KIO 1121/20 WYROK dnia 10 sierpnia 2020 r.

Data: 13 października 2020

Sygn. akt KIO 1121/20  

WYROK 

z dnia 10 sierpnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Adam Skowroński  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  M.J. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI 

M.J.

,  ul.  Nad  Drwiną  33,  30-841  Kraków  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57  

przy  udziale  wykonawcy  EKOM  M.  Sp. 

j.  z  siedzibą  w  Nowinach,  ul.  Zakładowa  29, 

26-052  Nowiny 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  M.J.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI M.J., ul. Nad Drwiną 

841 Kraków  

i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną przez  wykonawcę  M.J. 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe MIKI  M.J.,  ul.  Nad  Drwiną  33,  30-841  Kraków  tytułem  wpisu  od 

odwołania;  

zasądza  od  wykonawcy  M.J.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI M.J., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków 

na rzecz zamawiającego Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krakowie 

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 1121/20  

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Gmina  Igołomia-Wawrzeńczyce,  32-125  Wawrzeńczyce  57  wszczął 

postępowanie  na  roboty  budowlane,  dostawy,  usługi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą  »Odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce«.  

07.04.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod nrem 2020-/S 071-164227.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

15.05 .2020 r. zamawiający poinformował o:  

1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  EKOM  M. 

sp.  j.  z  siedzibą  

w Nowinach (dalej wykonawca E).  

.05.2020  r.  wykonawca  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  MIKI  M.J.,  ul.  Nad  Drwiną 

841 Kraków, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie na:  

1)   zaniechanie wykluczenia wykonawcy E;  

dokonanie  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  E  jako 

najkorzystniejszej;  

3)   w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy E;  

4)   ewentualnie zaniechanie wezwania wykonawcy E w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.   

Odwołujący sformułował zarzuty naruszenia przez zamawiającego:  

Zarzut 1.1. 

Art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy E z 

postępowania, 

mimo  faktu,  że  wykonawca  ten  wskutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu  i  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  względnie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy E z 

postępowania, mimo faktu, że wykonawca E 

lekkomyślnie  lub  niedbale  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego, 

mogące mieć Istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego, a to związane z 

przedstawieniem  informacji  w 

Części  IlI  (Podstawy  wykluczenia)  lit.  C  (Podstawy  związane  


z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi)  Jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), że: 

wedle  własnej  wiedzy  nie  naruszył  swoich  obowiązków  w  dziedzinie  prawa  ochrony 

środowiska, o których mowa w prawie krajowym podczas gdy  

na  wykonawcy  E 

zostały  nałożone  następujące  ostateczne  decyzje  Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia administracyjnych 

kar pieniężnych za działania sprzeczne z ochroną środowiska: 

Decyzja  ŚWIOŚ  z  9  stycznia  2013  r.,  znak:  IK.7062.71.5.2013  wymierzająca 

wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł; 

Decyzja  ŚWIOŚ  z  12  maja  2017  r.,  znak:  IK.7062.71.10.2017  wymierzająca 

wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 50.000 zł; 

3)  Decyzja  ŚWIOŚ  z  12  maja  2017  r.,  znak:  IK.7062.71.11.2017  wymierzająca 

wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł; 

Decyzja  ŚWIOŚ  z  12  maja  2017  r.,  znak:  IK.7062.71.12.2017  wymierzająca 

wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł;  

Decyzja  ŚWIOŚ  z  9  stycznia  2018  r.,  znak:  IK.7062.71.1.2018  wymierzająca 

wykonawcy E 

administracyjna karę pieniężną w wysokości 1.000 zł. 

Zarzut 1.2 

Art.  24  ust.  5  pkt  7  w  zw.  z  art.  24  ust.  6  Pzp  przez  niewykluczenie  wykonawcy  E  

z  przyczyn  podanych  w  zarzucie  1.1,  tj.  wydania  przeciwko  wykonawcy  E  ostatecznych 

decyzji  administracyjnych  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa 

ochrony środowiska i wymierzenia kar pieniężnych nie niższych niż 3.000 zł w sytuacji, gdzie 

SIWZ 

bezpośrednio  nakazywał  badanie  przez  zamawiającego  tych  przesłanek  zgodnie  

z przepisami Pzp.  

Zarzut 2.1 

Art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo faktu,  że 

wykonawca  E 

wskutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  wykonawca  E  nie  podlega 

wykluczeniu  i  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  względnie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy E 

mimo faktu, że wykonawca E lekkomyślnie lub 

niedbale przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia,  a  to  związane  z  przedstawieniem  informacji  w  Części  III  (Podstawy 

wykluczenia)  pkt  C 

(Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub 


wykroczeniami  zawodowymi) 

Jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia  (dalej: 

JEDZ

), że: 

nie  znajdował  się  w  sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  zamówienia 

publicznego została rozwiązana przed czasem lub w której nałożone zostało odszkodowanie 

bądź Inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową podczas gdy  

następujące  umowy  o  zamówienia  publiczne  zostały  rozwiązane  przez  zamawiające 

Gminy 

z wyłącznej winy wykonawcy E: 

Gmina  Zabierzów  –  sektor  l  –  potwierdzone  Pismem  Wójta  Gminy  Zabierzów  

z 27.07.2018 r.;  

Gmina  Zabierzów  –  sektor  II  –  potwierdzone  Pismem  Wójta  Gminy  Zabierzów  

z 27.07.2018 r.;  

Gmina  Zabierzów  –  sektor  IV  –  potwierdzone  Pismem  Wójta  Gminy  Zabierzów  

z 27.07.2018 r.;  

4)  Gmina  Mogilany 

–  potwierdzone  informacją  ze  strony  internetowej  Gminy  Mogilany  

z 28.09.2018 r.;  

Gmina Jędrzejów – potwierdzone informacją ze strony internetowej Gminy Jędrzejów 

z 4.10.2018 r.  

Zarzut 2.2 

Art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp w zw. z art. 24 ust. 6 Pzp przez jego  niezastosowanie i niewy-

kluczenie  wykonawcy  E  z  przyczyn  podanych  w  zarzucie  2.1

,  tj.  rozwiązania  przez 

zamawiających  poprzednich  umów  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  wykonawcą  E  

z  uwagi  na  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  w  istotnym  stopniu tych  umów  z  winy 

wykonawcy  E

,  a  także  poważnego  naruszenia  obowiązków  zawodowych,  co  podważa 

uczciwość wykonawcy E, o czym świadczą nie tylko rozwiązania umów przez zamawiających 

z  winy  wykonawcy  E

,  ale  także  wydane  decyzje  o  naruszeniu  prawa  ochrony  środowiska, 

czy też cofnięcie wykonawcy E bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie działalności 

w  zakresie  zbierania  odpadów  udzielone  przez  Starostę  Kazimierskiego  J  Decyzja  SKO  

w  Kielcach  z  dnia  24  sierpnia  2017  r.,  sygn.  akt  SKO.OŚ-60/2564/144/2017),  w  sytuacji 

gdzie SIWZ 

bezpośrednio nakazywał badanie przez zamawiającego tych przesłanek zgodnie 

z przepisami Pzp.  

Zarzut 2.3 

Art.  24  ust.  5  pkt  4  w  zw.  z  art.  24  ust.  6  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  niewy-

kluczenie  wykonawcy  E  z  przyczyn  podanych  w  zarzucie  2.1

,  tj.  rozwiązania  przez 

zamawiających  poprzednich  umów  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  wykonawcą  E  

z  uwagi  na  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  w  istotnym  stopniu tych  umów  z  winy 


wykonawcy  E  w  sytuacji,  gdzie  SIWZ 

bezpośrednio  nakazywał  badanie  przez 

zamawiającego tych przesłanek zgodnie z przepisami Pzp. 

Zarzut 3  

Art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo faktu,  że 

wykonawca  E 

wskutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu  względnie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo  faktu,  że  wykonawca  E  lekkomyślnie  lub  niedbale 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu,  a  to  związane  z  przed-

stawieniem  informacji  w 

Części  III  (Podstawy  wykluczenia)  lit.  C  (Podstawy  związane  

z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi) JEDZ, że: 

nie  znalazł  się  w  sytuacji,  w  której  był  winny  poważnego  wprowadzenia  w  błąd  przy 

dostarczaniu  informacji  wymaganych  do  weryfikacji  braku  podstaw  wykluczenia  lub  do 

weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji (lit. a) lub zataił te informacje (lit. b) podczas gdy, 

wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  22  sierpnia  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  1638/17, 

wykonawca E został wykluczony, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, z postępowania 

prowadzonego  w  try

bie  przetargu  nieograniczonego  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica 

w  okresie  od  1.07.2017  r,  do  30  czerwca  2020  r.,  a  jego  działania  zostały  uznane  jako 

rażące. 

Zarzut 4 

Art  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo  faktu,  że 

wykonawca  E 

wskutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  wykonawca  E  nie  podlega 

wykluczeniu  i  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  względnie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy E 

mimo faktu, że wykonawca E lekkomyślnie lub 

niedbale przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia,  a  to  związane  z  przedstawieniem  informacji  w  Części  lII  (Podstawy 

wykluczenia)  lit.  C 

(Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub 

wykroczeniami zawodowymi) JEDZ

, że: 

nie  znalazł  się  w  sytuacji,  w  której  nie  był  w  stanie  niezwłocznie  przedstawić 

dokumentów  potwierdzających  wymaganych  przez  instytucję  zamawiającą  lub  podmiot 

zamawiający (lit. c) podczas gdy zgodnie z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania 


wydanym  przez  Burmistrza  Gminy  Krzeszowice  z  dnia  22  listopada  2019  r.  (znak: 

RKG.271.10,2019)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zostało 

unieważnione,  ponieważ  wykonawca  E  jako  podmiot,  który  wygrał  przetarg,  nie  wniósł 

żadnych  dokumentów  wymaganych  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową  pomimo 

dwukrotnego,  skutecznego  wezwania  do  złożenia  wnioskowanej  dokumentacji,  co  w  kon-

sekwencji skutkowało tym, że wykonawca E został wykluczony z postępowania a jego oferta 

odrzucona.  

Zarzut 5  

Art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo,  że 

wykonawca E 

nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ – część XII 

WARUNKI  pkt  2.4.2 

w  zakresie  kwalifikacji  zawodowych  osób  skierowanych  przez 

wykonawcę E do realizacji zamówienia, a to z uwagi na niewykazanie, zgodnie z treścią zał. 

nr  5  oraz  nr  6  do  SIWZ

,  że  wykonawca  E  posiada  odpowiednią  liczbę  pracowników 

mogących  zapewnić  obsługę  zamówienia,  w  tym  w  szczególności  zbyt  małą  liczbę 

kierowców (3) w stosunku do wymaganych przez zamawiającego i deklarowanych do użycia 

przez 

wykonawcę E, pojazdów (6). 

Zarzut 6.1 

Art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo faktu,  że 

wykonawca  E 

wskutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamaw

iającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  pos-

tępowaniu względnie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy E 

mimo  faktu,  że  wykonawca  E  lekkomyślnie  lub  niedbale  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  to 

związane  z  przedstawieniem  informacji,  Części  IV  (Kryteria  kwalifikacji)  lit.  A  (Ogólne 

oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) JEDZ, że: 

spełnia  wszystkie  wymagane  kryteria  kwalifikacji  warunkujące  udział  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  posiada  aktualny  i  nieobarczony  wadami  wpis  do 

rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Igołomnia-

Wawrzeńczyce  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  objętych  przedmiotem 

zamówienia,  a  w  konsekwencji  dysponuje  on  bazą  magazynowo-transportową,  spełniającą 

wymogi  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie 

szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości,  stanowiącą  podstawę  uzyskania  i  utrzymania  ww.  wpisu  do  działalności 

regulowanej podczas gdy 


wykonawca  E  nie  posiada  bazy  magazynowo-

transportowej,  spełniającej  wymogi 

Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  

a zatem nie spełnia przesłanek z  § 2 ust 1 pkt 1 tego rozporządzenia, tj. nie posiada bazy 

magazynowo-

transportowej  w  Gminie  Igołomnia-Wawrzeńczyce  ani  w  odległości  60  km  od 

jej granic.  

Zarzut 6.2  

Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy E 

mimo, że podmiot 

ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ-XII WARUNKI pkt 2.1 

w  zakresie  posiadania  aktualnego  i  nieobarczonego  wadą  wpisu  do  rejestru  działalności 

regulowanej  prowadzonej  przez  Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych,  objętych  przedmiotem  zamówienia,  od  właścicieli 

nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czys-

tości  w  gminach  z  uwagi  na  brak  bazy  magazynowo-transportowej  spełniającej  wymogi 

Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

jak i 

– z ostrożności procesowej – w sytuacji nieuwzględnienia zarzutu 3 lub 4, jak i po-

zostałych zarzutów, które skutkowałyby wykluczeniem wykonawcy E.  

Zarzut 7  

Art.  26  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1Pzp  przez  brak  wezwania  wykonawcy  E  do 

przedstawienia dokumentu wykazującego spełnienie warunku udziału w postępowaniu w za-

kresie posiadania bazy magazynowo-

transportowej na ternie Gminy Igołomnia-Wawrzeńczy-

ce lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic spełniającej wymogi Rozporządzenia 

Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  za-

kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Odwołujący  wniósł  o  merytoryczne  rozpatrzenie  przez  KIO  odwołania  i  jego 

uwzględnienie oraz aby KIO działając na podstawie art. 185 ust. 7 Pzp w zw. z art. 1191 §1 

Kpc w zw. z art. 248 § 1 Kpc zobowiązała:  

wykonawcę  E  aby  wykonawca  E  dostarczył  w  terminie  wyznaczonym  przez  KIO, 

lecz jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem 

rozprawy,  dokumenty  lub  oświadczenia  wskazujące  adres bazy  magazynowo-tran-

sportowej,  spełniającej  wymogi  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11 

stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  która  stanowi  podstawę 


wydania  dla  wykonawcy  E 

aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego przez 

Wójta Gminy Igołomnia-Wawrzeńczyce w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia;  

zamawiającego  aby  zamawiający  dostarczył  w  terminie  wyznaczonym  przez  KIO, 

lecz jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem 

rozprawy,  dokumenty  lub  oświadczenia  wskazujące  adres  bazy  magazynowo-

transportowej  wykonawcy  E

,  spełniającej  wymogi  Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  za-

kresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  która 

stanowi  podstawę  wydania  dla  wykonawcy  E  aktualnego  wpisu  do  rejestru 

działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Igołomnia-Waw-

rzeńczyce  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  objętych  przedmiotem 

zamówienia; 

zamawiającego  aby  zamawiający  dostarczył  w  terminie  wyznaczonym  przez  KIO, 

lecz jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem 

rozprawy,  dokumenty  wskazujące  na  spełnianie  przez  bazę  magazynowo-tran-

sportową  wykonawcy  E  wymogów  stawianych  przez  Rozporządzenie  Ministra 

Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  za-

kresie odbierania odpadów  komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  ewentualnie 

oświadczenia  zamawiającego  czy  weryfikował  spełnianie  przez  tę  bazę  ww. 

wymogów stawianych przez rozporządzenie, a jak tak – to z jakim rezultatem;  

zamawiającego  by  zamawiający  udzielił  informacji  jakie  czynności  podjął  wskutek 

otrzymania  w  2019  r.  wniosku 

odwołującego  o  wszczęcie  kontroli  w  sprawie  bazy 

magazynowo-transportowej  wykonawcy  E

,  spełniającej  wymogi  Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  która 

stanowi  podstawę  wydania  dla  wykonawcy  E  aktualnego  wpisu  do  rejestru 

działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Igołomnia-

Wawrzeńczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem 

zamówienia; 

w  przypadku  braku  uwzględnienia  powyższego  wniosku  (ujętego  w  ramy  pkt  2) 

działając  na  podstawie  §  24  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22 

marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań 

wnoszę o analogiczne zobowiązanie wykonawcy E o dostarczenie ww. dokumentów 

oświadczeń w ww. terminie, ewentualnie w trakcie rozprawy;  

dopuszczenie i  przeprowadzenie dowodów  wskazanych w  treści  odwołania,  w  tym 

dowodu z:  


a)  

opinii  biegłego  na  okoliczność  ustalenia  czy  wskazywana  przez  wykonawcę  E 

baza  magazynowo-transportow

a,  będąca  podstawą  wydania  wpisu  do  rejestru 

działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Igołomnia-

Wawrzeńczyce  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych,  spełnia 

wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  

w  sprawi

e  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości,   

b)  

oględzin  bazy  magazynowo-transportowej  wykonawcy  E  będącej  podstawą 

wydania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Igołomnia-Wawrzeńczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

w  celu  ustalenia  czy  baza  ta  spełnia  wymogi  Rozporządzenia  Ministra 

środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;   

7)   nakazanie 

zamawiającemu  unieważnienia  czynności  oceny  i  badania  ofert  oraz 

czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy E jako najkorzystniejszej;  

8)   nakazanie 

zamawiającemu  dokonania  ponownej  czynności  oceny  i  badania  ofert,  

a w związku z czym wykluczenia  wykonawcy E (w konsekwencji odrzucenia oferty 

wykonawcy  E),  przy  czym  w  sytuacji  braku  wykluczenia  wykonawcy  E  i  uw-

zględnienia  jedynie  któregoś  z  zarzutów  ewentualnych  wnoszę  o  zobowiązanie 

zamawiającego do wezwania wykonawcy E w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia 

oświadczeń lub dokumentów wedle treści odpowiedniego zarzutu;  

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa prawnego oraz  zwrotu  kosztów  według 

spisu złożonego na rozprawie.  

Interes w uzyskaniu zamówienia i możliwa szkoda odwołującego 

Odwołujący  wskazuje,  że  jest  uprawniony  do  wniesienia  Odwołania,  a  to  dlatego,  że 

zostały  spełnione  przesłanki  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp.  Odwołujący  ma  interes  we 

wniesieniu  Odwołania,  gdyż  w  wyniku  nieprawidłowych  działań  zamawiającego  odwołujący 

doznał  uszczerbku  związanego  z  niemożliwością  realizacji  przedmiotowego  zamówienia 

publicznego, a w konsekwencji osiągnięcia z tego tytułu zysku (co jest szkodą). Zamawiający 

bezpodstawnie wybrał bowiem ofertę  wykonawcy E, mimo tego, że wykonawca E powinien 

zostać  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu,  a  oferta  wykonawcy  E  powinna  zostać 

odrzucona.  

Gdyby 

zamawiający  postąpił  w  sposób  prawidłowy,  to  oferta  odwołującego  zostałaby 

uznana  za  najkorzystniejszą  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  odwołującego  została  oceniona  na 

drugim  miejscu 

–  co  przesądza  o  naruszeniu  interesu  odwołującego.  Tym  samym,  gdyby 


zamawiający 

postąpił 

prawidłowo 

oferta 

odwołującego 

zostałaby 

uznana 

za 

na

jkorzystniejszą,  a  odwołujący  mógłby  uzyskać  zamówienie.  W  konsekwencji  w  wyniku 

błędnych  czynności  zamawiającego  (w  tym  zaniechań  zamawiającego)  odwołujący  został 

pozbawiony  możliwości  wykonywania zamówienia,  co  oznacza oczywistą konstatację  o  na-

ruszeniu 

jego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia,  jak  i  o  możliwości  powstania  po  stronie 

odwołującego szkody (niemożliwości osiągnięcia zysku z tytułu realizacji zamówienia). 

Zachowanie terminu do wniesienia odwołania 

Zamawiający poinformował  odwołującego o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

15.05.2020 r.

, przez ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz przesłanie odwołującemu 

mailowo  pisma  z  tej  samej  daty.  Tym  samym  15.05.2020  r. 

odwołujący  uzyskał  informację  

o  czynnościach,  jak  i  fakcie  wystąpienia  zaniechań  po  stronie  zamawiającego,  które 

stanowią podstawę do wniesienia odwołania, a także  odwołujący uzyskał interes. Mając na 

uwadze treść  art.  182 ust.  1 pkt  1  Pzp  odwołujący  może wnieść odwołanie w  ciągu 10  dni  

z uwzględnieniem dni wolnych, tj. do 25.05.2020 r. 

Stan faktyczny 

Zamawiający  wszczął  postępowanie,  którego  przedmiotem  jest  „Odbieranie  i  za-

gospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy 

Igołomnia-Wawrzeńczyce”.  Zgodnie  z  punktacją  przyznaną  przez  zamawiającego, 

wykonawca  E 

uzyskał  100,00  punktów  i  został  wybrany  do  realizacji  przedmiotowego 

Zamówienia,  natomiast  odwołujący  otrzymał  95,31  punktów,  co  spowodowało  uplasowanie 

oferty odwołującego na drugim miejscu.  

Zamawiający  wskazał  w  SIWZ,  że  wykonawca  składa  wraz  z  ofertą  aktualne  na  dzień 

składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 

części  XIII  WARUNKI  SIWZ  oraz  nie  podlega  wykluczeniom  określonym  w  części  XIV 

SIWZ

.  Oświadczenie  to  wykonawca  sporządza  na  standardowym  formularzu  jednolitego 

europejskiego  dokumentu  zamówienia  (dalej  JEDZ),  zgodnie  ze  wzorem  wynikającym  

z  Rozporządzenia  Wykonawczego  Komisji  (UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r. 

ustanawiającego  standardy  jednolite  europejskiego  dokumentu  zamówienia.  Wykonawca 

składa JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający  wskazał  w  Części  XIII  WARUNKI  pkt  1  SIWZ  oraz  części  XIV  pkt  1  i  2 

SIWZ

, że o zamówienie mogą ubiegać się tylko wykonawcy, którzy zgodnie z  art. 22 ust. 1 

Pzp 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 oraz art. 24 ust. 5 Pzp. 


Niezleżenie  od  powyższego  zamawiający  wskazał  w  Części  XIII  WARUNKI  pkt  2.1 

SIWZ

,  że  o  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  uprawnienia  do 

wykonywania  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości,  czyli  legitymują  się  aktualnym  wpisem  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego  przez 

Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie  odbierania 

odpadów  komunalnych,  zgodnym  z  treścią  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11 

stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) . 

postępowaniu swoje oferty wniosło dwóch wykonawców. 

postępowaniu  zastosowano  tzw.  procedurę  odwróconą,  a  z  uwagi  na  wartość 

zamówienia wykonawcy składali oświadczeni w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, tzw. JEDZ.  

W  związku  ze  złożeniem  najwyżej  ocenionej  oferty  przez  wykonawcę  E  zamawiający 

uznał,  że  wykonawca E złożył  najkorzystniejszą ofertą oraz  spełnia warunki  udziału w  pos-

tępowaniu. 

Uwagi ogólne – przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp  

W  pierwszej  kolejności  odwołujący  wskazuje,  że  w  przypadku  spełnienia  się 

okoliczności,  która  została  opisana  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  Pzp,  a  więc  wystąpienia 

przypadku  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd  wskutek  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunku  udziału  w  pos-

tępowaniu  lub  przedstawienia  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  informacji 

wprowadzających  w  błąd  zamawiającego,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający 

ma obowiązek wykluczyć takiego wykonawcę z postępowania. 

Zamawiający  w  JEDZ  zobowiązał  wykonawców  do  złożenia  m.in.  następujących 

oświadczeń: 

Czy  wykonaw

ca,  wedle  własnej  wiedzy,  naruszył  swoje  obowiązki  w  dziedzinie  prawa 

ochrony  środowiska,  o  których  mowa,  do  celów  niniejszego  postępowania,  w  prawie 

krajowym,  w  stosownym  ogłoszeniu  lub  w  dokumentach  zamówienia  bądź  w  art.  18  ust.  2 

dyrektywy 2014/24/UE 

– Część III, pkt C JEDZ; 

Czy  wykonaw

ca  znajdował  się  w  sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie 

zamówienia  publicznego,  wcześniejsza  umowa  z  podmiotem  zamawiającym  lub 

wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została  rozwiązana  przed  czasem  lub  w  której 

nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą 

wcześniejszą umową?-Część III, pkt C JEDZ; 

Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji: 


– był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 

do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

– zataił te informacje; 

– nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych 

przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;  

– Część III, pkt C JEDZ.  

W  odniesieniu  do  kryteriów  kwalifikacji  odwołujący  oświadcza,  te  spełnia  wszystkie 

wymagane kryteria kwalifikacji  

– Część IV pkt A JEDZ. 

Następnie,  w  Części  VI  JEDZ,  wykonawca oficjalnie oświadczył,  że informacje  podane 

powyżej  w  częściach  ll-V  są  dokładne  i  prawidłowe  oraz  że  zostały  przedstawione  z  pełna 

świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Powyższe  oświadczenia,  składane  w  SIWZ,  bezpośrednio  korespondują  z  fakul-

tatywnymi  przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu,  określonymi  

w  art.  24  ust.  5  Pzp. 

Zamawiający  natomiast,  zgodnie  z  dyspozycją  art.  24  ust.  6  Pzp, 

przewidział konieczność wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp. Oznacza 

to bezspornie, że okoliczności podawane w JEDZ są istotne punktu widzenia postępowania 

o  udzielenie  tego  zamówienia  publicznego  i  podlegają  całościowej  ocenie  na  gruncie 

przepisów Pzp. 

Ponadto 

zamawiający w Części XIII WARUNKI pkt 2.1. SIWZ postawił warunek, że aby 

starać się o udzielenie zamówienia wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania 

działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

Odwołujący  podkreślił,  że  zgodnie  z  przepisami  prawa,  a  także  utrwalaną  linia 

orzeczniczą KIO, nie ma możliwości uzupełnienia dokumentu JEDZ przez późniejszą zmianę 

złożonych  w  takim  dokumencie  oświadczeń.  Złożone  pierwotnie  oświadczenia  są  bowiem 

podst

awą  badania  prawidłowości  działań  wykonawcy  jak  i  zamawiającego  i  nie  mogą  być  

w żaden sposób następczo konwalidowane.  

Aby zastosować wykluczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp muszą zostać 

spełnione dwie przesłanki: 

–  wykonawca  świadomie  lub  wskutek  rażącego  niedbalstwa  musi  przedstawić 

nieprawdziwą informację, która wprowadza zamawiającego w błąd 

–  zamawiający  wskutek  uzyskania  nieprawdziwej  informacji  uznaje,  że  wykonawca  nie 

podlega wykluczeniu.  

Podstawa wykluczenia wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp stanowi natomiast 

kwalifikowaną formę wprowadzenia zamawiającego w błąd, w stosunku do art. 24 ust. 1 pkt 


17  Pzp

,  a  o  wykluczeniu  wykonawcy  na  podstawie  któregoś  z  ww.  przepisów  decyduje 

motywacja działania wykonawcy.  

Z kolei prze

słanką, która powinna zaistnieć, aby można było mówić o tym, że w sprawie 

mamy do czynienia z koniecznością wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17  Pzp  jest  przedstawienie  informacji,  które  są  nieprawdziwe  co  jest  równoznaczne  z 

przedstawi

eniem informacji wprowadzających w błąd.  

Z  powyższego  wynika,  że  pierwsza  przesłanka  sprowadzająca  się  do  przedstawienia 

przez  wykonawcę  informacji  wprowadzających  w  błąd  odnosi  się  do  przypadku,  gdy 

wykonawca  poda  nieprawdziwe  informacje,  co  w  rozpoznawa

nej  sytuacji  z  całą  pewnością 

miało miejsce, o czym szczegółowo poniżej w uzasadnieniu poszczególnych zarzutów. 

Drugą  istotną  przesłanką  jest  okoliczność,  że  przedstawione  informacje  mogły  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  przez 

zamawiającego.  Z całą pewnością przesłanka ta  jest  spełniona  –  wykonawcy  E  oświadczył 

bowiem, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez zamawiającego oraz 

że  wykonawca  E  nie  podlega  wykluczeniu  z  art.  24  ust.  1  oraz  ust.  5  Pzp,  a  jego 

oświadczenia  w  tym  zakresie  były  podstawą  do  dokonania  niezwykle  istotnej  czynności 

przez 

zamawiającego, a więc dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zresztą  w  orzecznictwie  Izby  utrwalony  jest  pogląd,  zgodnie  z  którym  „O  istotnym 

wpływie  przedstawionych  przez  przystępującego  zamawiającemu  informacji  w  zakresie (...) 

świadczy fakt wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej (tak KIO w wyroku z 3 

stycznia  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  2386/16).  Tym  samym  w  rozpoznawanej  sprawie  z 

pewn

ością mamy do czynienia ze spełnieniem się drugiej z przesłanek. 

Odnosząc  się  do  trzeciej  przesłanki,  a  to  konieczności  wystąpienia  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  po  stronie  wykonawcy  składającego  oświadczenie  zauważenia  wymaga,  co 

następuje. 

W tym miejsc

u należy zauważyć, że ocena czy zachowanie miało cechy lekkomyślności 

lub  niedbalstwa  musi  być  dokonywana  w  odniesieniu  do  treści  art.  355  §  2  Kc,  a  więc  z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy składającego oświadczenie. 

Profesjonalizm podmio

tu, jak wskazuje się w orzecznictwie (por. np. wyrok SN z dnia 22 

września 2005 r., sygn. akt IV CK 100/05) powinien przejawiać się w dwóch podstawowych 

cechach  jego  zachowania:  postępowaniu  zgodnym  z  regułami  fachowej  wiedzy  oraz 

sumienności.  

W rozpoznawanej sprawie natomiast wykonawca E 

złożył oświadczenia, że nie naruszył 

swoich  obowiązków  z  dziedziny  prawa  ochrony  środowiska,  że  nie  rozwiązano  z  nim 

wcześniej  umowy  o  zamówienie  publiczne,  że  nie  był  winny  poważnego  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd,  czy  też,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie 


publiczne,  Tym  samym  można  zarzucić  wykonawcy  E  przynajmniej  działanie  niedbałe, 

polegające  na  zaistnieniu  przynajmniej  niezamierzonego  błędu  po  stronie  wykonawcy  E,  a 

związanego  z  brakiem  działania  starannego,  wymaganego  od  profesjonalisty,  w  zakresie 

ustalenia, czy złożone przez wykonawcę E oświadczenia są prawdziwe – i to jeszcze w tak 

kluczowych  kwestiach,  jak  naruszenie  zasad  prawa  ochrony  środowiska  w  przypadku 

zamówienia  związanego  z  gospodarką  odpadami,  czy  też  wykazanie  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  co  jak  wiadomo  jest  najistotniejsze  z  punktu  widzenia  możliwości 

uzyskania zamówienia przez wykonawcę w tym sektorze gospodarki. 

Reasumując odwołujący podaje, że art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp może zostać zastosowany, 

ponieważ wykonawca E świadomie wprowadził  zamawiającego w błąd składając stosowne, 

nie polegające na prawdzie oświadczenia, a art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp z uwagi na fakt, że nie 

zawęża  on  rodzaju  informacji,  których  dotyczy  tylko  do  informacji  przedstawionych  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  ale  mówi  o  informacjach 

mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. 

W  każdym  zatem  z  poniższych  zarzutów  w  przypadku  uznania,  że  wykonawca  E  nie 

podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust 1 pkt 16 Pzp odwołujący podnosi, 

że wykluczenie w takim wypadku powinno nastąpić w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp bądź z 

obu tych przesłanek równocześnie. 

Co więcej każdy z powyższych przypadków znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 

24 ust. 5 Pzp, które zamawiający zgodnie z treścią SIWZ musiał brać pod uwagę. 

Ad zarzutu 1.1 oraz 1.2 

– Poważne naruszenie obowiązków z dziedziny ochrony środowiska, 

Wykonawca  E  w 

Części  III  (Podstawy  wykluczenia)  pkt  C  (Podstawy  związane  z 

niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  tub  wykroczeniami  zawodowymi)  JEDZ  wprost 

oświadczył,  że  wedle  własnej  wiedzy  nie  naruszył  swoich  obowiązków  w  dziedzinie  prawa 

ochrony środowiska, o których mowa m.in. w prawie krajowym. 

Powyższe  oświadczenie  z  całą  pewnością  nie  polega  na  prawdzie,  ponieważ,  na 

wykonawcę  E  zostały  nałożone  następujące,  ostateczne  decyzje  Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia administracyjnych 

kar pieniężnych za działania sprzeczne z ochroną środowiska: 

Decyzja  ŚWIOŚ  z  9.01.2013  r.,  znak:  IK.7062.71.5.2013  wymierzająca  wykonawcy  E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł;  

Decyzja ŚWIOŚ z 12.05.2017 r., znak: IK.7062.71.10.2017 wymierzająca wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 50.000 zł; 

Decyzja ŚWIOŚ z 12.05.2017 r., znak: IK.7062.71.11.2017 wymierzająca wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł; 


Decyzja ŚWIOŚ z 12.05.2017 r., znak: IK.7062.71.12.2017 wymierzająca wykonawcy E 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.  

Decyzja  ŚWIOŚ  z  9.01.2018  r.,  znak:  IK.7062.71.1.2018  wymierzająca  wykonawcy  E 

administracyjna karę pieniężną w wysokości 1.000 zł. 

Dowód: 

Pismo ŚWIOŚ z 4.07.2017 r., znak: łK.1331.3.2017.A; 

Decyzja ŚWIOŚ z 12.05.2017 r., znak: iK.7062.71,10.2017; 

Decyzja ŚWIOŚ z 12.05.2017 r., znak: iK. 7062.71.11.2017; 

Decyzja Ś WIOŚ z 12.05.2017 r., znak: IK. 7062.71.12.2017; 

Decyzja ŚWIOŚ z 9.01.2018 r., znak: IK. 7062.71.1.2018. 

szczególności decyzja ŚWIOŚ z 9.01.2013 r., która stała się prawomocna 17.02.2017 

r.  była  przedmiotem  rozważań  KIO  i  stanowiła  wystarczającą  i  samodzielną  przesłankę  do 

wykluczenia  wykonawcy  E 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp

.  Tak  uznała  KIO  w  wyroku  z  22  sierpnia  2017  r., 

sygn. akt KIO 1638/17

, gdzie wprost oceniono niewłaściwe i sprzeczne z prawem zamówień 

publicznych działanie wykonawcy E. 

Dowód: Wyrok KIO z 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1638/17. 

Powtórzona informacja o wynikach w związku z wykonaniem wyroku KIO 1638/17. 

Wskazując  na  powyższe  z  całą  pewnością  wykonawca  E  wiedział  o  nałożonych  na 

siebie  karach  pieniężnych  za  działania  sprzeczne  z  ochronną  środowiska,  a  zatem 

świadomie  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  co  stanowi  przesłankę  do  wykluczenia 

wykonawcy  E 

z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, względnie 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  Zdaniem 

odwołującego  takie  naruszanie  jest  na  tyle  jaskrawe  i 

nastąpiło  z  pełną  świadomością,  że  podstawą  wykluczenia  powinien  być  w  tym  przypadku 

pkt 16 ww. przepisu. 

Co więcej wykonawca E w Części VI JEDZ oficjalnie oświadczył, że informacje podane 

w  częściach  Il-V  JEDZ  są  dokładne  i  prawidłowe  oraz  że  zostały  przedstawione  z  pełną 

świadomością  konsekwencji  poważnego  wprowadzenia  w  błąd,  a  zatem  składając 

oświadczenia  w  JEDZ  wykonawca  E  działał  z  pełną  świadomością  i  rozeznaniem  swojej 

sytuacji.  

Dowód: JEDZ wykonawcy E. 

Jedynie  z  najdalej  idącej  ostrożności  odwołujący  podnosi,  że  na  obecnym  etapie 

postępowania wykonawca E nie może usprawiedliwiać się brakiem specjalistycznej wiedzy z 

zakresu  prawa  administracyjnego  co  do  terminów  ostateczności  ww.  decyzji  o  karach 


środowiskowych  czy  też  działaniem  przez  inne  podmioty,  którym  zleca  prowadzenie 

postępowań.  

Niezależnie  od  powyższych  decyzji  nakładających  kary  finansowe  na  wykonawcę  E 

odwołujący podnosi, że w systemie orzecznictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

znajdują  się  informacje  na  temat  wyroków  i  postanowień  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego, a dotyczące oddalenia zażaleń i skarg składanych przez wykonawcę E, a 

także  decyzje  GlOŚ  w  przedmiocie  utrzymania  w  mocy  decyzji  wydanych  przez  ŚWIOŚ. 

Postępowania  te  dotyczyły  nakładanych  kar  na  wykonawcę  E  za  działania  sprzeczne  z 

przepisami o ochronie środowiska.  

Dowód: wydruki z systemu Orzecznictwa GIOŚ. 

Niezależnie  od  powyższego  odwołujący  wskazuje,  że  zamawiający,  zgodnie  z 

dyspozycja art. 24 ust. 6 Pzp

, przewidział konieczność wykluczenia wykonawców również na 

podstawie  art.  24  ust.  5  Pzp.  Art.  24  ust.  5  pkt  7  Pzp 

nakazuje natomiast  aby  wykluczyć  z 

postępowania  takiego  wykonawcę,  wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję 

administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa 

ochrony  środowiska  lub  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,  jeżeli  wymierzono  tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł. Bezspornym jest natomiast, że na wykonawcę 

takie właśnie kary zostały nałożone. 

Ad  zarzutu  2.1,  2.2,  2.3 

–  nie  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przez  wykonawcę  E 

wcześniejszych umów w sprawie zamówień publicznych 

Wykonawca  E  w 

Części  III  (Podstawy  wykluczenia)  pkt  C  (Podstawy  związane  z 

niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi)  JEDZ  wprost, 

oświadczył  że  nie  znajdował  się  w  sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  została  rozwiązana  przed  czasem  lub  w  której  nałożone  zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową. 

Odwołujący podnosi, że oświadczenie to nie polega na prawdzie, ponieważ bezspornym 

jest,  że  wykonawca  E  w  ciągu  ostatnich  kilku  lat  wielokrotnie  rażąco,  w  sposób  zawiniony 

poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  a  w  szczególności, 

gdy  wykonawca  E 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał kilka zamówień publicznych. 

Odwołujący  wskazuje  przykładowo,  wedle  aktualnej  wiedzy  na  dzień  składania 

odwołania, na następujące rozwiązania umów o zamówienia publiczne z winy wykonawcy E: 

Gmina Zabierzów – sektor I;  

Gmina Zabierzów-sektor II; 

Gmina Zabierzów – sektor IV; 


Gmina Mogilany;  

Gmina Jędrzejów;  

Dowód: 

Pismo Wójta Gminy Zabierzów z 27.07.2018 r. – sektor I; 

Pismo Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27.07.2018 r. – sektor II; 

Pism o Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27.07.2018 r. – sektor IV; 

Informacja ze strony internetowej Gminy Mogilany; 

Informacja ze strony internetowej Gminy Jędrzejów. 

Ponadto  Wójt  Gminy  Zabierzów  obciążył  wykonawcę  E  karami  umownymi  w  sprawie 

powyższych  zamówień.  Kary  zostały  nałożone  z  „tytułu  rażąco  wadliwego  I  zarazem 

nierzetelnego  wykonania  przedmiotu  umów,  a  w  konsekwencji  rażącego  niewywiązywania 

się wykonawcy E z obowiązków określonych w umowach”.  

Dowód: pismo Wójta Gminy Zabierzów w sprawie kar nałożonych na wykonawcę E. 

Powyższe  dowody  wskazują  na  fakt,  że  wykonawca  E  składając  nieprawdziwe 

oświadczenia  w  JEDZ  dopuścił  się  naruszenia  zasad  określonych  w  ust.  24  ust.  1  pkt  16 

względnie pkt 17 Pzp i powinien być wykluczony z postępowania. 

Niezależnie  jednak  od  powyższego  odwołujący  wskazuje,  że  powyższe  działania 

wykonawcy E 

powinny być również ocenianie mając na względnie treść art. 24 ust. 5 pkt 2 

oraz  4  Pzp

,  które  ponad  wszelką  wątpliwość  zamawiający  zdecydował  się  stosować.  Co 

więcej  zamawiający  wprost  na  str.  11  SIWZ,  część  XIV  pkt  2  wyraźnie  stwierdził,  że: 

„Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1-3 i 8 Pzp, 

w  szczególności  zamawiający  wykluczy  wykonawcę,  który  w  sposób  zawiniony  poważnie 

naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy 

wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  tub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub 

nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą 

stosownych  środków  dowodowych”.  W  świetle  powyższej  treści  SIWZ  zamawiający  wprost 

nałożył na siebie obowiązek zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. 

W świetle  powyższego oczywistym  jest,  że  zamawiający  powinien  uwzględnić  podczas 

dokonywania  oceny  ofert  wykonawców  również  kryteria  rzetelności  wykonawcy. 

Zamawiający  natomiast  nie  weryfikując  wykonawcy  E  w  inny  sposób  niż  ocena  cenowa 

dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp względnie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, z uwagi na 

rozwiązanie  przez  innych  zamawiających  poprzednich  umów  w  sprawie  zamówień 

publicznych z 

wykonawcą E z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie w istotnym 

stopniu tych umów z winy wykonawcy E.  


O konieczności  wykluczenia wykonawcy  E  z  postępowania na  podstawie art.  24  ust. 5 

pkt  2  w  zw.  z  art.  24  ust.  6  Pzp 

świadczy  nie  tylko  rozwiązanie  przez  zamawiających 

poprzednich  umów  w  sprawie  zamówień  publicznych  z  wykonawcą  E  z  uwagi  na 

niewykonanie lub  nienależyte wykonanie w  istotnym  stopniu tych umów  z  winy  wykonawcy 

E, 

ale  także  poważne  naruszenia  obowiązków  zawodowych,  co  podważa  uczciwość 

wykonawcy  E

,  o  czym  świadczą  także  wydane  decyzje  o  naruszeniu  prawa  ochrony 

środowiska, czy też cofnięcie wykonawcy E bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania odpadów udzielone przez Starostę Kazimierskiego.  

Dowód: Decyzja SKO w Kielcach z 24.08.2017 r., sygn. akt SKO.OŚ-60/2564/144/2017.  

Ad  zarzut  3 

–  Poważne  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  przy  dostarczaniu 

informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia 

z postępowania 

Wykonawca  E  w 

Części  III  (Podstawy  wykluczenia)  pkt  C  (Podstawy  związane  z 

niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi)  JEDZ  wprost 

oświadczył, że nigdy nie znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:  

– był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 

do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

– zataił te informacje; 

Dowód: JEDZ wykonawcy E. 

W  świetle  ww.  wyr.  KIO  z  dnia  22  sierpnia  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  1638/17,  należy 

bezopornie  uznać,  że  wykonawca  E  złożył  nieprawdziwe  oświadczenie  w  ww.  zakresie,  co 

skutkowało  wykluczeniem  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie art. 14 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Dowód: Wyrok KIO z 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1638/17.  

Ad zarzut 4 

– Niezłożenie dokumentów postępowaniu o udzielenie zamówienia pomimo 

dwukrotnego wezwania do tej czynności  

Wykonawca  E  w  Części  III  (Podstawy  wykluczenia)  pkt  C  (Podstawy  związane  z 

niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi)  JEDZ  wprost 

oświadczył,  że  nigdy  nie  znalazł  się  w  sytuacji,  w  której  nie  był  w  stanie  niezwłocznie 

przedstawić  dokumentów  potwierdzających  wymaganych  przez  instytucję  zamawiającą  lub 

podmiot zam

awiający (pkt c). 

Oświadczenie  to  nie  polega  na  prawdzie,  ponieważ  zgodnie  z  Zawiadomieniem  o 

unieważnieniu postępowania wydanym przez Burmistrza Gminy Krzeszowice z 22.11.2019 r. 

(znak:  RKG.271.10.2019)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zostało 

unieważnione,  z  uwagi  na  fakt,  że  wykonawca  E  jako  podmiot,  który  wygrał  przetarg,  nie 


wniósł  żadnych  dokumentów  wymaganych  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową  pomimo 

dwukrotnego,  skutecznego  wezwania  do  złożenia  wnioskowanej  dokumentacji,  co  w 

konsekw

encji  skutkowało  tym,  że  wykonawca  E  został  wykluczony  z  postępowania  a  jego 

oferta odrzucona.  

Dowód:  Zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania  z  22.11.2019  r.  wydane  przez 

Burmistrza Gminy Krzeszowice (znak: RKG.271.10.2019). 

Powyższe  dowody  wskazują  zatem  na  fakt  że  wykonawca  E  składając  nieprawdziwe 

oświadczenia  w  JEDZ  dopuścił  się  naruszenia  reguł  określonych  w  art.  24  ust.  1  pkt  16 

względnie pkt 17 Pzp i powinien być z postępowania wykluczony. 

Ad zarzut 5 

– nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Odwołujący  wskazuje,  że  wykonawca  E  nie  spełnił  warunków  udziału  w  postępowaniu 

określonych  w  SIWZ  –  XII  WARUNKI  pkt  2.4.2  w  zakresie  kwalifikacji  zawodowych  osób 

skierowanych przez 

wykonawcę E do realizacji zamówienia. 

Wykonawca  E  nie  wyka

zał,  zgodnie  z  treścią  załącznika  nr  5  oraz  nr  6  do  SIWZ,  że 

posiada odpowiednią liczbę pracowników mogących zapewnić obsługę zamówienia, w tym w 

szczególności  zbyt  małą  liczbę  kierowców  (trzech)  w  stosunku  do  wymaganych  przez 

zamawiającego i deklarowanych do użycia przez wykonawcę E – pojazdów (sześć). Nie Jest 

bowiem  obiektywnie  możliwym  aby  zamówienie  tych  rozmiarów  mogło  być  prawidłowo 

zrealizowane przez tak małą liczbę osób zaangażowanych w jego proces, co świadczy o nie 

spełnieniu  przez  wykonawcę  E  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodnie  z  art.  24  ust.  1 

pkt 12 Pzp. 

Ad  zarzut  6.1  i  6.2 

–  Wadliwość  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej.  Brak 

spełniania przez wykonawca E kryteriów kwalifikacji, brak bazy magazynowo-transportowej  

Niezależnie od zarzutów związanych z treścią JEDZ oraz SIWZ odwołujący wyjaśnia, że 

wprawdzie 

zamawiający  nie  wyartykułował  wprost  w  SIWZ  konieczności  posiadania  przez 

wykonawców  bazy  magazynowo-transportowej  stanowiącej  podstawę  wpisu  do  rejestru 

działalności regulowanej w Gminie Igołomnia-Wawrzeńczyce, to jednak uznał, że warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu jest posiadanie takiego wpisu. Oczywistym 

jest  natomiast,  że  warunkiem  sine  qua  non  uzyskania  i  utrzymania  wpisu  do  rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest posiadanie bazy 

magazynowo-

transportowej  spełniającej  wymagania  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z 

dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości.  Fakt  posiadania  takiej  bazy  jest  natomiast 

weryfikowany  pośrednio  przez  zamawiającego  przez  weryfikację,  czy  wykonawca  posiada 


właśnie  ww.  wpis  do  rejestru.  Posiadanie  bazy  magazynowo-transportowej,  co  należy 

podkreślić, jest warunkiem uzyskania i utrzymania wpisu do ww. rejestru.  

Wymóg posiadania takiej bazy wynika z art. 9d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że podmiot odbierający 

odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do  zapewnienia 

odpowiedniego  usytuowania  i  wyposażenia  bazy  magazynowo-transportowej.  Wymogi 

dotyczące usytuowania i wyposażenia bazy wnikają natomiast z ww. rozporządzenia Ministra 

Środowiska.  Zgodnie natomiast  z  art.  9c  ust.  4 ww.  ustawy,  do  wniosku o wpis  do  rejestru 

dołącza się oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości.  Dalej  w  art.  9j 

ust.  1  ww.  ustawy,  ustawodawca  wskaz

uje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje 

decyzję  o  zakazie  wykonywania  przez  przedsiębiorcę  działalności  objętej  wpisem,  w 

przypadku  gdy  przedsiębiorca  złożył  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  9c  ust.  4, 

niezgodne  ze  stanem  faktycznym  lub  stwie

rdzi  rażące  naruszenie  warunków  wymaganych 

prawem  do  wykonywania  działalności  regulowanej  przez  przedsiębiorcę.  Decyzja  taka 

podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez 

odwołującego wykonawca E nie spełnia i nie 

spełniał  wymogu  dotyczącego  posiadania  bazy  magazynowo-transportowei  zgodnej  z 

wymogami  stawianymi  przez  ww.  przepisy  oraz  SIWZ.  Bazy  takie  wykonawca  E 

być  może 

posiada  ale  z  cała  pewnością  w  odległości  większej  niż  60  km  od  granicy  Gminy 

Igołomnia-Wawrzeńczyce. 

Zdaniem 

odwołującego  jedyną  bazą,  która  z  całą  pewnością  nie  spełnia  warunków 

określonych  przez  ww.  przepisy  prawa,  a  zapewne  będącą  podstawą  wpisu  do  RDR  w 

Gminie Igołomnia-Wawrzeńczyce, jest nieruchomość oznaczona jako działka ew. 123/3, obr. 

14  Sielec  Biskupi,  gmina  Skalbmierz. 

Odwołujący  wskazuje  jednak,  że  decyzją  SKO  w 

Kielcach z 24.08.2017 r.

, sygn. akt SKO.OŚ- 60/2564/144/2017 zostało cofnięte wykonawcy 

bez  odszkodowania  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  zbierania 

odpadów udzielone przez Starostę Kazimierskiego, a dotyczące dokładnie tej nieruchomości. 

Jeśli zatem ta sama nieruchomość stanowi podstawę do wpisu w RDR w Gminie Igołomnia-

Wawrzeńczyce  to  z  całą  pewnością  wpis  wykonawcy  E  jest  wadliwy  i  powinno  zostać 

wszczęte postępowanie w zakresie jego wykreślenia.  

Dowód:  –  Decyzja  SKO  w  Kielcach  z  24.08.2017  r.,  sygn.  akt  SKO.OŚ-

Niezależnie  jednak  od  czynności  podjętych  lub  też  zaniechania  czynności  przez 

zmawiającego  należy  bezsprzecznie  podnieść,  że  zamawiający  wskutek  otrzymanej 


informacji  posiada  wiedzę  na  temat  wadliwości  wpisu  wykonawcy  E  do  RDR  w  Gminie 

Igołomnia-Wawrzeńczyce. 

Brak  bazy  magazynowo  transportowej  spełniającej  wymagania  obowiązujących 

przepisów  i  złożenie  Gminie,  w  tym  zakresie  niezgodnego  ze  stanem  faktycznym 

oświadczenia  w  celu  uzyskania  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej,  względnie 

zaniechanie  poinformowania  Gminy 

o  tym,  że  wykonawca  utracił  możliwość  korzystania  z 

„odpowiedniej”  bazy  (brak  aktualizacji  danych  uwzględnianych  przy  wpisie  do  rejestru), 

skutkować powinno wkluczeniem wykonawcy z postępowania. 

W  przypadku  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  posiadania  wpisu  do 

rejestru działalności regulowanej, nie chodzi wyłącznie o formalne spełnienie warunku, ale o 

weryfikację  rzeczywistej  możliwości  realizacji  przez  wykonawcę  zamówienia  w  sposób 

zgodny  z  wymaganiami  obowiązującego  prawa.  Uzyskanie  wpisu  do  rejestru  ma  bowiem 

potwierdzać,  że  wykonawca  spełnia  wszystkie  wymagane  prawem  warunki  do  tego  by 

prowadzić  w  danej  gminie  działalność  regulowaną  I  także  ten  element  jest  weryfikowany 

przez  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  posiadania  wpisu  do  odpowiedniego 

rejestru działalności regulowanej. 

Wykluczenie  wykonawcy  E 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

zaistn

iałym stanie faktycznym może nastąpić na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp lub na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 

o czym poniżej. 

Zdaniem 

odwołującego  wykonawca  E  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp,  ponie

waż  z  całą  pewnością  posiadał  i  nadal  posiada 

wiedzę o swoich bazach magazynowo-transportowych, a także składając wniosek o wpis do 

rejestru działalności regulowanej w Gminie Igołomnia-Wawrzeńczyce zakładał istnienie takiej 

bazy  w  samej gminie lub  w  odległości  nie  większej  niż  60  km  od  jej granic. Wykonawca E 

podając  w  toku  postępowania  informacje  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu 

potwierdził, że wykonawca E posiada aktualny i nieobarczony wadami wpis do rejestru, a co 

za  tym  idzie,  że  posiada  bazę  magazynowo-transportową  spełniającą  wymogi 

rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Dowód: JEDZ wykonawcy E  

Zdaniem 

odwołującego  wykonawca  E  nie  posiada  bazy  magazynowo-transportowej, 

spełniającej kryteria ww. rozporządzenia Ministra Środowiska, a będący podstawą wpisu do 

rejestru  w 

Gminie  Igołomnia-Wawrzeńczyce  o  czym  świadczy  decyzja  ww  i  decyzja  SKO 

oraz rozwiązanie umowy na najem bazy w miejscowości Rzębocin, Gmina Proszowice. Nie 

ma  przy  tym  żadnego  znaczenia  czy  zamawiający  wiedział  lub  mógł  się  dowiedzieć  o 

wprowadzeniu 

zamawiającego  w  błąd,  ponieważ kluczowa jest tutaj  sprzeczność  pomiędzy 


składanymi  oświadczeniami  a  rzeczywistością.  Wykonawca  E  składając  oświadczenie  w 

JEDZ  w  trybie  art.  25a  ust.  1  Pzp 

w  związku  z  art.  25a  ust.  2  Pzp  oświadczył,  że  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Konsekwencją tego jest przyjęcie przez zamawiającego, że 

wykonawca E posiada aktualny 

i nieobarczony wadą wpis do działalności regulowanej. 

Powyższe zostało wprost wyartykułowane w wyroku KIO z 23 marca 2018 r., sygn. akt 

KIO  456/18,  gdzie  Izba 

uznała,  że:  „Hipoteza  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp,  będąca 

kwalifikowanym wprowadzeniem 

zamawiającego w błąd absorbuje hipotezę art. 24 ust. 1 pkt 

17  Pzp. 

Pierwszą  i  wspólną  przesłanką  stwierdzenia,  że  zastosowanie  znajdzie  sankcja 

połączona z wyczerpaniem hipotezy obu ww. przepisów jest wprowadzenie zamawiającego 

w  błąd,  które  polega  na  przedstawieniu  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  czyli 

zaistnienia  sprzeczności  pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a 

rzeczywistością.  Stan  ten  zaistnieje,  gdy  przedstawione  zostano  informacje  niezgodne  z 

rzeczywistym  stanem  rzeczy,  który  ma  znaczenie  dla  danego  postępowania.  Na  skutek 

podania  takich  informacji 

zamawiający  zostaje wprowadzony  w  błąd, czyli  nabiera  mylnego 

wyobrażenia  o  stanie  faktycznym  lub  też  skutkuje  to  po  stronie  zamawiającego  brakiem 

jakiegokolwiek wyobrażenia o nim”.  

A tak

że w wyroku KIO z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 100/19, w którym podano, 

że:  „Zawarta  w  przepisach  przesłanka  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  polega  na 

przedstawieniu  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  czyli  zaistnienia  sprzeczności 

pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę, a rzeczywistością.  

Stan  ten  zaistnieje,  gdy  przedstawione  zostaną  informacje  obiektywnie  nieprawdziwe, 

niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na 

skutek  podania  takich  informacji 

zamawiający  zostaje  wprowadzony  w  błąd,  czyli  nabiera 

mylnego  wyobrażenia  ostanie  faktycznym  lub  też  skutkuje  to  po  stronie  zamawiającego 

brakiem  jakiegokolwiek  wyobrażenia  o  stanie  faktycznym.  Istotne  znaczenie  ma  charakter 

informacji,  gdy

ż  zaznaczyć  należy,  że  w  art.  24  ust  1  pkt  16  Pzp  ustawodawca  wskazał 

wprost,  że  norma  ta  dotyczy  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  wyłącznie  przy 

wykazywaniu braku podstaw  do  wykluczenia,  spełnianiu  warunków  lub  kryteriów  selekcji, a 

zatem  informacji  w  za

kresie  sytuacji  podmiotowej  wykonawcy,  których  ocena  decyduje  o 

udziale wykonawcy w postępowaniu”. 

Powyższe  wprost  wskazuje  na  konieczność  wykluczenia  wykonawcy  E  z 

przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.  

Nie  ma  też  znaczenia  fakt,  że  to  zamawiający  jest  Organem  dokonującym  wpisu  do 

działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  objętych 

przedmiotem  zamówienia.  Zamawiający  oczywiście  powinien  poddawać  kontroli  bazy 

magazynowo-

transportowe  stanowiące  podstawę  wpisów  w  rejestrze,  jednak  takie 

zaniechanie nie ma znaczenia na gruncie 

prawa zamówień publicznych. Tak przyjęła Izba w 


wyroku  z  dnia  15  października  2D18  r.  sygn.  akt  KIO  1946/18,  gdzie  stwierdziła,  że:  „Dla 

wyczerpania  hipotezy  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  nie  jest  istotne  ani  to,  czy  informacje 

wprowadzające  w  błąd  były  możliwe  –  względnie  jak  łatwe  były  –  do  wykrycia,  nie  jest 

również  relewantne  to,  czy  zamawiający  dał  się  w  błąd  wprowadzić  z  uwagi  na  własne 

niedbalstwa,  lub  przyczynił  się  do  zaistnienia  błędu  po  swojej  stronie  –  istotny  jest  jedynie 

stopień  zawinienia  wykonawcy,  który  polega  na  nieprawdziwej  informacji  celem  wywołania 

tego błędu”.  

W  sytuacji,  gdy  wykonawca  E  nie  informuje 

zamawiającego  o  tym,  że  nie  posiada 

spełniającej wymagania prawa bazy magazynowo-transportowej, wiedząc, że okoliczność ta 

skutkowałaby  utratą  wpisu  do  rejestru  i  w  ślad  za  tym  wykluczeniem  z  postępowania, 

wprowadza 

zamawiającego  w  błąd  co  do  okoliczności  istotnych  dla  postępowania  –  tu 

wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Reasumując  należy  uznać,  że  zostały  spełnione  obiektywne  przesłanki  wykluczenia 

wykonawcy E z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp względnie art. 24 ust. 1 

pkt 17 Pzp. 

W  konsekwencji  zarzutu  podstawę  wykluczenia  wykonawcy  E  z  postępowania  może 

również stanowić art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  

IX.  Ad  zarzut  7 

–  Brak  ewentualnego  wezwania  do  wykazania  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu 

Odwołujący  wskazał,  że  powyżej  przedstawione  i  wykazane  zarzuty  uzasadniają 

wykluczenie  wykonawcy  E  bez  wzywania  wykonawcy  E 

do  składania  jakichkolwiek 

uzupełnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Działając jednak z najdalej posuniętej ostrożności procesowej, gdyby Izba uznała to za 

zasadne  i  możliwe  do  przeprowadzenia,  odwołujący  zarzucił,  że  zamawiający  powinien 

wyjaśnić z wykonawcą E wątpliwości powstałe w związku z posiadanym wpisem do rejestru 

działalności  regulowanej.  Zaniechanie  natomiast  przez  zamawiającego  takiego  wezwania 

wykonawcy E 

stanowić może naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp. 

X. Wnioski dowodowe 

1. Dokumenty 

Odwo

łujący  podkreślił,  że  jak  zamawiający  nie  ma  możliwości  żądania  innych 

dokumentów  niż  wskazane  w  SIWZ,  tak  w  postępowaniu  przed  KIO,  czy  też  sądowym, 

możliwe  jest  przedstawianie  (w  tym  żądanie  –  zgodnie  z  przepisami  prawa)  dowodów  na 

określone  okoliczności,  wykraczających  poza  zakres  dokumentów,  jakie  mogą  być 

wymagane  od  wykonawcy.  W  związku  z  tym  mając  na  uwadze  treść  §  24  rozporządzenia 


Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań odwołujący wnosi o zobowiązanie:  

– wykonawcy E o dostarczenie dokumentów lub oświadczeń wskazujących adres bazy 

magazynowo-transportowej  wykonawcy  E

,  która  to  baza  stanowi  podstawę  wydania  dla 

wykonawcy  E 

aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez 

Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych 

objętych przedmiotem zamówienia;  

– zamawiającego o dostarczenie dokumentów lub oświadczeń wskazujących adres bazy 

magazynowo-transportowej  wykonawcy  E

,  która  to  baza  stanowi  podstawę  wydania  dla 

wykonawcy  E 

aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez 

Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych 

objętych przedmiotem zamówienia;  

–  zamawiającego  o  dostarczenie  dokumentów  wskazujących  na  spełnianie  przez  bazę 

magazynowo-

transportową  wykonawcy  E  wymogów  stawianych  przez  przepisy 

rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

ewentualnie  oświadczenia  zamawiającego  czy  weryfikował  spełnianie  przez  tę  bazę 

wymogów stawianych przez rozporządzenie, a jak tak – to z jakim rezultatem. 

W  związku  z  faktem,  że  z  punktu  widzenia  szybkości  postępowania  istotne  byłoby 

uzyskanie  stosownych  dowodów  przed  terminem  wyznaczonym  na  dzień  rozprawy 

odwołujący  wniósł  –  o  ile  istnieje  taka  możliwość  –  o  zobowiązanie  ww.  podmiotów  o  ich 

dostarczenie,  w  ramach  czynności,  które  zmierzają  do  przygotowania  rozprawy,  w  piśmie 

wy

słanym drogą elektroniczną (wraz z wszystkimi załącznikami) zarówno do zamawiającego, 

odwołującego  jak  i  do  Prezesa  KIO  w  terminie  nie  później  niż  na  2  dni  robocze  przed 

planowanym terminem posiedzenia. 

W pierwszej kolejności odwołujący wnosi o zobowiązanie wykonawcy E i zamawiającego 

do przedstawienia na żądanie KIO ww. dokumentów i oświadczeń w terminie wyznaczonym 

przez KIO, jednak na kilka dni roboczych przed terminem rozprawy, aby  strony 

mogły się z 

takimi dokumentami zapoznać. 

Podstawa tego żądania znajduje swoje oparcie w art. 185 ust. 7 Pzp w zw. z art. 1191 § 

1 Kpc w zw. z art. 248 § 1 Kpc. W tym miejscu należy wskazać, że w pełni dopuszcza się w 

postępowaniu polubownym możliwość wystąpienia z takim żądaniem jak opisane w art. 248 

§ 1 Kpc (por. chociażby A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz. 

Art. 1096-1217 Kpc

, red. A. Marciniak, komentarz do art. 1191, nb. 4), który wskazuje, że w 

tym  zakresie  nie  jest  jedynie  dopuszczalne,  z  uwagi  na 

art.  1191  §  1  kpc  stosowanie 

środków przymusu).  


Powyższe  dokumenty  są  konieczne  celem  ustalenia,  czy  rzeczywiście  wykonawca  E 

posiada  bazę  magazynowo-transportową  zgodną  z  wymogami  stawianymi  przez 

rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  a 

będącą  podstawą  do  uzyskania  i  utrzymania  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego  przez 

Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia. 

2. Opinia biegłego, oględziny 

Na  wypadek,  gdyby  wykonawca  E 

kwestionował  zarzuty  odwołującego  z  zakresie 

niespełniania  przez  wykonawcę  E  wymagań  stawianych  przez  ww.  rozporządzenie  bazie 

magazynowo-transportowej 

odwołujący wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu: 

– z opinii biegłego na okoliczność ustalenia czy wskazywana przez wykonawcę E baza 

magazynowo-

transportowa,  będąca  podstawą  wydania  wpisu  do  rejestru  działalności 

regulowanej  prowadzonego  przez 

Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, spełnia wymagania  rozporządzenia Ministra Środowiska 

z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

– z oględzin bazy magazynowo-transportowej wykonawcy E będącej podstawą wydania 

wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy 

Igołomnia-Wawrzeńczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych w celu ustalenia czy 

baza  ta  spełnia  wymogi  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w 

sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości.  

Powyższe  dowody  –  jako  dopuszczalne  w  postępowaniu  przed  KIO  –  pozwolą 

jednoznacznie przes

ądzić o wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

a  tym  samym  zapewnią  ochronę  prawną  odwołującemu  oraz  przyczynią  się  do  utrzymania 

zasad uczciwej konkurencji.  

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 22.05.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 25.05.2020 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp).  


27.05.2020 r.  wykonawca  EKOM  M. 

Sp.j.  z  siedzibą  w  Nowinach,  ul.  Zakładowa  29, 

26-052  Nowi

ny  złożył  Prezesowi  KIO  pismo  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania 

toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  odwołania  po  stronie  zamawiającego.  Przystępujący 

przekazał kopie przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu (art. 185 ust. 2 Pzp).  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 31.07.2020 

r.  (art.  186  ust.  1  Pzp).  Argumentacja  zamawiającego:  zamawiający  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

W ocenie Izby 

odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest 

odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte 

ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić,  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przekazaną  przez  zamawiającego,  potwierdzoną  za  zgodność  

z oryginałem.  

Izba wzięła pod uwagę dowody złożone przez:  

A)  

odwołującego  wykazane  w  argumentacji  odwołującego  na  poparcie  tez 

odwołującego; 

B)  

przystępującego  z  zastrzeżeniem  tajemnicy  przedsiębiorstwa  na  poparcie  faktu 

posiadania przez przystępującego (wykonawcę E) bazy magazynowo-transportowej: 

5)   informacje z kontroli;  

6)   fotografie obiektu bazy magazynowo-transportowej.  


W  ocenie  Izby  zarzuty  od  pierwszego  do  trzeciego  naruszenia  art.  24  ust.  pkt  16  i  17 

oraz  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  7  oraz  w  zw.  z  art.  24  ust.  6  Pzp 

–  przez  zaniechanie  przez 

zamawiającego  wykluczenia  wykonawcy  E  z  postępowania  mimo  faktu,  że  wykonawca  E 

wskutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  lub  mimo  faktu,  że  wykonawca 

lekkomyślnie  lub  niedbale  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego, 

mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  lub  wydania 

przeciwko  wykonawcy  E 

ostatecznych  decyzji  administracyjnych  o  naruszeniu  obowiązków 

wynikających  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska  lub  wykazania,  że  wykonawca  nie 

znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego 

została  rozwiązana  przed  czasem  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne 

porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą  wcześniejszą  umową  w  sytuacji,  gdzie  SIWZ  

w  rozpoznawanym  postępowaniu  bezpośrednio  nakazywał  badanie  przez  zamawiającego 

tych przesłanek  bądź  wykonawca  nie znalazł  się w  sytuacji,  w  której  był  winny  poważnego 

wprowadzenia  w  błąd  przy  dostarczaniu  informacji  wymaganych  do  weryfikacji  braku 

podstaw  wykluczenia  lub  do  weryfikacji  spełnienia  kryteriów  kwalifikacji  (lit.  a)  lub  zataił  te 

informacje (lit. b) podczas gdy, wyrokiem KIO z 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1638/17, 

wykonawca E został wykluczony, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, z postępowania 

prowadzonego  w  trybie  przeta

rgu  nieograniczonego  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica 

w okresie od 1.07.2017 r, do 30 czerwca 2020 r., a jego działania zostały uznane jako rażące 

– nie zasługują na uwzględnienie. 

Izba stwierdza, że zamawiający, aby mógł (i jednocześnie musiał) wykluczyć wykonawcę 

na  podstawie  przesłanek  wykluczenia  tzw.  fakultatywnych  zawartych  w  art.  24  ust.  5  Pzp, 

musi  o  tym  wskazać  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (SIWZ) zgodnie z art. 24 ust. 6 Pzp oraz z art. 36 ust. 1 Pzp i z art. 41 pkt 7 Pzp. 

Przepisy  te  brzmią:  art  24  ust.  6  Pzp  »Jeżeli  zamawiający  przewiduje  wykluczenie 

wykonawcy  na  podstawie  ust.  5,  wskazuje  podstawy  wykluczenia  w  ogłoszeniu  o  za-

mówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji«, 

art.  36  ust.  1  pkt  5  i  5a  Pzp 

»Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  co 

najmniej  […]  [5]  warunki  udziału  w  postępowaniu  [5a]  podstawy  wykluczenia,  o  których 

mowa w art, 24 ust. 5«, art. 41 pkt z Pzp »Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 

40 ust. 1, zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia«. 

W  związku  z  brzmieniem  tych  przepisów  (zgodnie  z  którymi  zamawiający  musi  zawrzeć 

postanowienia  o  warunkach  w 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  SIWZ)  jeżeli  zamawiający  nie 

określi pełnych warunków w jednym z dokumentów – ogłoszeniu lub w SIWZ – to nie może 

wymagać  aby  wykonawca  zawierał  o  tym  informacje  w  ofercie,  a  tym  bardziej  nie  może 


później wykluczyć wykonawcy z postępowania jeżeli wykonawca nie zawrze w swojej ofercie 

informacji o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 5 Pzp.  

Izba 

stwierdza,  że  w  rozpoznawanym  postępowaniu  zamawiający  w  ogłoszeniu  o  za-

mówieniu  nie  wymagał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  art.  24 

ust.  5  Pzp

.  W  związku  z  tym,  że  w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

postanowienia  w  odnośnie  warunków  udziału  w  postępowaniu  muszą  ze  sobą  ściśle 

korelować,  to  pominięcie  w  jednym  z  tych  dokumentów  postanowienia  o  warunkach 

zgodnych z art. 24 ust. 5 Pzp 

powoduje, że wykonawcy mogą pominąć te aspekty w swoich 

ofertach,  a 

zamawiający  nie  może  wyciągnąć  w  stosunku  do  takich  wykonawców  sankcji  

w  postaci  wykluczenia  tych 

wykonawców  z  postępowania.  Dlatego  pominięcie  przez 

wykonawcę  E  informacji  odnośnie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodnie  

z  art.  24  ust.  5  Pzp 

musi w rozpoznawanym postępowaniu być uznane za dozwolone i  za-

mawiający  nie  może  potraktować  pominięcia  takich  informacji  przez  wykonawcę  za  powód 

do wykluczenia z  postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. 

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp 

brzmią » Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  […]  [16]  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedys-

kryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 

jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych  dokumentów  [17]  wykonawcę,  który  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia«.  

Ponadto  Izba  stwierdza,  że  wykluczenie  z  innego  postępowania  nie  rzutuje  na 

konieczność  wykluczenia  z  pozostałych  postępowań,  gdyż  chociażby  nie  ma  takiego 

przepisu w ustawie Pzp.  

Izba  stw

ierdza,  że  ze  względu  na  brak  wymagania  przez  zamawiającego  spełnienia 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, wykonawca mógł pominąć w swojej ofercie 

informacje  o zawartych tam  przesłankach,  a  zamawiający  nie może uznać tego  pominięcia 

za  podstawę  do  wykluczenia  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  Pzp,  

a więc Izba nie może przychylić się do zarzutów od pierwszego do trzeciego odwołania.  

W ocenie Izby zarzut czwarty naruszenia art 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp 

– przez zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy E 

mimo faktu, że wykonawca E wskutek zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że 

wykonawca E 

nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu względnie 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo  faktu,  że 


wykonawca  E 

lekkomyślnie  lub  niedbale  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  post

ępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  to  związane  z  przedstawieniem  informacji  

Części  lII  (Podstawy  wykluczenia)  lit.  C  (Podstawy  związane  z  niewypłacalnością, 

konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi)  JEDZ,  że  nie  znalazł  się  w  sytuacji,  

w  której  nie  był  w  stanie  niezwłocznie  przedstawić  dokumentów  potwierdzających 

wymaganych  przez 

instytucję  zamawiającą  lub  podmiot  zamawiający  (lit.  c)  podczas  gdy 

zgodnie  z  zawiadomieniem  o  unieważnieniu  postępowania  wydanym  przez  Burmistrza 

Gminy  Krzeszowice  z 

dnia  22  listopada  2019  r.  (znak:  RKG.271.10,2019)  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zostało  unieważnione,  ponieważ  wykonawca  E  jako 

podmiot, który wygrał przetarg, nie wniósł żadnych dokumentów wymaganych zgodnie z do-

kumentacją  przetargową  pomimo  dwukrotnego,  skutecznego  wezwania  do  złożenia 

wnioskowanej  dokumentacji,  co  w  konsekwencji  skutkowało  tym,  że  wykonawca  E  został 

wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  wykluczenie  przez  innego  zamawiającego  –  gminę  Krzeszowice 

odbyło  w  całkiem  innym  postępowaniu.  Wykluczenie  w  jednym  postępowaniu  nie  wywiera 

skutków konieczności wykluczenia w innych postępowaniach. Wobec tego zamawiający nie 

był  wprowadzony  w  błąd  przez  pominięcie  informacji  o  wykluczeniu  wykonawcy  E  z  pos-

tępowania  w  innym  postępowaniu  i  odwołujący  nie  wykazał  żadnego  negatywnego 

zachowania  wykonawcy  E  w  wykonaniu  umowy

,  gdyż  do  zawarcia  umowy  nie  doszło. 

Postepowanie  w  gminie  Krzeszowice 

zostało  unieważnione,  a  w  rozpoznawanym 

postępowaniu wykonawcy E złożył wymagane dokumenty.  

W związku z powyższym Izba nie może przychylić się do zarzutu czwartego.  

W  ocenie  Izby  zarzut 

piąty  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  –  przez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  E 

mimo,  że  wykonawca  E  nie  spełnił  warunków  udziału  w  pos-

tępowaniu  określonych  w  SIWZ  –  część  XII  Warunki  pkt  2.4.2  w  zakresie  kwalifikacji 

zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę E do realizacji zamówienia, a to z uwagi 

na nie wykazanie, zgodnie z treścią zał. nr 5 oraz nr 6 do SIWZ, że wykonawca E posiada 

odpowiednią liczbę pracowników mogących zapewnić obsługę zamówienia, w tym w szcze-

gólności  zbyt  małą  liczbę  kierowców  (3  osoby)  w  stosunku  do  wymaganych  przez 

zamawiającego  i  deklarowanych  do  użycia  przez  wykonawcę  E,  pojazdów  (6  szt.)  –  nie 

zasługuje na uwzględnienie.  

Izba 

stwierdza,  że  zamawiający  wymagał  w  części  XIII  ust.  2.4.2  (str.  11)  SIWZ  cyt. 

»Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, 


która odpowiedzialna będzie za: nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia, kontakt z za-

mawiającym,  sporządzanie  sprawozdań  i  raportów«.  W  związku  z  tym  zamawiający  może 

tylko w tym zakre

sie sprawdzać ofertę wykonawcy E, a więc nie może wykluczyć wykonawcy 

E, który nie wychodząc poza żądania zawarte w SIWZ nie wykazał zatrudnienia jakiejś liczby 

kierowców czy innych pracowników.  

Z tego względu Izba nie może uznać zarzutu piątego za zasadny.  

W ocenie  Izby,  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1 pkt  16  lub  17  Pzp 

– przez zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy E 

mimo faktu, że wykonawca E wskutek zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  względnie  przez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy E 

mimo faktu, że wykonawca E lekkomyślnie lub niedbale przedstawił informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  to 

związane  z  przedstawieniem  informacji,  Części  IV  (Kryteria  kwalifikacji)  lit.  A  (Ogólne 

oświadczenia  dotyczące  wszystkich  kryteriów  kwalifikacji)  JEDZ,  że  spełnia  wszystkie 

wymagane kryt

eria kwalifikacji warunkujące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  i  posiada  aktualny  i  nieobarczony  wadami  wpis  do  rejestru  działalności 

regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Igołomnia-Wawrzeńczyce  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  objętych  przedmiotem  zamówienia,  a  w  konsekwencji 

dysponuje on bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra 

Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  stanowiącą  podstawę 

uzyskania  i  utrzymania  ww.  wpisu  do  działalności  regulowanej  podczas  gdy  wykonawca  E 

nie posiada bazy magazynowo-

transportowej, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra 

Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  a  zatem  nie  spełnia 

przesłanek  z  §  2  ust  1  pkt  1  tego  rozporządzenia,  tj.  nie  posiada  bazy 

magazynowo-

transportowej  w  Gminie  Igołomnia-Wawrzeńczyce  ani  w  odległości  60  km  od 

jej granic. 

Izba stwierdza, że na rozprawie wykonawca E  złożył dowód z zastrzeżeniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa  na  posiadanie  takiej  bazy  i  dokonanie  kontroli  tej  bazy  m.in.  przez 

zamawiającego. W związku z tym zdaniem Izby zarzut szósty nie może się ostać.  

W ocenie Izby, zarzut 

siódmy naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp – 

przez brak wezwania wykonawcy E 

do przedstawienia dokumentu wykazującego spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania bazy magazynowo-transportowej na 


ternie Gminy Igołomnia-Wawrzeńczyce lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic 

spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w spra-

wie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba stwierdza, że na rozprawie wykonawca E złożył dowód z zastrzeżeniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa  na  posiadanie  bazy  odległej  o  mniej  niż  60  km  od  zamawiającego  i  do-

konanie  kontroli  tej  bazy  m.in.  przez  zamawiającego.  Skoro  zamawiający  nie  wymagał  

w SIWZ wykazania posiadania takiej bazy, a zwłaszcza gdy zamawiający wiedział  

Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli  stosownie  do  wyniku  post

ępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i spo-

sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel