KIO 1096/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 r.

Data: 19 października 2020

Sygn. akt: KIO 1096/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 17 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Strabag  Sp.  z  o.o.                        

z  siedzibą  w  Pruszkowie  (05-800)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Państwowe z siedzibą w Warszawie (00-844) 

przy udziale wykonawców: 

A.  Budimex S.A. z 

siedzibą w Warszawie (01-204), 

B.  Porr 

z siedzibą w Warszawie (02-854), 

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

(A i B) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Strabag  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Pruszkowie  (05-800)  kwoty  18 000  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                          

w  trybie    przetargu  nieograniczonego  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody 

Państwowe z Warszawy (00-844) [dalej „zamawiający” albo „Zamawiający”] na „Modernizację 

śluzy  oraz  sterowni  na  stopniu  wodnym  Krapkowice  wraz  z  przebudową  awanportów" 

(Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

11  maja  2020  r.  pod  nr.  2020/S  091-215967)  wykonawca  Strabag  Sp.  z  o.o.  z  Pruszkowa                   

800)  [dalej  „odwołujący”]  złożył  odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  i  postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”): 

sekcji  II  1.1.3)  pkt.  1  ogłoszenia  o  zamówieniu  „Informacje  o  charakterze  prawnym, 

ekonomicznym,  finansowym  i  technicznym.  Warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zdolność 

techniczna i kwalifikacje za

wodowe” oraz postanowienia pkt. 7.2.2. SIWZ w zakresie warunku 

udziału w postępowaniu, tj.: wykazania się przez wykonawcę, że wykonał on nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  minimum  jedną  inwestycję  o  wartości                             

20,000.000  PLN  brutto,  której  przedmiotem  była  budowa  lub  przebudowa  śluzy  wodnej                               

z ruchomymi stalowymi wrotami o szerokości komory min. 9,6 m zlokalizowana na śródlądowej 

drodze  wodnej  co  najmniej  II  klasy,  a  zadanie  to  zostało  wykonane  pod  osłoną  gródź 

budowlanych lub zamknięć remontowych stale piętrzących wodę, a także, że realizacja robót 

wymagała  posadowienia  sprzętu  budowlanego  na  pływającym  technicznym  taborze 

śródlądowym, 

postanowienia 

§ 4 ust. 9 pkt. 4 lit. (g) projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie to 

przewiduje,  że  w  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  odbioru  końcowego,  wad  Przedmiotu 

Umowy,  z

amawiający  odmówi  dokonania  odbioru  końcowego,  a  także  na  postanowienie                      

pkt.  8.4.  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowalnych  ST-00 

Wymagania  Ogólne,  w  zakresie  w  jakim  postanowienie  to  przewiduje,  że  w  przypadku 

stwierdzenia, że wyznaczone roboty poprawkowe i porządkowe ustalone w czasie przeglądu 

nie zostały wykonane, komisja zobowiązana jest przerwać swoje czynności odbiorowe i ustalić 

nowy  termin  odbioru  końcowego  (częściowego),  przy  czym  decyzję  o  przerwaniu  wraz                                 

z  uzasadnieniem  przedstawia  w  formie  protokolarnej,  a  także  że  decyzja  komisji  nie  może 

podlegać rewizji ze strony zamawiającego lub zaskarżeniu ze strony wykonawcy, 

postanowienia 

§  5  ust.  2  projektu  umowy  w  zakresie  w  jakim  postanowienie  to  wyłącza 

roszczenia w

ykonawcy z tytułu nieudzielenia przez zamawiającego zaliczki, 

postanowienia 

§  5  ust.  5  projektu  umowy  w  zakresie  w  jakim  postanowienie  to  przewiduje 

obowiązek dołączenia przez wykonawcę do wystawionej przez niego faktury VAT oświadczeń 

po

dwykonawców potwierdzających otrzymanie przez podwykonawców całości wynagrodzenia 


za wykonane przez podwykonawców roboty, wchodzące w skład robót, których dotyczy faktura 

wystawiona  przez  w

ykonawcę,  a  także  w  zakresie  w  jakim  postanowienie  to  warunkuje 

roz

poczęcie biegu terminu płatności faktury wystawionej przez wykonawcę od przedłożenia 

dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 pkt. 1-4 projektu umowy, 

postanowienia 

§ 6 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie to wyłącza 

możliwość  ustalenia  w  umowach  z  podwykonawcami  ustanowienia  przez  podwykonawcę 

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  rzecz  wykonawcy  w  formie  pieniężnej 

(zatrzymywania wypłaty wynagrodzenia), a także w zakresie w jakim postanowienie to nakłada 

na  w

ykonawcę  obowiązek  zwrotu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, 

ustanowione

go przez podwykonawcę na rzecz wykonawcy, w terminie nie późniejszym, niż 

data zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustawionego przez wykonawcę na 

rzecz zamawiającego, 

postanowienia 

§ 6 ust. 2 pkt. 9 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie to nakazuje 

wyłączyć  w  umowie  podwykonawczej  możliwość  dokonywania  potrąceń  wierzytelności 

pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, wynikających z innych roszczeń aniżeli roszczenia 

związane z realizacją umowy, 

postanowienia 

§  10  ust.  1  pkt.  2,  pkt.  3,  pkt.  4,  pkt.  5  projektu  umowy  w  zakresie  w  jakim 

postanowienie t

o przewiduje obowiązek zapłaty zamawiającemu kary umownej za opóźnienie; 

postanowienia 

§ 11 ust. 8 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie to przewiduje, 

że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

następuje  z  powodu  okoliczności  związanych  z  działalnością  wykonawcy  przy  realizacji 

umowy, 

postanowienia 

§  13  ust.  2  projektu  umowy  w  zakresie  w  jakim  postanowienie  to  wyłącza 

roszczenie  w

ykonawcy  o  zapłatę  kosztów  ogólnych  w  przypadku  przedłużenia  terminu 

realizacji  umowy  oraz  ustanawia  domniemanie,  że  roszczenia  te  są  ujęte  w  cenie  oferty                         

(w wynagrodzeniu). 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającego  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy                        

z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) 

[dalej „ustawa Pzp”]: 

1.  art.  7  ust.  1, 

poprzez  brak  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równości 

wykona

wców, a także naruszenia przez zamawiającego zasady proporcjonalności, 

2.  art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7, 

poprzez zaniechanie określenia warunku udziału w postępowaniu 

w  zakresie zdolności  zawodowej  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu zamówienia oraz                 


w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; 

3.  art. 353

 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 5 k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp oraz w zw. art. 139 

ust.  1  oraz  art.  36  ust.  1  pkt  16 

tejże  ustawy,  poprzez  wykorzystanie  pozycji  dominującej 

organizatora  przetargu  i  rażące  uprzywilejowanie  w  treści  projektu  umowy  pozycji 

z

amawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, 

w sposób stanowiący nadużycie prawa, 

a w konsekwencji naruszenie: 

4.  art. 29 ust. 1 i 2, 

poprzez naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania  wykonawców  przez  zaniechanie  przygotowania  i  prowadzenia  postępowania                       

z  należytą  starannością,  w  sposób  umożliwiający  zachowanie  uczciwej  konkurencji                                

i  wypełnienie  obowiązków  inwestora  związanych  z  przygotowaniem  postępowania,                                 

w  szczególności  przez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny                                

i  nieuwz

ględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty,  a  także  poprzez  przerzucenie  na    wykonawcę  wszelkich  ryzyk 

związanych z wykonaniem zamówienia, a przez to naruszenie zasady proporcjonalności; 

5.  art. 647 k.c. w zw. art. 353

 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 5 k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp 

oraz  w  zw.  art.  139  ust.  1 

tejże  ustawy,  poprzez  sformułowanie  projektu  umowy  w  sposób 

sprzeczny z 

istotą umowy o roboty budowlane, 

6.  art. 143a ust. 1 i 2, poprzez waru

nkowanie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie 

robót  budowlanych  od  uprzedniego  dokonania  przez  niego  zapłaty  wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

7.  art. 

473 § 1 k.c. w zw. art. 353

 k.c. oraz w zw. z art. 58 k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp oraz                

w zw. art. 139 ust. 1 

tejże ustawy, poprzez modyfikację odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bez wskazania w umowie okoliczności, za 

które Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność, 

8.  art.  483  k.c.  w  zw.  art.  353

  k.c.  oraz  w  zw.  z  art.  58  k.c.  w  zw.  z  art.  14  ustawy  Pzp  oraz                           

w  zw.  art.  139  ust.  1 

tejże ustawy,  poprzez  ustanowienie obowiązku zapłaty  kary  umownej                       

z pominięciem zasad odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, tj. z pomin

ięciem przesłanki winy dłużnika, 

9.  art. 36 ust. 2 pkt. 11 lit. a oraz art. 143d ust. 1 w zw. z art. 353

k.c., w zw. z art. 14 ustawy Pzp 

oraz w zw. art. 139 ust. 1 

tejże ustawy, poprzez nieuprawnioną ingerencję w treść stosunków 

prawnych  nawiązywanych  pomiędzy  osobami  trzecimi  w  zakresie  znacznie  szerszym  niż 

wynikający z ustawowego zakresu ochrony podwykonawców. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

zmiany  treści  postanowienia  sekcji  Ili.  1.3)  pkt.  1  ogłoszenia  o  zamówieniu  „Informacje                            

o  charakterze  prawnym,  ekonomicznym,  finansowym  i  technicznym.  Warunki  udziału                                 


w  postępowaniu.  Zdolność  techniczna  i  kwalifikacje  zawodowe”  i  w  konsekwencji  zmiany                     

pkt. 7.2.2. SIWZ, 

poprzez nadanie im następującego brzmienia: 

„Wykonawca musi wykazać,  że wykonał  nie wcześniej  niż  w  okresie 10  iat  przed  upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

następującą robotę: 

min. 1 inwestycję, o wartości robót min. 20.000.000 PLN brutto, której przedmiotem była: 

* budowa l

ub przebudowa min. dwuprzęsłowego jazu z ruchomymi zamknięciami klapowymi 

lub sektorowymi lub segmentowym

i o szerokości przęsła min. 15 m i wysokości piętrzenia min 

1,5  m,  zlokalizowanego na  śródlądowej wodnej co najmniej  II klasy (zgodnie  z  klasyfikacją 

określoną  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  07  maja  2002  r.  w  sprawie  klasyfikacji 

śródlądowych  dróg  wodnych  -  Dz.U.  2002,  poz.  695),  a  zadanie  to  wykonane  zostało  pod 

osłoną  gródź  budowlanych  lub  zamknięć  remontowych  stale  piętrzących  wodę,  a  także 

realizacja  robót  wymagała  posadowienia  sprzętu  budowlanego  na  pływającym  taborze 

śródlądowym,  lub  *  budowa  lub  przebudowa śluzy  wodnej  z  ruchomymi stalowymi wrotami                      

o szerokości komory min. 9,6 m, zlokalizowanej na śródlądowej drodze wodnej co najmniej II 

klasy lub na morskich drogach wewnętrznych, w szczególności takich jak śluzy w portach tub 

kanałach  portowych,  a  zadanie  to  zostało  wykonane  pod  osłoną  gródź  budowlanych  lub 

zamknięć  remontowych  stale  piętrzących  wodę,  a  także  realizacja  robót  lub  wymagała 

posadowienia sprzętu budowlanego na pływającym technicznym taborze, 

*  budowa  lub  prze

budowa  wieloprzęsłowej  budowli  zrzutowej  na  zbiorniku  wodnym,                                 

o szerokości przęsła min. 6 m i wysokości piętrzenia min. 2 m, wyposażonej w  zamknięcia 

ruchome  z  napędem  sterowanym  automatycznie  (z  wyłączeniem  zamknięć  powłokowych),                        

a zadanie to wykonane zostało pod osłoną grodź  budowlanych lub  zamknięć remontowych 

stale  piętrzących  wodę,  a  także  realizacja  robót  wymagała  posadowienia  sprzętu 

budowlanego  na  pływającym  taborze  śródlądowym.  Przebudowa  budowli  zrzutowej  musi 

uwzględniać  wymianę  na  nowe  konstrukcje  piętrzące,  wraz  z  przebudową  przęseł, 

przyczółków i filarów”; 

zmiany treści projektu Umowy, poprzez: 

a) 

zmianę treści postanowienia § 4 ust. 9 pkt. 4 lit. (g) projektu umowy i nadanie mu 

następującego  brzmienia:  „w  przypadku  stwierdzenia,  w  trakcie  odbioru  końcowego  wad 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający żąda ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

na wykonanie prac z tym związanych. W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiający 

będzie uprawniony do jednostronnego wskazania terminu usunięcia wad. Zamawiający jest 

uprawniony  do  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  gdy  wady  są  istotne                           

i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.”, 

b) 

wykreślenie postanowienia § 5 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy o treści: „Wykonawca 

zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z nieudzieleniem przez Zamawiającego zaliczki do 


wysokości, o której mowa w ust. 2 powyżej, tj. do wysokości  15 % wartości umowy (brutto) 

wskazanej w ust. 1 powyżej”, 

c) 

zmianę  treści  postanowienia  §  5  ust.  5  pkt.  1  projektu  umowy  i  nadanie  mu 

następującego brzmienia: „oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez 

Podwykonawców całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców 

prace, wchodzące w skład robót, których dotyczy poprzednio wystawiona faktura VAT przez 

Wykonawcę”, 

d) 

zmiany  treści  postanowienia  §  5  ust.  5  pkt.  2  projektu  umowy  i  nadanie  mu 

następującego brzmienia: „oświadczenia o braku zaległości finansowych na dzień wystawienia 

faktury  od  wszystkich  Podwykonawców,  z  którymi  Wykonawcę  (Podwykonawcę)  wiąże 

umowa podwykonawcza na dzień wystawienia faktury”, 

e) 

zmiany  treści  postanowienia  §  5  ust.  5  pkt.  4  projektu  umowy  i  nadanie  mu 

następującego  brzmienia:  „potwierdzenie  przelewu  na  rachunek  bankowy  Podwykonawcy 

wymagalnej kwoty/ wymagalnych kwot wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez 

Podwykonawców  ewentualnie  wraz  z  kserokopią  innego  dokumentu  świadczącego                                     

o  dokonaniu  na  rzecz  Podwykonawcy  zapłaty  całości  wymagalnego  wynagrodzenia  za 

wykonane przez Podwykonawcę roboty”, 

f) 

zmiany treści postanowienia § 5 ust. 5 ostatni tiret projektu umowy i nadanie mu 

następującego  brzmienia:    „Błędnie  wystawione  faktury  będą  zwracane.  W  przypadku  gdy 

Wykonawca  nie  zlecił  Podwykonawcy  wykonywania  żadnych  prac,  do  każdej  faktury  VAT 

Wykonawca będzie dołączał oświadczenie, o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych 

robót wchodzących w zakres robot, których dotyczy faktura VAT Wykonawcy wystawiona za 

poprzedni okres rozliczeniowy.

”, 

g) 

wykreślenie  z  projektu  Umowy  postanowienia  §  6  ust.  2  pkt.  2  o  treści:  „umowy                       

z  podwykonawcami  nie  mogą  przewidywać  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy                   

w  postaci  zatrzymywania  (niewypłacania)  części  wynagrodzenia  podwykonawcy.  Terminy 

zwolnienia  gwarancji  należytego  wykonania  umowy  określone  w  umowach  zawartych 

pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  nie  mogą  upływać 

później niżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą”, 

h) 

wykreślenie z projektu Umowy postanowienia § 6 ust. 2 pkt. 9 o treści: „Umowy nie 

mogą  zawierać  zapisów  dotyczących  dokonywania  wzajemnych  potrąceń  należności 

pomiędzy  Wykonawcą  i  jego  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą,  wynikających                           

z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszej Umowy”, 

i) 

zmiany postanowienia § 10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„zwłoki w zakończeniu robót budowlanych - w wysokości (kryterium oceny oferty, 

zgodnie z ofertą wykonawcy, lecz nie mniej niż 15 tys. zł i nie więcej niż 45 tys. zł) za każdy 


dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy”, 

j) 

zmiany postanowienia § 10 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

zwłoki  w  przekazaniu  Zamawiającemu  Ogólnego  Harmonogramu  Budowy  lub 

Rocznego Harmonogramu Budowy lub Terminarza Fakturowań i ich aktualizacji w wysokości 

5.000 zł za każdy dzień zwłoki”, 

k) 

wykreślenia  §  10  ust.  1  pkt.  4  umowy  o  treści:  „opóźnienia  w  wykonaniu 

poszczególnych  elementów  przedsięwzięcia  objętego  przedmiotem  umowy  w  terminach 

wskazanych  w  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  Ogólnym  Harmonogramie  Budowy  –                     

w wysokości 0,05% wartości elementu brutto ustalonej w Ogólnym Harmonogramie Budowy 

za każdy dzień opóźnienia”, 

l) 

zmiany  postanowienia  §  10  ust.  1  pkt.  5  projektu  umowy  i  nadanie  mu 

następującego  brzmienia:  5)  „zwłoki  w  usunięciu  wad  lub  usterek  przedmiotu  umowy                                

w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej 

umowy”, 

m) 

wyk

reślenia postanowienia § 11 ust. 8 projektu umowy o treści: „Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od 

winy  w  sytuacji,  gdy  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  następuje  z  powodu 

okoli

czności związanych z działalnością wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy

n) 

wykreślenia  postanowienia  §  13  ust.  2  projektu  umowy  o  treści:  „Strony 

postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, 

tj. 

kosztów 

związanych  bezpośrednio  lub  pośrednio  z  funkcjonowaniem  Wykonawcy  na  budowie                             

(w  szczególności  koszty  zaplecza  Wykonawcy,  koszty  obsługi  biurowej  i  nadzoru 

ge

odezyjnego,  koszty  pracownicze).  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  takie  koszty,                                 

w  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  Umowy,  uznaje  się  za  wliczone  w  ramach 

wynagrodzenia  wskazanego  w  §  5  ust  1  niniejszej  Umowy,  za  wyjątkiem  przypadku 

wskazanego w ust 1 pkt 13) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym 

aneksie do umowy.”, 

o) 

modyfikacji  pkt.  8.4.  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

Budowalnych ST-

00 Wymagania Ogólne, poprzez usunięcie fragmentu o treści: „W przypadku 

stwierdzenia, że wyznaczone roboty poprawkowe i porządkowe ustalone w czasie przeglądu 

nie zostały wykonane, komisja zobowiązana jest przerwać swoje czynności odbiorowe i ustalić 

nowy  termin  odbioru  końcowego  (częściowego),  przy  czym  decyzję  o  przerwaniu  wraz                            

z  uzasadnieniem  przedstawia  w  formie  protokolarnej.  Decyzja  komisji  nie  może  podlegać 

rewizji ze strony Zamawiającego lub zaskarżeniu ze strony Wykonawcy.” 


Pismem z dnia 17 

czerwca 2020 r.  odwołujący cofnął odwołanie. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego 

też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając  art.  187  ust.  8  zdanie  2  ustawy  Pzp  skład  orzekający  Izby  postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……..…....………………………….. 


wiper-pixel