KIO 1126/20 POSTANOWIENIE dnia 15 lipca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1126/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  15  lipca  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25 

maja 2020 r. przez Wykonawc

ę FAMUR S.A. (ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice) w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Polska  Grupa  Górnicza  S.A.  (ul. 

Powstańców 30, 40-039 Katowice) 

przy  udziale  Wykonawcy  Becker-

Warkop  sp.  z  o.o.  (ul.  Przemysłowa  11,  44-266 

Świerklany)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego 

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Wykonawcy 

FAMUR  S.A.  (ul.  Armii  Krajowej  51,  40-698  Katowice)  kwoty  15000 

zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1126/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Polska Grupa Górnicza S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa części 

zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział 

Zakład  Remontowo  –  Produkcyjny  w  2020  r.  –  nr  grupy  295-27-17  numer  sprawy 

”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  15  maja  2020  roku  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 095-227991. 

Odwołujący  FAMUR  S.A.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  2  poprzez  przygotowanie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz  opisanie przedmiotu  zamówienia w  sposób nie  zapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji,  a  tym  samym  ją  utrudniający,  a  także  nie  zapewniający 

równego traktowania wykonawców w szczególności poprzez wprowadzenie zróżnicowanego 

terminu  płatności  za  realizuję  przedmiotu  umowy  przez  wykonawcę  w  zależności  od 

posiadanego przez niego statusu mikro, małego, średniego bądź dużego przedsiębiorcy co 

ma bezpośredni wpływ na kalkulację oferty składanej przez poszczególnych wykonawców w 

postępowaniu; art. 353¹ K.c. w. zw. z art. 5 K.c. i w zw. z art. 14 PZP oraz w zw. z art. 7 ust. 

2  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w 

transakcjach  handlowych  poprzez  sformułowanie  postanowienia  §  3  ust.  4  Załącznika  nr  7 

do  SIWZ  w  sposób  sprzeciwiający  się  właściwości  (naturze)  stosunku  prawnego,  ustawie 

oraz  zasadom  współżycia  społecznego  oraz  poprzez  narzucenie  w  Istotnych 

postanowieniach  umowy  oświadczeń,  które  zgodnie  z  ustawą  powinny  być  wynikiem 

wzajemnych uzgodnień stron, a na które Odwołujący nie wyraża zgody. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

modyfikacji postanowień SIWZ: w zakresie Części XXI Warunki płatności pkt 1 oraz § 3 ust. 

3 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy” 

poprzez  wprowadzenie  t

erminu  płatności  60  dni  od  daty  doręczenia  faktury  VAT 

Zamawiającemu,  bez  względu  na  posiadany  przez  wykonawcę  status  mikro,  małego, 

średniego  czy  też  dużego  przedsiębiorcy,  w  zakresie  §  3  ust.  4  Załącznika  nr  7  do  SIWZ 

„Istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  umowy”  poprzez  jego  usunięcie  w 

całości, obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.  


15  lipca  2020  roku 

Zamawiający  przesłał  pismo,  w  którym  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.  

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie  zgłosił 

przystąpienia żaden Wykonawca. 

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

p

rzepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel