KIO 1107/20 Sygn. akt: KIO 1111/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 14 października 2020

Sygn. akt: KIO 1107/20 

Sygn. akt: KIO 1111/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  25  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  maja  2020  r.  przez  1)  wykonawcę  GE  Medical 

Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (odwołanie o sygn. akt KIO 1107/20) 

oraz 2) 

wykonawcę Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (odwołanie 

o  sygn.  akt  KIO  1111/20)  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Szpital 

Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  

przy udziale:  

-  wykonawcy 

TMS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  po 

stronie Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 1107/20 oraz KIO 1111/20);  

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowania odwoławcze o sygn. akt KIO 1107/20 oraz KIO 1111/20; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (odwołanie 

o sygn. akt KIO 1107/20) kwoty 13 500 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy), st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (odwołanie o sygn. 

akt  KIO  1111/20)  kwoty  13  500 

zł  00    gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu; 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  d

ni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 1107/20 

Sygn. akt: KIO 1111/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie w  trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

(zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na: 

Dostarczenie tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

W

spólnot  Europejskich  w  dniu  7 maja  2020  r.  oraz  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 091-216526.  

W  dniach  23  oraz  25  czerwca  2020  r.,  przed  o

twarciem  rozprawy,  Odwołujący:  1) 

wykonawca  GE  Medical 

Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  zwany: 

Odwołującym GE Medical”) oraz 2) wykonawca Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

(dalej zwany: „Odwołującym Siemens”) cofnęli odwołania wniesione do Prezesa 

KIO w dniu 21 maja 2020 r. 

Zauważenia wymaga, że Odwołujący GE Medical cofnął wniesione odwołanie w dniu 

23  czerwca  2020  r.  O  godz.  13:31  zaś  Odwołujący  Siemens  cofną  wniesione  odwołanie  w 

dniu  25  czerwca  2020  o  godz.  10:54.   

Zamawiający  w  pismach  z  dnia  8  czerwca  2020  r. 

wn

iósł  o  oddalenie  odwołania  oraz  obciążenie  kosztami  postępowania  odwoławczego 

Odwołującego,  w  tym  zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kosztów 

zastępstwa  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  na  łączną  kwotę  dla  obu  spraw  4.428,00  zł. 

Odwołujący  cofnęli  odwołania  odpowiednio  23  czerwca  2020  r.  o  godz.  13:31  oraz  25 

czerwca 2020 r. o godz. 10:54.   

Zatem istotne w niniejszej sprawie jest 

również to, że Odwołujący cofnęli odwołania w 

dniach:  23  oraz  25  czerwca  2020  r.- 

biorąc  pod  uwagę  okoliczność,  że  posiedzenie  z 

udzia

łem  stron  wyznaczono  na  dzień  26  czerwca  2020  r.  Izba  zasądza  koszty  zgodnie  z 

przepisami  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), na podstawie § 

3  pkt  2,  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  lub  wnoszącego  sprzeciw,  jeżeli 


odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony 

termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania, albo po 

otwarciu rozprawy. Zatem nie można zgodzić się, że ziściła się przesłanka cofnięcia odwołań 

na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony  termin  rozprawy  lub 

posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania (uprawniająca do zasadzenia 

Zamawiającemu kosztów  zastępstwa),  gdyż  w  ocenie  Izby  skoro  termin  posiedzenia  został 

wyznaczony  na  dzień  26  czerwca  2020  r.  to  Odwołujący  -  chcąc  nie  ponosić  kosztów 

zastępstwa procesowego strony przeciwnej – mogli cofnąć wniesione odwołania w terminie 

do  dnia  25  czerwca  2020  r.  do  godz.  24.00,  zgodnie  z  zasadami  kodeksu  cywilnego 

–  co 

miało miejsce w niniejszym stanie faktycznym.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  z 

późn. zm.) umorzyła oba postępowania odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Izba postanowiła o zwrocie na rzecz każdego z Odwołujących 90% 

kwoty uiszczonego wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel