KIO 110/20 WYROK dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 110/20 

WYROK 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  LUG 

Light  Factory  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  ul.  Gorzowskiej  11 

prowadzonym przez 

zamawiającego Gminę Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. 

Szkolnej 13; 

przy udziale wykonawcy 

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku 

Słońcu  34  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  Uwzg

lędnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  -  w  zakresie  części  B 

prowadzonego 

post

ępowania: 

unieważnienie 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej  oraz  ponowne  badanie  i  ocenę  ofert  połączoną  z  odrzuceniem 

oferty  wykonawcy 

ENEA  Oświetlenie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  przy  ul.  Ku 

Słońcu  34  na  podstawie  art.  90  ust.  3  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zakresie 

zarzutu dotyczącego żywotności zaoferowanych opraw BGP 284. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie.  

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Gminę  Suchy  Las  z  siedzibą  w 

Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 i: 


zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  LUG  Light  Factory 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  ul.  Gorzowskiej  11  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Gminy  Suchy  Las  z  siedzibą w  Suchym  Lesie  przy  ul. 

Szkolnej 13 na rzecz 

wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 

Górze  przy  ul.  Gorzowskiej  11    kwotę  13 600  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z 

tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień   

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od  

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………..……….……… 

Sygn. akt KIO 110/20 

Uzasadnienie 

Gminę  Suchy  Las  z  siedzibą  w  Suchym  Lesie  przy  ul.  Szkolnej  13 

(dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwanej  dalej:  „ustawą”  lub 

„Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchy Las wraz z 

zapewnieniem finansowania” 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 19 września 2019 r. pod nr 599411-N-2019. 

Pismem z dnia 15 stycznia 2020 r. Zamawiający, w formie elektronicznej, poinformował 

wykonawców  o  wynikach  postępowania  w  Zadaniu  B  -  za  najkorzystniejszą  została  uznana 

oferta wykonawcy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 34 

(dalej:  „ENEA”,  „Enea”  lub  „Przystępujący”),  co  zostało  zaskarżone  przez  wykonawcę  LUG 

Light  Factory  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  ul.  Gorzowskiej  11  (dalej: 

„Odwołujący”  lub  „LUG”)  odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

(dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 20 stycznia grudnia 2020 r.  

Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  związanych  z 

badaniem  i  oceną  ofert  oraz  wyborem  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  Części  B 

Zamówienia. zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujący przepisów ustawy: 

1.  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zakresie  naruszenia  zas

ad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania strony; 

2.  art.  7  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji  i  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  ENEA  podczas,  gdy 

oferta tego wykonawcy podlegała odrzuceniu, 

art.  82  ust.  3  Pzp  przez  uznanie  przez  Zamawiającego,  iż  oferta  ENEA  odpowiada 

treści SIWZ, gdy w rzeczywistości oferta ta była niezgodna z treścią SIWZ; 

4.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  poprzez  nieodrzucenie  oferty  ENEA  jako  oferty  niegodnej  z 

treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”). 

Odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  ENEA  jako  niespełniającej  wymogów 

SIWZ, 

nakazanie  powtórnego  wybór  oferty  najkorzystniejszej  i  wybór  oferty  Odwołującego 

jako najkorzystniejszej, 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania. 


W uzasadnieniu zarzutów odwołania Odwołujący podniósł, że w wyniku analizy oferty 

ENEA  stwierdził  niezgodności  oferty  wykonawcy  z  treścią  SIWZ,  polegające  na  tym,  że 

wykonawca  ten,  w  obliczeniach  zrealizowanych  w  celu  w

ykazania  spełnienia  warunków 

ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, przyjął współczynnik konserwacji wynoszący 0,81 

w  miejsce  0,80,  zastosowanego  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  technicznej  (strona  4) 

stanowiącej załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia (Część B). Zdaniem Odwołującego 

w takiej sytuacji należało uznać, że ENEA dokonał zmian w dokumentacji projektowej, która to 

zmiana  nie  była  w  żaden  sposób  konsultowana  z  Zamawiającym,  jak  również  nie  została 

uzasadniona w dokumentacji projektowej złożonej przez ENEA. 

Odwołujący wyjaśniał, że obliczenia projektowe dokonane przez niego wskazują, iż w 

przypadku  zastosowania  współczynnika  konserwacji  wynoszącego  0,80,  tj.  zgodne  z 

założeniami  projektowymi  przyjętymi  przez  Zamawiającego  i  wprost  wskazanymi  w 

załącznikach do SIWZ, powodują niespełnienie warunków normatywnych i projektowych przez 

zaoferowane  przez  ENEA  oprawy  uliczne.  Na  dowód  słuszności  prezentowanej  tezy 

Odwołujący przedstawiał wyniki wykonanych obliczeń dla sytuacji: 8. Złotniki ul. Pieczarkowa 

p.4:  Alternatywa  1;  2.  Zielątkowo  ul.  Sportowa:  Alternatywa  2;  2.  Zielątkowo  ul.  Zielona: 

Alternatywa  3.  Zdaniem  Odwołującego  wykonawca  ENEA  dokonał  nieuprawnionej  zmiany 

warunków ustalonych w SIWZ przez Zamawiającego w celu uzyskania wyników realizujących 

wymagania  norm.  Dokonana  zmiana  miała  na  celu  wyłącznie  spełnienie  wymagań 

normatywnych  stawianych  oświetleniu  ulicznemu,  jednocześnie  przecząc  całkowicie 

interesowi Zamawiającego oraz zasadom równości traktowania i uczciwej konkurencji.  

Odwołujący  wskazywał,  że  prawidłowa  realizacja  zadania,  tj.  wykonanie  zamówienia 

publicznego  zgodnie  z  kryteriami  opisanymi  przez  Zamawiającego  (również  w  zakresie 

zastosowania współczynnika konserwacji ustalonego na poziomie 0,80) oraz spełnienia norm 

oświetlenia ulicznego będzie wymagało zastosowania opraw o większej mocy, co przełoży się 

końcowo na wyższą cenę dla Zamawiającego lub też na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w 

przypadku  zastosowania  opraw  niepoprawnie  zamieszczonych  w  projekcie  złożonym  przez 

ENEA.  W 

każdym  z  tych  przypadków  zagrożone  będzie  dobro  Zamawiającego,  który 

zmuszony będzie nabyć oprawy droższe lub godzić się na użytkowanie oświetlenia ulicznego 

niespełniającego  norm,  co  w  konsekwencji  może  skutkować  pojawieniem  się  roszczeń 

użytkowników  drogi  względem  Zamawiającego.  Nieuprawniona  zmiana  parametrów 

ustalonych  i  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  oraz  załącznikach,  w  ocenie 

Odwołującego  pozostawała  również  w  związku  kolejnym  zarzutem,  tj.  zarzutem  dotyczącym 

rażąco  niskiej  ceny.  Poprzez  zastosowanie  innego  współczynnika  konserwacji  (mniejszego 


zapasu) wykonawca ENEA mógł zaoferować urządzenia oświetleniowe o niższej mocy a tym 

samym tańsze niż te, które należałoby zaoferować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Następnie  Odwołujący  podnosił,  że  w  toku  postępowania  Zamawiający  wezwał 

wykonawcę ENEA do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez 

tego  wykonawcę.  W  ocenie  Odwołującego  pismo  z  wyjaśnieniami  datowane  na  dzień  12 

grudnia  2019  r.  nie  zawierało  absolutnie  żadnych  elementów,  które  potwierdzałyby,  że 

zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Swoje wyjaśnienia wykonawca ENEA oparł wyłącznie 

na  wskazaniu  współpracy  z  producentami  oświetlenia  oraz  słupów,  nie  dołączając  żadnej 

oferty,  umowy  ramowej  ani  innego  dokume

ntu,  który  potwierdzałby  podnoszone  przez 

wykonawcę  ENEA  okoliczności,  w  szczególności  uwiarygadniał  ceny  materiałów  przyjęte  w 

kosztorysie  ofertowym.  Zdaniem  Odwołującego  samo  zaś  wskazanie  na  współpracę  nie 

stanowi dostatecznego uzasadnienia dla uznania, 

że zaoferowana cena nie jest rażąco niska 

w rozumieniu przepisów Pzp. 

Następnie Odwołujący stwierdził, że w przedmiotowej sytuacji wyjaśnienia nie tylko nie 

zawierają  żadnych  dowodów  na  przytoczone  przez  wykonawcę  ENEA  okoliczności,  ale 

również  nie  wyjaśniają  w  sposób  dostateczny  mechanizmów  ustalenia  ceny,  zachowania 

zdrowej konkurencji czy możliwości pełnej i prawidłowej realizacji zadań, które miałyby zostać 

powierzone  wykonawcy  ENEA  w  ramach  udzielonego  zamówienia.  Podczas,  gdy 

Zamawiający w treści wezwania wprost podał, że żąda od wykonawcy udzielenia wyjaśnień i 

złożenia dowodów dotyczących określonych elementów oferty mających wpływ na  wysokość 

ceny.  Ponadto  również  wyraźnie  wskazał  że  „brak  złożenia  wyjaśnień  (...)  spowoduje,  że 

Zamawiający zgodnie z  zapisami art. 89 ust 1 pkt 4 w zawiązku z art. 90 ust 3 ustawy PZP, 

odrzuci ofertę Wykonawcy złożonej dla tej części zamówienia” Odwołujący stał na stanowisku, 

że  pismo  złożone  przez  wykonawcę  ENEA  nie  zawiera  wyjaśnień  w  zakresie  w/w  kwestii 

dlatego też oferta wykonawcy ENEA powinna zostać odrzucona. 

Odwołując  się  do  orzecznictwa  Izby  Odwołujący  wskazywał,  że  w  sytuacji,  gdy 

wykonawca  składa  wyjaśnienia  ogólne,  nierzeczowe,  niepoparte  faktami,  postępuje  wbrew 

obowiązkowi  wynikającemu  z  art.  90  ust.  2  Pzp.  Miara  należytej  staranności  oczekiwanej  od 

wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  zakłada,  aby  na  pierwsze  wezwanie 

Zamawiającego  w  sposób  rzetelny  wyjaśnić  okoliczności,  które  uzasadniają  wysokość  ceny 

oferty.  Zaś  ponowne  wezwanie  wykonawcy  do  uszczegółowienia  i  skonkretyzowania 

ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, w sytuacji gdy wykonawca nie podał informacji 

żądanych  przez  zamawiającego,  prowadzi  bowiem  do  obejścia  prawa  i  naruszenia  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Wobec  powyższego  Odwołujący 


twierdził,  że nie sposób więc zgodzić  się z  tym, że złożone wyjaśnienia były  wystarczające  i 

rozwiewały poważne wątpliwości, które pojawiają się w stosunku do zaoferowanej ceny, a co 

za  tym  idzie  również  i  możliwości  wykonania  zadania,  w  szczególności  uwzględniając  niski 

poziom dbałości o wykonanie oferty. 

Kolejno Odwołujący stawiał zarzut, że wykonawca ENEA w złożonej ofercie zaoferował 

oprawy,  które  nie  spełniają  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  oraz 

z

ałącznikach.  W  tej  mierze  wskazywał  na  oprawy  BDP265,  która  posiadają  klosz  z  PMMA, 

zamiast  oczekiwanego  przez  Zamawiającego  klosza  z  hartowanego  szkła  (dokument 

specyfikacji technicznej pn. „spec techniczna_po zm_05_ll_2019.pdf z BIP). Ponadto, oprawa 

BGP 

284  posiada  żywotność  ustaloną  na  poziomie  L88  dla  100  000  godzin,  natomiast 

Zamawiający  wskazał,  iż  oprawy  mają  cechować  się  żywotnością  na  poziomie  L90  dla  100 

000  godzin.  Na  potwierdzenie  powyższego  Odwołujący  załączył  karty  katalogowe  opraw 

pobrane ze strony producenta (BGP284 UniStreet gen2 oraz BDP265 TownTune Asymmetric. 

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  wprost  wskazuje,  że  oprawy  zaoferowane  przez 

wykonawcę  ENEA  na  potrzeby  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  nie 

spełniają  wymagań,  które  zostały  przez  Zamawiającego  sformułowane  w  SIWZ  oraz 

załącznikach. Tym samym oferta sporządzona przez ENEA powinna zostać odrzucona. 

Stanowisko Zamawiającego. 

Ad. zarzut w pkt 1 uzasadnienia odwołania: Zamawiający odrzuca w całości. 

Zamawiający  wyjaśniał, że w  załączniku nr  1  do  SIWZ  -  opis  przedmiotu  zamówienia 

(plik:  „Specyfikacja  techniczna  Suchy  Las  CZĘŚĆ  B”)  Zamawiający  zawarł  na  stronie  3  i  4 

zapis:  „Informacje dotyczące  założeń  projektowych”, gdzie dalej  zapisano:  „(...)Współczynnik 

konserwacji przyjęto 0,8”. Powyższe należy traktować jako informację dla wykonawców, a nie 

jako  jednoznacznego  wymogu.  Potwierdza  to  sama  nazwa  - 

jest  to  wskazówka  dla 

wykonawców co do przyjętych założeń projektowych dla obliczeń. Zdaniem Zamawiającego za 

przyjęciem  takiej  interpretacji  przemawiają  również  odpowiedzi  na  pytanie  nr  2  z  dnia 

05.11.2019 roku, gdzie Zamawiający  wprost napisał: (...) Zapis dotyczący typu zastosowanej 

oprawy: parkowa/drogowa mówi o pewnej dowolności, na którą Zamawiający pozwala” i dalej 

„Zamawiający  nie  narzuca  rozwiązania  oświetleniowego  dotyczącego  przedmiotowej  sytuacji 

(...)”.  Zapisy  co  do  informacyjnego  charakteru  współczynnika  znalazły  potwierdzenie  w 

zaktualizowanej wersji pliku „Specyfikacja techniczna Suchy Las CZĘŚĆ B” (zamieszczonych 

również  w  dniu  05.11.2019  roku”),  gdzie  powielono  zapis:  „Informacje  dotyczące  założeń 


projektowych”,  oraz  „C..)  Współczynnik  konserwacji  przyjęto  0,8”.  Zamawiający  przy  tym 

dodawał,  że  według  wiedzy  Zamawiającego  przywołany  wyżej  współczynnik  konserwacji  to 

iloczyn  kilku  składowych,  uzależniony  od  wielu  czynników  takich  jak  choćby  częstotliwość 

czyszczenia  kloszy,  warunków  funkcjonowania  oprawy  (np.  zapylenia  drogi  przy  której  stoi 

oprawa- 

droga gruntowa) oraz samych parametrów technicznych opraw. Podany parametr ma 

niewielki  wpływ  na  strumień świetlny  (zaledwie  kilka lumenów),  co można  uzyskać regulacją 

samej  oprawy,  przy  czym  nie  ma  to  wpływu  również  na  cenę  -  konstrukcja  i  poszczególne 

elementy zastosowanej oprawy są takie same. Zamawiający uznał tym samym za prawidłowe 

przyjęcie tego współczynnika na poziomie 0,81, co jest jednocześnie korzystne pod względem 

ekonomicznym (niższe koszty eksploatacji). 

Ad. zarzut w pkt 2 uzasadnienia odwołania: Zamawiający odrzuca w całości. 

Zdaniem Z

amawiającego wyjaśnienia dotyczące możliwości wystąpienia rażąco niskiej 

ceny przedstawione przez ENEA na wezwanie Zamawiającego potwierdzają, ze jest możliwa 

realizacja  zamówienia  publicznego  na  warunkach  opisanych  w  SIWZ  oraz  że  zaoferowana 

cena  nie  zost

ała  przez  ENEA  znacząco  zaniżona.  Zamawiający  wskazywał,  że  oceniając 

wyjaśnienia wziął pod uwagę całokształt okoliczności, w tym również status i pozycję na rynku 

lokalnym  oferenta.  W  przedmiotowej  sytuacji  Zamawiający  uwzględnił  wieloletnią  praktykę 

ENEA 

na  rynku  oświetleniowym,  powszechną  renomę  i  doświadczenie  potencjalnego 

wykonawcy. W opinii  Zamawiającego  przemawia za tym fakt,  że wykonawca Enea to  spółka 

należąca do Grupy Enea, która w Wielkopolsce jest liderem w zakresie branży elektrycznej i 

oświetleniowej  (dostawca  i  dystrybutor  energii  elektrycznej  oraz  oświetlenia  zewnętrznego). 

ENEA posiada bogate doświadczenie w zapewnieniu oświetlenia dróg i przestrzeni publicznej 

(w  tym  realizowanych  także  na  terenie  Gminy  Suchy  Las  na  majątku  własnym).  Zdaniem 

Zamawiającego  pozwala  to  uwiarygodnić  twierdzenie  wykonawcy,  że  „firma  nasza,  jako 

uznana  marka  działająca  od  kilkunastu  lat  na  rynku  oświetleniowym,  mogła  uzyskać  (…) 

preferencyjne warunki cenowe, zarówno u producenta słupów i producenta opraw”. 

Niezal

eżnie  Zamawiający  dodawał,  że  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnień  w  zakresie 

możliwości  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny,  jednak  powyższe  nastąpiło  w  rezultacie 

porównania do szacunkowej wartości zamówienia i budżetu zadania (tj. 3 100 000 zł brutto). 

W  opinii  Za

mawiającego  praktyka  wskazuje,  że  wartości  szacunkowe  (kosztorysy 

inwestorskie)  w  zdecydowanej  większości  są  zawyżane  (chociażby  z  uwagi  na  standardowe 

ceny  materiałów,  sprzętu  i  czasu  niezbędnego  na  realizację  danej  czynności,  bez 

uwzględnienia cen materiałów dostępnych dla poszczególnych wykonawców, indywidualnych 

rabatów czy też kompetencji i doświadczenia, pozwalających skrócić realizację zamówienia). 

W  tej  sytuacji  Zamawiający  w  ramach  ostrożności  procesowej  zdecydował  się  skorzystać  z 


dyspozycji art. 

90 ust. 1 ustawy, przy czym o ile cena zaproponowana przez wykonawcę ENEA 

stanowi ok. 59% budżetu zadania, to w stosunku do cen pozostałych złożonych ofert jest ona 

porównywalna  (stanowi  powyżej  93%  średniej  arytmetycznej  wszystkich  złożonych  ofert). 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający przyjął oświadczenie ENEA o prawidłowej i rzetelnej 

kalkulacji ceny oferty bez zastrzeżeń. 

Ad. zarzut w pkt 3 uzasadnienia odwołania: Zamawiający odrzuca w całości. 

Zamawiający  wyjaśniał,  że  w  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  odpowiedziach 

na  pytania  z  dnia  z  dnia  11.10.2019  r.  wyjaśnił  (ostatnia  odpowiedź  na  pytanie  o  oprawy 

parkowe),  że  zamieszczone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  ilustracje  są  zupełnie 

przypadkowe  i  mają  dać  wykonawcom  pogląd    wyglądu  produktów  stosowanych  na  rynku. 

Tym  samym  (analogicznie  do  zarzutów  podniesionych  w  pkt  1),  z  uwagi  na  specyfikę 

przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  nie  narzucał  konkretnych  rozwiązań  pozostawiając 

wybór podmiotom profesjonalnie operującym na rynku oświetleniowym. Wskazano także, że w 

przypadku  opraw  parkowych,  z  uwagi  na  ich  kształt,  Zamawiający  dopuszcza  klosze  z 

poliweglanu odpornego na UV (spełniającego wymagania mechaniczne IK08). 

W  zakresie  spełniania  współczynnika  L88  zamiast  L90  dla  100  tyś.  godzin 

Zamawiający  wskazywał,  że  dla  przedstawionych  typów  opraw  (firmy  Philips)  w  karcie 

katalogowej parametr ten bywa oznaczony gwiazdką. Wynika to z faktu, że ta rodzina opraw o 

tej samej nazwie ma różne wielkości fizyczne opraw, i tak dla najmniejszej oprawy w rodzinie 

parame

tr  L90  nie  jest  spełniony,  natomiast  dla  pozostałych  już  tak.  Niezależnie  od 

powyższego,  według  najlepszej  wiedzy  Zamawiającego,  producenci  mają  możliwość 

indywidualnego dostosowywania parametrów opraw dla konkretnego zamówienia (producenci 

konfigurują  oprawy  zgodnie  ze  wskazówkami  i  danymi  kupującego),  co  jest  powszechnie 

stosowaną  praktyką  na  rynku  oświetleniowym.  Wobec  powyższego  Zamawiający  uznał,  że 

oferta wykonawca ENEA spełnia wymagania postawione w SIWZ. 

Stanowisko Przystępującego. 

Ad. zarzut w pkt 1 uzasadnienia odwołania LUG 

Wykonawca  Enea  podnosił,  że  w  swoich  obliczeniach  zrealizowanych  w  celu 

wykazania  spełnienia  warunków  ustalonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  przyjął 

współczynnik  konserwacji  wynoszący  0,81,  co  nie  jest  niezgodne  z  zapisami  SIWZ,  gdyż 

Zamawiający  nie określił  wymogu stosowania współczynnika konserwacji  na  poziomie  0,8,  a 

jedynie wskazał jaki współczynnik konserwacji przyjął w swojej dokumentacji. Dokumentacja w 

zakresie  wykonanych  obliczeń  oświetleniowych  nie  była  częścią  SIWZ  przygotowaną  przez 


Zamawiającego.  Zdaniem  Przystępującego  umieszczenie  informacji  o  współczynniku 

konserwacji w dziale „Informacje dotyczące założeń projektowych” oraz zwrot „Współczynnik 

konserwacji  przyjęto  0,8”  wskazuje  jednoznacznie,  iż  była  to  tylko  informacja  dotycząca 

współczynnika  konserwacji,  a  nie  wymóg  do  stosowania  w  obliczeniach,  w  celu  spełnienia 

wymagań  stawianych  przez  SIWZ.  W  odpowiedzi  na  zarzut  Odwołującego,  że  obliczenia 

projektowe  wykonawca  ENEA,  w  przypadku  zastosowania 

współczynnika  konserwacji 

wynoszącego 0,8 nie wykażą spełnienia warunków normatywnych i projektowych wskazanych 

przez Zamawiającego w SIWZ dla danego układu drogowego dla zastosowanych przez Enea 

opraw, Przystępujący wskazał, iż wymagania zostaną spełnione. Wobec powyższego zdaniem  

Przystępującego należało stwierdzić, iż wykonawca Enea nie dokonał nieuprawnionej zmiany 

warunków  ustalonych  przez  SIWZ,  jednocześnie  wykazując  iż  nawet  w  przypadku  obniżenia 

współczynnika konserwacji  wymagania  SIWZ  w  zakresie  spełnienia  założeń  normatywnych  i 

projektowych zostaną spełnione. Zatem nieprawdą jest, iż Zamawiający będzie zmuszony do 

zastosowania opraw o większej mocy, co przełoży się na wyższą cenę dla Zamawiającego lub 

też na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w przypadku zastosowania opraw zgodnie z ofertą 

Enea.  Jednocześnie  Przystępujący  wyjaśniał,  że  różnica  w  przyjętych  przez  LUG  i  Enea 

wartościach  współczynnika  konserwacji  to  jedynie  0,01.  W  takim  przypadku,  różnica  w 

faktycznym  strumieniu  oprawy  oświetleniowej,  zastosowanej  przy  uwzględnieniu  różnych 

współczynników  konserwacji,  to tak  naprawdę  wartość kilkudziesięciu lumenów. Technicznie, 

oprawy  przy  tak  niewielkiej  różnicy  strumienia  świetlnego,  są  tożsamymi  konstrukcjami,  a 

różnica  w  strumieniu  świetlnym  realizowana  jest  poprzez  zmianę  prądu  sterowania  źródłami 

LED. Nie ma to wpływu, w przypadku zastosowanych w ofercie opraw, na cenę oprawy. Zatem 

przyjęcie  przez  Enea  Oświetlenie  współczynnika  konserwacji  o  0,01  wyższego  niż  LUG,  nie 

przynosi dla Enea korzyści w postaci niższego kosztu zastosowanych opraw. 

Ad. zarzut w pkt 2 uzasadnienia odwołania LUG. 

Wykonawca Enea podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 12 grudnia 

2019  r.  sprawie  wezwania  Zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny zaoferowanej w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie wykonawca Enea wyjaśnił, 

iż  nieudostępnienie  ofert  producentów  słupów  oraz  opraw  oświetleniowych  wynika  z  klauzul 

poufności zapisanych w  ofertach i obowiązujących Enea. Ponadto Przystępujący wskazywał, 

że cena zawarta w  ofercie wykonawcy  Enea stanowi  ok.  96%  oferty  złożonej  przez  LUG,  co 

wskazuje  iż  nie  odbiega  znacząco  w  odniesieniu  do  oferty  konkurenta.  Porównując  dane 

złożonych ofert udostępnionych przez Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 15 stycznia 

2020  r.  zdaniem  Przystępującego  należy  stwierdzić,  iż  oferta  cenowa  złożona  przez 

wykonawcę Enea jest wiarygodna. 


Ad. zarzut w pkt 3 uzasadnienia odwołania LUG. 

Wykonawca  Enea  potwierdził,  iż  zastosowała  oprawy  spełniające  wymagania 

określone przez Zamawiającego w SIWZ. W odniesieniu do zarzutu wskazanego przez LUG, 

dotyczącego oprawy BDP265, iż oprawa posiada klosz PMMA, zamiast oczekiwanego przez 

Zamawiającego klosza z hartowanego szkła, wyjaśnił, iż Zamawiający w odpowiedziach z dnia 

0.2019  r  do  zadanych  pytań,  dopuścił  stosowanie  opraw  z  kloszem  z  poliwęglanu 

odpornego  na  UV,  spełniającego  wymagania  mechaniczne  IK08.  Zdaniem  Przystępującego 

zastosowana  przez  niego  oprawa  BDP265  spełnia  wymagania  stawiane  przez  SIWZ  z 

uwzględnieniem  odpowiedzi  do  postępowania  przetargowego  zamieszczonych  przez 

Zamawiającego  na  stronie  internetowej.  Zaś  Odwołujący  nie  odniósł  się  w  sformułowanym 

przez siebie zarzucie, iż Zamawiający dopuszcza oprawy z kloszem z poliwęglanu odpornego 

na UV, ani nie zwrócił uwagi, iż karta katalogowa oprawy BDP265 określa materiał klosza jako 

poliwęglan odporny na UV.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  wskazanego  przez  LUG,  dotyczącego  oprawy  BGP  284,  iż 

oprawa  posiada  żywotność  ustaloną  na  poziomie  L88  dla  100000h,  zamiast  oczekiwanej 

przez  Zamawiającego  żywotności  na  poziomie  L90  dla  100000h,  Przystępujący  wyjaśniał,  iż 

karty katalogowe dostępne na stronie producenta opraw nie są dokumentem potwierdzającym 

parametry  techniczne  opraw  dla  potrzeb  konkretnego  zamówienia,  w  odniesieniu  do 

określonych  wymagań  stawianych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ.  Oprawy  BGP  284 

stosowane  w  ofercie,  spełniają  wymagania  stawiane  przez  Zamawiającego.  Oprawy 

oświetleniowe  będące  elementem  oferty  wykonawcy  Enea  są  konfigurowane  przez 

producenta opraw według wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ. Konfiguracja 

oprawy  jest  indywidualna  dla  potrzeb  konkretnego  postępowania  i  spełnia  wszelkie 

oczekiwania  Zamawiającego  w  zakresie  wymaganych  parametrów  technicznych.  Na 

potwierdzenie  powyższych  okoliczności  wykonawca  Enea  przedstawił  oświadczenie 

producenta opraw. 

Uwzględniając 

dokumentację 

postępowania 

udzielenie 

zamówienia 

przedstawioną  przez  Zamawiającego,  dowody,    stanowiska  i  oświadczenia  Stron  oraz 

Przystępującego,  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  na  posiedzeniu  i  rozprawie, 

Izba ustaliła i zważyła co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdza,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według 


którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy.  

W  toku  rozprawy  Zamawiający  oświadczył,  że  nie  otrzymał  ze  strony  Odwołującego 

wraz  kopią  odwołania  załączników  w  postaci  kart  katalogowych  oraz  opracowań  własnych 

wykonawcy  LUG  dotyczących,  przyjętego  przez  Przystępującego  w  złożonej  ofercie, 

współczynnika  konserwacji  o  wartości  0,81.  Izba  po  przeprowadzeniu  postepowania 

wyjaśniającego ustaliła, że Odwołujący nie przekazał w tym samej wiadomości elektronicznej 

ww.  dokumentów.  Ponadto  z  treści  odpowiedzi  na  odwołanie  przekazanej  przez 

Zamawiającego  wynikało,  że  Zamawiającemu  znana  jest  treść  tych  kart  katalogowych,  co 

Zamawiający  potwierdził  poprzez  złożenie  stosownego  oświadczenia  w  toku  rozprawy.  Jeśli 

zaś  chodzi  o  opracowania  własne  wykonawcy  LUG  to  Izba  ustaliła,  że  ich  treść  w  zasadzie 

stanowi  powielenie  treści  oferty  Przystępującego  z  tą  różnicą,  że  uwzględnienia  ono 

współczynnik  konserwacji  o  wartości  0,80,  która  wprost  i  jednoznacznie  została  wskazana 

przez  Odwołującego  w  treści  odwołania.  Również  Przystępujący  wskazywał  na 

ogólnodostępność  kart  katalogowych  oferowanych  przez  niego  urządzeń  jak  również  na 

nieistotność opracowań własnego LUG. Tym samym w rozpoznawanej sprawie nie dopatrzyła 

się  wystąpienia  się  przesłanek  skutkujących  koniecznością  odrzucenia  odwołania  na 

podstawie  przepisu  art.  189  ust.  1  Pzp  a  zatem  odwołanie  podlegało  merytorycznemu 

rozpoznaniu. 

Odwołanie podlega uwzględnieniu. 

Po  analizie  stanu  faktycznego  sprawy  Izba  doszła  do  przekonania,  że  oferta 

Przystępującego  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  90  ust.  3  Pzp  w  aspekcie  zarzutu 

dotyczącego wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp  w  zakresie  dotyczącym  zarzutu  związanego  z  żywotnością  zaoferowanych  opraw  BGP 

284.  W  pozostałym  zakresie  Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszenia  przepisów  ustawy 

wskazywanych w treści odwołania. 

Zarzut dotyczący zaniechania odrzucenie oferty wykonawcy Enea na podstawie art. 90 

ust. 3 Pzp. 

Z ustaleń dokonanych przez Izbę  wynika, że Zamawiający pismem z dnia 10 grudnia 

2019  r.  wystąpił  do  Przystępującego  o  wyjaśnienia  w  zakresie  występowania  w  jego  ofercie 


ceny ra

żąco niskiej. W treści wezwania Zamawiający wskazał, że cena oferty Przystępującego 

znacznie  odbiega  od  wartości  szacunkowej  zamówienia  oraz  średniej  arytmetycznej 

pozostałych ofert. Kolejno Zamawiający powołał się na przepis ust. 90 ust. 1 Pzp wskazując, 

że  żąda  udzielenia  wyjaśnień  i  złożenia  dowodów  dotyczących  elementów  oferty  mających 

wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przep

isów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

ob

owiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Pismem z dnia 12 grudnia 2019 r. Przystępujący odpowiedział na wezwanie, w którym 

poinformował,  że  „firma  nasza,  jako  uznana  marka  działająca  od  kilkunastu  lat  na  rynku 

oświetleniowym,  mogła  uzyskać  dla  tego  typu  zadań  przetargowych,  preferencyjne  warunki 

cenowe,  zarówno  u  producenta  słupów  jak  i  producenta  opraw.  Długoletnia  współpraca  z 

firmami,  owocuje  korzystnymi  warunkami  cenotwórczymi  na  oferowane  przez  te  firmy 

materiały.  W  przypadku  omawianego  przetargu  opieraliśmy  się  na  cenach  słupów 

produkowanych  przez  firmę  MABO,  natomiast  ceny  opraw  przyjęte  do  kalkulacji  wytwarza 

firma  SYGN

IFY  (poprzednia  nazwa  firmy  to  PHILIPS),  a  także  firma  SCHREDER. 

Jednocześnie  informujemy,  że  wartość  cenowa  części  zadania,  która  powierzona  zostanie 

podwykonawcy,  ustalona  została na  podstawie stawek  cenowych dla  wykonawców  z  którymi 

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. współpracuje od wielu lat, realizując zadania świadczenia usług 

oświetleniowych na terenach gmin”. 

Zamawiający  uznał  wyjaśnienia  Przystępującego  za  wystarczające  i  w  ramach 

prowadzonego postępowania w zakresie części B i dokonał wyboru uznając ofertę wykonawcy 

Enea za najkorzystniejszą. 

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 


zarzucał Odwołujący, wskazać należy, że zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp jeżeli zaoferowana cena 

lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z 

odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Według przepisu art. 90 ust. 1a Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa 

o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o 

których mowa w ust. 1. 

Według art.  90  ust.  2  Pzp obowiązek  wykazania,  że oferta  nie zawiera  rażąco  niskiej 

ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

Przepis  art.  90  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który 

nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 


potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

W  okolicznościach  faktycznych  sprawy  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  wyjaśnienia 

złożone  przez  Przystępującego  są  niezwykle  ogólnikowe,  lakoniczne  i  niepoparte  żadnymi 

dowodami.  Konsekwencją  powyższego  jest  konieczność  ich  potraktowania  jako  w  ogóle 

niezłożonych i odrzucenia oferty Przystępującego na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp. 

Izba  wskazuje,  że  wystosowanie  wezwania  w  trybie  art.  90  Pzp  oznaczało  dla 

wykonawcy  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  Pzp  obowiązek  wykazania,  że  zaproponowana  przez 

niego  cena  nie  ma  charakteru  rażąco  niskiej.  W  kontekście  powyższego  obowiązkiem 

wykonawcy  jest  więc  dostarczenie wyczerpujących  wyjaśnień  w  omawianym  zakresie.  W 

takim  przypadku  wykonawca  powinien  odnieść  się  kompleksowo  do  zaoferowanej  ceny  i 

szczegółowo wyjaśnić przyczyny z których wynika poziom cenowy przez  niego zaoferowany. 

Zgodnie  bowiem  z  treścią  powołanego  przepisu,  to  wykonawca  wszelkimi  niezbędnymi 

środkami  dostępnymi  w  danej  sprawie  i  uzasadnionymi  w  konkretnym  stanie  faktycznym, 

powinien  wykazać  Zamawiającemu,  że  jego  cena  (lub  koszt)  nie  jest  rażąco  niska,  pomimo 

ziszczenia  się  określonych  ustawowych  przesłanek  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  w  jego 

ofercie.  Doniosłość wyjaśnień  składanych przez  wykonawcę opiera  się przede wszystkim  na 

tym, że na podstawie ich treści, nie zaś na podstawie wiedzy własnej Zamawiający, powinien 

dokonać  ocena,  czy  oferta  podlega  odrzuceniu.  Wobec  tego  niezwykle  istotnym  jest,  aby 

składane przez wykonawcę wyjaśnienia nie miały charakteru ogólnego bowiem ich celem jest 

przekonanie  Zamawiającego  że  podejrzenie  dotyczące  rażąco  niskiej  oferty  wykonawcy 

było nieuzasadnione.  

Podkreślenia  wymaga,  że  na  wykonawcy  spoczywa  nie  tylko  obowiązek 

przedstawienia  szczegółowych,  wyczerpujących  wyjaśnień  ale  również  w  miarę  możliwości 

również przedstawienia odpowiednich dowodów na ich poparcie, co w oczywisty sposób wiąże 

się  z  tym,  że  to  właśnie  na  ich  podstawie  Zamawiający  dokonuje  weryfikacji  złożonych 

wyjaśnień.  Izba  prezentuje  pogląd,  że  w  niektórych  przypadkach dowody mogą  okazać  się 

wręcz  niezbędne.  W  szczególności,  jeżeli  mamy  do  czynienia  z  przedmiotem  zamówienia, 

którego  znaczna  część  jest  pozyskiwana  od  innych  podmiotów  (np.  zakup  materiałów, 

produktów  czy  też  wykonanie  określonych  usług  przez  podmioty  zewnętrzne, 

podwykonawców).  Zatem,  gdy  wykonawca  dokonuje  zakupów  po  bardzo  niskich  cenach, 

powinien  przedstawić  Zamawiającemu  wraz  z  udzielanymi  wyjaśnieniami  dowody 

potwierdzające ww. okoliczności, tj. uzasadniające dokonanie takiego zakupu. Podsumowując 


powyższe  rozważania  stwierdzić  należy,  że  to  obowiązkiem  wykonawcy,  wezwanego  do 

złożenia  wyjaśnień  jest  przedstawienie  przekonywujących  wyjaśnień  oraz  dowodów  na 

potwierdzenie  t

ego,  że  cena  jego  oferty  została  ustalona  w  sposób  rzetelny  i  gwarantuje 

realizację całego zakresu objętego zamówieniem. Kluczowym jest, że wyjaśnienia elementów 

mających  wpływ  na  wysokość  ceny  muszą  być  konkretne,  wyczerpujące  i  nie  mogą 

pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności kalkulacji ceny oferty.  

Przekładając  powyższe  na  stan  faktyczny  sprawy,  po  dokonaniu  analizy  wyjaśnień 

złożonych  przez  Przystępującego  (z  dnia  12  grudnia  2019  r.)  Izba  stwierdziła,  że  złożone 

przez Przystępującego wyjaśnienia nie są wyczerpujące, szczegółowe i rzetelne a ogólnikowe 

i na ich podstawie nie sposób uznać, że mogą rozwiewać jakiekolwiek wątpliwości związane 

ze  wskazaną  w  jego  ofercie  ceną.  Izba  uznała,  że  Przystępujący  nie  zastosował  się  do 

wezwania  i  nie 

odniósł  się  do  kwestii  zakreślonych  w  treści  wezwania  a  jednie  ogólnikowo 

wskazał, że jego firma jest uznaną marka działająca od kilkunastu lat na rynku oświetleniowym 

i mogła uzyskać dla tego typu zadań przetargowych, preferencyjne warunki cenowe, zarówno 

u  producenta  słupów  jak  i  producenta  opraw.  Ponadto  długoletnia  współpraca  z  firmami, 

owocuje korzystnymi warunkami cenotwórczymi na oferowane przez te firmy materiały.  

Przystępujący  nie  wskazał,  żadnych  konkretów  a  jedynie  podał,  że  w  przypadku 

omawia

nego  przetargu  opierał  się  na  cenach  słupów  produkowanych  przez  firmę  MABO, 

natomiast  ceny  opraw  przyjęte  do  kalkulacji  wytwarza  firma  SYGNIFY  (poprzednia  nazwa 

firmy  to  PHILIPS),  a  także  firma  SCHREDER.  Podkreślenia  wymaga,  że  Przystępujący  nie 

złożył  żadnych  dowodów,  w  tym  pochodzących  od  ww.  podmiotów.  Izba  za  nietrafną  uznaje 

argumentacje Przystępującego zasadzającą się na tym, że oferty producentów zostały objęte 

klauzulą poufności. Izba prezentuje pogląd, że w takim przypadku wykonawca mógł zachować 

poufności  pewien  katalog  informacji,  który  uważał  za  sensytywny  a  ujawnić  pozostałe 

informacje  zawarte  w  ofertach  ww.  producentów.  Ponadto  Przystępujący  stwierdzając  w 

złożonych  wyjaśnieniach,  że  „wartość  cenowa  części  zadania,  która  powierzona  zostanie 

p

odwykonawcy,  ustalona  została na  podstawie stawek  cenowych dla  wykonawców  z  którymi 

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. współpracuje od wielu lat, realizując zadania świadczenia usług 

oświetleniowych na terenach gmin” nie podał żadnych konkretnych informacji w tym zakresie. 

Wobec tego Izba uznała, że rację ma Odwołujący, który stwierdził, że Przystępujący nie 

zastosował  się  treści  wezwania  wystosowanego  przez  Zamawiającego  i  nie  przedstawił 

dostatecznych  w  swej  treści  wyjaśnień.  Tym  samym  Izba  uznała,  że  Zamawiający  w  takiej 

sytuacji  przy  ocenie  wyjaśnień  Przystępującego  powinien  dojść  do  przekonania,  że 


wyjaśnienia  nie  są  wystarczające  z  uwagi  na  swą  ogólnikowość  i  brak  dowodów. 

Konsekwencją powyższego powinno być odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie art. 

90  ust.  3  Pzp.  Zamawiający  uznał  wyjaśnienia  Przystępującego  za  wystarczające  czym  w 

ocenie  Izby  naruszył  ww.  przepisy  Pzp  co  stanowiło  podstawę  do  uznania  zgłoszonego 

zarzuty za uzasadniony i uwzględnienia odwołania w tym zakresie. 

2.  Zarzut naruszenia pr

zez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z 

zaniechaniem odrzucenia oferty Przystępującego jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

Po  przeprowadzeniu  wszechstronnej  analizy  zgromadzonego  w  sprawie  materiału 

dowodowego  Izba  doszła  do  przekonania,  że  zgłoszony  zarzut  potwierdził  się  jedynie  w 

części,  dotyczącej  żywotności  opraw  BGP  284,  zaoferowanych  przez  Przystępującego  w 

złożonej  ofercie.  Pozostałe  zarzuty  Izba  uznała  za  nieuzasadnione,  a  tym  samym  za 

podlegające oddaleniu. 

W  tym  miejscu  wskaz

ać  należy,  że  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  Zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Zaś  według  z  art.  91  ust.  1  Pzp  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

a) 

Żywotność opraw. 

Nie  było  sporne  między  stronami,  że  wymagana  przez  Zamawiającego  żywotność 

opraw  została  ustalona  w  następujący  sposób:  L90  dla  100  tyś  godzin.  Izba  ustaliła,  że 

Przystępujący w złożonej ofercie w „zestawieniu materiałów” wskazał, że oferuje następujące 

ur

ządzenia: BGP 284 T25 1 xLED220-4S/740 DM10, BGP 284 T25 1 xLED260-4S/740 DM10 

LP  (poz.  13  i14).  Strony  w  toku rozprawy  nie kwestionowały,  że  w  kartach katalogowych dla 

ww. opraw podano parametr L88 dla 100 tys. godzin oraz że zawiera dodatkowe oznaczenie w 

postaci  „*”  (gwiazdka).  Z  powyższego  Zamawiający  wywodził,  że  istnieje  możliwość 

indywidualnego dostosowania parametrów opraw do konkretnego zamówienia.  

W  toku  rozprawy  Przystępujący  przedstawił  dowód  w  postaci  oświadczenia  firmy 

Signify  Poland  Sp.  z  o

.o.,  w  którego  treści  podano,  że  „użyte  w  projekcie  oprawy  serii 

UniStreet  gen2.  BGP284  LED220-4s/740  i  BGP  LED260-

4s/740  są  standardowo 

skonfigurowane  tak  aby  spełnić  parametry  przetargowe  dotyczące  spadku  strumienia 


świetlnego  w  czasie.  Dla konfiguracji  BGP284  LED220-4s/740 parametr  L  równy  jest  L92,  a 

dla  konfiguracji  BGP284  LED260-

4s/740  równy  L90,  o  czym  świadczą  załączone  poniżej 

wygenerowane przy pomocy narzędzia L-tune pliki konfiguracyjne obu opraw”. Izba ustaliła, że 

w załączonych plikach konfiguracyjnych dla obu opraw w kolumnie „Opitics” podano DM 11. W 

tym  miejscu  należy  zwrócić  uwagę,  że  w  zestawieniu  z  informacjami  podanymi  w  ofercie 

Przystępującego w zakresie oznaczeń DM (w ofercie dla ww. urządzeń podano DM 10)  Izba 

stwierdziła, że różnią się one od tych wskazanych w plikach konfiguracyjnych (DM 11).  

Wobec  tego Izba  uznała  za  trafne  stwierdzenie  Odwołującego,  który  podnosił,  że  nie 

można  uznać,  że  mamy  do  czynienia  w  obu  tych  dokumentach  z  tymi  samymi  urządzenia. 

Również nie mogą się wówczas ostać twierdzenia Zamawiającego i Przystępującego, że w tej 

sytuacji w odniesieniu do urządzeń zaoferowanych przez Przystępującego mamy do czynienia 

z  przypadkiem  indywidualnej  konfiguracji  opraw  uwzględniającej  spełnienie  wymagań 

opisanych  przez  Zamawia

jącego  w  treści  SIWZ.  Konsekwencją  powyższego  było  uznanie 

przez  Izbę,  że  oferta  Przystępującego  w  omawianym  zakresie  jest  niezgodna  z 

postanowieniami SIWZ i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

b) 

Współczynnik konserwacji. 

Jeśli  zaś  chodzi  o  zarzut  niegodności  oferty  Przystępującego  z  treścią  SIWZ  w 

zakresie współczynnika konserwacji to Izba uznała zgłoszony zarzut za niezasadny.  

Izba  stwierdziła,  że w  zakresie niniejszego  zarzutu  nie było sporu  pomiędzy  stronami 

co do treści SIWZ a strony wyciągały jedynie odmienne wnioski w tym zakresie. Izba ustaliła, 

że  w  OPZ  –  załącznik  do  SIWZ  (plik:  „Specyfikacja  techniczna  Suchy  Las  CZĘŚĆ  B”) 

Zamawiający  na  stronie 3 i  4  w  zakresie „Informacje  dotyczące  założeń  projektowych”  podał 

m.  in.:  „(...)  Parametry  uzyskane  podczas  obliczeń  nie  powinny  być  niższe  niż  podane  w 

założeniach. Współczynnik konserwacji przyjęto 0,8”.  

Poddając analizie tak ukształtowaną przez Zamawiającego treść OPZ - jako integralną 

część SIWZ – Izba stanęła na stanowisku, że podana wartość wskaźnika konserwacji nie jest 

wartością  ustaloną  sztywno  przez  Zamawiającego  na  poziomie  0,8  a  posiada  jedynie  walor 

informacyjny  w  zakresie  przyjętych  założeń  projektowych.  Za  takim  rozumieniem  treści 

specyfikacji  przemawia  odwołanie  się  stwierdzenia,  które  poprzedza  wartość  współczynnika 

konserwacji, tj. „Parametry uzyskane podczas obliczeń nie powinny być niższe niż podane w 

założeniach”.  Izba  wyraża  pogląd,  że  z  powyższego  należy  wywieść,  że  wykonawcy  przy 

dokonywaniu  obliczeń  są  związani  wymogiem,  polegającym  na  tym,  że  parametry  uzyskane 


podczas  obliczeń  nie  mogą  być  niższe  niż  podane  w  założeniach.  Tym  samym  wartość 

współczynnika konserwacji należało potraktować jako informację dla wykonawców, a nie jako 

jednoznacznego  wymogu. Argume

ntacja Izby przedstawiona powyżej jest w pełni zbieżna ze 

stanowiskiem  Zamawiającego  i  Przystępującego,  którzy  zgodnie  twierdzili,  że  ww. 

współczynnik  nie musiał  być  tożsamy  z  tym  podanym  w  założeniach  projektowych i  wynosić 

0,8,  a  tym  samym  uprawnione  było  przyjęcie  przez  Przystępującego  współczynnika  na 

poziomie  0,81.  Wobec  przyjęcia  przez  Izbę  takiego  stanowiska  uznała  za  nieprzydatne  dla 

rozpoznania sprawy opracowania własne Odwołującego i Przystępującego. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała w tym zakresie zgłoszony zarzut za nietrafny i 

nie  stwierdziła  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp, 

polegającego  na  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Przystępującego  jako  niezgodnej  ze 

specyfikacją. 

c)  Klosz. 

Na  końcu  Izba  odniosła  się  do  zarzutu  niezgodności  treści  oferty  Przystępującego  z 

treścią SIWZ w zakresie zaoferowanych przez niego opraw BDP 265, które posiadają klosz z 

PMMA zamiast klosza z hartowanego szkła.  

Izba ustaliła, że w omawianym zakresie Zamawiający w piśmie z dnia 11 października 

2019 r. udzielił następującej odpowiedzi na pytanie: 

Pytanie: 

Zamawiający  w  dokumencie  OPZ  dla  opraw  parkowych  wymaga  aby  oprawy  były 

wyposażone w klosz z hartowanego szkła o IK08, po czym w części z ilustracjami opraw jako 

przykładowe oprawy publikuje m.in. zdjęcia opraw z kloszami z poliwęglanu. Czy Zabawiający 

dopuszcza  zastosowanie  opraw  parkowych  z  kloszem  ze  stabilizowanego  UV  poliwęglanu  o 

zakładanym  przez  Zamawiającego  IK08  oraz  umożliwiającym  uzyskanie  przytoczonej  przez 

Zamawiającego sprawności optycznej? 

Odpowiedź: 

Zamieszczone w OPZ ilustracje są zupełnie przypadkowe, dające tylko pogląd wyglądu 

produktów  stosowanych  na  rynku.  Zamawiający  nie  narzuca  konkretnych  rozwiązań.  W 


przypadku  opraw  parkowyc

h,  z  uwagi  na  ich  kształt  zamawiający  dopuszcza  klosze  z 

poliwęglanu odpornego na UV ale spełniający wymagania mechaniczne IK08. 

W  toku  rozprawy  Przystępujący  złożył  kartę  katalogowej  dla  opraw  BDP  265 

wskazując,  że  w  jej  treści  podano  następujące  informacje:  „Typ  pokrywy  optycznej/soczewki  

PC UV (Polycarbonate bowl/cover UV resistant], „Materiał optyki  - Polymethyl methacrylate”, 

„Materiał pokrywy optycznej/soczewki – polimetakryl metylu”. 

W  zakresie  rozpoznawanego  zarzutu  Izba  uwzględniła  wyjaśnienia  Zamawiającego 

zawarte  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  opierające  się  do  treści  odpowiedzi  na  pytania  z  dnia 

11.10.2019  r.,  w  których  Zamawiający  dopuścił  klosze  z  poliwęglanu  odpornego  na  UV 

spełniające  wymagania  mechaniczne  IK08.  W  kontekście  powyższego  Izba  uznała  za 

chybione  stanowisko  Odwołującego  zasadzające  się  na  tym,  że  zgodnie  z  wymaganiami 

Zamawiającego  oprawy  zaoferowane  przez  wykonawcę  Enea  powinny  posiadać  klosza  z 

hartowanego szkła. Tym samym Izba nie dopatrzyła się w działaniach Zamawiającego, w tym 

zakresie, naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Na  końcu  niniejszego  uzasadnienia  Izba  wskazuje,  że  zaprezentowane  rozważania 

prowadzą  do  wniosku,  że  naturalną  konsekwencją  naruszeń  przepisów  ustawy,  opisanych 

powyżej jest stwierdzenie przez Izbę również naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust 1 Pzp 

polegającego  na  uznaniu  za  najkorzystniejszą  oferty  wykonawcy  Enea  w  zakresie  części  B, 

która  powinna  podlega  odrzuceniu  nie  tylko  na  podstawie  art.  90  ust.  3  Pzp  ale  również  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

Konkludując,  Izba  uznała,  że  stwierdzone  i  opisane  powyżej  naruszenia  przepisów 

ustawy 

mają istotny wpływ na wynik postępowania. Zatem działając na podstawie art. 192 ust. 

2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp 

– Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

stosownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b), § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238).  Izba  uwzględniła  koszty 

pełnomocnika  Odwołującego  w  kwocie  3.600,00  zł  w  oparciu  o  przedłożoną  na  rozprawie 

fakturę VAT. 

……………………………….…… 


wiper-pixel