KIO 1123/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 20 października 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  3  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajow

ej Izby Odwoławczej 22 maja 2020 r. 

przez 

wykonawcę: MTM Instal M. M., Toruń 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Usługa  odczytów  na  terenie 

działania  polskiej  spółki  gazownictwa  sp.  z  o.o.  OZG  Kraków  (nr  postępowania 

PSGKR.ZZSP.901.48.19)  

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Polska  Spółka  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  Oddział 

Zakład Gazowniczy w Krakowie  

przy  udziale  wykonawcy: 

Energo  Zet  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Elblągu  –  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowi

ącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Polska  Spółka  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  Oddział  Zakład  Gazowniczy 

w Krakowie  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”} 

w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sektorowego  na dostawy  pn. 

Usługa  odczytów  na  terenie  działania  polskiej  spółki 

gazownictwa  sp.  z 

o.o.  OZG  Kraków  (nr  postępowania  PSGKR.ZZSP.901.48.19)

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  29  grudnia  2019  r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2020/S_50  pod  poz.  119650.  Wartość  przedmiotowego 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy pzp. 

22  maja  2020  r.  MTM  Instal  M.  M.  z  Torunia 

{dalej:  „Odwołujący”}  wniósł  w formie 

elektronicznej 

odwołanie,  zarzucając  Zamawiającemu  następujące  naruszenia  przepisów 

ustawy pzp: 

Art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 4 (względnie w zw. z art. 26 ust. 3) – przez dokonanie 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z 

uwzględnieniem  oferty  Energo  Zet  sp.  z  o.o.,  która 

powinna  być  uznana  z  odrzuconą  w  stosunku  do  zadania  nr  1,  2  i  4,  względnie 

dokonanie  tych  czynności  z  pominięciem  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  lub 

oświadczeń w zakresie tych zadań. 

2.  Art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22c ust. 1 pkt 3 (

względnie w zw. 

z art. 26 ust. 3) 

– przez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty Energo Zet sp. z o.o. 

i zaniechanie  wykluczenia  z  powodu  niewykazania  przez  tego  w

ykonawcę  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej 

w stosunku do zadania nr 1, 2 i 4. 

3.  Art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 1

5 i 22, ust. 5 pkt 7 i 8 (względnie w zw. z art. 26 

ust. 3) 

– przez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty Energo Zet sp. z o.o. z siedzibą 

w  Elblągu,  który  to  wykonawca  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu 

niewyka

zania braku przesłanek wykluczenia w stosunku do zadania nr 1, 2 i 4. 

4.  Art.  26  ust.  3 

–  przez  zaniechanie  wezwania  Energo  Zet  sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia 

oświadczeń lub dokumentów w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

sytuacji finansowo ekono

micznej oraz przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 

1 pkt 15 i 22, ust. 5 pkt 7 i 8 pzp w stosunku do zadania nr 1, 2 i 4. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia  wyboru oferty Energo Zet sp. z o.o. dla zadań nr 1, 2, 4. 


Powtórzenia badania i oceny ofert dla zadań nr 1, 2 i 4, ewentualnie wezwanie Energo 

Zet  sp.  z 

o.o.  do  uzupełnienia  dokumentów  lub  oświadczeń  dotyczących  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

3.  Wykluczenia 

Energo Zet sp. z o.o. z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie 

zadań nr 1, 2 i 4 i uznanie oferty tego wykonawcy za odrzuconą w tych zadaniach. 

Ponadto  w uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższy  zarzut  i  żądanie  przez  podanie 

okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

29  maja  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

o w

ycofaniu powyższego odwołania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne 

skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wn

iesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O koszt

ach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel