umowy)  do  podjęcia  działań  oraz  wykonania  usług  we  wskazanym  miejscu  i  czasie  przez 

następujące jednostki sprzętowe: - ładowarkę kołową samojezdną o pojemności łyżki min. 0,6 

m3 

– jedna na dowolną ilość Rejonów; - zamiatarkę uliczną (dopuszczalne jest wykorzystanie 

pojazdu zadeklarowanego do realizacji bieżącego interwencyjnego oczyszczania ulic) – jeden 

pojazd na d

owolną ilość Rejonów; - piaskarkę samochodową o ładowności min. 4,0 Mg – jeden 

pojazd  na  Rejon;  - 

polewarkę  o  pojemności  min.  6  m3  (dopuszczalne  jest  wykorzystanie 

pojazdu zadeklarowanego do realizacji bieżącego polewania utrzymania ulic) – jeden pojazd 

na 

dowolną ilość Rejonów; - samochód ciężarowy wyposażony w podnośnik typu HDS – jeden 

pojazd na dowolną ilość Rejonów. 4. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu akcji usuwania 

awaryjnego  zanieczyszczenia,  Wykonawcę  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  jednostek 

sprzętowo-transportowych,  o  których  mowa  w  pkt  3,  w  stanie  stałej  sprawności  i 

dyspozycyjności gwarantującej przyjazd na miejsce zdarzenia komunikacyjnego oraz podjęcie 

pracy  w  ciągu:  -  dwóch  godziny  od  momentu  telefonicznego  zgłoszenia  przez  pracownika 

Z

amawiającego, jeżeli zgłoszenie miało miejsce w okresie od godziny 600 do godziny 2200; - 

czterech  godzin  od  momentu  telefonicznego  zgłoszenia  przez  pracownika  Zamawiającego, 

jeżeli  zgłoszenie miało miejsce w  okresie  od  godziny 2200  do  godziny 600.  5. Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawnego działania w celu jak najszybszego usunięcia zanieczyszczeń, 

a  jeżeli  obiektywne  okoliczności  uniemożliwiają  kontynuowanie  prac,  musi  niezwłocznie  po 

ujawnieniu tych okoliczności powiadomić o ich zaistnieniu koordynatora Pogotowia Czystości. 

Wykonawca staje się wytwórcą odpadów zebranych podczas prowadzenia działań wsparcia 

sprzętowego  działań  Pogotowia  Czystości,  tym  samym  jest  zobowiązany  postępowania  z 

odpadami  w  tożsamy  sposób  jak  w  przypadku  innych  prac  porządkowych.  7.  Rozliczenie 

zadania wsparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości będzie odbywało się na postawie 

ceny WPC 

– za jedną roboczogodzinę pracy jednej jednostki sprzętowej. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18 marca 2020 r., w zakresie części III, 

złożono  dwie  oferty:  Odwołującego  1  oraz  EPA  GREEN  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z  siedzibą  we Wrocławiu,  dalej „EPA GREEN”,  a w  zakresie części IV, 

złożono dwie oferty: Odwołującego 2 oraz EPA GREEN. 

Wykonawca  EPA  GREEN  na  potwierdzenie 

spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  przedstawił  m.in.  zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  (decyzja  nr  303/2018), 


wymienionych w tabeli nr 1 (w tabeli znajdują się między innymi odpady o kodzie 20 03 03 

oraz  20  03  01)

,  wydane  przez  Starostę  Powiatu  Wrocławskiego dla  lokalizacji  w  Bielanach 

Wrocławskich, gm. Kobierzyce, z dnia 18 lipca 2018 r. Zgodnie z pkt V ww. decyzji: Profilem 

spółki EPA Green Sp. z o.o. jest utrzymanie czystości na drogach, chodnikach i przystankach 

autobusowych  oraz  oczyszczanie

m  koszy  ulicznych.  Prace  związane  ze  sprzątaniem 

prowadzone są głównie w porach nocnych, co wymusza konieczność zmagazynowania partii 

odpadów (nie dłużej  niż  24  godziny)  przed  przekazaniem  do  odbiorcy,  z  którym  spółka ma 

podpisaną  umowę.  Odbiorca  przekazuje  te  opady  do  RIPOKU  właściwego  regionu.  Nie 

przewiduje  się  zbierania  w  jednym  czasie  wszystkich  rodzajów  odpadów.  Magazynowane 

będą  przede  wszystkim  te  związane  z  działalnością  sprzątania.  Po  przywiezieniu  na  teren 

działki  odpady  będą  identyfikowane  a  następnie  umieszczane  we  właściwej  strefie  w 

odpowiednim  pojemniku,  kontenerze,  worku  typu  big-

bag  lub  na  palecie,  w  zależności  od 

ustalonego  sposobu  magazynowania,  oznakowanym  kodem  klasyfikacyjnym.  Poniżej 

przedstawiono  podział  hali  magazynowej  na  poszczególne  strefy  magazynowania  oraz 

szczegółowe sposoby magazynowani poszczególnych rodzajów odpadów.  

Strefa nr 1 do magazynowania odpadów z grupy 15 (odpady opakowaniowe i sorbenty, 

materiały  filtracyjne,  tkaniny  do  wycierania  i  ubrania  ochronne):  kontenery  lub  pojemniki 

tworzyć będą jedną ze stref wewnątrz hali, jeśli odebrane zostaną zbelowane odpady o kodach 

15  01  01  lub  15  Ol  02  pracownik  umieści  je  na  palecie  (wewnątrz  hali  odpady  nie  będą 

belowane), 

Strefa nr 2 do magazynowania odpadów z podgrupy 16 01: kontenery oraz pojemnik 

typu  mauser  (na  kod  16  01  15)  tworzyć  będą  kolejna  strefę  do  magazynowania,  do  której 

przylegać będzie miejsce na utworzenie pryzmy do magazynowania zużytych opon. W celu 

utrzymania  porządku  na  ciągach  komunikacyjnych  pomiędzy  strefami  zbieranie  opon 

zorganizowane zostanie w rogu hali, 

Strefa nr 3 do magazynowania odpadów z podgrup 16 02, 16 06, 16 08 i 16 80 oraz 

niektóre opady z podgrupy 20 01 (odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterie i 

akumulatory, zużyte katalizatory oraz magnetyczne i optyczne nośniki informacji): zamykane 

kontenery i pojemniki usytuowane w miejscu oddalonym od głównego ciągu komunikacyjnego, 

ograniczając w ten sposób możliwość uszkodzenia lub przewrócenia, 

Strefa nr 4 do magazynowania odpadów z podgrupy 16 05, 16 07, 16 10, 1681, 16 82 

oraz niektóre odpady z podgrupy 20 01 (zużyte chemikalia, inne niż niebezpieczne odpady z 

czyszczenia  zbiorników,  cystern,  beczek,  uwodnione  ciekłe  odpady,  odpady  powstałe  z 

wypadków, zdarzeń losowych oraz selektywnie gromadzone frakcje odpadów komunalnych - 

oleje farby, detergenty, leki oraz środki ochrony roślin): zamykane kontenery, pojemniki typu 


mauser  lub  worki  big-

bag  będą  ustawione  w  strefie  oddalonej  od  wejścia  hali,  eliminując 

potencjalne  negatywne  oddzi

aływanie  warunków  atmosferycznych:  wysokich  temperatur, 

przemarzania, wywiewania oraz przemakania, 

Strefa  nr  5  do  magazynowania  odpadów  z  grupy  17  i  podgrupy  16  11  (odpady  z 

budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej  oraz 

odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe): w strefie zostaną ustawione kontenery 

oraz worki typu big-

bag obok zlokalizowane będzie pryzma na odpady z drewna, 

Strefa nr 6 do magazynowania odpadów z grupy 20 oraz 16 03 (odpady komunalne 

łącznie  z  frakcjami  gromadzonymi  selektywnie,  organiczne  i  nieorganiczne  produkty 

przeterminowane  lub  nieprzydatne  do  użytku):  kontenery,  worki  typu  big-bag oraz  szczelne 

pojemniki typu mauser ustawione zostaną w miejscu umożliwiającym ich częsty załadunek na 

sa

mochody  i  transport  do  miejsca  przetwarzania.  W  przypadku  odpadów  organicznych 

magazynowanie będzie trwało nie dłużej niż 24 godziny. 

EPA  GREEN  przedłożyło  również  wykaz  sprzętu,  gdzie  wskazało  pojazdy  IVECO 

DAILY 50cl4 - 3,49 M oraz FIAT DUCATO - 3,5 Mg. 

Następnie Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  22  kwietnia  2020  r.  EPA  GREEN  złożyło  

wyjaśnienia odnośnie możliwości faktycznego korzystania ze wskazanej decyzji na zbieranie 

odpadów i sposobu świadczenia usługi oczyszczania pasów drogowych miasta Poznania w 

z

akresie wymagającym zbierania odpadów, wskazując, iż art. 26 ust. 4 Pzp, służy wyjaśnieniu 

oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp,  tj.,  w  tym  przypadku, 

dokumentów przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

– zezwolenia na zbieranie odpadów o kodach wskazanych w SIWZ. Tak określony warunek 

udziału w postępowaniu Wykonawca spełnia, co potwierdza znajdujące się w aktach sprawy 

zezwolenie wydane przez właściwy organ i odnoszące się do  zbierania odpadów o  kodach 

wskazanych w SIWZ. (..) 

Dalej,  pismem  z  dnia  5  maja  2020  r.  EPA  GREEN  złożyło  kolejne  wyjaśnienia, 

podkreślając  że  z  SIWZ  niniejszego  zamówienia  nie  wynika  konieczność  wykorzystania  do 

realizacji  zamówienia,  tj.  do  transportu  odpadów  o  kodzie  20  03  01  do  instalacji  ITPOK, 

samochodów samowyładowczych, mimo iż Zamawiający w cz. IX pkt 1 ppkt 2b) SIWZ dość 

szczegółowo  określił  wymagania  co  do  sprzętu  (pojazdów),  którymi  wykonawcy  winni 

dysponować  wpierw  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a 

kolejno w celu realizacji zamówienia.   

Jeżeli zdaniem Zamawiającego wyłącznie samochody samowyładowcze, np. z uwagi 

na  wymagania  stawiane  przez  instalacje  ITPOK,  mogą  zostać  skierowane  do  realizacji 

niniejszego zamówienia, informacja taka winna znaleźć się w SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 1 


Pzp,  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  bowiem  w  sposób  uwzględniający  wszystkie 

wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Skoro  więc 

Zamawiający wymaga zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01 w określonej instalacji, 

mimo  iż  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  odpady  te  mogłyby  zostać 

zagospodarowane  w  każdej  instalacji  komunalnej  działającej  na  terenie  kraju,  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  winien  uwzględnić  wymagania  stawiane  przez  tą  instalację 

podmiotom  kierującym  do  niej  odpady,  o  ile  oczywiście  instalacja  takie  szczegółowe 

wymagania stawia. Brak takich wymogów w SIWZ jest równoznaczny z tym, że Zamawiający 

dopuszczał  każdy,  zgodny  z  prawem,  sposób  ukształtowania  logistyki  dostaw  odpadów  do 

ITPOK.   

Informacja  o konieczności  dostarczania  odpadów  do  instalacji  ITPOK  samochodami 

samowyładowczymi nie wnika także z informacji powszechnie dostępnych, w szczególności 

zamieszczonych  na  stronach  internetowych  ITPOK,  w  tym  także  nie  jest  zawarta  w 

Procedurach ITPOK - 

Instrukcjach dla kierowców załączanych przez innych zamawiających z 

regionu do SIWZ postępowań zakładających zagospodarowanie odpadów w ITPOK.   

Wreszcie,  z  doświadczeń  Spółki  zdobytych  przy  realizacji  innych,  podobnych 

za

mówień  nie  wynika  bezwzględna  konieczność  kierowania  odpadów  do  instalacji 

samochodami  samowyładowczymi.  Odpady  o  kodzie  20  03  01,  odbierane  i  wytwarzane  w 

związku z utrzymaniem czystości, są zbierane w workach i przewożone samochodami, które 

nie mają funkcji kompaktującej, a więc ich „nieautomatyczny” wyładunek na terenie instalacji 

nie stwarza dodatkowych trudności logistycznych. (…)   

W  dniu  15  maja  2020  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

uznając, że w części III i IV zamówienia ofertą najkorzystniejszą jest oferta wykonawcy EPA 

GREEN. 

Izba zważyła, co następuje. 

Na  wstępie  Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzi  żadna  z  przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem któregokolwiek z odwołań, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiadają interes w uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 


naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało ich do złożenia odwołań.  

Do  postępowań  odwoławczych  skutecznie  przystąpił  po  stronie  Zamawiającego 

wykonawca EPA GREEN. 

Sygn. akt KIO 1132/20 

W pierwszej kolejności Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 24 ust 1 pkt 12 w zw. z 

art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp poprzez  zaniechanie wykluczenia  wykonawcy EPA Green, 

pomimo że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu co do 

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w 

zakresie wymaganym w pkt IX.1.2) a) tiret 3 SIWZ podlega oddaleniu. 

Istota  sporu  sprowadzała  się  do  oceny  decyzji  zezwalającej  na  zbieranie  odpadów, 

przedstawionej przez Przystępującego. Zamawiający wymagał decyzji starosty właściwego ze 

względu na  miejsce  zbierania odpadów  zezwalającą  na  zbieranie odpadów  komunalnych o 

kodach  20  03  03  i  20  03  01. 

Na  potwierdzenie  powyższego  wykonawca  EPA  GREEN 

przedstawił zezwolenie na zbieranie odpadów (decyzja nr 303/2018), wydane przez Starostę 

Powiatu Wrocławskiego dla lokalizacji w Bielanach Wrocławskich, gm. Kobierzyce, z dnia 18 

lipca 2018 r.  

Bezspornym  między  stronami  było,  że decyzja dotyczy  m.in.  odpadów  wymaganych 

warunkiem, tj. o 

kodzie 20 03 03 oraz 20 03 01 oraz że decyzja została wydana dla lokalizacji 

w Bielanach Wrocławskich, gm. Kobierzyce, które znajdują się około 200 km od Poznania, tj. 

miejsca  zbierania  odpadów.  Odwołujący  zarzucał  Przystępującemu  jedynie  formalne 

wykazanie  warunku  posiadania  decyzji  na  zbieranie  odpadów,  podnosząc,  że  całkowicie 

nieracjonalne, sprzeczne z zasadami logiki

, sprzeczne z zasadą bliskości oraz nieopłacalne 

jest odwożenie odpadów po ich zebraniu w Poznaniu do miejsca magazynowania, oddalonego 

o około 200 km w sytuacji gdy odpady są zebrane poza godzinami otwarcia ITPOK oraz w dni 

wolne od pracy. 

Odnosząc się do kwestii wykazania jedynie formalnie warunku posiadania decyzji na 

zbieranie  odpadów  Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  nie  ograniczył  warunku  udziału  w 

p

ostępowaniu  poprzez  wymóg,  aby  przedmiotowe  zezwolenie  winno  być  wydane  dla 

określonej  lokalizacji  lub  dla  miejsca  znajdującego  się  w  określonej  odległości  od  miejsca 

świadczenia  usługi.  Skoro,  wymagania,  które  opisał  Zamawiający,  wynikają  wprost  z 

literalnego brzmienia SIWZ, ocena ich 

spełnienia winna zostać dokonana w oparciu o literalne 

brzmienie  ukształtowanych  wymagań,  co  zapobiega  jakiejkolwiek  uznaniowości  na  etapie 

oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie jest więc dopuszczalna 


rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja opisu warunku udziału w postępowaniu oraz 

dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia tegoż warunku.  

Na etapie oceny i badania ofert 

jakakolwiek zmiana warunku udziału w postępowaniu 

jest niedopuszczalna

, a za taką zmianę należałoby uznać dokonanie celowościowej wykładni 

warunku 

(związanego z przedmiotem zamówienia) pozostającej w sprzeczności z literalnym 

brzmieniem  postanowienia  SIWZ.  W  takiej  sytuacji  dochodzi  do  naruszenia  podstawowych 

zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  tj.  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców.  

Zatem, 

Izba  uznała,  że  Przystępujący  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu, 

przedkładając  zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  wydane  przez  organ  właściwy  (według 

miejsca zbierania odpadów) i odnoszące się do zbierania odpadów o kodach wskazanych w 

SIWZ. 

Ponadto,  jak  słusznie  zauważył  Przystępujący  postanowienia  SIWZ  nie  wykluczają 

również  możliwości  zbierania  odpadów  wytworzonych  w  trakcie  wykonywania  usługi  poza 

terenem  Miasta  Poznań  lub  jego  okolic.  Co  więcej,  nie  sprzeciwiają  się  temu  powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, bowiem w dniu 6 września 2019 r. uchylony został art. 20 ust. 

8  ustawy  z  14  grudnia  2002  r.  o  odpadach

, który zakazywał przemieszczania zmieszanych 

odpadów  komunalnych  na  teren  znajdujący  się  poza  obszarem  gospodarki  odpadami,  na 

kt

órym odpady zostały wytworzone. Równocześnie art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach dotyczy 

miejsca 

przetwarzania odpadów, które winno znaleźć się możliwie blisko miejsca wytworzenia 

odpadów, natomiast zasady dotyczące zbierania odpadów określone są w art. 23 tejże ustawy. 

Odnosząc się do argumentu, że wykazanie przez Przystępującego warunku posiadania 

decyzji na zbieranie odpadów jest całkowicie nieracjonalne, sprzeczne z zasadami logiki, oraz 

nieopłacalne  poprzez  odwożenie  odpadów  po  ich  zebraniu  w  Poznaniu  do  miejsca 

magazynowania,  oddalonego  o  około  200  km,  w  sytuacji  gdy  odpady  są  zebrane  poza 

godzinami otwarcia ITPOK oraz w dni wolne od pracy, Izba wskazuje, że po pierwsze  Izba 

bada  w

yłącznie legalność  postępowania  zamawiającego,  a nie  zgodność  z  zasadami  logiki 

czy  też  racjonalności  działania  wykonawcy.  Po  drugie,  jeżeli  Odwołujący  chciał  zarzucić 

wykonawcy  nieopłacalność  wykonania  usługi  to  winien  skonstruować  zarzut  dotyczący  być 

może zaoferowania rażąco niskiej ceny, a tego nie uczynił. 

Jeżeli zaś chodzi o zorganizowanie przez Przystępującego całego procesu świadczenia 

usługi  pod  kątem  możliwości  posługiwania  się  zezwoleniem  na  odbiór  odpadów  to 

Przystępujący wyjaśniał Zamawiającemu w piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r., że na gruncie 

u

stawy  o  odpadach  będzie  traktowany  jako  wytwórca  odpadów  powstających  w  ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia. Odpady o kodzie 20 03 03 i 20 03 01, powstające w 


wyniku  świadczenia  usług  sprzątania  w  dniach  funkcjonowania  ITPOK  będą  przekazywane 

bezpośrednio  do  właściwej  instalacji.  W  oparciu  o  dotychczasowe  doświadczenie 

Przystępującego  oraz  biorąc  pod  uwagę  ilość  i  wydajność  posiadanego  sprzętu  (np. 

zamiatarek),  Przystępujący  jest  w  stanie  precyzyjnie  zaplanować  przebieg  prac  oraz  ich 

wykonanie,  co  pozwala  dostosować  realizację  prac  do  godzin  otwarcia  instalacji,  do  której 

przekazywane będą odpady. Taka metodyka pracy wyłącza potrzebę opróżniania zamiatarek 

lub pojazdów opróżniających kosze na terenie bazy. Równocześnie Przystępujący wskazywał 

w wyjaśnieniach, że te same założenia zostaną wykorzystane przy planowaniu i realizacji prac 

doraźnych, tj. Przystępujący zamierza prace te realizować w taki sposób, by zminimalizować 

sytuacje, w których odpady wytworzone w czasie wykonywania usługi musiałby być zbierane 

przed  ich  przekazaniem  do  ITPOK.  Zaplanowanie  logistyki  prac  w  taki  sposób  ułatwiają 

Wykonawcy  zapisy  Opisu  przedmiotu  zamówienia,  które  w  wielu  miejscach  pozostawiają 

Wykonawcy  pewien  „luz”  decyzyjny  lub  wprost  wykluczają  wykonywanie  prac  w  systemie 

doraźnym w niedziela czy święta. Jeśli chodzi o odpady generowane w godzinach lub dniach 

zamknięcia  ITPOK,  to  będą  one  transportowane  do  bazy,  dla której  Przystępujący  posiada 

decyzję na zbieranie odpadów, do czasu otwarcia właściwiej instalacji. Odległość pomiędzy 

Poznaniem a miejscem zbierania odpadów nie jest, przy uwzględnieniu dobrego połączenia 

drogowego, 

zbyt duża.  

Odnosząc  się  do  argumentacji  Odwołującego  związanej  z  ograniczeniem  czasowym 

magaz

ynowania partii odpadów podanym w decyzji Przystępującego na zbieranie odpadów 

należy wskazać, że zgodnie z pkt V ww. decyzji: Profilem spółki EPA Green Sp. z o.o. jest 

utrzymanie  czystości  na  drogach,  chodnikach  i  przystankach  autobusowych  oraz 

oczyszczan

iem koszy ulicznych. Prace związane ze sprzątaniem prowadzone są głównie w 

porach nocnych, co wymusza konieczność zmagazynowania partii odpadów (nie dłużej niż 24 

godziny) przed przekazaniem do odbiorcy, z którym spółka ma podpisaną umowę. (…) Poniżej 

prze

dstawiono  podział  hali  magazynowej  na  poszczególne  strefy  magazynowania  oraz 

szczegółowe  sposoby  magazynowani  poszczególnych  rodzajów  odpadów.  Następnie 

wskazano sześć stref, gdzie przy strefie 6 podano: Strefa nr 6 do magazynowania odpadów z 

grupy  20  oraz 

16  03  (odpady  komunalne  łącznie  z  frakcjami  gromadzonymi  selektywnie, 

organiczne i nieorganiczne produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku): kontenery, 

worki  typu  big-

bag  oraz  szczelne  pojemniki  typu  mauser  ustawione  zostaną  w  miejscu 

umożliwiającym ich częsty załadunek na samochody i transport do miejsca przetwarzania. W 

przypadku odpadów organicznych magazynowanie będzie trwało nie dłużej niż 24 godziny. 

Na tej podstawie Odwołujący twierdził, że ograniczenie czasowe co do magazynowania 

odpadów odnosi się do wszystkich odpadów. Niemniej czytając ww. decyzję należy uznać, że 

ograniczenie czasowe odnosi się jedynie do magazynowania odpadów organicznych. W pkt V 


wymieniono ogólnie profil działalności, w tym wskazano na ograniczenie czasowe odnoszące 

się  do  partii  odpadów,  czyli  nie  do  wszystkich  odpadów.  Potwierdzeniem  powyższego  jest 

wskazanie  sześciu  stref,  gdzie  jedynie  przy  strefie  szóstej  mowa  o  24-godzinnym 

magazynowaniu odpadów organicznych. 

Ponadto, 

odpady organiczne objęte przedmiotem zamówienia — 20 02 01 (gałęzie, liście 

i inne odpady ulegające biodegradacji) nie muszą być zbierane przez wykonawcę na bazie w 

Bielanach Wrocławskich. Odpady te nie muszą trafić zgodnie z postanowieniami dokumentacji 

przetargowej do ITPOK 

(zgodnie z §2 ust. 4 wzoru umowy jedynie odpady o kodzie 20 03 01 

(drobne  zanieczyszczenia  komunalne  zebrane  z  pasów  drogowych  oraz  odpady  z  koszy 

ulicznych)  muszą  zostać  przekazane  do  Instalacji  Termicznego  Przekształcania  Odpadów 

Komunalnych  w  Poznaniu)

,  a  zatem  wykonawca  nie  jest  związany  godzinami  pracy  tej 

instalacji. Wykonawca może przekazać je do dowolnej instalacji w kraju, w tym, jak słusznie 

zauważył Przystępujący, także może skorzystać ze stacji przeładunkowej/magazynów innych 

podmiotów, które nie mają ograniczenia co do czasu magazynowania odpadów. 

Konsekwentnie,  Izba  uznała,  że  zarzut  naruszenia  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy EPA Green pomimo, iż posiadana przez 

tego wykonawcę decyzja starosty zezwalająca na zbieranie odpadów uniemożliwia wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ podlega oddaleniu. 

Odwołujący wskazywał, że Przystępujący nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu 

zamówienia w terminach wskazanych w OPZ, bowiem wobec konieczności magazynowania 

odpadów przez czas przekraczający 24 godziny w miejscu ich zbierania co najmniej 4 razy w 

miesiącu  oraz  we  wszystkie  dodatkowe  dni  wolne  następujące  bezpośrednio  przed  lub  po 

niedzieli, 

nie będzie miał możliwości usunięcia naruszenia polegającego na magazynowaniu 

odpadów dłużej niż 24 godziny, chyba że zaprzestanie realizacji umowy lub będzie składować 

odpady bez posiadanego zezwolenia.  

Izba powtórnie zauważa, że zgodnie z decyzją na zbieranie odpadów w pkt V znajdują 

się  wstępne  określenia,  które  następnie  zostały  uszczegółowione  w  odniesieniu  do  każdej 

strefy i w związku z tym w strefie 6 dot. magazynowania odpadów z grupy 20 wskazano, iż w 

przypadku odpadów organicznych magazynowanie będzie trwało nie dłużej niż 24 godziny. 

Nie  oznacza  to  jednak,  że  wykonawca  zobowiązany  jest  do  magazynowania  wszystkich 

odpadów nie dłużej niż 24 godziny. 

Następnie Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b 

pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechani

e  wykluczenia  wykonawcy  EPA  Green  pomimo,  iż 

wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  co  do 


dysponowania niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami w zakresie wymaganym 

w pkt pkt 1X1.2) b) tiret 5 SIWZ, podlega oddaleniu. 

Izba ustaliła, że Zamawiający wymagał dysponowania do opróżniania koszy ulicznych 

minimum  jednego  samochodu  przystosowanego 

do  transportu  odpadów,  o  ciężarze 

całkowitym do 4,0 Mg oraz powierzchni ładunkowej minimum 8 m

. Przystępujący przedłożył 

wykaz 

sprzętu, gdzie wskazał pojazdy IVECO DAILY 50cl4 - 3,49 M oraz FIAT DUCATO - 3,5 

Mg.  

Odwołujący  nie  kwestionowali  ciężaru  całkowitego  czy  też  minimalnej  powierzchni 

ładunkowej wykazywanych przez Przystępującego sprzętów, a nie jedynie fakt, że nie są to 

s

amochody samowyładowcze. 

Niemniej postanowienia dokumentacji przetargowej 

nie zawierały informacji o tym, że 

wykonawca winien wykazać się samochodami samowyładowczymi, brak również postanowień 

wskazujących, że jedynie takie pojazdy mogą zostać skierowane do realizacji zamówienia, z 

uwagi na wymagania stawiane przez instalacje ITPOK. 

Zamawiający w żadnym postanowieniu 

SIWZ nie 

wprowadził obowiązku uwzględnienia szczegółowych zasad funkcjonowania ITPOK. 

Równocześnie,  Izba  przyznała  rację  Przystępującemu,  że  informacja  o  konieczności 

dostarczania odpadów do instalacji ITPOK samochodami samowyładowczymi nie wnika także 

z informacji zamieszczonych na stronach internetowych ITPOK.  

To Zamawiający, jako podmiot znający lokalny rynek i specyfikę danego zamówienia, 

w

inien należycie dokonać opisu przedmiotu zamówienia. Skoro wymogi SIWZ nie zawierały 

żadnych  informacji  na  temat  konieczności  uwzględnienia  przez  wykonawców  kierowania 

odpadów do ITPOK wyłącznie przy użyciu samochodów samowyładowczy; to uznać należy, 

że  Przystępujący  mógł  zaoferować  świadczenie  usługi  w  zakresie  opróżniania  koszty 

ulicznych przy pomocy pojazdów IVECO DAILY 50C14 oraz Fiat Ducato, które odpowiadają 

treści SIWZ. 

Zatem, 

również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  EPA  Green  pomimo,  iż  jego  oferta  nie  spełnia  wymagań 

technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów i dostarczania ich 

do ITPOK zgodnie z SIWZ, podlega oddaleniu. 

Realizacja  usługi  pojazdami  nie  samowyładowczymi  nie  przesądza  o  niezgodności 

treści oferty z treścią SIWZ, skoro nie było wprost obowiązku dostarczania odpadów do ITPOK 

wyłącznie przy pomocy pojazdów samowyładowczych. Postanowienia §2 ust. 4 Wzoru umowy 

wskazują jedynie, że odpady o kodzie 20 03 01 (drobne zanieczyszczenia komunalne zebrane 

z pasów drogowych oraz odpady z koszy ulicznych) muszą zostać przekazane do Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Zastosowanie art. 89 ust. 


1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy 

odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, możliwe jest jedynie w przypadkach, gdy niezgodność treści oferty 

z  SIWZ  ma  charakter  zasadniczy  i  nieusuwalny.  Zawsze 

winno  być  możliwe  wskazanie  i 

wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega - co i w jaki sposób w ofercie nie jest 

zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi fragmentami czy normami 

SIWZ (tak np. w w

yroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt: KIO 

775/19). Jedynie w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że zawarte tam oświadczenie, 

na prz

ykład co do oferowanego sprzętu, nie odpowiada opisanemu przez zamawiającego w 

dokumentacji przetargowej, istnieje podstawa do odrzucenia oferty.  

Odnosząc  się  zaś  do  argumentacji  Odwołującego,  że  Przystępujący  w  swoich 

wyjaśnieniach  zakwestionował  jedynie  możliwość  realizacji  umowy  za  pomocą  pojazdów  z 

funkcją samowyładowczą, bez wskazania, iż może wykonać zamówienie tymi pojazdami, Izba 

wskazuje, że zgodnie z §1 ust. 3 wzoru umowy  Przedmiot umowy realizowany będzie przy 

użyciu sprzętu wskazanego w „Wykazie urządzeń technicznych” stanowiącym załącznik nr 1 

do  umowy.  Zmiana  urządzeń  technicznych  używanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy 

dopuszczalna  jest  pod  warunkiem  zapewnienia  sprzętu  o  co  najmniej  takich  samych 

parametrach jak określone w SIWZ. Zatem, możliwa jest zmiana samochodów niezbędnych 

do wykonania zamówienia o parametrach co najmniej tożsamych ze wskazanymi w SIWZ. 

Uwzględniając powyższe w ocenie Izby nie doszło do naruszenia art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp  oraz  zasad  Prawa  zamówień  publicznych  opisanych  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  prawidłowo  dokonał  oceny  i  wyboru  oferty  wykonawcy  EPA  GREEN,  czym 

potwierdził, że równo traktuje wykonawców w postępowaniu.  

zakresie  naruszenia  przez  Zamawiającego  zasady  udzielenia  zamówienia 

wykonawcy wybranemu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, 

należy wskazać, że jest to zarzut 

niezasadny  już  przez  sam  fakt,  że  przywołany  przepis  można  naruszyć  poprzez  udzielenie 

zamówienia  (zawarcie  umowy),  co  w  rozpatrywanej  sprawie  na  dzień  orzekania  nie  miało 

miejsca.  

Sygn. akt KIO 1141/20 

W  pierwszej  kolejności  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutów 

zawartych w pkt 1 lit

. a), pkt 2 i 3 petitum odwołania wobec wycofania przez Odwołującego 

wyżej wskazanych zarzutów. 

Następnie, Izba uznała, że pozostałe zarzuty podlegają oddaleniu.  

Izba  podtrzymuje stanowisko  w  zakresie  zarzutu 

związanego z decyzją zezwalającą 

na  odbiór  odpadów  oraz  brakiem  dysponowania  samochodami  samowyładowczymi,  jak  w 


sprawie 

z  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  1132/20,  tym  samym  za  niezasadne  Izba  uznała 

powielanie argumentacji w przedmiotowym zakresie. 

Jedynie  uzupełniająco,  odnosząc  się  do  twierdzeń  wykonawcy  FBSerwis,  Izba 

wskazu

je,  że  stanowisko  Odwołującego  w  przedmiocie  ww.  zarzutów  było  bezzasadne  i 

niepotwierdzone jakimikolwiek dowodami. 

Przystępujący  zorganizował  bazę  magazynowo  —  transportową  przy  ul.  Obornickiej 

170A w Suchym Lesie (k. Poznania) oraz przy ul. Atramentowej 12 w Bielanach Wrocławskich. 

Jak słusznie zauważono wykonawca nie ma obowiązku magazynować na terenie wskazanych 

baz odpadów. Jednak jeżeli magazynowanie takie miałoby miejsce, wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania zezwolenia na zbier

anie odpadów. Zezwolenie takie Przystępujący posiada 

na teren bazy w Bielanach Wrocławskich. 

Zgodn

ie  z  art.  23  ust.  2  pkt  5  Ustawy  o  odpadach  co  do  zasady  obowiązuje  zakaz 

zbierania  niesegregowalnych  (zmieszanyc

h)  odpadów  komunalnych  (20  03  01)  poza 

miejscem wytwarzania. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 23 ust. 10 Ustawy o odpadach, 

zgodnie z którym zakazu, o którym mowa nie stosuje się w przypadku stacji przeładunkowej 

prowadzonej  m.  in.  przez  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli 

nieruchomości.  Zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  o  kodzie  20  03  01  na  terenie  bazy  w 

Bielanach  Wrocławskich  Przystępujący  uzyskał  na  podstawie  art.  20  ust.  10  Ustawy  o 

odpadach, tj. jako  podmiot  odbierający  odpady  od  właścicieli  nieruchomości.  Przystępujący 

może  więc  bazę  magazynowo  —  transportową  zlokalizowaną  w  Bielanach  Wrocławskich, 

traktować jako stację przeładunkową przewidzianą do czasowego magazynowania odpadów 

dla  odpadów  przekazywanych  tu  z  wszystkich  gmin,  w  których  funkcjonuje  jako  podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Równocześnie  Izba  za  przekonujące  uznała  argumenty  Przystępującego,  że 

organizując  logistykę  dla  potrzeb  zamówienia,  ma  następujące  możliwości:  Pojazd,  którym 

odpady zostaną przywiezione z Poznania do Bielan Wrocławskich może wyładować te odpady 

i wrócić na noc do Poznania, by następnego dnia zostać skierowany do wykonywania usługi. 

Kolejnego dnia odpady do ITPOK mogą zostać przewiezione innym  pojazdem, w tym również 

samowyładowczym.  Pojazd,  którym  odpady  zostaną  przywiezione  z  Poznania  do  Bielan 

Wrocławskich może zostać rozładowany na bazie, pozostać tu na noc i następnego dnia, po 

załadunku,  zawieźć  odpady  do  ITPOK  i  następnie  zostać  skierowany  do  wykonywania 

czynności porządkowych na terenie Poznania. 

Odwołujący  2  kwestionował  także  przystosowanie  nieruchomości,  dla  której 

Przystępujący uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, do prowadzenie takiej działalności. 

Nie przedłożył jednak żadnego dowodu na powyższe twierdzenie. Natomiast Przystępujący 


złożył na rozprawie jako dowód: nr 1 - protokół z kontroli bazy - wskazujący, iż nie stwierdzono 

nieprawidłowości,  ani  naruszeń;  nr  2  -  pismo  kierowane  do  Wojewódzkiego  Inspektora 

Ochrony  środowiska  we  Wrocławiu  -  potwierdzające  zapewnienie  w  czasie  rzeczywistym 

obrazu  wizyjnego  z  systemu  kontroli  miejsc 

magazynowania  odpadów  palnych;  nr  3  - 

oświadczenie  autora  opracowania  operatu  przeciwpożarowego  -  zawierającego  warunki 

ochrony  przeciwpożarowej  dla  miejsca  zbierania  odpadów;  nr  4  -  postanowienia  Starosty 

powiatu  Wrocławskiego  -  odnośnie  zabezpieczenia,  roszczenia  w  formie  gwarancji 

ubezpieczeniowej, co stanowi osta

tni etap związany z wydaniem decyzji zmieniającej; nr 5 - 

protokół  z  czynności  kontrolno-zapoznawczych  prowadzonych  przez  Komendę  Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu; nr 6 umowę najmu powierzchni wraz z dołączoną 

mapką  i  wskazaniem,  iż  odpady  są  magazynowane  w  hali.  Okoliczność  prowadzenia 

działalności gastronomiczne w sąsiedztwie bazy, jest pozbawiona znaczenia prawnego. 

Równocześnie  Przystępujący  oświadczył,  że  w  ostatnim  czasie  właściwe  organy 

dokonały kontroli: bazy magazynowo- transportowej zlokalizowanej przy ul. Atramentowej 12 

w  Bielanach  Wrocławskich  (dz.  Nr  263/27,  obręb  Bielany  Wrocławskie,  gmina  Kobierzyce) 

oraz  bazy  magazynowo-  transportowej  zlokalizowanej  przy  ul.  Obornickiej  170A  w  Suchym 

Lesie  (dz.  Nr  207/3).  W  wyniku  obu  przeprowadzonych  kontroli  nie  stwierdzono 

nieprawidłowości ani naruszeń. 

Przystępujący wskazywał także, że bez znaczenia prawnego jest również okoliczność, 

że dotychczas nie magazynował na wskazanej bazie odpadów. Okoliczność ta potwierdza, że 

odpowiednie  ukształtowanie  logistyki  wykonywania  usługi  utrzymania  czystości  i  porządku 

minimalizuje  konieczność  zbierania  (magazynowania)  odpadów,  natomiast  fakt  posiadania 

wymaganych prawem zezwoleń w tym zakresie i odpowiedniego wyposażenia bazy powoduje, 

że czynność ta w zasadzie w każdym momencie mogłaby zostać, zgodnie z prawem, podjęta. 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  materiał  dowody  Izba  uznała,  że  Odwołujący 

powyższego zarzutu nie udowodnił, do czego na podstawie przepisu art. 190 ust. 1 ustawy 

Pzp był zobligowany. Postępowanie odwoławcze ma co do zasady kontradyktoryjny charakter, 

wobec  czego  rolą  Izby  nie  jest  poszukiwanie  dowodów  na  uzasadnienie  twierdzeń 

podnoszonych przez jedną ze stron, a jedynie ocena prezentowanego w toku postępowania 

od

woławczego  materiału  dowodowego,  a  materiał  dowody  został  w  niniejszym  stanie 

faktycznym przedłożony jedynie przez Przystępującego. 

Odnosząc się  zaś do  zarzutu  związanego z  posługiwaniem  się pojazdami, które  nie 

mogą  zostać  wykorzystane  do  transportu  odpadów  do  wymaganej  przez  Zamawiającego 

instalacji ITPOK w Poznaniu, Izba podtrzymuje stanowisko 

jak w sprawie z odwołania o sygn. 

akt  KIO  1132/20,  tym  samym  za  niezasadne  Izba  uznała  powielanie  argumentacji  w 


przedmiotowym zakresie. 

Jedynie uzupełniająco wskazuje, że z wydruku ze strony internetowej, obrazującego 

ITPOK w Poznaniu, 

przedłożonego przez Odwołującego na rozprawie, nie wynika, że ładunek 

może  się  odbywać  jedynie  samochodami  samowyładowczymi,  także  brak  informacji,  co  w 

przypadku  pojazdów  bez  funkcji  kompaktującej.  Powyższe  potwierdza  zdaniem  Izby,  że 

informacje o obowiązku dysponowania samochodami samowyładowczymi nie są powszechnie 

dostępne, nie są również zamieszczone na stronie internetowej ITPOK’u, więc wykonawca nie 

miał możliwości pozyskania powyższych informacji. 

B

iorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  na  podstawie  

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel