KIO 1118/20 POSTANOWIENIE dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt: KIO 1118/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  12  czerwca  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2020 r. przez 

wykonawcę TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp. k., Zabłotce 51, 38-500 Sanok w postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Gminę Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy TRAN

SPRZĘT Sp. z o.o. sp. k., Zabłotce 51, 38-500 Sanok kwoty 13 500 

z

ł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejsze  postanowienie  

w  terminie 

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa K

rajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krośnie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 1118/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Solina,  ul.  Wiejska  2,  38-

610  Polańczyk  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  post

ępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie 

przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843  j.t.)

,  zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „Odbiór  i 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których 

zamieszkują  mieszkańcy  oraz  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady położonych na obszarze gminy Solina". 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13 maja 2020 r. w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 093-222357. 

W dniu w dniu 22 maja 2020 r. wykonawca TRAN

SPRZĘT Sp. z o.o. sp. k., Zabłotce 

51,  38-500  Sanok  (

dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „siwz”). 

W  dniu  8  czerwca  2020  r.  do  Izby  w  formie  pisemnej 

ze  strony  Odwołującego 

wpłynęło oświadczenie o cofnięciu w całości odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w sprawie. 


Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnął  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej kwoty 13 500 zł, stanowiących 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel