KIO 1128/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1128/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  dnia  3  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby w dniu 25 maja 2020 r. przez Vik-Bud sp. 

z o.o. z siedzibą Łasku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Łódź 

Zarząd Inwestycji Miejskich  

przy udziale wykonawcy Pagma Bud Sp. z o. o. Sp. K. 

z siedzibą w Łodzi zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego    

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Vik-

Bud sp. z o.o. z siedzibą Łasku kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1128/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź ul. Piotrkowska 175  prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego  przedmiotem jest „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 - 

Przebudowa, r

ozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy: 

ul. Mielczarskiego 3, ul. Mielczarskiego 15, ul. Mielczarskiego 22, ul. Mielczarskiego 33 wraz 

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj”; Nr sprawy ZIM-DZ. 2621.25.2019” Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej: 2019/S 240-588111.  

Odwołujący : VIK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą Łasku wniósł odwołanie  od czynności 

zamawiającego, które zamknęły Odwołującemu możliwość uzyskania przedmiotowego 

zamówienia. Odwołujący złożył ofertę, która zgodnie z kryterium oceny ofert w zakresie 

części III zamówienia (zamówienie było podzielone na cztery części) zajęła drugą lokatę. 

Gdyby Zamawiający dokonał czynności względem wykonawcy PAGMA-BUD Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa (dalej: PAGMA- BUD), to oferta Odwołującego w zakresie części III 

mogłaby zostać ostatecznie sklasyfikowana na pierwszym miejscu i Odwołujący mógłby 

uzyskać przedmiotowe zamówienie w zakresie części III.  

Odwołujący  zarzucił,  że  zaniechania  i  czynności  podjęte  przez  Zamawiającego  dokonane 

zostały z naruszeniem przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 oraz art. 91 ust. 1, w sposób 

mający istotny wpływ na wynik postępowania i wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty;  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3 

Ustawy wykonawcę PAGMA- BUD do uzupełnienia dokumentu w postaci informacji banku lub 

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

.miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  po  uzupełnieniu  przez  PAGMA-BUD  ww. 

dokumentu, dokonania powtórzenia czynności badania i oceny ofert. 

Zamawia

jący  w  złożonej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o    jego  oddalenie  jako 

bezzasadnego. 

Do postępowania przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca Pagma Bud Sp. 

z o. o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi. 

Odwołujący dnia 1 czerwca 2020 r. złożył oświadczenie, że cofa odwołanie w sprawie i wniósł 

o zwrot uiszczonego wpisu. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym 

bez 

udziału  stron i uczestników, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy pzp. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 3a  rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………  


wiper-pixel