KIO 1113/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1113/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  2  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  11  maja  2020  r.  przez  odwołującego:  Public 

Transport  Service  Sp.  z  o.o.  z  Warszawy 

(Al.  Solidarności  75/26,  00-090  Warszawa)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Koleje  Dolnośląskie  S.A.  z  Legnicy 

(ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  Public  Transport  Service  Sp.  z  o.o.  z  Warszawy  (Al.  Solidarności  75/26, 

00-090 Warszawa)  kwoty 15.000 

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 1113/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  z

amawiającego:  Koleje  Dolnośląskie  S.A.  z  Legnicy,  którego  przedmiotem  jest: 

„Wykonanie  obsługi  technicznej  poziomu  utrzymania  P4  wraz  z  pracami  dodatkowymi  w 

pojazdach  SA134-025,  SA135-004,  SA135-008,  SA135-009

”;    Nr  KD/OZ/U/9/2020. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dz.  Urz.  UE  z  dnia  11.05.2020  r.  Nr 

2020/S 091-218276.  

Odwołujący - Public Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy wskazał 

na 

naruszenie przepisów ustawy Pzp  w  związku ze sformułowaniem przez Zamawiającego 

nieproporcjon

alnych  i  nieadekwatnych  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  warunków 

udziału  w  Postępowaniu  podanych  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 7 ust. 1 Pzp poprzez s

formułowanie warunków udziału w Postępowaniu („Wykonawca 

spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie, 

wykonał  co  najmniej  jedną  usługę,  obejmującą  swoim  zakresem  wykonanie  obsługi 

technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu szynowego typu 

218Md  lub  214Mb.”)  w  sposób  nadmierny  i  nieproporcjonalny,  co  narusza  zasady 

uczciwej  konkurencji  oraz  sprzeciwia  się  zasadzie  proporcjonalności  i  uniemożliwia 

ubieganie  się  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcom  obiektywnie  zdolnym  i 

przygotowanym do jego realizacji;  

art.  22  ust.  1a  oraz  art.  22d  ust.  1  Pzp  poprzez  sformułowanie  nadmiernych, 

nieproporcjonalnych,  nie  znajdujących  uzasadnienia  w  przedmiocie  zamówienia  oraz 

utrudniających  konkurencję  ww.  warunków  udziału  w  Postępowaniu  w  odniesieniu  do 

zdolności  zawodowej,  co  wyklucza  możliwość  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia 

wykonawców obiektywnie zdolnych i przygotowanych do jego realizacji.  

Odwołujący podał, że naruszenie ww. przepisów PZP może mieć istotny wpływ na wynik 

Postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 Pzp, albowiem pozbawia wykonawcę możliwości 

złożenia  konkurencyjnej  oferty  i  w  konsekwencji  pozbawia  możliwości  wyboru  jego  oferty 

jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie 

zmiany warunków udziału w Postępowaniu w ogłoszeniu [Sekcja III. 1.3). 1] oraz SIWZ [pkt 


8.1.2]  poprzez  zastąpienie  warunku:  „Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że  w 

okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę, 

obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 

co  najmniej  jednego  autobusu  szynowego  typu  218Md  lub  214Mb.”  warunkiem  o 

następującej treści: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy,  w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę,  obejmującą  swoim  zakresem 

wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu 

szynowego. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  trybie  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  nie  zgłosił 

przystąpienia żaden wykonawca. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  26  maja  2020  r.) 

wskazując na  art. 186 ust. 1 ustawy  Pzp oświadczył, że  (…) w odpowiedzi na odwołanie 

wniesione 

Public  Transport  Service  sp.  z  o.o.  z  Warszawy  wobec  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu  oraz  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w 

przedmiotowym  postępowaniu    uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i 

dokonał stosownych zmian w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz 

przekazał  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  sprostowanie  ogłoszenia  o  zamówieniu  nr 

2020/S 091-218276. 

Mając  na  względzie  powyższe  Zamawiający  wniósł  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego 

Izba postanowiła: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie.  Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na 

uwadze art. 186 ust. 6  pkt 1 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów    z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  


……………………………….. 


wiper-pixel