KIO 1117/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 20 października 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2020 r. w Warszawie, 

na posiedzeniu niejawnym bez udziału 

stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2020 r. przez wykonawcę SINMED sp. z o.o. z 

siedzibą w Przyszowicach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  dra.  Romana 

Ostrzyckiego w Koninie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

SINMED  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Przyszowicach  kwoty  15000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koninie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  dra.  Romana  Ostrzyckiego  w 

Koninie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

„Dostawę  sprzętu  jednorazowego  i  wyrobów  medycznych  dla  potrzeb 

Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  oraz  innych  oddziałów  Wojewódzki  Szpital 

Zespolony im. dra

. Romana Ostrzyckiego w Koninie”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 14 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 094-223950. 

W dniu 22 maja 2020r. Odwołujący – SINMED sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 22 

maja 2020 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  -  w  terminie  przewidzianym  w  ustawie  -  żaden 

wykonawca.  

Zamawiający  w  przesłanej  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odpowiedzi  na  odwołanie 

o

świadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe zważyła, co następuje.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca, a Zamawiający w całości uwzględnił zarzuty zawarte w odwołaniu, postępowanie 

odwoławcze - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp - należało umorzyć.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018r. poz. 972) jednocześnie orzekając w 


tym zakresie o konieczności dokonania zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu 

Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ……………………………….  


wiper-pixel