KIO 1114/20 Sygn. akt KIO 1120/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 roku

Data: 14 października 2020

Sygn. akt KIO 1114/20 

Sygn. akt KIO 1120/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2020 r. w Warsza

wie odwołań 

wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2020 r. przez: 

1.  Budimex S.A

z siedzibą w Warszawie (Sygn. akt KIO 1114/20), 

2.  ALSTAL  Grupa  Budowlana  Sp.  z  o.o.  sp.k. 

z  siedzibą  w  Jacewie  (Sygn.  akt  KIO 

postępowaniu prowadzonym przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Budimex 

S.A

z siedzibą w Warszawie kwoty 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero 

groszy) 

tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.    

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ALSTAL 

Grupa  Budowlana  Sp.  z  o.o.  sp.k. 

z  siedzibą  w  Jacewie  kwoty  20  000  (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie           

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący      …………………….. 


Sygn. akt KIO 1114/20 

Sygn. akt KIO 1120/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Szpital  Miejski  św.  Jana  Pawła  II  w  Elblągu  -  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na    wykonanie  robót 

budowlanych  w  ramach  za

dania  inwestycyjnego  „Podniesienie  jakości  i  kompleksowości 

leczenia  poprzez  konsolidację  usług  zdrowotnych  w  zakresie  lecznictwa  zachowawczego                    

i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. Ogłoszenie o zamówieniu 

zosta

ło opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 12 maja 2020 pod 

nr 2020/S 092-218725. 

W dniu 22 maja 

2020r. Odwołujący  Budimex S.A. (dalej Budimex) oraz Odwołujący ALSTAL 

Grupa  Budowlana  sp.  z  o.o.  sp.k..  (dalej  ALSTAL)  wni

eśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołania  na  treść  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia (dalej  SIWZ) 

oraz wzoru umowy.  

Odwołujący Budimex zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  139  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  5  i  353(1)  kodeksu  cywilnego  w  zw.  z  art.  647 

kodeksu cywilnego w zw. z art. 577§4 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez  wprowadzenie  w  ramach  treści  SIWZ  i  Wzorów  Umów  dla  każdego  z  zadań 

niespójnych postanowień dotyczących zasad odbioru przedmiotu umowy, przyznających de 

facto 

Zamawiającemu  prawo  do  odmowy  dokonania  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad                   

w  każdym  przypadku  ich  wystąpienia,  nawet  jeśli  wady  mają  charakter  nieistotny,                             

a równocześnie ustalenie biegu terminu gwarancji jakości od dnia bezusterkowego odbioru 

robót,  co  godzi  w  istotę  i  naturę  umowy  o  roboty  budowlane,  będąc  jednocześnie 

postanowieniem niekorzystnym dla wykonawców, naruszającym bezwzględnie obowiązujące 

przepisy  prawa  oraz  równowagę  stron  umowy  i  prowadzącym  do  naruszenia  praw 

podmiotowych wykonawców; 

2.  art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 647 kodeksu 

cywilnego w zw. z art. 5 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 29 

ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  140  ust.  1  w  zw.  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zastrzeżenie przez  Zamawiającego w  pkt  7.5 Załącznika nr  1 do  SIWZ  (OPZ)  uprawnienia 

do  jednostronnego  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego  umowy,  bez  wskazania  zakresu  i 

mechanizmu  wzajemnych  rozliczeń  z  takiego  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego 


wynikających,  co  godzi  w  zasadę  niezmienności  zakresu  świadczenia,  generując  ryzyka 

niemożliwe do skalkulowania, a w konsekwencji narusza równowagę stron umowy i prowadzi 

do nadużycia prawa podmiotowego przez Zamawiającego; 

3.   art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp  poprzez  wprowadzenie  przez  Zamawiającego  do  Wzoru  Umów  dla  każdego                

z  zadań  niespójnych,  wewnętrznie  sprzecznych  postanowień  dotyczących  zobowiązań 

gwarancyjnych  nałożonych  na  wykonawców,  które  uniemożliwiają  odczytanie  właściwego 

wzorca zachowania wykonawcy, ar w konsekwencji uniemożliwiają prawidłowe i precyzyjne 

skalkulowanie ceny ofertowej; 

4.   art. 143 a ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w zw. z art. 143a ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 

1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  5  i  353 

  kc  poprzez 

wprowadzenie  do  Wzoru  Umów  dla  każdego  z  zadań  postanowień  umożliwiających 

Zamawiającemu  wstrzymanie  wypłaty  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  w  przypadku 

nieprzekazania  dowodów  potwierdzających  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  na  rzecz 

podwykonawców bez wskazania części zatrzymywanego wynagrodzenia, w sytuacji, w której 

dyspozycja  art.  143a  ustawy  Pzp  umożliwia  Zamawiającemu  wstrzymanie  zapłaty 

wynagrodzenia  tylko  w  odpowiedniej  części,  tj.  w  zakresie,  dla  którego  nie  przedstawiono 

dowodów zapłaty. 

Odwołujący  Budimex  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania zmiany SIWZ w sposób wskazany poniżej. 

W zakresie zarzutu 

dotyczącego bezusterkowego odbioru robót Odwołujący Budimex wniósł                

o  modyfikację  treści  SIWZ  oraz  wzoru  umowy  (załącznik  nr  8  i  8a  do  SIWZ)  przez 

dostosowanie ich do treści 647kc, tj. nadania im przykładowo następującego brzmienia: 

-  r

ozdział  IV  pkt  4  SIWZ:  Termin  zakończenia  inwestycji  i  tym  samym  termin  wykonania 

zamówienia dla zadania nr 1 i 2, o którym mowa w pkt 2 i 3 rozumie się datę protokolarnego 

przekazania  obiektu  w  użytkowanie,  co  zostanie  potwierdzone  podpisaniem  przez  obie 

strony protokołu końcowego odbioru robót 

§2  ust.  2  Wzorów  Umów:  Za  termin  zakończenia  przedmiotu  umowy  uznaje  się  datę 

protokolarnego odbioru końcowego. 

§8 ust. 2 Wzorów Umów: 

Strony ustalają, że: 


70%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.…….zł,  wniesione  w  dacie 

zawarcia  umowy  stanowi  część  zabezpieczenia,  która  zostanie  zwrócona  Wykonawcy                  

w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za 

należycie  wykonane,  tj.  po  dokonaniu  odbioru  końcowego  [OK]  przy  czym  w  przypadku 

wnoszenia  tej  części  zabezpieczenia  w  pieniądzu,  Wykonawca  wpłaca  je  na  rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

30%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.…….zł,  wniesione  w  dacie 

zawarcia umowy jest zwracane w ter

minie 15 dni po upływie okresu rękojmi - przy czym: 

a. 

okres  rękojmi  za  wady  fizyczne  wynosi  60  miesięcy  od  daty  odbioru  końcowego 

przedmiotu umowy [OK], 

b. 

w  przypadku  wnoszenia  zabezpieczenia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  w  pieniądzu, 

Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

§8  ust.  4  Wzorów  Umów:  Okres  gwarancji  jakości  wynosi…….miesięcy  (zgodnie                        

ofertą)  licząc  od  dnia  odebrania  przez  Zamawiającego  przedmiotu  zamówienia                            

i  podpisania  p

rotokołu  odbioru  końcowego  [POK],  tj.  od  daty  odbioru  końcowego 

przedmiotu zamówienia [OK]. 

§8  ust.  5  Wzorów  Umów:  Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się  w  dniu  następnym  po 

dokonaniu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

§10  ust.  3  Wzorów  Umów:  Z  czynności  procedury:  akceptacji  [OA],  odbiorów  etapowych 

[OE], odbioru końcowego [OK], odbioru gwarancyjnego [OG] sporządzane będą stosowne 

protokoły, tj. odpowiednio: 

PROTOKÓŁ AKCEPTACJI[POA], 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO [POC] 

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPOWEGO [POE], 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO [POK], 

PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO [POG], 

przy czym: 

Jeżeli  w  toku  czynności  procedury  akceptacji  [OA]  zostaną  stwierdzone  wady 

przedmiotu  umowy,  które  uniemożliwiają  osiągnięcie  planowanych  celów  przedmiotu 

zamówienia/umowy - może odmówić ich akceptacji do czasu ich usunięcia; 

Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  etapowego  [OE],  odbioru  końcowego  [OK]  lub 

odbioru  gwarancyjnego  [OG]  zostaną  stwierdzone  wady  przedmiotu  zamówienia  -  to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 


a. 

jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu 

zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  (wady  istotne)  - 

może  odmówić  odbioru  do  czasu  ich 

usunięcia, 

b. 

jeżeli  stwierdzone  wady  nadają  się  do  usunięcia  i  nie  uniemożliwiają  użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne) - dokonuje odbioru. 

Dokonanie  odbioru  nie  może  nastąpić  wcześniej  niż  przed  kontrolą  organów  które  zajmują 

stanowisko  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  lub  jego  części                          

z projektem budowlanym -

przy czym niezajęcie stanowiska przez te organy w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub 

uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowlane), 

c. 

jeżeli  stwierdzone  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  wg  Zamawiającego  nie 

uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne), 

może odebrać przedmiot umowy: 

obniżając przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub 

zainkasować zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część odpowiednio 

do: 

utraconej  wartości  użytkowej  przedmiotu  umowy  określanej:  na  podstawie  prognozy 

trwale  powstających  w  przyszłości  kosztów  eksploatacyjnych  nieprzewidzianym  nin. 

umową lub równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu, 

utraconej wartości estetycznej - równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu, 

d. 

jeżeli  stwierdzone  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  uniemożliwiają  użytkowanie 

obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  (wady  istotne)  

może  żądać  wykonania 

przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowując przy tym 

prawo  domagania  się  od  Wykonawcy  naprawienia  szkody  wynikłej  z  tytułu  nienależytego 

wykonania umowy, 

e. 

Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  przedmiotu  umowy  lub  jego części  bez 

względu  na  wysokość  związanych  z  tym  kosztów  -  przy  czym  jeżeli  koszt  usunięcia  wad 

byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, a ich nie usunięte 

nie  będzie  uniemożliwiać  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  -  to 

poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia i w takim przypadku stosować się będzie 

przepis punktu oznaczonego lit. c. 

Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  usunięcia  wad  przedmiotu  umowy  w  terminach 

uzgodnionych  z  Zamaw

iającym.  W  przypadku  nieusunięcia  wad  w  terminie  - 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia stosownie do postanowień ust.3.2. lit. c). 


Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

-  w  przypadku  wad  istotnych  

do  żądania  od  Zamawiającego  wyznaczenia  terminu  na 

wszczęcie  procedury  akceptacji/odbioru  zakwestionowanych  uprzednio  elementów  lub 

części przedmiotu umowy jako wadliwych. 

Zamawiający  zobowiązany  jest  w  terminie  do  14  dni  kalendarzowych  od  powzięcia 

wiadomości  Wykonawcy  o  usunięciu  wad  istotnych  do  ponownego  przeprowadzenia 

komisyjnej  procedury  sprawdzenia  stanu  faktycznego  przedmiotu  umowy  lub  jej  części  na 

okoliczność, której zostanie sporządzony stosowny protokół

Skutki formalnoprawne odbiorów dla Wykonawcy: 

a.  Pozytywny  wynik  procedury  akceptacji  [OA] 

uprawnia  Wykonawcę  do  fizycznego 

rozpoczęcia realizacji stosownych robót budowlanych na zadaniu. 

b. Pozytywny  wynik  procedury  odbioru  technicznego  [OT] 

uprawnia  wykonawcę  do 

kontynuacji  robót  budowlanych  na  tych  elementach  przedmiotu  zamówienia,  których 

dalsze wykonanie determinowane jest tym odbiorem,  

c. Dokonanie 

przez  Zamawiającego  odbiorów  częściowych  [OC] - uprawnia  do  wypłaty 

Wykonawcy stosownie przysługującego mu częściowego wynagrodzenia umownego, 

d.  Dokonanie przez Zama

wiający odbioru etapowego [OE] – stanowi jedynie o przejęciu 

w  posiadanie  i  użytkowanie  na  próbę  odebranej  w  jego  wyniku  wydzielonej  części 

przedmiotu  zamówienia,  co  potwierdza  wykonanie  zobowiązań  Wykonawcy  z  tym 

faktem związanych, 

e. Dokonanie  przez  Zamawia

jącego  odbioru  końcowego  [OK]  –  uprawnia  do  wypłaty 

wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenie umownego oraz uprawnia do: 

rozpoczęcia biegu…...miesięcznego (zgodnie z ofertą) okresu gwarancji i rękojmi za 

wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia oraz 

zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f.   Dokonanie  przez 

Zamawiającego  bezwarunkowego  odbioru  gwarancyjnego  [OG]  - 

uprawnia do: 

zakończenia  okresu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  przedmiotu 

zamówienia oraz 

zwolnienia Wykonawcy pozostałych 30% jego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

g. 

Do  czasu  bezwarunkowego  odbioru  gwarancyjnego  [OG]  -  wszystkie 

wcześniejsze ewentualne odbiory mają charakter „wstępny", co tym samym nie 

og

ranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu: rękojmi za wady fizyczne i prawne 

oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, 

h. Tylko 

zatwierdzone  przez  Zamawiającego  w  osobie  Dyrektora  Zamawiającego 


stosowne  protokoły  akceptacji  (POA)  oraz  protokoły  odbiorów  (POC,  POE,  POK, 

POG) 

posiadać  będą  charakter  formalnoprawnego  potwierdzającego  spełnienie 

wszystkich na tę okoliczność zobowiązań Wykonawcy w kontekście ustaleń niniejszej 

umowy. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  jednostronnego  uprawnienia  do  zmniejszenia  zakresu 

rzeczowego 

Odwołujący Budimex wniósł o: 

modyfikację  pkt  7.5.  OPZ  i  nadanie  mu  następującego  brzmienia:  „Strony  mogą  dokonać 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót – uznanych jako 

niekonieczne,  choć  objętych  ofertą  Wykonawcy  (roboty  zaniechane)  z  zastrzeżeniem,  że 

zmniejszenie  zakresu  rzeczowego  nie  przekroczy  20%  całości  zakresu  rzeczowego  dla 

danego  zadania.  Wycena  robót  zaniechanych  nastąpi  w  drodze  porozumienia  Stron,  na 

podstawie  kosztorysów  złożonych  przez  wykonawcę  odpowiednio  przed  podpisaniem 

umowy (zadanie nr 1) oraz wraz z ofertą (zadanie nr 2). Wprowadzenie robót zaniechanych 

nastąpi w drodze aneksu do umowy”. 

wprowadzenie do treści wzorów Umów (załącznik nr 8 i 8a) postanowienia o analogicznej 

treści, dotyczącej możliwości zmiany treści umowy.  

W zakresie zarzutu dotyczącego niespójnych postanowień odnoszących się do zobowiązań 

gwarancyjnych  nałożonych  na  wykonawców,  Odwołujący  Budimex  wniósł  o  ujednolicenie 

treści  §  8  ust.  6  oraz  §  8  ust.  3  każdej  z  umowy  i  nadanie  im  następującego  brzmienia:                

„W  okresie  gwarancji,  Gwarant  zobowiązany  jest  do  usunięcia  stwierdzonych  wad 

przedmiotu  umowy  na  własny  koszt,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego, 

minimalnie  7  dni  roboczych  lecz  nie  dłuższym  niż  14  dni,  chyba  że  ze  względu  na  rodzaj 

wady Zamawiający udzieli dłuższego terminu, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego 

powiadomienia  o  wadzie  z  wezwaniem  do  jej  usunięcia.  W  przypadku  wady 

uniemożliwiającej 

dalszą 

prawidłową 

eksploatację 

lub 

powodującą 

zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, lecz nie później niż 3 

dni od daty zawiadomienia”. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  możliwości  wstrzymania  wynagrodzenia  należnego 

wykonawcy,  Odwołujący  Budimex  wniósł  o  modyfikację  §  11  ust.  7  Wzoru  Umowy  dla 

zadania  nr  1  (załącznik  8  do  SIWZ)  oraz  §  11  ust.  10  Wzoru  Umowy  dla  zadania  nr  2 

(załącznik  8a  do  SIWZ)  przez  nadanie  im  następującego  brzmienia:  „Zamawiający  może 

powstrzymać  się  z  zapłatą  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy  do  czasu  przedstawienia 

przez  niego  wszystkich  dowodów  potwierdzających  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia 


podwykonawcom 

lub 

dalszym 

podwykonawcom. 

Uprawnienie 

Zamawiającego 

ograniczone  jest  do  wysokości  równowartości  nieprzedłożonych  dowodów 

potwi

erdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom”. 

Odwołujący ALSTAL zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.   art. 

36a  ust.  2  pkt  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  sformułowanie  przez 

Zamawiającego  w  rozdz.  III  pkt  14  SIWZ  i  §  1  ust.  4  wzoru  umowy  dla  zadania  nr  1 

(załącznik  nr  8  do  SIWZ)  postanowienia,  zgodnie  z  którym  Zamawiający  zastrzega 

obowiązek  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia  tj. 

wykonanie stanu surowego zamkniętego pawilonu bloku operacyjnego, w sytuacji gdy takie 

roboty  są  standardowymi  robotami  budowlanymi,  a  tym  samym  Zamawiający  w  sposób 

całkowicie 

nieuzasadniony 

uniemożliwił 

skorzystanie 

wykonawcom 

udziału 

podwykonawców przy realizacji tego zakresu robót, 

2.   art. 647 kc, art. 

568 § 1 kc w zw. z art. 638kc i art. 656 §1 kc i art. 353 

kc w zw. z art. 

14Pzp i 139PZP i art. 7 ust. 1 Pzp przez: 

a. 

określenie w rozdz. IV pkt 4 SIWZ i § 2 ust. 2 wzoru umowy (dla obu części zamówienia) 

że  poprzez  termin  zakończenia  inwestycji  i  tym  samym  termin  wykonania  zamówienia  dla 

zadania  nr  1  i  2  rozumie  się  datę  protokolarnego  przekazania  obiektu  w  użytkowanie, 

potwierdzonego  podpisaniem  przez  obie  strony  protokołu  końcowego  odbioru  robót  nie 

zawierającym wad. 

b. 

określenie  w§  10  ust.  7  ppkt  f  wzoru  umowy  (dla  obu  części  zamówienia),  że  dopiero  z 

chwilą  dokonania  przez  Zamawiającego  bezwarunkowego  odbioru  końcowego,  rozpoczyna 

się  bieg  okresu  gwarancji  i  rękojmi  oraz  zwolnione  zostaje 70%  wysokości  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę. 

c. 

określenie w § 8 ust. 2 wzoru umowy (dla obu części zamówienia), że: 

70%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  wykonawcy 

po dokonaniu bezwarunkowego odbioru końcowego, 

okres  rękojmi  za  wady  wynosi  60    miesięcy  od  daty  bezwarunkowego  odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 

d. 

sformułowanie w rozdz. III pkt 11 SIWZ oraz § 8 ust. 4 i 5 wzoru umowy (dla obu części 

zamówienia)  postanowień,  zgodnie  z  którymi  okres  obowiązywania  gwarancji  jakości 

rozpoczyna  się  od  daty  podpisania  przez  Zamawiającego  przedmiotu  zamówienia  i 

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 

e. 

sformułowanie  w  §  10  ust.  7  ppkt  h  wzoru  umowy  (dla  obu  części  zamówienia) 

postanowienia, zgodnie z którymi do czasu bezwarunkowego odbioru końcowego wszystkie 


wcześniejsze  ewentualne  odbiory  przedmiotu  umowy  mają  charakter  „wstępny:  w  sytuacji, 

gdy  zgodnie  z  art.  647kc  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  odbioru  robót  budowlanych,  a 

uchylenie  się  do  tego  obowiązku  jest  możliwe  jedynie  wtedy,  gdy  przedmiot  umowy  jest 

obarczony  istotnymi  wadami,  a  tym  samym  nieistotne  wady  przedmiotu  umowy  nie  mogą 

stanowić  podstawy  do  odmowy  ich  odbioru  przez  Zamawiającego,  a  jednocześnie  termin 

rozpoczęcia  biegu  okresu  gwarancji  jakości  i  rękojmi  powinien  rozpocząć  się  z  chwilą 

odbioru końcowego robót (nawet jeśli roboty te będą miały nieistotne wady i usterki), 

3.  art. 353 

kc w zw. z art. 139Pzp oraz art. 651 kc art. 29 ust. 1 art. 31 ust. 1 Pzp oraz art. 7 

ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  zasady  swobody  umów  i  reguł  odpowiedzialności  za 

dostarczony  przez  Zamawiającego  projekt  budowlany  poprzez  stwierdzenie  w  §  1  ust.  3 

wzoru umowy (dla obu części zamówienia), że „wykonawca nie wnosi uwag i zastrzeżeń do 

SIWZ  oraz  do  dokumentacji,  danych  i  informacji  otrzymanych  od  Zamawiającego  oraz 

oświadcza, że dokumentacja, dane i informacje są kompletne i wystarczające do wykonania 

Przedmiotu  Umowy  za  wynagrodzeniem  wskazanym  w  ofercie  Wykonawcy  oraz  jej 

załącznikach”,  podczas  gdy  Zamawiający  zobowiązany  jest  przekazać  wykonawcy 

dokumentację  techniczną,  w  tym  projektową,  niezbędną  do  wykonania  robót  budowlanych 

objętych  zamówieniem,  a  tym  samym  z  art.  651kc  to  Zamawiający  powinien  ponosić 

odpowiedzialność za jej prawidłowość i kompletność. 

Odwołujący ALSTAL wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu zmianę 

postanowień wzoru umowy przez: 

usunięcie obowiązku osobistego wykonania części zamówienia w ramach zadania nr 1 

zmianę  postanowień  SIWZ  oraz  wzorów  umów  odnoszących  się  do  odbioru  końcowego 

przedmiotu  zamówienia poprzez  doprowadzenie ich do  zgodności  z  przepisami KC  oraz 

Pzp,  a    przede  wszystkim  skonstruowanie  tych  postanowień  w  taki  sposób,  aby 

wystąpienia  nieistotnych  wad  i  usterek  nie  wstrzymywało  odbioru  końcowego  robót,  od 

którego to powinien rozpocząć bieg termin gwarancji jakości i rękojmi.  

zmianę  postanowienia  §  1  ust.  3  wzoru  umowy  (dla  obu  części  zamówienia),  w  taki 

sposób, aby zgodnie z art. 651 kc Zamawiający ponosił odpowiedzialność za przekazaną 

Wykonawcy  dokumentację  projektową,  na  podstawie  której  ma  zostać  wykonany 

przedmiot zamówienia.  

D

o  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  25  maja  2020r.                

nie przystąpił żaden wykonawca. 

Pismami z dnia 25 maja 2020r. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołania poinformował, że 


dokonał  modyfikacji  treści  SIWZ,  uwzględniającej  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniach. 

Wobec dokonanej modyfikacji Zamawiający wniósł o oddalenie odwołań.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  z  urzędu  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

dokonała  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że 

modyfikacja  SIWZ  dokonana  przez  Zamawiającego  w  dniu  25  maja  2020r.  czyni  zadość 

wszystkim  zarzutom  i  żądaniom  sformułowanym  w  odwołaniach.  W  dniu  28  maja  2020r. 

Zamawiający,  w  nawiązaniu  do  pisma  z  dnia  25  maja,  zwrócił  się  do  umorzenie 

postępowania odwoławczego w sprawach. 

W

obec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  podniesionych                                  

w  odwołaniach  i  braku  zgłoszenia  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie 

odwoławcze  należało umorzyć na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel