KIO 1112/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1112/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 22 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  maja  2020  r.  przez  wykonawcę 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą    we  Wrocławiu, 

ul. 

Szczecińska  5,  54-517  Wrocław  (adres  do  doręczeń:  ECO  LEGAL  Kancelaria 

Adwokatów  i  Radców  Prawnych  Wrocławski  Park  Technologiczny  Budynek  ALFA, 

ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław) w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wrocław 

w  imieniu  i  na  rzecz  której  działa  Ekosystem  sp.  z  o.o.,  ul.  K.  Michalczyka  23, 

633 Wrocław   

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą    we 

Wrocławiu,  ul.  Szczecińskiego    5,  54-517  Wrocław  (adres  do  doręczeń:  ECO  LEGAL 

Kancelaria  Adwokatów  i  Radców  Prawnych  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 1112/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący, tj. wykonawca Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z 

siedzibą    we  Wrocławiu,  w  dniu  22  maja  2020  r.,  tj.  przed  rozprawą,  cofnął  odwołanie 

wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2020 r., wobec czynności 

i zaniechań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Odbiór, zbieranie, 

transport  i  zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu  gminy 

Wrocław w obrębie sektora IV - Psie Pole”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest kwotę  kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………........... 


wiper-pixel