KIO 1106/20 POSTANOWIENIE dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 14 października 2020

Sygn. akt: KIO 1106/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  8  czerwca  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

21 maja  2020 

r.  przez  wykonawcę  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w Toruniu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Toruniu  kwoty  15.0

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 1106/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Wojewódzki 

Szpital  Specjalistyczny  nr  5  im.  św.  Barbary  w  Sosnowcu  na  świadczenie  kompleksowej 

usługi  w  zakresie  prania,  prasowania,  czyszczenia  na  sucho,  dezynfekcji,  sterylizacji, 

wdrożenia  systemu  RFID-UHF  lub  równoważnego  i  wynajmu  w  systemie  RFID  UHF  lub 

równoważnym  oraz  transportu  bielizny  szpitalnej  wraz  z  załadunkiem  i  rozładunkiem  do 

komórek  organizacyjnych  szpitala  (numer  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej: 

2020/S 

wykonawca 

Toruńskie 

Zakłady 

Materiałów 

Opatrunkowych  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Toruniu  w dniu  21  maja  2020  r.  wniósł  do 

Prezesa Kr

ajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść 

specyfikacji  istotnych  warunków,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  art.  7 

ust.  1  oraz  art.  29  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1843)

,  dalej  jako  „ustawa  Pzp”.  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  treści  ogłoszenia 

zamówieniu  oraz  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  sposób 

szczegółowo wskazany w odwołaniu. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  5  czerwca  2020  r. 

do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania,  wraz  z  wnioskiem  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  na  posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz innych uczestników postępowania odwoławczego. 

Izba  s

twierdziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

W sytuacji, o której mowa w tym przepisie, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czyn

ności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel