KIO 1122/20 POSTANOWIENIE dnia 15 lipca 2020 r.

Data: 20 października 2020

sygn. akt: KIO 1122/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

wobec cofnięcia w dniu 15 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  O

dwoławczej  22 maja  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – PKP CARGO SERVICE 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  PKP  CARGO  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Polska Grupa  Górnicza  S.A. 

siedzibą w Katowicach, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 1122/20 

Uzasadnienie 

Polska 

Grupa  Górnicza  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi,  na  podstawi

e  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  z  podziałem  na  części,  przy  uwzględnieniu  aukcji  elektronicznej, 

na 

obsługę  bocznicy  PGG  S.A.  Oddział  KWK  Piast-Ziemowit  Ruch  Ziemowit  w  okresie  

36 m-

cy z podziałem na zadania, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej z 24 marca 2020 r., pod nr 2020/S 059-142503. 

13  maja 

2020  r.  Zamawiający  zaprosił  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia na zadanie 1 – „Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów 

kolejowych  w  jej  obrębie”  –  w  tym  m.in.  wykonawcę  Orion  Rail  Logistics  sp.  z  o.o.  sp.k. 

(dalej 

„Wykonawca O”) do udziału w aukcji elektronicznej, która odbyła się 18 maja 2020 r., 

co  zostało  zaskarżone  odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

(dalej  „Izba”  lub  „KIO”)  22  maja  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  –  PKP  CARGO  SERVICE  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

PKP 

CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”). 

Nast

ępnie, 15 lipca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewo

dniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel