KIO 1127/20 KIO 1197/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1127/20 

      KIO 1197/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak  

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  pos

iedzeniu  niejawnym  prowadzonym  z  udziałem  stron  w  dniu  18 

czerwca 2020 r. 

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A) 

W  dniu  25  maja  2020  r.  przez Wykonawcę  –  Swisspol  Ltd  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilczej 27 (50-429 Wrocław) 

(sygn. akt KIO 1127/20) 

B)  w dniu 1 czerwca 2020 r. przez Wykonawc

ę – Swisspol Ltd Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilczej 27 (50-429 Wrocław) 

(sygn. akt KIO 1197/20); 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  3  Regionalna  Baza  Logistyczna

ul. Montelupich 3 (30-901 

Kraków)  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze w sprawach o sygn. akt KIO 1127/20 i KIO 1197/20; 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego w sprawach o sygn. akt KIO 1127/20 i KIO 1197/20 – Swisspol Ltd Sp. z 

o.o. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 28.500 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 

pięćset złotych, zero groszy), stanowiącej łącznie 90% uiszczonego wpisu od odwołania 

w sprawie o sygn. akt KIO 1127/20 oraz stanowiącej zwrot wniesionego wpisu w sprawie 

o sygn. akt KIO 1197/20. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt:  

KIO 1127/20 
KIO 1197/20 
     

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 3 Regionalna Baza Logistyczna we 

Wrocławiu  w  postępowaniu  na  dostawę  sprzętu  gastronomicznego  i  chłodniczego  (nr 

postępowania: 47/2020), zostały  wniesione  w dniu 25 maja 2020 r. oraz 1 czerwca 2020 r. 

do  Prezesa  Kraj

owej  Izby  Odwoławczej  odwołania  Wykonawców:  Swisspol  Ltd.  Sp.  z  o.o. 

(sygn. akt KIO 1127/20 oraz sygn. akt KIO 1197/20). 

Odwołujący  w  obu  sprawach  zarzucił  Zamawiającemu  dokonanie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej w zadaniu nr 2 i 3 Wykonawcy Invest Horeca Bistro M. G. z naruszeniem 

przepisów Ustawy: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Invest Horeca 

Bistro M. G.; 

art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 96 ust. 5 pkt 2) Pzp w zw. z § 4 pkt 5 rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

z ostrożności art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie  wezwania Wykonawcy 

do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego,  że  oferowane  dostawy  będą 

odpowiadać wymaganiom Zamawiającego. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołań  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej,  odrzucenie oferty Invest  Horeca  Bistro M. G.,  z 

ostrożności  wezwanie  Wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3 

Ustawy  Pzp  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań 

Zamawiającego i dokonania ponownej oceny ofert w zadaniach nr 2 i 3.  

Odwołujący w sprawie o sygn. akt KIO 1127/20 Odwołujący w dniu 17 czerwca 2020 r. cofnął 

odwołanie. 

W sprawie o sygn.  akt KIO  1197/20  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. 

W związku z powyższym na podstawie art. 186 ust. 2 oraz art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.  poz.  1843)  Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Orzekając  o  kosztach,  zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  oraz  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 


Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

Izba  nakazała  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego  w  wysokości  15.000  zł.  wpisu  od  odwołania  (w 

sprawie o sygn. akt KIO 1127/20) oraz wpis w pełnej wysokości 15.000 zł (w sprawie o sygn. 

akt  KIO  1197/20). 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów 

dojazdu na posiedzenie Izby, gdyż cofniecie odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 1127/20 

miało  miejsce  dzień  przed  dniem,  na  który  wyznaczony  został  termin  rozprawy  lub 

posiedzenia  z  udziałem  stron.  Tym  samym  nie  zachodziła  podstawa  z  §  5  ust.  1  pkt  3  b 

rozporządzenia.

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel