KIO 111/20 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 111/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  29  stycznia  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  20  stycznia 

2020 r. przez wykonawcę Inwest-Budowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Dobra  z  siedzibą  w  Dobrej,  przy  udziale 

wykonawcy Świat z Granitu Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Inwest-

Budowa 

Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 111/20  

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Dobra  z  siedzibą  w  Dobrej  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  na  podstawie  przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

1986  ze  zm.,  dalej:  Pzp)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:  „Budowa  lapidarium  na  dz.  nr  164  w  Dołujach”, 

numer:  WKI.ZP.271.52.2019.LT,  zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 25 listopada 2019 r. pod numerem 

627291-N-

2019.  Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  15  stycznia  2020  r.  wykonawca  Inwest-

Budowa  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie 

(Dalej:  Odwo

łujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami 

czynności  i  zaniechania  Zamawiającego,  zarzucając  mu  naruszenie  art.  24  Pzp  

oraz art. 89 Pzp przez błędne przyjęcie, że wykonawca Świat z Granitu Sp. z o.o. z siedzibą  

w  Szczecinie  (Dal

ej:  Przystępujący)  wykazał  się  wymaganymi  w  Specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (Dalej:  SIWZ)  zdolnościami  zawodowymi,  co  w  konsekwencji 

skutkowało przyjęciem oferty wykonawcy, który powinien być wykluczony z postępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

wykluczenia Przystępującego z postepowania, 

odrzucenia oferty Przystępującego z postępowania, 

powtórzenia czynności oceny ofert 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych, ważnych ofert. 

Za

mawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  z  23  stycznia  2020  r.  na  odwołanie  oświadczył,  

że uwzględnia odwołanie „w ten sposób, że: 

Unieważni czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w Dostępowaniu. 

Powtórzy proces badania i oceny ofert w postępowaniu,   

3)  Wezwie 

wykonawcę  „Świat  z  Granitu”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie,  w  trybie  

art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie 'informacji 

zawartych w wykazie prac podobnych, oraz referencjach, 

Dokona  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  uwzględniając  wyjaśnienie,  

o których mowa w pkt. 3". 


Z

amawiający wniósł o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie, tj. co do żądania wyboru 

oferty O

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

24  stycznia  2020  r.  P

rzystępujący  został  wezwany  do  zgłoszenia,  w  terminie  trzech  dni  

od  daty  doręczenia  wezwania,  sprzeciwu  wobec  ww.  uwzględnienia  odwołania  przez 

Zamawiającego.    Wezwanie  pozostało  bez  odpowiedzi.  W  tej  sytuacji  Izba  uznała,  

że Przystępujący nie skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

ww. uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego. 

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  Zgodnie z  art.  186 ust.  3  Pzp, jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez 

zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  Pzp  koszty  postępowania  odwoławczego  

w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  186  ust.  3  Pzp  znosi  się  wzajemnie,  jeżeli 

zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  rozprawy.  Wobec  powyższego  Izba  postanowiła  oddalić  wniosek  Odwołującego  

o zasądzenie od Zamawiającego na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego. 

tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  Pzp.  O  kosztach  orzeczono  

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  a  do  postępowania  odwoławczego  Przystępujący  po  stronie  nie  zgłosił 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia 

zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972),  który  stanowi,  że  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił 

zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze  zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel