KIO 112/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 112/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  postępowania  odwoławczego 

w dniu  3  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa Krajowej  Izby 

Odwoławczej  20  stycznia  2020  r.  przez  Odwołującego  –  wykonawcę  Geotrans  S.A.  z 

siedzibą  we  Wrocławiu,  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Aquanet 

S.A. z 

siedzibą w Poznaniu, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego  i nakazać zwrot 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 15.000,00 

zł  (słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczonej  tytułem  wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 112/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Aquanet  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  –  prowadzi,  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz.  1843  j.t.

),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego 

z  podziałem  na  części  pn.: „Usługa  zagospodarowania 

(załadunek,  transport  i  przetwarzanie)  35000  Mg  ustabilizowanych  komunalnych  osadów 

ściekowych(kod  odpadu  19  08  05)  z  terenu  Centralnej  Oczyszczalni  Ścieków  w 

Koziegłowach, w podziale na 4 Pakiety”, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii 

Europejskiej z 22 października 2019 r., pod nr 2019/S 204-497976. 

10 stycznia 2020 r. 

Zamawiający poinformował wykonawcę Geotrans S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu o odrzuceniu złożonej przez niego oferty w części 2 i 3 zamówienia, co zostało 

zaskarżone odwołaniem wniesionym przez ww. wykonawcę (dalej „Odwołujący”) do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 20 stycznia 2020 r. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7 

Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  nie  zostały  zgłoszone 

przystąpienia. 

W  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  (data  wpływu  –  3  lutego  2020  r.) 

Zamawiający uwzględnił  zarzuty  odwołania  w  całości.  W  konsekwencji  Izba  uznała, 

że zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  art. 186 

ust. 2 Pzp, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji 

postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.). 


Przewodniczący:     

……………………………… 


wiper-pixel