KIO 1110/20 POSTANOWIENIE dnia 9 czerwca 2020 r.

Data: 14 października 2020

Sygn. akt: KIO 1110/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  9  czerwca  2020  r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  maja  2020  roku 

przez wykonawcę: T. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: FROST T. J., ul. 

Dobra  9,  05-

092  Łomianki  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital 

Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-

501 Kraków 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia jego 

d

oręczenia -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1110/20 

Uzas adnie nie  

Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  - 

dalej:  „ustawa Pzp"),  postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa urządzeń chłodniczych dla Zakładu 

Diagnostyki  w  Nowej  Siedzibie  Szpitala  Uniwersyteckiego  (ŃSSU)  wraz  z  instalacją, 

uruchomieniem  i  szkoleniem  personelu  (NSSU.DFP.271.7.2020.EP)”.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 marca 

2020 r. pod numerem 2020/S 047-110437. 

W dniu 21 maja 2020 r. wykonawca T. J. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

FROST T. J. 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, 

w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez uznanie, że oferta złożona przez Odwołującego 

jest  niezgodna  SIWZ  i  jako  taka  podlega  odrzuceniu  w  sytuacji,  gdy  z  treści  oferty 

Odwołującego wynika, iż jest ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  przez  Zamawiającego  wezwania 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  oferty  w  sytuacji,  gdy 

Zamawiający miał wątpliwości co do jej treści; 

3)  art. 87 ust. 2 pkt 3 ustaw

y Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego poprawienia 

innej omyłki polegającej na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia,  nie  powodującej  istotnej  zmiany  oferty,  tj.  załącznika  nr  1  a  do  oferty 

Odwołującego, pozycja 3, pkt 38, 39 i 40; 

4)  art. 24 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  przez  Zamawiającego  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i 

w  konsekwencji  wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  ze  względu  na  niewykazanie  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w 

postępowaniu; 

art. 93 pkt 1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie Postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  ze  względu  na  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  nie  doszło  do  złożenia 

żadnej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu w sytuacji, gdy oferta Odwołującego jest 

ofertą niepodlegającą  odrzuceniu i  w  konsekwencji  brak jest  podstaw  do  unieważnienia 

przedmiotowego postępowania. 


Wskazując  na  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie  Zamawiającemu  aby  unieważnił  czynności  unieważnienia  postępowania, 

odrzucenia 

oferty Odwołującego i wykluczenia Odwołującego oraz dokonał ponownej oceny 

oferty Odwołującego, a jeśli zajedzie taka potrzeba: wezwał Odwołującego o wyjaśnienie treści 

złożonej przez niego oferty;   dokonał  poprawienia  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp 

załącznika nr 1 a do oferty Odwołującego, pozycja 3, pkt 38, 39 i 40, wezwał Odwołującego 

do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  27  maja  2020  r.,  informacja  o  wniesieniu 

odwołania została przesłana wykonawcy za pośrednictwem w dniu 22 maja 2020 r. W dniu 25 

maja 2020 r., z zachowaniem terminu ustawowego 

do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego przystąpił wykonawca Labsystem s.c. E. S., M. M. w Krakowie. 

W dniu  4  czerwca  2020  r.,  przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy, 

Zamawiający złożył 

oświadczenie o uwzględnieniu w całości odwołania.  

Pismem  z dnia 5 czerwca 2020 r.,  wykonawca Labsystem  s.c. E. S., M. M.  w Krakowie 

oświadczył, iż cofa przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującego  mu  uprawnienia  do 

uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji, gdy po stronie Zamawiającego nie 

występuje  żaden  wykonawca,  skutkuje  zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.  

W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp umorzyła postępowanie 

odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel