KIO 1093/20 POSTANOWIENIE dnia 8 lipca 2020 roku

Data: 19 października 2020

Sygn. akt: KIO 1093/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lipca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  8  lipca  2020  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 18 maja 2020 roku 

przez wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie 

postanawia:   

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

o

dwołującego Budimex Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000 zł 00 

gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt KIO 1093/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  Regionalny  Zarząd 

Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  przedmiotem  którego  jest 

„Udrożnienie  i  stabilizacja  koryta  Pilicy  w  kilometrach  od  KM  153+000  do  159+300”. 

Numer spraw

y nadany przez Zamawiającego: WA.ROZ.2810.46.2020  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  8  maja  2020  pod  numerem  2020/S  090-213758. 

Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą” lub „Pzp”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

I.  W  dniu  18 

maja  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  wniesione 

odwołanie  przez  wykonawcę  Budimex  S.A.  (dalej  jako  Odwołujący  Budimex)  wobec 

niezgodnego 

z  przepisami  określenia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  – 

(dalej 

„SIWZ"): 

A.  W zakresie postanowień umownych. 

Odwołujący  wnosi  odwołanie  od  niezgodnych  z  prawem  czynności  Zamawiającego, 

zarzucając mu naruszenie art. 647 Kodeksu cywilnego („Kc" ), art. 654 Kc, art. 656 § 1 

Kc, art 353

Kc i art. 58 § 3 Kc, w związku z art. 14 ust. 1 PZP, art. 2 pkt 13) PZP oraz  

art. 139 ust. 1 PZP, poprzez ukształtowanie określonych odpowiednio w § 10 ust. 4, § 8a 

ust. 

4 oraz § 8b ust. 2 - Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzoru umowy postanowień w postaci 

warunków  odbioru  robót  budowlanych  od  Wykonawcy  w  sposób  sprzeczny  z  tymi 

przepisami,  w  tym  z  naturą  stosunku  prawnego  umowy  o  roboty  budowlane  w  takim 

zakresie,  w  jakim  Zama

wiający  będzie  (w  świetle  zaskarżonych  postanowień  Wzoru 

umowy) uprawniony do odmówienia odbioru robót budowlanych (i w konsekwencji braku 

zapłaty umówionego wynagrodzenia) do czasu usunięcia ich wad przez Wykonawcę także 

wtedy,  kiedy  roboty  te  będą  dotknięte  wadami  nadającymi  się  do  usunięcia,  podczas  

gdy  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  ugruntowaną  linią 

orzeczniczą  Sądu  Najwyższego  i  sądów  apelacyjnych,  obowiązkiem  Zamawiającego  

jest  w  tym  przypadku  dokonanie  odbioru  robót  od  Wykonawcy,  a  prawo  do  odmowy 


odbioru  robót  służy  Zamawiającemu  wyłącznie  wówczas,  kiedy  roboty  są  dotknięte 

wadami istotnymi. 

B. 

W zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. 

2)  art. 22 ust. 1a oraz art. 22 

d ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

określenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  

lub  zawodowej  w  sposób  nadmierny  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  

oraz  wykraczający  poza  cel,  jaki  przyświeca  warunkom  udziału  w  postępowaniu,  jakim 

jest  weryfikacja  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  a  także 

utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. 

Zamawiający naruszył wskazane powyżej przepisy poprzez sformułowanie w pkt. 4.2.3. SIWZ. 

art.  91  ust.  2 pkt.  5  w  związku z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp poprzez  określenie kryteriów 

oceny ofert i sposobu ich oceny w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia personelu skierowanego do realizacji 

zamówienia  oraz  utrudniający  uczciwą  konkurencję  i  równe  traktowanie  wykonawców,  

a przede wszystkim w sytuacji, gdy tak sformułowane wymagania dotyczące kwalifikacji 

zawodowych  i  doświadczenia  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  pozostają  

bez  isto

tnego  wpływu na  jakość  wykonania zamówienia a stanowią przy  tym  -  aż  40% 

wagi kryterium wyboru oferty. 

Zamawiający  naruszył  wskazane  powyżej  przepisy  poprzez  sformułowanie  w  pkt.  10.1.2. 

SIWZ.   

II. 

Wobec naruszenia przez Zamawiającego wyżej wskazanych przepisów Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie  Odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmian  

w treści: 

a) 

§ 10 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzoru umowy,  

b) 

§ 8a ust 4 Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzoru umowy, 

c) 

§ 8b ust. 2 Załącznika nr 2 do S1WZ - Wzoru umowy,  

d) Pkt 4.2.3 lit. a) SIWZ,  

e) Pkt 4.2.3 lit. c) SIWZ,  

f)  Pkt 10.1.2 SIWZ.  

w sposób określony w treści odwołania,  

zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. xz 


W dniu 7 lipca 

2020 r. Odwołujący, przed otwarciem rozprawy złożył oświadczenie,  

iż  wobec  unieważnienia  postępowania  przez  Zamawiającego  w  dniu  15  czerwca  2020  r. 

wycofuje  odwołanie  wniesione  w  dniu  18  maja  2020  r.  w  ramach  przedmiotowego 

Postępowania.  

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, 

jego  cofnięcie  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.  drugie  ustawy  Pzp  oraz  na 

podstawie  §  5  ust. 

1  pkt  3  lit. 

a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  w  wysokości  

18 000 zł 00 gr.  

Przewod

niczący:    ……………………………… 


wiper-pixel