KIO 1125/20 POSTANOWIENIE dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1125/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajow

ej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez 

wykonawcę  Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „PIOMAR”  Sp.  z  o.o., 

Michałowice  169,  49-314  Pisarzowice  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto 

Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa   

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  „PIOMAR”  Sp.  z  o.o., 

Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1125/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Dzielnica  Wawer  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostarczenie 

sprzętu  IT  do  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Cyklamenów/Skalnicowej  

w  Warszawie. 

Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: 

„ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  21  maja  2020  r.  

w Biuletyn

ie Zamówień Publicznych pod pozycją 542289-N-2020. 

W postępowaniu tym wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„PIOMAR”  Sp.  z  o.o.  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  25  maja  2020  r.  złożył  odwołanie  do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

W dniu 26 maja 2020 r. 

Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  k

osztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel