KIO 1102/20 POSTANOWIENIE dnia 1 czerwca 2020 roku

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1102/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Justyna Tomkowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  1  czerwca  2020  roku  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  maja  2020  roku  przez  wykonawcę  Polis 

Security Glob Sp. z o. o. 

z siedzibą w Szczecinie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Specjalistyczny  Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie 

przy  udziale  wykonawcy 

SIGN  Polska Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Szczecinie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

odrzuca odwołanie, 

kosztami 

post

ępowania 

obciąża 

wykonawcę 

Polis 

Security 

Glob  

Sp.  z  o.  o. 

z  siedzibą  w  Szczecinie  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) 

uiszczoną  przez  wykonawcę  Polis  Security  Glob  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Szczecinie 

tytułem wpisu od odwołania; 

nakazuje 

zwrócić  wykonawcy  Polis  Security  Glob  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  

w  Szczecinie 

kwotę  7.500  zł  00  gr  (słownie:  siedmiu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero 

groszy) 

tytułem nadpłaconego wpisu 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prez

esa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie

Przewodniczący:      …………….……… 


Sygn. akt: KIO 1102/20 

UZASADNIENIE 

Samodzielny  Publiczny  Specjalistyczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  „Zdroje”  

w  Szczecinie,  zwany  dalej 

także  „Zamawiającym”,  wszczął  i  prowadzi  postępowanie  

pn. 

„Ochrona  obiektów,  osób  i  mienia  na  terenie  Samodzielnego  Publicznego 

Specjalistycznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  „Zdroje”  w  Szczecinie  na  podstawie  

art.  138o  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo Zamówień  Publicznych,  nr  postępowania: 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  na  platformie  elektronicznej 

wskazanej przez Z

amawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w dniu 27 marca 

2020 r. 

W dokumentacji postępowania wskazano, że postępowanie prowadzone jest między 

innymi  na  podstawie  Regulaminu 

udzielania  zamówień  publicznych  na  usługi  społeczne  

o  wartości  od  30  000  euro  do  750  000  euro  stanowiący  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  Nr 

34/2017 z dnia 05.04.2017 Dyrektora SPZOZ „Zdroje” w Szczecinie  

W dniu  20 maja  2020 roku  wykonawca  Polis  Security  Glob  Sp.  z  o.  o. 

z siedzibą  

w  Szczecinie  (zwany  dalej 

„Odwołującym”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

I. 

art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 Pzp w zw. 

z art. 138r ust. 1 Pzp poprzez uznanie, iż Odwołujący 

nie  spełnił  warunków  udziału  w  postępowaniu,  podczas  gdy  przedstawił  on  wyjaśnienia  

i uzupełnił wyliczenia ceny zgodnie z wezwaniem Zamawiającego z dnia 4 grudnia 2019 r.; 

II. 

art. 138o ust. 2 Pzp poprzez 

niezapewnienie przez Zamawiającego zasad udzielania 

zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

Odwołujący wnosił o: 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

oraz unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania; 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórnego  dokonania  czynności  badania  i  oceny  ofert 

oraz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

K

rajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia, 

sklasyfikowana  pod  kodami 

Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  -  79.71.00.00-4; 

Usługi  te  zostały  wymienione  w  załączniku  nr 


XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE, a zatem, zgodnie z art. 

138 h ustawy Pzp, są tzw. „usługami społecznymi i innymi szczególnymi usługami”. 

W  dalszej  kolejności  ustalono  na  podstawie  informacji  przekazanej  Prezesowi  Izby  

w dniu 22 maja 2020 roku oraz odpowiedzi na o

dwołanie (w aktach sprawy), że szacunkowa 

wartość  zamówienia  publicznego  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty 

750.000 euro, 

określonej w art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp.  

Do 

postępowania  odwoławczego  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca  SIGN  Polska 

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Szczecinie.  Izba  potwierdziła 

skuteczność zgłoszonego przystąpienia.  

Biorąc  powyższe  ustalenia  pod  uwagę,  Izba  uznała,  że  złożone  odwołanie  podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  1 

ustawy  Pzp,  bowiem  w  sprawie  nie  mają 

zastosowania przepisy ustawy. 

Izba zauważa, że uregulowania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne 

inne szczególne usługi zostały wyodrębniony w ustawie Pzp w dziale III rozdziale 6 ustawy. 

Przedmiotem  za

mówienia  na  usługi  społeczne  są  usługi  wymienione  w  załączniku  XIV  do 

dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, zgodnie z dyspozycją 

art. 138h ustawy pzp. W ramach tego rodzaju zamówień Ustawodawca przewidział niejako 

dwie procedur

y w zależności od wartości udzielanego zamówienia.  

Mianowicie,  przepisy  rozdziału  6  ustawy  stosuje  się  do  zamówień  na  usługi 

społeczne,  których  wartość  jest  równa  lub  przekracza  wyrażoną  w  złotych  równowartość 

kwoty:  1)  750 000  euro 

–  w  przypadku  zamówień  innych  niż  zamówienia  sektorowe  lub 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach 

zamówień  sektorowych.  Zgodnie  z  art.  138l  ustawy  Pzp  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia  na  usługi  społeczne  jest  prowadzone  z  zastosowaniem  przepisów  działu  I 

rozdział 2a, działu 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI, a przepisy art. 

22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-

35 stosuje się odpowiednio. 

Jednocześnie,  w  przypadku  gdy  wartość  zamówienia  na  usługi  społeczne  jest 

mniejsza  od  wymienionych  wyżej  kwot,  zamawiający  może  udzielić  zamówienia  stosując 

przepisy  art.  138o  ust.  2-4  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  z

amawiający jest  zobowiązany 

udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący (art. 138o ust. 2 

ustawy P

zp). Ponadto, zamieszcza na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli 

nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej, 

ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego 

udzielenia  w  szczególności:  1)  termin  składania  ofert  uwzględniający  czas  niezbędny  do 


przygotowania i złożenia oferty, 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub 

zakresu  zamówienia,  3)  kryteria  oceny  ofert  (ust.  3  art.  138o  ustawy  Pzp).  Niezwłocznie  

po udzieleniu zamówienia zamawiający jest zobligowany  zamieścić na stronie podmiotowej 

Biuletynu  Informacji  Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji 

Publicznej na stronie internetowej

, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo 

imię  i  nazwisko  podmiotu,  z  którym  zawarł  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 

razie  nieudzielenia  zamówienia  zamawiający  niezwłocznie  zamieszcza  na  stronie 

podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publ

icznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu 

Informacji  Publicznej  na  stornie  internetowej,  informację  o  nieudzieleniu  zamówienia  

(ust. 4 art. 138o ustawy pzp). 

W  ocenie  Izby  uregulowania  zawarte  w  art.  138o  ustawy  P

zp  stanowią  odrębną 

procedurę  udzielania  zamówienia  na  usługi  społeczne,  na  co  wskazuje  analiza  treści  oraz 

chronologia przywołanych przepisów.  

Zamawiający  jest  uprawniony  do  samodzielnego  ustalenia  i  opisania  szczegółowej 

procedury, w ramach której udzieli zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 

wskazana  w  art.  138g  ust.  1  ustawy  P

zp,  mając  na  względzie  co  najmniej  minimalne 

wymagania  opisane  w  art.  138o  ust.  2-4  ustawy  Pzp,  to  jest  zachowanie  zasad 

przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji wykonawców.  

Zauważenia  również  wymaga,  że  procedura  udzielania  zamówień  publicznych  na 

usługi  społeczne  w  oparciu  o  art.  138o  ustawy  Pzp,  tworzona  jest  przez  samego 

z

amawiającego,  tym  samym  nie  jest  procedurą  opartą  na  ustawie  Prawo  zamówień 

publicznych,  choć  zamawiający  uprawniony  jest  do  zastosowania  instytucji  przewidzianych  

w  ustawie,  jednak  owa  procedura  stosowana  przez  z

amawiającego  nie  będzie  procedurą 

określoną ustawą - a jedynie procedurą własną zamawiającego. Tym samym zamawiającego 

nie wiążą inne przepisy ustawy, w tym również przepisy odnoszące się do środków ochrony 

prawnej. Zauważenia wymaga, że Ustawodawca nie odsyła w artykule 138o ustawy Pzp do 

stosowania przepisów działu VI ustawy  Pzp, tak jak ma to miejsce w przypadku zamówień  

o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro 

– w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach 

obronności  i  bezpieczeństwa  oraz  1  000  000  euro  –  w  przypadku  zamówień  sektorowych 

(w 

tych przypadkach odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 138l ustawy Pzp). Ustawodawca 

nie odsyła także do treści art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, zakreślającego katalog czynności, od 

których przysługuje odwołanie w postępowaniach poniżej progów.  

Odnosząc  wskazane  rozważania  do  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający 

poinformował w ogłoszeniu, że prowadzi postępowanie w trybie procedury określonej w art. 


138o ustawy  Pzp, 

wskazał także, że jest to zamówienie o wartości mniejszej niż wskazana  

w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp. W konsekwencji wykon

awcy ubiegającemu się o zamówienie, 

o  którym  mowa  w  art.  138o  ustawy  Pzp,  nie  przysługuje  odwołanie  do  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. Co więcej, Zamawiający w SIWZ przekazanej Wykonawcom nie wskazał i nie 

przywołał,  że  w  postępowaniu  będzie  miał  zastosowanie  dział  VI  ustawy  Pzp  dotyczący 

środków ochrony prawnej. Dodać warto, że przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do 

możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej także w przypadku zamówień, których 

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonych w art. 11 pkt 8 ustawy 

Pzp,  a  przeprowadzane  są  takie  postępowania  na  podstawie  regulaminów  wewnętrznych 

zamawiających. Tymczasem w przypadku tzw. zamówień bagatelnych stanowisko doktryny i 

orzecznictwa, w tym sądów wyższej instancji jest jednolite i jednoznacznie wskazuje się, że 

w takich przypadkach wykonawcom odwołanie nie przysługuje. Oznacza to, że w przypadku 

postępowań  na  usługi  społeczne  poniżej  progów,  podobnie  jak  w  każdym  innym 

postępowaniu  poniżej  progów,  od  których  stosowanie  ustawy  jest  obowiązkowe,  nie  ma 

możliwości  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej.  Ustawodawca  unijny  pozostawił 

bowiem  do  kompetencji  ustawodawcy  krajowego  uregulowanie  systemu  odwoławczego  w 

przypadku  postępowań  o  wartości  poniżej  progów.  W  przypadku  postępowań  na  usługi 

społeczne  polski  ustawodawca  do  równowartości  kwoty  750 000,00  euro  ograniczył 

stosowanie przepisów  ustawy  Pzp do  ściśle określonych jej  elementów,  nie ujmując  w  tym 

zakresie środków ochrony prawnej.  

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp  Izba  rozstrzyga  spory  dokonując 

oceny  czynności,  do  których  zamawiający  był  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  nie  zaś  

w  oparciu  o postanowienia ogłoszenia stanowiącego uregulowania  własne  zamawiającego, 

nawet 

jeśli stanowią pośrednio odzwierciedlenie instytucji przewidzianych ustawą. Pamiętać 

należy, że Krajowa Izba Odwoławcza może rozstrzygać spory pomiędzy stronami wyłącznie 

w granicach art. 180 ust. 1 ustawy, zatem Izba nie posiada kognicji w zakresie czynn

ości czy 

zaniechań  zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  te  czynności  nie  mają  oparcia  w  ustawie.  

Tym  samym  Izba  nie  może  rozpoznawać  odwołań  opartych  na  wzorcu  stworzonym 

wyłącznie  przez  Zamawiającego.  Ustawa  Pzp  zawiera  bowiem  wzorce  uniwersalne,  które 

muszą  znaleźć  odzwierciedlenie  w  każdym  postępowaniu,  podczas  gdy  zamawiający 

związany jest jedynie trzema podstawowymi zasadami, a pozostałe elementy postępowania 

może  ukształtować  w  sposób  dowolny.  Można  sobie  wyobrazić  sytuację,  w  której 

zamawiający  w  sposób  odmienny  niż  zakłada  ustawa  Pzp  ureguluje  sposób  rozstrzygania 

sporów w postępowaniu.  

Izba podkreśla również, że przepisy rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 


rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 

972; dalej rozporządzenie), nie regulują wysokości wpisu od odwołania w postępowaniu 

na  usługi  społeczne  o  wartości  poniżej  progów,  co  potwierdza  intencje  Ustawodawcy,  że 

takich przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Izba  stwierdziła,  że  przedmiotowe  odwołanie  podlega  zatem  odrzuceniu  w  oparciu 

art.  189  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp,  jako  że  w  sprawie  nie  mają  zastosowania  przepisy 

ustawy.  Skład  orzekający  w  tym  zakresie  podziela  stanowisko  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

prezentowane  m.in.  w  postanowieniach:  z  dnia  9  listopada  2017  r., sygn.  akt  KIO  2283/17, 

z dnia 13 listopada 2017 r., KIO 2339/17, z dnia 4 stycznia 2018r., sygn. akt KIO 2697/17, z 

dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 168/18, z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 169/18, z 

dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 638/18, z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt KIO 973/18, 

z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. akt KIO 1051/18; z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt 

KIO  1933/

18, z dnia 9 października 2018 r. sygn. akt KIO 1917/18; z dnia 29 października 

2018r., sygn. akt KIO 1917/18; z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2249/18, z dnia 21 

listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2356/18, z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 159/19, z dnia 

6 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 160/19; z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt: KIO 868/19, z dnia 7 

czerwca  2019  roku,  sygn.  akt  KIO  998/19;  z  dnia  10.06.2019  r.,  sygn.  akt:  KIO  1008/19,  z 

dnia 21 sierpnia 2019 roku, sygn. akt KIO 1582/19. 

Dodatkowo w

skazać należy, że ustawodawca nie odsyła w artykule 138o ustawy Pzp 

do  stosowania  przepisów  działu  VI  ustawy  Pzp  (środki  ochrony  prawnej)  w  przypadku 

zamówień  na  usługi  społeczne  o  wartości  mniejszej  niż  określona w art.  138g  ustawy  Pzp, 

tak  jak  ma  to  miej

sce w  przypadku zamówień  o  wartości  równej  lub  przekraczającej kwoty 

wskazane  w  art.  138g  (w  tych  przypadkach  odwołanie  przysługuje,  zgodnie  z  art.  138l 

ustawy  Pzp).  Ustawodawca  nie  odsyła  także  do  treści  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp, 

zakreślającego  katalog  czynności,  od  których  przysługuje  odwołanie  w  postępowaniach 

poniżej  progów.  Co  więcej  postępowania  poniżej  określonych  progów  prowadzone  są  na 

podstawie  ogólnych  zasad  i  przepisów  ustawy  Pzp,  z  zawężeniem  jedynie  katalogu 

czynności, od których przysługuje odwołanie, podczas gdy w art. 138o i następnych ustawy 

Ustawodawca  wprost  określa,  że  przy  postępowaniach  na  usługi  społeczne  stosuje  się 

jedynie  wybrane  regulacje  ustawy  Pzp,  ściśle  określając  zakres  i  nie  ma  wśród  nich 

odesłania do przepisów o środkach ochrony prawnej.  

O  braku  możliwości  korzystania  ze  środka  ochrony  prawnej  jakim  jest  odwołanie  w 

postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 138 o ustawy Pzp wypowiedzieli się także 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych a także przedstawiciele doktryny i piśmiennictwa.  


1.  opinia  prawna 

Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  zamieszczona  na  stronie 

internetowej 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-

inne-szczegolne-uslugi 

Procedura  udzielania  zamówień  publicznych  na  usługi  społeczne  w  oparciu  o  art.  138o 

ustawy  Pzp,  tj.  zamówień,  których  wartość  nie  przekracza  750  000  euro  –  w  przypadku 

zamówień  innych  niż  zamówienia  sektorowe  lub  zamówienia  w  dziedzinach  obronności  i 

bezpieczeństwa  lub  1  000  000  euro  –  w  przypadku  zamówień  sektorowych,  tworzona  jest 

przez samego zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w 

art. 138o ust. 2

–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do 

stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w 

art.  138g  ustawy  Pz

p.  Uwzględniając  powyższe,  uznać  należy,  że  wykonawcy 

uczestniczącemu  w  takim  postępowaniu  nie  przysługuje  odwołanie  do  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  W  przypadku  postępowań  prowadzonych  w  oparciu  o  art.  138o  ustawy  Pzp 

zamawiającego  nie  wiążą  przepisy  ustawy  Pzp,  z  wyjątkiem  reguł  wskazanych  w  ust.  2-4 

powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie 

ma możliwości  skorzystania  ze  środków  odwoławczych  przewidzianych  w  dziale  VI  ustawy 

Pzp. 

Dopuszczalność  odwołań.  Przedmiotowa  kwestia  może  budzić  spore  wątpliwości,  choć 

zdaniem  autorki  interpretacja  przepisów  PrZamPubl  nie  pozwala  na  przyjęcie  tezy  o 

dopuszczalności odwołań w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej progów 

unijnych.  Argumenty  wskazujące  na  zasadność  dopuszczalności  odwołań,  choć  w  dużej 

mierze  zasadne,  nie  powinny  prowadzić  do  wykładni  przepisów  contra  legem,  a  raczej 

skutkować  odpowiednimi  zmianami  w  prawie.  (Marzena  Jaworska,  Prawo  Zamówień 

Publicznych.  Komentarz,  Wydawnictwo  C.H.  Beck  wydanie  1,  Warszawa  2018,  Komentarz 

do art. 138o PZP 

za pośrednictwem Legalis 11187289). 

Z

e  względu  na  ograniczony  zakres  stosowania  przepisów  pzp  w  ramach  postępowań  na 

usługi społeczne o wartości poniżej kwot wskazanych w przepisach art. 138g ust. 1 i 2 pzp 

podjęcie przez  KIO  kontroli  czynności  podmiotu zamawiającego  byłoby  utrudnione a wręcz 

niemożliwe.  Izba  ocenia  bowiem  czynności  i  zaniechania  podmiotu  zamawiającego  w 

odniesieniu  do  skonkretyzowanych  w  przepisach  nakazów  i  zakazów  –  nie  ma  przy  tym 

upr

awnień  do  wypełniania  zasad  prawa  (jak  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej) 

określonymi i nowymi treściami. Izba jest sądem faktów i ocenia te fakty przez pryzmat norm 


o  charakterze  ius  cogens,  które  to  normy  muszą  oznaczać  ściśle  określone  wzorce 

p

ostępowania.  Tym  samym  analiza  przepisów  rozdziału  6  zawartego  w  dziale  III  pzp 

(zatytułowanym  „Przepisy  szczególne")  wraz  z  przepisami  odnoszącymi  się  do  środków 

ochrony prawnej nakazuje przyjąć,  że w postępowaniach dotyczących usług społecznych o 

wartości mniejszej niż kwoty wskazane w treści art. 138g ust. 1 pkt 1 i 2 pzp wykonawcom 

nie przysługują środki ochrony prawnej(Paweł Trojan, Zamówienia społeczne a odwołanie, 

Przetargi Publiczne 2017, Nr 10, s. 54) 

Środki ochrony prawnej. W postępowaniu na usługi społeczne o wartości niższej niż kwoty 

określone  w  art.138g  ust.  1  ZamPublU  wykonawca  nie  ma  możliwości  skorzystania  ze 

środków  odwoławczych  przewidzianych  w  Dziale  VI  ZamPublU  (dr  hab.  Małgorzata 

Sieradzka, 

Prawo  Zamówień  Publicznych.  Komentarz, Wydawnictwo C.H.  Beck wydanie 1, 

Warszawa 2018, Komentarz do art. 138o PZP 

za pośrednictwem Legalis 11187289). 

Artykuł  138o  Pzp  wprowadza  wyjątek  od  stosowania  przepisów  rozdziału  VI  ustawy, 

ponieważ  określa  procedury  dla  zamówień  poniżej  ww.  progów  kwotowych.  Skoro  więc  do 

„dużych”  zamówień  na  usługi  społeczne  na  mocy  art.  138l  Pzp  stosuje  się  przepisy  o 

środkach ochrony prawnej, to a contrario wobec zamówień, o których mowa w art. 138o Pzp, 

trzeba uznać, że środki ochrony prawnej nie znajdą zastosowania. (Piotr Wiśniewski, Spór o 

możliwość  wnoszenia  odwołań  –  opinia  praktyka,  Monitor  Zamówień  Publicznych,  nr  158, 

grudzień 2017 r.). 

Zasady udzielania podprogowych zamówień na usługi społeczne (…). Do zamówień tych nie 

ma  obowiązku  stosowania  innych  przepisów  pzp  (przy  tym  nie  przysługują  wykonawcom 

środki odwoławcze określone w dziale VI pzp) (…) Joanna Filipiak, Praktyczne spojrzenie na 

usługi społeczne, Przetargi Publiczne, grudzień 2016, s. 10). 

Końcowo  Izba  zauważa,  że  nawet  gdyby  uznać,  ze  w  prowadzonym  postępowaniu 

wykonawcy  mogli  korzystać  ze  środków  ochrony  prawne  przewidzianych  ustawą  Pzp  w 

zakresie  ograniczonym  treścią  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp  ,  to  odwołanie  podlegałoby 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  jako  wniesione  po  terminie.  

Z  akt  sprawy  przekazanych  przez  Zamawiającego  oraz  z  oświadczenia  samego 

Odwołującego wynika,  iż  informacja o odrzuceniu oferty  i  wyniku postępowania została mu 

przekazana w dniu 13 maja 2020 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O ile 

kopię  odwołania  przekazano  Zamawiającemu  na  platformę  w  dniu  17  maja  2020  roku,  to 

odwołanie we właściwej, wymaganej przepisami prawa formie pisemnej do Prezesa Krajowej 


Izby  Odwoławczej  wpłynęło  w  dniu  20  maja  2020  roku.  Ostateczny  termin  na  wniesienie 

odwołania w postępowaniu podprogowym wynosi 5 dni, a więc upływał w dniu 18 maja 2020 

roku. 

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2, art. 189 ust. 2 pkt 1 

ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  

Postanowienie  wydano  na  posiedzeniu  niejawnym  na  podstawie  art.  189  ust.  3  zd. 

pierwsze ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  

w oparciu o przepi

sy § 5 ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

W myśl powołanych przepisów, a także zgodnie z poglądem 

jednolicie  prezentowany

m  w  orzecznictwie  tak  Izby  jak  i  Sądów  Okręgowych,  w  przypadku 

odrzucenia  odwołania  Odwołującego  obciąża  się  całością  wniesionego  wpisu,  zgodnie  

z  zasadą  odpowiedzialności  za  wynik  postępowania  wynikającą  z  art.  192  ust.  10  ustawy 

Pzp (por. przykładowo wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 listopada 2012 r., sygn. akt 

XII Ga 517/11).  

Izba orzekła również o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty nadpłaconego wpisu.  

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel