KIO 1119/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1119/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Ernest Klauziński 
 

Protokolant:              

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  9  lipca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  maja  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę  Exalo  Drilling  S.A.  z  siedzibą  w  Pile  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Państwową  Wyższą  Szkołę  Zawodową  w  Koszalinie  przy  udziale 

wykonawcy  TB  Kobet  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Koszalinie  zgłaszającego  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 
00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 803,81 zł (słownie: trzy 
tysiące osiemset trzy złote 81/100) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione 

z  tytu

łu  wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz  kosztów  dojazdu  pełnomocnika  

na posiedzenie i rozprawę. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 1119/20 

U z a s a d n i e n i e 

Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Koszalinie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej:  Pzp) 

postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Dostosowanie  infrastruktury 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy – Budowa hali 

sportowej  z  łącznikiem  wraz  z  przebudową  istniejącej  sali  gimnastycznej  na  aulę 

audytoryjną”, numer: 1/2020, zwane dalej Postępowaniem. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych 27 marca 2020 r. pod numerem 525788-

N-2020

. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

22 maja 2020 r. wykonawca 

Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile (Dalej: Odwołujący), wniósł 

odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  i  zaniechania 

Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie następujących przepisów Pzp: 

1.  art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez dokonanie wyboru oferty TB Kobet 

S

p.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Koszalinie  (dalej:  Przystępujący)  jako  najkorzystniej  mimo,  

że  oferta  tego  wykonawcy  nie  była  ofertą  przedstawiającą  najlepszy  bilans  ceny  

i innych kry

teriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, bowiem Zamawiający 

przy  zastosowaniu  jednego  z  kryteriów  oceny  ofert,  określonego  w  Rozdziale  XVIII 

ust. 2 pkt SIWZ Doświadczenie kadry (K) – doświadczenie Kierownika Budowy (KB), 

w  sposób  sprzeczny  z  kryteriami  oceny  ofert  przyznał  Odwołującemu  3  punkty, 

zamiast  5  punktów,  w  wyniku  czego  oferta  Odwołującego  otrzymała  łącznie  

98 punktów, zamiast 100 punktów,  

2.  art.  87  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego do wyjaśnień treści złożonej oferty, tj. do rozstrzygnięcia wątpliwości, 

związanych z oświadczeniem Odwołującego zawartym w punkcie 1.G ppkt 1 Oferty, 

w  którym  wykonawca  oświadczył  m.in.,  że  osoba  skierowana  na  stanowisko 

Kierownika  Budowy,  tj.  Pan  W.P.

,  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  na  pięciu 

wykonanych  rob

otach  zgodnie  z  treścią  SIWZ,  przez  wezwanie  Odwołującego  

do złożenia wyjaśnień, czy zakres prac w ramach ostatniego z zadań inwestycyjnych 

(zadanie nr  5)  pod nazwą „Remonty  hal  magazynowych wraz  z  placem składowymi 

firmie  Exalo  Drilling  S.A.”  obejmował  budowę,  przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu 

budowlanego o kubaturze 10 000 m


Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,  

2.  wezwanie 

Odwołującego  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  treści 

złożonej  oferty,  tj.  do  rozstrzygnięcia  wątpliwości,  związanych  z  oświadczeniem 

Odwołującego  zawartym  w  punkcie  1.G  ppkt  1  oferty,  w  którym  wykonawca 

oświadczył  m.in.,  że  osoba  skierowana  na  stanowisko  Kierownika  Budowy,  

tj.  Pan  W.P.

,  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  na  pięciu  wykonanych  robotach 

zgodnie  z  treścią  SIWZ,  przez  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  czy  zakres  prac  

w ramach ostatniego z zadań inwestycyjnych (zadanie nr 5) pod nazwą „Remonty hal 

magazynowych  wraz  z  placem  składowym  firmie  Exalo  Drilling  S.A.”  obejmował 

budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego o kubaturze 10 000 m

3.  dokonanie ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zgo

dnie  z  rozdziałem  VII  pkt  2.3.a  SIWZ  warunek  udziału  w  postępowaniu  wskazywał  

na  konieczność  legitymowania  się  przez  wykonawców  doświadczeniem  w  zakresie  

co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie 

obiektu  budowlanego  o  kubaturze  min.  10  000  m

.  W

ymóg  ten  w  wymiarze  jednej  roboty 

dotyczy

ł  także  osoby  przewidzianej  na  stanowisko  kierownika  budowy,  a  także  znajdował 

zastosowanie  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert,  tj.  w  kryterium  Doświadczenie  kierownika 

budowy.  

Zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt.2.3 SIWZ punkty miały być przyznawane za doświadczenie 

osoby  skierowanej  na  stanowisko  kierownika  budowy.  Informacja  w  tym  zakresie  musi

ała 

być  złożona  w  treści  formularza  ofertowego.  Przyznawanie  punktów  miało  się  odbywać  

wg następującej skali:  

1.  dwie roboty - 1 pkt, 

2.  trzy roboty - 2 pkt, 

3.  cztery roboty - 3 pkt, 

pięć robót - 5 pkt. 

Odwołujący  w  punkcie  1.G  ppkt  1  oferty,  złożył  oświadczenie,  że  osoba  skierowana  

na  stanowisko  kierownika  budowy,  tj.  Pan  W.P.

,  pełniła  funkcję  kierownika  budowy  przy 

pięciu  robotach  wykonanych  zgodnie  z  treścią  SIWZ.  W  dalszej  części  oświadczenia 

Odwołujący  przedstawił  zestawienie  pięciu  robót,  przy  których  ww.  osoba  pełniła  funkcję 

kierownika b

udowy w zakresie niezbędnym do przyznania punktów w kryterium dotyczącym 

kadry.  Jako  robota  nr  5 

wskazane zostało  zadanie pn.: „Remonty  hal  magazynowych wraz  


z placem składowym w firmie Exalo Drilling S.A.”, termin realizacji od maja 2017 r. do lipca 

2017 r., zakres prac: Remont obiektu budowlanego o kubaturze ponad 10 000 m

”.  

W  zawiadomieniu  z  18  maja  2020  r.  o  wynikach  postępowania  Zamawiający  powiadomił 

Odwołującego  o  wyborze  oferty  Przystępującego,  która  uzyskała  łącznie  99,10  pkt.,  jako 

najkorzystniejszej. 

Ponadto  Zamawiający  powiadomił  Odwołującego,  że  z  uwagi  na  fakt,  

iż  ostatnie  z  zadań  inwestycyjnych  (podanych  przy  doświadczeniu  kierownika  budowy) 

obejmowało tylko i wyłącznie remont, nie może być uwzględnione przy  punktacji w ramach 

kryterium  oceny  oferty  „Doświadczenie  kierownika  budowy”.  W  ocenie  Zamawiającego  

z  opisu  poszczególnych  inwestycji  wynikało,  że  Odwołujący  rozróżniał  pojęcia  budowa, 

przebudowa i 

remont. Skoro zatem jedna z robót była remontem, a nie budową, przebudową, 

czy rozbudową, to liczba nadzorowanych robót budowalnych przyjęta do określenia punktacji 

doświadczenia  Pana W.P.  nie  wynosiła  pięć,  a  cztery. W  konsekwencji  liczba  przyznanych 

punktów w tym kryterium wyniosła trzy punkty.  

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  całkowicie  błędnie  zrekonstruował  rzeczywistą  wolę 

Odwołującego zawartą w oświadczeniu w punkcie 1.G ppkt 1 Oferty. Zgodnie z art. 65 § 1 

kodeksu cywilnego, w związku z art. 14 ust. 1 Pzp, oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, 

jak  tego  wymagają  ze  względu  na  okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady 

współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje.  Skoro  w  ocenie  Zamawiającego  ostatnie  

z podanych zadań inwestycyjnych obejmowało wyłącznie remont, a nie budowę, przebudowę 

lub  rozbudowę,  to  w  świetle  oświadczenia  Odwołującego  zawartego  w  punkcie  1.G  ppkt  1 

o

ferty,  że  wskazane  pięć  robót  spełniało  kryteria  SIWZ,  Zamawiający  powinien  wezwać 

Odwołującego, w trybie art. 87 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień czy zakres prac w ramach 

ostatniego z zadań inwestycyjnych obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu 

budowlanego  o kubaturze  10  000  m

. W odpowiedzi na takie wezwanie Odwołujący miałby 

możliwość  złożenia  wyjaśnień,  że  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Remonty  hal  magazynowych 

wraz  z  placem  składowym  w  firmie  Exalo  Drilling  S.A.”  obejmowało  przebudowę  budynku 

magazynowego  na  terenie  bazy  Exalo  Drilling  S.A.  przy  ul.  Naftowej  3  w  Zielonej  Górze,  

na  podstawie  decyzji  Prezydenta  Miasta  Zielona  Góra  nr  850/2016  z  9  grudnia  2016  r.  

o pozwoleniu na budowę oraz, że dla przebudowanego budynku magazynowego – hali nr 1  

i  hali  nr  5  na  terenie  bazy  Exalo  Drilling  S.A.  przy  ul.  Naftowej  3  w  Zielonej  Górze  została 

wydana  decyzja  nr  PINB-7353/Ob./26/2017-2101  z  7  grudnia  2017  r.  Powiatowego 

Inspektora Nadzo

ru Budowalnego w Zielonej Górze udzielająca pozwolenia na użytkowanie. 

Odwołujący wniósł ponadto przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów: 

Decyzji  Prezydenta  Miasta  Zielona  Góra  nr  850/2016  z  9  grudnia  2016  r. 

zatwierdzającej  projekt  budowlany  i  udzielającej  pozwolenia  na  budowę  


dla  przebudowy  budynku  magazynowego  na  terenie  bazy  Exalo  Drilling  S.A.  przy  

ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze, na terenie działki nr 8/9 w obrębie 3 - dowód nr 1, 

Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze z 7 grudnia 

2017  r.  udzielającej  pozwolenia  na  użytkowanie  przebudowanego  budynku 

magazynowego 

–  hali  nr  1  i  hali  nr  5  na  terenie  bazy  Exalo  Drilling  S.A.  przy  

ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze (...) – dowód nr 2. 

8  lipca  2020  r.  Odwołujący  wraz  z  pismem  procesowym,  w  którym  podtrzymał 

dotychczasową  argumentację  złożył  wniosek  o  przeprowadzenie  dowodu  z  wyciągu  

z  projektu  budowlanego  Przebudowy  budynku  magazynowego  na  bazie  Exalo  Drilling  S.A. 

wraz z rozbiórką istniejącej rampy (dowód nr 3) 

1  lipca  2020 

r.  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie.  Zamawiający  wniósł  

o oddalenie odwołania wskazując ponadto: 

Zgodnie  z  rozdziałem  XVIII  ust.  2  pkt  3  SIWZ  w  ramach  kryterium  dotyczącego 

d

oświadczenia  kierownika  budowy  punkty  były  przyznawane  za  doświadczenie  osoby 

skierowanej  na  stanowisko  kierownika  budowy.  Informacja  w  tym  zakresie  musi

ała  być 

złożona w treści formularza ofertowego. Formularz ofertowy był więc jedynym dokumentem, 

w  którym  wykonawcy  musieli  podać  informacje  na  temat  punktowanego  doświadczenia. 

Obowiązkiem każdego wykonawcy było takie wypełnienie formularza oferty, by Zamawiający 

tylko  i  wyłącznie  na  podstawie  danych  w  nim  zawartych  mógł  zdecydować  o  liczbie 

przyznanych  punktów.  Przy  punktacji  miały  być  brane  pod  uwagę  tylko  i  wyłącznie  roboty, 

których zakres odpowiada postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.  

W  SIWZ  Zamawiający  podkreślił,  że  informację  na  temat  doświadczenia  wykazywanego  

na  potrzeby  kryterium  oceny  ofert  należy  zaprezentować  w  treści  formularza  ofertowego 

(Załącznika  nr  1  do  SIWZ).  Równocześnie  zaznaczono,  że  w  sytuacji  gdy  wykonawca  nie 

wykaże  w  doświadczeniu  osoby  skierowanej  na  stanowisko  Kierownika  budowy  większej 

liczby robót niż minimum określone w warunku udziału w postępowaniu, bądź gdy do takiego 

wniosku doprowadzi Zamawiającego analiza złożonych dokumentów — wykonawca otrzyma 

w przedmiotowym kryterium 0 pkt, ale jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. 

Zdaniem Zamawiającego nie było jakiegokolwiek powodu do wyjaśnienia informacji, które nie 

budziły  wątpliwości  co  do  zakresu  robót  opisanych  w  treści  załącznika  nr  1  do  SIWZ 

złożonego  przez  Odwołującego.  Na  kierownika  budowy  wyznaczono  Pana  W.P.  Osoba  

ta 

sprawowała funkcję kierownika budowy przy następujących inwestycjach: 

1.  Budowa  budynku  hali  produkcyjno-magazynowej  z  biurowcem  wraz  z  elementami 

zagospodarowania terenu, 

Remont i przebudowa marketów Kaufland w Vielshofen w Niemczech, 


Remont i przebudowa marketów Kaufland w Freibergu w Niemczech, 

Wosir Drzonków - termomodernizacja przebudowa zespołu 11 budynków, 

5.  Remonty hal magazynowych wraz z placem sk

ładowym w firmie ExaIo Drilling S.A. 

Taki sposób przedstawienia doświadczenia Pana W.P. oznaczał, że ostatnia z wykazanych 

robót polegała na remoncie, a więc nie mogła być uwzględniona przy przyznawaniu punktów 

w kryterium d

oświadczenie kierownika budowy.  

Zgodnie  z  definicjami  zawartymi  w  ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (dalej 

jako  Pbud

),  pojęciom  budowa,  przebudowa  i  remont  przypisane  zostało  odmienne 

znaczenie.  Zgodnie  z  art.  3  pkt  6  Pbud  p

od  pojęciem  budowy  rozumie  się  wykonywanie 

obiektu 

budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę 

obiektu  budowlanego.  Zgodnie  z  art.  3  pkt  7a  Pbud  przebudowa 

to  wykonywanie  robót 

budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem  charakterystycznych  parametrów,  

jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  bądź  liczba 

kondygnacji

. Pojęcie remont definiowane jest w art. 3 pkt 8 Pbud, gdzie wskazano, że należy 

przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 

polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji, 

przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie 

pierwotnym. 

27  maja  2020  r.  Przystępujący  wraz  ze  zgłoszeniem  przystąpienia  złożył  odpowiedź  

na odwołanie, w której poparł stanowisko Zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

za

mówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 


Rozdział  XVIII  SIWZ  zawierał  szczegółowe  informacje  na  temat  kryteriów  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu.  Zgodnie z  punktem  1 tego rozdziału SIWZ:  „przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1)  Cena (C) 

— waga kryterium 60%; 

2)  Okres gwarancji (G) 

— waga kryterium 30%; 

Doświadczenie kadry (K) — waga kryterium 10%”. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  XVIII  pkt  1  ppkt  2.3  SIWZ  maksymalna  punktacja  możliwa  

do  uzyskania  w  ramach  kryterium 

Doświadczenie  kadry  wynosiła  10  punktów,  przy  czym 

kryterium zostało podzielone na dwa podkryteria: 

Doświadczenie kierownika budowy (KB) — waga 5% (tj. maks. 5 punktów), 

Doświadczenie Architekta-Projektanta (AP) — waga 5% (tj. maks. 5 punktów). 

W  kryterium  „Doświadczenie  kierownika  budowy  (KB)”  ocena  punktowa  ofert  miała  zostać 

przeprowadzona 

przy zastosowaniu następujących reguł: 

1)  dwie roboty 

– 1 punkt, 

2)  trzy roboty 

– 2 punkty, 

3)  cztery roboty 

– 3 punkty, 

pięć i więcej robót – 5 punktów. 

Zamawiający  zastrzegł,  że  „przy  punktacji  będą  brane  pod  uwagę  tylko  i  wyłącznie  roboty, 

których  zakres  odpowiada  postawionemu  warunkowi  udziału  w  postępowaniu  (Rozdział  VII 

2.3.b)  SIWZ

”.  Przedmiotowy  warunek  udziału  w  postępowaniu  brzmiał:  „O  udzielenie 

zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  dotyczące  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej. 

Wykonawca  spełni  warunek  jeśli  wykaże,  że  dysponuje  

lub  będzie  dysponował  podczas  realizacji  zamówienia  co  najmniej  5  (pięcioma)  osobami 

spełniającymi poniższe wymagania: 

b1

)  jedną  osobę  przewidzianą  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  budowy  posiadającą 

uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  budowlanymi  

w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  (jako  kierownik  budowy)  co  najmniej  

letnie  doświadczenie  zawodowe  w  kierowaniu  budową,  liczone  od  uzyskania 

przedmiotowych  uprawnień,  w  tym  przy  realizacji  przynajmniej  jednej  inwestycji  takiej 

jak opisana w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od wykonawcy”. 

Zgodnie  z 

Rozdziałem  VII  2.3.a  SIWZ:  „Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  

że  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) 

roboty  budowlane,  polegające  na  budowie,  przebudowie,  rozbudowie  obiektu  budowlanego  

o kubaturze min. 10.000,00 m

”. 


Biorąc  pod  uwagę  powyższe  nie  budzi  wątpliwości,  że  w  celu  uzyskania  pięciu  punktów  

w  ramach  oceny  ofert  w  podkryterium 

Doświadczenie  kierownika  budowy  wykonawcy  mieli 

obowiązek wykazać m.in., że osoba wskazana przez nich na stanowisko kierownika budowy 

posiada  doświadczenie  zawodowe  przy  realizacji  co  najmniej  pięciu  robót  budowlanych, 

polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego.  

W Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt 2.3 SIWZ Zamawiający zastrzegł: „Punkty będą przyznawane 

za doświadczenie osoby skierowanej  na  stanowisko  Kierownika Budowy.  Informacja  w  tym 

zakresie  musi  być  złożona  w  treści  formularza  ofertowego”.  Ponadto  w  tym  samym 

podpunkcie znalazła się następująca informacja: „Premiowaniu podlegają roboty z ostatnich 

10  lat  przed  terminem  składania  ofert.  Informację  na  temat  doświadczenia  wykazywanego  

na  potrzeby  kryterium  oceny  ofert  należy  zaprezentować  w  treści  formularza  ofertowego 

(Załącznika  nr  1  do  SIWZ).  Jeżeli  wykonawca  nie  wykaże  w  doświadczeniu  osoby 

skierowanej na stanowisko Kierownika 

budowy większej liczby robót niż minimum określone 

w  warunku  udziału  w  postępowaniu,  bądź  gdy  do  takiego  wniosku  doprowadzi 

Zamawiającego  analiza  złożonych  dokumentów  —  wykonawca  otrzyma  w  przedmiotowym 

kryterium 0 pkt, ale jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu”. 

Część C wzoru formularza ofertowego, w punkcie 1 zawiera następującą treść: 

„Oświadczamy,  że  osoba  skierowana  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisku  Kierownika 

Budowy,  tj.  ....... 

pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  na  .......  (słownie  .......)  wykonanych 

budowach  zgodnie  z  treścią  SIWZ.  Poniżej  przedstawiamy  zestawienie  robót,  na  których  

ww.  osoba  pełniła  funkcje  Kierownika  Budowy  w  zakresie  niezbędnym  do  przyznania 

punktów  w  kryterium  dotyczącym  doświadczenia  kadry”.  W  miejscach  wielokropków 

wykonawcy  mieli  wpisać  odpowiednio:  imię  i  nazwisko  osoby  skierowanej  do  pełnienia 

funkcji  kierownika  budowy,  cyfrę  określającą  ilość  robót  oraz  tą  samą  ilość  wyrażoną 

słownie.  Zamawiający  nie  zawarł  żadnej  instrukcji  czy  też  wzoru,  co  do  sposobu 

przedstawienia  i  opisania  tych  robót,  oraz  ich  przedmiotu,  zostawiając  w  tej  kwestii  pełną 

dowolność wykonawcom. W przypisie do punktu 1 części C wzoru formularza Zamawiający 

wskazał:  „Podać  liczbę  robót  odpowiadających  warunkowi  udziału  w  postępowaniu 

dotyczące  Kierownika  Budowy.  Premiowaniu  podlegają  roboty  z  ostatnich  10  lat  przed 

terminem składania ofert. Niewypełnienie będzie rozumiane jako posiadanie doświadczenia 

przez  osobę  przewidzianą  na  stanowisko  Kierownika  Budowy  w  stopniu  odpowiadającym 

postawionemu warunkowi udziału w procedurze dla danej osoby”. 

Odwołujący w części C formularza ofertowego wskazał: 


„Oświadczamy,  że  osoba  skierowana  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisku  Kierownika 

Budowy,  tj.  (...) 

pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  na  5  (słownie:  pięciu)  wykonanych 

budowach zgodnie z treścią SIWZ. 

Poniżej  przedstawiamy  zestawienie  robót  na  których  osoba  pełniła  funkcje  Kierownika 

Budowy  w  zakresie  niezbędnym  do  przyznania  punktów  w  kryterium  dotyczącym 

doświadczenia kadry: 

1.  Nazwa  zadania:  Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z biurowcem  wraz 

z elementami zagospodarowania terenu. 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

Termin realizacji: od lutego 2017 do kwietnia 2018 

Zakres prac: Budowa obiektu budowlanego o kubaturze 16 090 m

2.  Nazwa  zadania: 

Remont  i  przebudowa  marketów  Kaufland  w  Vielshofen  

w Niemczech. 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

Termin realizacji: od stycznia 2017 do marca 2017 

Zakres prac: Budowa obiektu budowlanego o kubaturze ponad 10 000 m

3.  Nazwa  zadania: 

Remont  i  przebudowa  marketów  Kaufland  w  Freibergu  

w Niemczech. 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

Termin realizacji: od kwietnia 2017 do czerwca 2017 

Zakres prac: Budowa obiektu budowlanego o kubaturze ponad 10 000 m

4.  Nazwa  zadania: 

Wosir  Drzonków  -  termomodernizacja  i  przebudowa  zespołu  

11 budynków. 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

Termin realizacji: od marca 2018 do grudnia 2019 

Zakres prac: Budowa obiektu budowlanego o kubaturze ponad 10 000 m

5.  Nazwa  zadania:  Remonty  ha

l  magazynowych  wraz  z  placem  składowym  w  firmie 

Exalo Drilling S.A. 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

Termin realizacji: od maja 2017 do lipca 2017 

Zakres prac: Remont obiektu budowlanego o kubaturze ponad 10 000 m

”. 

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny Izba uznała, że dokonana przez Zamawiającego 

ocena  oferty  Odwołującego  w  ramach  podkryterium  Doświadczenie  kierownika  budowy,  

tj.  przyznanie  ofercie  trzech  punktów,  była  prawidłowa.  Informacje  dotyczące  robót 

stanowiących doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy miały być 

podane przez wykonawców w treści formularza ofertowego. Zgodnie z treścią części C punkt 


1  wzoru  formularza  ofertowego  ocena  punktowa  ofert  w  przedmiotowym  podkryterium 

odbywać się miała przede wszystkim na podstawie oświadczeń wykonawców. Zamawiający 

zawarł  jednak  w  Rozdziale  XVIII  pkt  1  ppkt  2.3  SIWZ  jednoznaczną  informację,  

co  do  sposobu  oceny  ww.  robót:  „Jeżeli  wykonawca  nie  wykaże  w  doświadczeniu  osoby 

skierowanej na stanowisko Kierownika 

budowy większej liczby robót niż minimum określone 

w  warunku  udziału  w  postępowaniu,  bądź  gdy  do  takiego  wniosku  doprowadzi 

Zamawiającego  analiza  złożonych  dokumentów  —  wykonawca  otrzyma  w  przedmiotowym 

kryterium  0  pkt,  ale  jego  oferta  nie  będzie  podlegała  odrzuceniu”.  Z  powyższego  jasno 

wynika,  że  to  obowiązkiem  wykonawców  było  wykazanie,  że  przedmiotowe  roboty 

odpowiadają  wymogom  SIWZ.  Zamawiający  nie  wprowadził  w  tym  zakresie  żadnych 

wymogów  zostawiając  w  tej  mierze  pełną  swobodę  wykonawcom.  Odwołujący  opisując 

robotę  wskazaną w  punkcie  5  powyższego zestawienia zawartego  w formularzu ofertowym 

wyraźnie  wskazał,  że  polegała  ona  na  remoncie.  Informacja  ta  pojawiła  się  dwukrotnie  –  

w  nazwie  zadania  oraz  zakresie  objętych  nim  prac. W  toku rozprawy  Odwołujący  wyjaśnił,  

że określenie zakresu prac jako remont obiektu budowlanego o kubaturze ponad 10 000 m

było wynikiem omyłki spowodowanej błędem ludzkim. Składając ofertę Odwołujący nie miał 

świadomości, że zakres prac określono jako remont, a nie remont i przebudowa. 

Konsekwencją opisanego wyżej przedstawienia przez Odwołującego informacji dotyczących 

roboty  wskazanej  w  punkcie  5  było  przedstawienie  Zamawiającemu  spójnego  obrazu  tej 

roboty, jako zadania nie mieszczącego się w wymogach SIWZ dotyczących zasad punktacji 

ofert  w  ramac

h kryterium  doświadczenia kierownika  budowy.  Co za tym  idzie Zamawiający 

nie  miał  podstaw  do  jakichkolwiek  wątpliwości  w  tym  zakresie.  Zamawiający  miał  też 

wszelkie podstawy do uznania, że Odwołujący działał w sposób świadomy i celowy. Roboty 

nr  2  i  3  wskazane 

w  części  C formularza ofertowego  noszą nazwy  „remont  i  przebudowa”, 

ale  zakres  prac  dla  tych  zadań  Odwołujący  określił  jako  „budowa”.  Zamawiający  nie 

kwestionował tych informacji, nie prowadził żadnych działań zmierzających do ich weryfikacji 

na  tym  e

tapie  postępowania.  Weryfikacja  miała  nastąpić  dopiero  na  etapie  wezwania 

wykonawcy do złożenia wykazu osób zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX pkt 4.3 SIWZ: 

„Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na  dzień  złożenia  następujących  oświadczeń  i  dokumentów:  wykazu  osób,  skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  

z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  

i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu 


wykonywanych  przez  nie 

czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ”. 

Dowody  dołączone  przez  Odwołującego  do  odwołania  (dowody  nr  1  i  2)  oraz  pisma 

procesowego 

(dowód  nr  3),  mające  wykazać,  że  robota  wskazana  w  punkcie  5  części  C 

formularza  ofertowego 

w  rzeczywistości  obejmowała swoim  zakresem  również  przebudowę 

Izba  uznała  za  niemające  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  sprawy.  Obowiązkiem 

Odwołującego było wykazanie tego faktu Zamawiającemu na etapie oceny ofert. Tymczasem 

Odwołujący  przedstawił  Zamawiającemu  spójną  informację  o  robocie  nr  5  jako  zadaniu 

polegającym tylko na remoncie.  Złożenie na etapie postępowania odwoławczego wniosków 

dowodowych  mających  wykazać,  że  przedmiotowe  zadanie  odpowiadało  wymogom  SIWZ  

w  zakresie  oceny  ofert  w  ramach  kryterium  doświadczenia  kierownika  budowy  było 

spóźnione.  Celem  postępowania  odwoławczego  nie  jest  naprawa  błędów  wykonawcy 

popełnionych  na  wcześniejszych  etapach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  

ani  zniwelowanie  sk

utków  tych  błędów.  Izba  oceniła  czynność  Zamawiającego  na  moment  

jej  dokonania,  uwzględniając  informacje  jakimi  dysponował  Zamawiający.  Czynność  

ta została uznana za prawidłową i zgodną z przepisami Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel