KIO 1130/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1130/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  18  czerwca  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k., LMC Trans Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Warszawie

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Czerniakowski  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., LMC Trans Sp. z o.o. z siedzibą 

lidera w Warszawie kwoty 7 

500 zł 00  gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), sta

nowiącą kwotę uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 1130/20 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Czerniakowski  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  zamawiający) 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług 

transportu sanitarnego dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o.” 

oznaczenie postępowania: 16/2020 (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”). 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa wartość 

zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  

ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 26 marca 2020 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527048-N-2020. 

W 

postępowaniu, w dniu 25 maja 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia:  Luxury  Medical  Care  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k., LMC Trans Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Warszawie (dalej: 

o

dwołujący), zostało wniesione odwołanie.  

Zamawiający,  w  dniu  26  maja  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  W  terminie  przewidzianym  na  zgłoszenie  przystąpienia  

nie zgłosił się żaden wykonawca. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

9  czerwca  2020 

r.,  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  uwzględniając  

zarzuty podniesione 

w odwołaniu w części tj. w zakresie w jakim odwołujący podnosił: 

1.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Luk 

Trans,  mimo  że  treść  tej  oferty  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w  zakresie,  w  jakim  ten 

wykonawca:  zaoferował  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  posługując  się  środkami 

transportu (pojazdami) niespełniającymi Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane  dotyczące  wyposażenia  medycznego:  PN-  EN  1789  -  „Pojazdy 

medyczne i ich wyposażenie"; 

wykazał  spełnienie  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  tj.  dysponowania  min.  2 

pojazdami  - 

karetką transportową  typu  T,  nie  starszą  niż  z  2013  roku,  mogącą  zabrać 

jednorazowo 6 osób; 

dotyczącym wyboru oferty najkorzystniejszej, podlegającej odrzuceniu. 


W  dniu  9  czerwca  2020  r. 

odwołujący  złożył  oświadczenie,  że  cofa  odwołanie  

w pozostałym zakresie, nie uwzględnionym przez zamawiającego. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp, 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp, 

oraz  mając  na  uwadze  zapisy 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),  

w tym w szczególności § 5 ust. 1 pkt 2a, Izba postanowiła o zwrocie na rzecz odwołującego 

kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel