KIO 1098/20 POSTANOWIENIE dnia 9 czerwca 2020 r.

Data: 19 października 2020

KIO 1098/20 

Sygn. akt: KIO 1098/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  9  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Porr  S.A.  z  siedzibą                           

w  Warszawie  (02-854) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo 

Wodne Wody Państwowe z siedzibą w Warszawie (00-844) 

przy udziale wykonawców: 

A.  Budimex S.A. z Warszawy (01-204), 

B.  Przedsi

ębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod” z Świdnicy (58-100), 

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Porr S.A. z siedzibą w Warszawie (02-854) kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


KIO 1098/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 1098/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie  przetargu nieograniczonego 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Państwowe 

z  Warszawy  (00-

844)  [dalej  „zamawiający”  albo  „Zamawiający”]  na  „Modernizację  śluzy  oraz 

sterowni  na  stopniu  wodnym  Krapkowice  wraz  z  przebudową  awanportów"  (Ogłoszenie                                    

o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 maja 2020 r. 

pod  nr.  2020/S  091-215967)  wykonawca  Porr  S.A.  z  Warszawy  (02-

854)  [dalej  „odwołujący”] 

złożył  odwołanie  wobec  następujących  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia (dalej „SIWZ”): 

Rozdział  5  SIWZ  (oraz  §  3  ust.  2  Wzoru  umowy),  zgodnie  z  którym  termin  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  wskazany  został  jako:  „od  dnia  zawarcia  Umowy  do  dnia 

31.08.2023 r

.”, 

§ 1 ust. 6 Wzoru umowy, zgodnie z którym: Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

robót  budowlanych  zgodnie  z  Ogólnym  Harmonogramem  Budowy  (dalej  jako:  „OHB"), 

Rocznym Harmonogramem Budowy, sporządzonymi przez Wykonawcę w porozumieniu 

z  Zamawiającym  (na  bazie  Harmonogramu  Dyrektywnego)  po  rozstrzygnięciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przekazanym (po jego zatwierdzeniu 

przez Inżyniera Projektu) do akceptacji Zamawiającego nie później niż 14 dni od zawarcia 

Umowy 

(przy czym Roczny Harmonogram Budowy Wykonawca będzie przekazywał  do 

akceptacji Zamawiającego również co roku do 14 stycznia), które będą określały terminy 

wykonania  poszczególnych  elementów  przedmiotu  umowy  podlegających  odbiorowi  na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. Załącznikiem stanowiącym integralna częścią 

O

HB  będzie  Terminarz  Fakturowań,  w  którym  Wykonawca  określa  wartość  i  terminy 

wykonania poszczególnych elementów podlegających odbiorom finansowym dla potrzeb 

fakturowań. Zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego Ogólny Harmonogram Budowy, 

o  jakim  mowa  wyżej  stanowi  podstawę  do  odbiorów  elementów  przedmiotu  umowy. 

Ogólny Harmonogram Budowy stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy”, 

§ 1 ust. 7 pkt 2 Wzoru umowy, zgodnie z którym: „Wykonawca oświadcza, iż na podstawie 

dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych 

warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami jakie mogą wynikać 

z charakterystyki tego terenu.", 

§ 1 ust. 7 pkt 3 Wzoru umowy, zgodnie z którym: Wykonawca oświadcza, iż szczegółowo 

zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał 


KIO 1098/20 

należytej wyceny prac.", 

§  1 ust.  7 pkt  4 Wzoru umowy,  zgodnie z  którym:  Wykonawca  oświadcza,  iż  rozważył 

warunki realizacji umowy i 

wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do 

zrealizowania powierzonego zadania."

§ 1 ust. 8 Wzoru umowy, zgodnie z którym: Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty 

budowlane  oraz  dostawy  i  usługi  stanowiące  Przedmiot  niniejszej  umowy  według 

dokumentacji  projektowej  oraz  ST,  SST  i  WTB,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej                          

i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, 

przy  dołożeniu  należytej  staranności  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy 

z  uwzględnieniem  wszelkich  uzyskanych  przez  Zamawiającego  decyzji,  uzgodnień 

pozwoleń, treści poleceń wydanych w toku realizacji umowy, przez Zamawiającego bądź 

działający w jego imieniu Nadzór Inżynierski, decyzji, poleceń i ewentualnych rysunków 

zamiennych  wydanych  w  toku  realizacji  umowy  przez  Nadzór  Autorski,  a  także 

dokumentów  i  dokumentacji  opracowanych w toku realizacji  umowy  przez  Wykonawcę,                     

a  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego  bądź  Inżyniera  na  zasadach  określonych                                

w umowie albo ST lub WTE albo SST, oraz decyzji, uzgodnień i pozwoleń uzyskanych 

przez Wykonawcę w toku realizacji umowy, o ile ich uzyskanie jest niezbędne dla potrzeb 

jej prawidłowej realizacji"

§  1  ust.  10  Wzoru  umowy,  zgodnie  z  którym:  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać 

roboty  budowlane,  które  nie  zostały  wyszczególnione  w  Przedmiarze  Robót,  oraz                                  

w  Ofercie  Wykonawcy  i  stanowiącym  jej  część  Wycenionym  Przedmiarze  Robót,  a  są 

konieczne  do  realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  Projektem  budowlanym,  bez 

zawierania odrębnej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 13 Umowy", 

§  5  ust.  2  ppkt  7 Wzoru  umowy,  zgodnie  z  którym:  Wykonawca  zrzeka  się  wszelkich 

roszczeń związanych z nieudzieleniem przez Zamawiającego zaliczki do wysokości, której 

mowa w ust 2 powyżej, tj. do wysokości 15 % wartość umowy (brutto) wskazanej w ust. 1 

powyżej.”, 

§  13  ust.  2  Wzoru  umowy,  zgodnie  z  którym:  „Strony  postanawiają,  że  w  przypadku 

przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie 

o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio 

lub 

pośrednio  z  funkcjonowaniem  Wykonawcy  na  budowie  (w  szczególności  koszty 

zaplecza  Wykonawcy,  koszty  obsługi  biurowej  i  nadzoru  geodezyjnego,  koszty 

pracownicze).  Strony  zgodnie postanawiają,  że takie koszty,  w  przypadku  przedłużenia 


KIO 1098/20 

terminu realizacji Umow

y, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego 

w  §  5  ust.  1  niniejszej  Umowy,  za  wyjątkiem  przypadku  wskazanego  w  ust.  1  pkt  13) 

powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do umowy", 

§  13  ust.  1  pkt  2  lit,  a)  Wzoru  umowy,  zgodnie  z  którym:  Zamawiający  przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian do umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano  wyboru  wykonawcy,  jeżeli  wystąpią  następujące  przesłanki:  2.  wystąpią 

niesprzyjające warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne uniemożliwiające 

Wykonawcy  wykonanie  robót  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1  umowy  lub 

określonym w Ogólnym Harmonogramie Budowy, tj.: a) długotrwałe - trwające dłużej niż 3 

dni lub intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2 opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, 

niskie temperatury - 

poniżej (- 10)°Cporywisty wiatr - powyżej 10.m/s, wysokie stany wód, 

gruba pokrywa śnieżna, powodujące ewakuację sprzętu i taboru pływającego i wykonanie 

zabezpieczeń  powodziowych,  zgodnie  z  „Instrukcją  przeciwpowodziową  na  czas 

prowadzenia  robót  budowlano-montażowych”  lub  inne  niż  podane  wyżej 

warunki(parametry)  atmosferyczne  uniemożliwiające  Wykonawcy  wykonywanie 

Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez Inżyniera Projektu i zaakceptowane 

prze

z Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.5 ST-OO”, 

11. Pkt  1.5  Specyfikacji  Technicznej  ST-OO  - 

Cześć  Ogólna,  zgodnie  z  którym:  „W  cenie 

kontraktowej 

Wykonawca  winien  uwzględnić  wypełnienie  wszelkich  warunków                                      

obowiązków  nałożonych na  Inwestora jak i Wykonawcę we wszystkich uzgodnieniach                               

i decyzjach administracyjnych. 

Użyte w ST oraz SST określenia, które wymieniono poniżej, 

należy  w  każdym  przypadku  rozumieć  następująco:  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 

(DP) -

aktualizacja części technicznej dokumentacji przetargowej wraz z opisem rozwiązań 

projektowych i podstawowymi rysunkami, a także ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi (PB) 

oraz zbiór projektów wykonawczych (PW), jak również rysunków 

roboczych oraz dodatkowych i zamiennych, stanowiących podstawy do prawidłowej pod 

względem  technicznym  realizacji  robót  oraz  obiektów  lub  zadań.  Zakres  dokumentacji 

określono w pkt. 1.7.2. niniejszej ST” (...)”, 

12. Pkt  1.7.1.  Specyfikacji  Technicznej  ST-OO  - 

Cześć  Ogólna,  zgodnie  z  którym:  (...) 

Wykonawca  musi  wykonać  Przedmiot  Zamówienia  obejmujący  przedmiotowe 

przedsięwzięcie inwestycyjne Projektu na stopniu wodnym Krapkowice zgodnie z Umową, 

Ofertą, WPR oraz Dokumentacją Techniczną (w tym DP z decyzją realizacyjną JRP), przy 

uwzględnieniu odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego pozwolenia na budowę oraz 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, jak również 


KIO 1098/20 

dokumentów zaakceptowanych lub uzgodnionych przez Inżyniera. W razie stwierdzenia 

przez  Wykonawcę  rozbieżności  lub  niezgodności  w  dokumentacji,  względnie 

dokumentach, 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić sporne lub wątpliwe sprawy na 

piśmie  Inżynierowi  w  terminie  31  dni  kalendarzowych  od  planowanego  rozpoczęcia 

przedmiotowych  prac  związanych  z  wątpliwościami,  w  celu  zajęcia  stanowiska  dla 

wyeliminowania  błędów  oraz  niezwłocznego  dokonania  odpowiednich  zmian,  poprawek 

czy interpretacji formie pisemnych decyzji lub wyjaśnień JRP, ewentualnie uzgodnionych 

z  Projektantem  (...)”oraz  „(...)  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  decyzje 

dotyczące  inwestycji  oraz  wszelkie  akty  prawne  (ustawy,  akty  wykonawcze  do  ustaw,                       

także  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  publicznej),  które  są  w  jakikolwiek 

sposób związane z realizacją Umowy”, 

13. Pkt  1.8.8.5  Specyfikacji  Technicznej  ST-OO  - 

Cześć  Ogólna,  zgodnie  z  którym: 

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  respektować  wszystkie  akty  administracyjne                           

szczególności  decyzje  wydane  przez  właściwe  organy  administracji  publicznej 

dotyczące przedmiotowych inwestycji, w tym dotyczących współfinansowania ze środków 

UE, i przekazane przez JRP, a ponadto wszelkie akty prawne związane z realizacją robót 

Równocześnie  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  aktów  prawnych                      

i  aktów  administracyjnych,  podczas  prowadzania  działań  związanych  z  wykonawstwem 

robót jak i wyposażaniem obiektów w urządzenia”

14. Pkt 8.4 Specyfikacji Technicznej ST-OO - 

Cześć Ogólna, zgodnie z którym: „(...) W razie, 

gdy pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu 

będzie nakładało na Zamawiającego obowiązek uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia 

na  użytkowanie  budowli  (np.  po  przebudowie  śluzy  pociągowej  wraz  z  obiektami 

towarzyszącymi)  lub  inwestycji,  Wykonawca  zawiadamia  natychmiast  poniższe  organy 

”, 

15. Pkt  1.10 

Opisu  Przedmiotu  Zamówienia,  zgodnie  z  którym:  Wykonawca  powinien 

oddzielnie  wycenić  każdą  pozycję  w  Przedmiarze  Robót,  w  oparciu  o  dokumentację 

projektową,  specyfikacje  techniczne  i  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  warunki 

techniczno-eksploatacyjne, 

obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, połączoną 

z oceną stanu technicznego obiektów i warunkami prowadzenia robót (...)”. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  [dalej 

„ustawa Pzp”]: 


KIO 1098/20 

1.  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  31  ust.  1, 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  na 

wykonanie  robót  budowlanych  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący  oraz 

nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie oferty oraz utrudniający uczciwą konkurencję w związku z niezałączeniem 

do  dokumentacji  Postępowania  pozwolenia  na  budowę,  które  zgodnie  z  dokumentacją 

Postępowania  (w  tym  z  postanowieniami  Wzoru  umowy),  kształtować  ma  zakres 

przedmiotowy  zamówienia  i  będzie  wiążące  dla  wykonawców,  co  skutkuje  brakiem 

możliwości ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych oraz przygotowania oferty, 

szczególnie  w  zakresie  obliczenia  ceny  oferty,  a  tym  samym,  wobec  braku  możliwości 

oszacowania zakresu ryzyk, 

prowadzić będzie do złożenia ofert nieporównywalnych, 

2.  art. 353

 k.c. w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp, 

poprzez  określenie  „sztywnego”,  kalendarzowego  terminu  realizacji  zamówienia,  co  w 

połączeniu  z  brakiem  wspomnianego  pozwolenia  oraz  przerzuceniem  na  wykonawców 

wszelkich ryzyk związanych z wydłużeniem terminu realizacji umowy, stanowi o nadużyciu 

zasady swobody umów, 

3.  art. 353

 k.c. w zw. z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, poprzez: 

  określenie, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych (§13 ust. 2 

Wzoru umowy), 

  określenie,  że  obowiązkiem  wykonawcy  w  ramach  umowy  jest  wykonanie  robót 

budowlanych,  które  nie zostały  wyszczególnione  w  Przedmiarze  Robót,  oraz  w  Ofercie 

Wykonawcy i stanowiącym jej część w Wycenionym Przedmiarze Robót (§ 1 ust. 10 Wzoru 

umowy),  gdy  tymczasem  zgodnie  z  art.  140  ust.  1  ustawy 

Pzp  zakres  świadczenia 

wynikający z umowy musi być tożsamy z tym, który zawarty jest w ofercie, 

  sformułowanie  wymogu  przedłożenia  harmonogramu  prac  (pod  rygorem  naliczenia  kar 

umownych), pomimo braku wydania pozwolenia na budowę, które ma istotne znaczenia 

dla treści harmonogramu (§ 1 ust. 6 Wzoru umowy), 

  określenie,  że  wykonawca  na  podstawie  dokumentów  otrzymanych  od  Zamawiającego 

jest w obowiązku znajomości ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem 

objętym zadaniem i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki  terenu, pomimo 

braku wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji (§ 1 ust. 7 pkt 2, 3, 4 Wzoru umowy), 

  określenie, że Zamawiający może w całkowicie dowolny sposób nie przyznać wykonawcy 

zaliczki  (pomimo  spełnienia  przez  wykonawcę  wymogów  jej  uzyskania),  przy 

jednoczesnym  nakazie  rezygnacji  przez  wykonawcę  z  wszelkich  roszczeń  z  tym 


KIO 1098/20 

związanych (§ 5 ust 2 ppkt 7 Wzoru umowy), 

  określenie,  że  Zamawiający  przewiduje  zmianę  umowy  w  przypadku  zaistnienia 

niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  definiowanych  jako  spadek  temperatury 

poniżej  -10°C,  gdy  tymczasem  z  dokumentacji  Postępowania  wynika,  że  wykonawca 

powinien  zaprzestać  wykonywania  prac,  gdy  temperatura  spadnie  poniżej  +5

D

C,  co  w 

przypadku,  gdy  temperatura  znajduje  się  w  przedziale  od  -10°C  do  +5°C  uniemożliwia 

realizację prac przy jednoczesnym braku dopuszczalności aneksowania umowy (§ 13 ust. 

1 pkt 2 lit. a) Wzoru umowy) 

co stanowi o sprzeczności tak ułożonego stosunku prawnego z jego właściwością oraz zasadami 

współżycia społecznego, 

a 

w konsekwencji powyższego, 

4.  art.  7  ust.  1, 

poprzez  przeprowadzenie  Postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i 

przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

doprowadzenie dokumentacji Postępowania do stanu zgodności z ustawą Pzp oraz k.c., poprzez: 

  wskazanie, że termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na budowę ewentualnie wskazanie, że termin realizacji 

zamówienia  rozpoczyna  swój  bieg  w  momencie  zawarcia  umowy,  przy  jednoczesnym 

wprowadzeniu mechanizmów, zgodnie z którymi ewentualne dodatkowe koszty związane 

z  działaniami  podjętymi  na  skutek  treści  przyszłej  decyzji  pozwolenia  na  budowę 

poniesi

one zostaną przez Zamawiającego, a wykonawcy będzie przysługiwało roszczenie 

o zapłatę przez Zamawiającego wszelkich kosztów z tym związanych oraz o ewentualne 

wydłużenie czasu realizacji inwestycji, 

  usunięcia postanowienia, w oparciu o które wykonawcy zrzekają się roszczenia w zakresie 

kosztów ogólnych w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, 

  zmianę  Wzoru  umowy  poprzez  wskazanie,  że  Wykonawca  przekaże  Ogólny 

Harmonogram  Budowy  do  akceptacji  nie  później  niż  14  dni  od  dnia  doręczenia  mu 

pozwolenia 

na  budowę  (jeśli  pozwolenie  na  budowę  nie  zostanie  wydane  do  chwili 

zawarcia Umowy), 

  usunięcie  z  dokumentacji  Postępowania  postanowienia  obligującego  wykonawców  do 

zrzeczenia  się  wszelkich  roszczeń  związanych  z  nieudzieleniem  przez  Zamawiającego 

zaliczki, 


KIO 1098/20 

  usunięcie  z  dokumentacji  Postępowania  postanowień  obligujących  wykonawców  do 

uwzględnienia w przygotowywanych ofertach dokumentów nieudostępnionych na etapie 

Postępowania, 

  usunięcie  z  dokumentacji  Postępowania  postanowień  obligujących  wykonawców  do 

uwzględnienia w przygotowywanych ofertach kosztów robót pominiętych w przedmiarach, 

  zmianę  postanowień  odnoszących  się  do  modyfikacji  umowy,  poprzez  wskazanie,  że 

warunkami  atmosferycznymi  uzasadniającymi  wprowadzenie  zmiany  jest  spadek 

temperatury poniżej +5°C. 

Do postępowania odwoławczego przystąpienie zgłosił wykonawca Naviga-Stal Sp. z o.o. 

z  Kiełczowa  (55-093),  jednak  było  ono  nieskuteczne,  ponieważ  kopię  odwołania  wraz                                    

z  wezwaniem  do  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  wykonawca  otrzymał                         

20  maja  2020  r.  (co  sam  oświadczył  w  zgłoszeniu  przystąpienia,  str.  2  –  „Termin  zgłoszenia 

przystąpienia”), natomiast zgłoszenie doręczono Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej dopiero 

27  maja  2020  r.  (wpływ  bezpośredni),  tj.  z  uchybieniem  trzydniowego  terminu  na  zgłoszenie 

przystąpienia,  o  którym  mowa  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  (choć  samo  pismo  wykonawcy 

datowane jest na dzień 25 maja 2020 r.). 

Pismem z dnia 8 czerwca 2020 r.  

odwołujący cofnął odwołanie. 

Z

e względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego  cofnięcie,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie  odwoławcze 

podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 1098/20 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel