KIO 1105/20 Sygn. akt KIO 1105/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 14 października 2020

Sygn. akt KIO 1105/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:              Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  13  lipca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2020 r. przez 

odwołującego Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” D. Ś., 42-200 

Częstochowa, Al. Bohaterów Monte Cassino Nr 40 – Lider oraz Przedsiębiorstwo Budowlane 

BUDPOL  Sp.  z  o.o.,  42-

244  Jaskrów,  ul.  Starowiejska  5  -  Członek      w  postępowaniu 

powadzonym  przez zamawia

jącego: Gmina Bobrowniki, 42-583 Bobrowniki; ul. Gminna 8  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  Konsorcjum  firm:  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„CZĘSTOBUD”  D.  Ś.,  42-200  Częstochowa,  Al.  Bohaterów  Monte  Cassino  Nr  40  – 

Lider  oraz  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDPOL  Sp.  z  o.o.,  42-244  Jaskrów,  ul. 

Starowiejska 5 - 

Członek   i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.000 zł 00 gr (słownie: 

jeden  tysiąc  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Konsorcjum  firm: 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „CZĘSTOBUD”  D.  Ś.,  42-200  Częstochowa,  Al. 

Bohaterów  Monte  Cassino  Nr  40  –  Lider  oraz  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

BUDPOL Sp. z o.o., 42-

244 Jaskrów, ul. Starowiejska 5 - Członek tytułem wpisu 

od odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Konsorcjum  firm: 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „CZĘSTOBUD”  D.  Ś.,  42-200 

Częstochowa, Al. Bohaterów Monte Cassino Nr 40 – Lider oraz Przedsiębiorstwo 

Budowlane  BUDPOL  Sp.  z  o.o.,    42-

244  Jaskrów,  ul.  Starowiejska  5  -  Członek 

kwotę  9.000,00  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Katowicach.   

Przewodniczący:      ……………………………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  zadania  pn.  „Budowa  hali  widowiskowo-sportowej  w 

Rogoźniku  wraz  z  Budową  instalacji  fotowoltaicznej  i  pomp  ciepła  na  potrzeby  hali 

widowiskowo-

sportowej  w  Rogoźniku”  -  nr  postępowania:  B.271.2.2020Nr  Ogłoszenia: 

Biuletyn Zamówień  Publicznych  508631-N-2020 z  dnia 2020-02-03.  Odwołujący  pismem  z 

dnia  10  lipca  2020  roku

,  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  wnosząc  o  umorzenie 

postępowania i zwrot na rachunek bankowy z którego dokonano wpisu, 90% kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania, przesłanym drogą mailową. W dniu posiedzenia 13 lipca 2020r. 

odwołujący przesłał również drogą mailową potwierdzenie zawiadomienia zamawiającego z 

dnia  10  lipca  2020r.  o  cofnięciu  odwołania.  Na  posiedzenie  stawił  się  pełnomocnik 

zamawiającego i złożył wniosek kosztowy, którego Izba nie uwzględnia w myśl § 5 ust. 1 pkt 

3 lit. b 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpi

su  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (j.t.  Dz.  U.  2018r.    z  dnia  7  maja  2018r.  poz.972), 

ponieważ  odwołanie  zostało  cofnięte  na  więcej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został 

wyznaczony  termin 

rozprawy/posiedzenia  z  udziałem  stron  (cofnięto  odwołanie  na  10  lipca 

2020r.przy terminie posiedzenia 13 lipca 2020r.).  

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek 

cofnięcia odwołania jako skuteczny i na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 

192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  wydając  postanowienie  w  sprawie.  Krajowa  Izba 

Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz odwołującego 

90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 9.000,00zł. zaliczając w koszty postępowania 

kwotę 1.000,00zł. z kwoty wpisu 10.000,00 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel