KIO 1089/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1089/20 

WYROK 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Osiecka 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  lipca  2020  r. 

w Warszawie odwołania wniesionego   

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę Comarch 

Healthcare  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Krakowie  w  postępowaniu  prowadzonym  

przez  zamawiającego  Poddębickie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą Poddębicach 

przy  udziale  wykonawcy 

CompuGroup  Medical  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Lublinie,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów zawartych w: pkt 2 ppkt 

1 i 2, pkt 3, pkt 4 , pkt 5 ppkt 2, pkt 6, pkt 7 oraz pkt 8 lit. c) 

odwołania. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Comarch Healthcare Spółka Akcyjna 

z  siedzibą  w  Krakowie  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez  wykonawcę  Comarch  Healthcare  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą w Krakowie, 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt KIO 108920 

U z a s a d n i e n i e  

Poddębickie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Poddębicach,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Rozbudowa  systemów  HIS, 

PACS/RIS oraz wdrożenie EDM i e-usług on-line w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” lub „Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 8 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 090-214231. 

W dniu 18 maja 2020 r. 

wykonawca Comarch Healthcare Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie

, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez opis przedmiotu zamówienia 

w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz prowadzący do preferowania jednego 

podmiotu  funkcjonującego  na  rynku  poprzez  niedopuszczenie  zastąpienia,  wymiany 

lub  wyłączenia  z  produkcyjnego  użytkowania  jakiegokolwiek  komponentu 

oprogramowania  posiadanego  przez  Zamawiającego,  poprzez  zaniechanie 

dopuszcze

nia  możliwości  dokonania  przez  wykonawcę  wymiany  posiadanego 

Systemu HIS na nowy System, zaniechanie udostępnienia interfejsów integracyjnych 

do posiadanych systemów lub zaniechanie dopuszczenia wymian tych systemów, co 

wiąże się z udostępnieniem danych do migracji; 

2)  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp

, poprzez zaniechanie określenia w 

SIWZ  wszystkich  wymaganych  danych  dotyczących  integracji  z  aktualnie 

wykorzystywanym  oprogramowaniem  części  administracyjnej,  medycznej  oraz 

radiologiczne

j, przenosząc na potencjalnego wykonawcę obowiązek uwzględnienia w 

cenie  ofertowej  wszelkich  kosztów  wykonania  tej  operacji,  w  tym  tych,  na  których 

wysokość  potencjalny  wykonawca  nie  ma  wpływu  z  uwagi  na  niezapewnienie 

potencjalnemu  w

ykonawcy  przez  Zamawiającego  dokumentacji  technicznej  i  kodów 

źródłowych  dotychczas  posiadanego  systemu,  z  którym  ma  zostać  zintegrowany 

system, a w konsekwen

cji nałożenie na potencjalnego wykonawcę obowiązku podjęcia 

współpracy z producentem systemu, z którym zamawiane funkcjonalności rozbudowy 

mają  zostać  zintegrowane,  który  to  producent  jest  jednocześnie  podmiotem 

zainteresowanym uzyskaniem zamówienia i stawiając w uprzywilejowanej sytuacji tego 

producenta; 


3)  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez opis przedmiotu zamówienia 

w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez brak wskazania, że Zamawiający 

dysponuje pełnymi prawami autorskimi do posiadanego systemu informatycznego i że 

udostępni wykonawcom kod źródłowy w celu dokonania integracji; 

4)  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w  zw.  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nieprecyzyjny  i  niejednoznaczny,  mogący  wprowadzić 

wykonawców  w  błąd  oraz  mający  wpływ  na  przygotowanie  oferty,  co  utrudnia 

zachowanie uczciwej konkurencji w toku postępowania; 

art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust  1  ustawy  PZP  poprzez:  brak  dokładnego  opisu 

procesu migracji, brak umieszczenia w SIWZ koniecznych informacji na temat migracji 

danych,  a  zatem  opisanie  przedmiotu  zamówienia  i  sformułowanie  treści  SIWZ  w 

sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

6)  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  op

isanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

utrudniający  uczciwą  konkurencję  poprzez  wprowadzenie  nieuzasadnionego 

wymagania dostarczenia systemu w przynajmniej dwóch innych językach poza polskim 

(np. angielskim i rosyjskim) ograniczając krąg potencjalnych wykonawców; 

7)  art. 29 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 3531 Kodeksu Cywilnego 

poprzez  określenie  terminu  wykonania  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję oraz w sposób sprzeczny z zasadą swobody umów, 

8)  art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353

 Kodeksu cywilnego oraz 

art.  471,  art.  473  §  1  oraz  art.  483  i  484  Kodeksu  cywilnego  (dalej  „k.c.")  poprzez 

ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający 

jego  właściwość  (naturę),  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa  i  równowagę 

stron,  a  także  prowadzący  do  nadużycia  przez  Zamawiającego  jego  prawa 

podmiotowego, jak również poprzez  wykorzystanie pozycji dominującej organizatora 

przetargu i uprzywilejowan

ie pozycji Zamawiającego wobec wykonawcy, przejawiający 

się w szczególności poprzez: a) nie wprowadzenie w § 11 ust. 1 wzoru umowy górnego 

limitu  kar  umownych  w  wysokości  nie  przekraczającej  kary  umownej  z  tytułu 

odstąpienia od umowy (nie wprowadzenie górnego limitu kar umownych związanych z 

nienależytym  wykonywaniem  zamówienia  w  wysokości  odpowiadającej, co najwyżej 

wysokości  kary  umownej  zastrzeżonej  w  §  11  ust.  1  pkt  1.1  wzoru  umowy  na 

okoliczność odstąpienia od umowy), b) uregulowaniu we wzorze umowy w § 11 rażąco 

wygórowanych kar umownych, c) wprowadzenie w § 10 i 11 wzoru umowy zapisów, 

zgodnie z którymi kary umowne podlegają kumulacji. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w odwołaniu. 


Odwołujący wskazywał, że opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający nie dopuścił 

rozwiązania  w  postaci  zastąpienia,  wymiany  lub  wyłączenia  z  produkcyjnego  użytkowania 

jakiegokolwiek  komponentu  oprogramowania  posiadanego  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający zmusza wykonawcę do podjęcia współpracy z konkurencją, a w konsekwencji 

kreuje sytuację, w której wykonawca na dzień składania ofert nie jest w stanie przewidzieć, 

czy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  będzie  możliwe  oraz  nie  jest  w  stanie  nawet  w 

przybliżeniu oszacować kosztów tego wykonania. Rezultatem powyższych postanowień jest 

przerzucenie  na  w

ykonawcę  obowiązku  pozyskania  dokumentacji  technicznej  i  kodów 

źródłowych  oraz  innych  informacji  niezbędnych  do  złożenia  oferty.  Przy  czym  podmiotem 

p

osiadającym wiedzę w tym zakresie jest konkurent Wykonawcy, a ten z kolei nie ma żadnego 

interesu 

w  podjęciu  współpracy  z  innym  wykonawcą.  Jedynie  dotychczasowy  dostawca 

systemu, z którego korzysta Zamawiający, ma pewność, że wykonanie takiej rozbudowy jest 

w  ogóle  możliwe  i  wykonalne,  w  dodatku  dla  niego  integracja  jest  bezkosztowa,  ponieważ 

stanowi rozbudowę własnego produktu. 

T

ym bardziej uzasadnionym staje się dopuszczenie możliwości wymiany systemu na 

nowy. Taka zmiana SIWZ zrówna sytuację wykonawców w postępowaniu i zapewni realizację 

zasady  konkurencyjności.  Dodatkowo  podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  wdrożenie  w  całości 

nowego systemu prowadzi potencjalnie do zwiększenia niezawodności oprogramowania co w 

przypadku  systemów  medycznych,  przetwarzających  szczególnie  wrażliwe  dane,  ma 

szczególne  znaczenie. Co prawda  Zamawiający  w  żadnym  miejscu nie stawia wymogu,  by 

dostarczane oprogramowanie pochodziło od konkretnego producenta. Jednakże wymóg jego 

integracji  z  oprogramowaniem  HIS  posiadanym  przez  Zamawiającego  (bez  możliwości 

wymiany) w praktyce wymusza, by rozwiązania te pochodziły od jednego producenta. 

Zamawiający  dopuszczając  możliwość  zastąpienia,  wymiany  posiadanego 

oprogramowania  powinien  określić,  jakie  funkcjonalności  dostarczany  system  powinien 

posi

adać.  Odnosząc  się  do  podnoszonej  przez  Zamawiającego  niemożliwości  wymiany, 

zastąpienia  posiadanego  obecnie  oprogramowania,  z  uwagi  na  jego  współfinansowane  ze 

środków unijnych i okres trwałości, Odwołujący wskazuje, że Zamawiający poza powołaniem 

się na zasadę trwałości w żaden sposób nie wykazał dlaczego akurat w tej sytuacji miałby ona 

być  naruszona.  Brak  w  SIWZ  wykazania,  że  wymiana,  zastąpienie  oprogramowania  spełni 

wszystkie warunki określone przepisami prawa, które warunkują utratę dofinansowania. Nie 

bez  znaczenia  jest  też,  że  określone  w  przepisach  prawa  warunki  muszą  zostać  spełnione 

łącznie. Zamawiający w żadnym miejscu nie wskazał, które z warunków zostaną złamane przy 

ewentualnej wymianie oprogramowania. 

Postawienie  wymogu  integracji  z  posiadanym  oprogramowaniem  i  niedopuszczenie 

jednocześnie  rozwiązań  równoważnych  niewątpliwie  stwarza  sytuację,  w  której  producent 


posiadanego przez Zamawiającego systemu (mogący samemu złożyć ofertę) jest podmiotem, 

od  którego  zależy  czy  inni  wykonawcy  będą  mogli  i  na  jakich  warunkach,  złożyć  oferty  w 

niniejszym  postępowaniu.  Takie  działanie  jest  sprzeczne  z  zasadą  uczciwej  konkurencji,  a 

przede wszystkim z równym traktowaniem wykonawców. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany SIWZ poprzez: dopuszczenie 

możliwości  zastąpienia,  wymiany  posiadanego  oprogramowania  oraz  wskazanie  w  SIWZ 

wszystkich  wymagań  funkcjonalnych  posiadanych  modułów  systemu  HIS  w  celu  realnego 

zaoferowania  systemu  równoważnego;  wprowadzenie  do  SIWZ  poniższych  danych 

dotyczących migracji danych z systemu HIS pełnej listy baz danych i systemów, z których ma 

nastąpić  migracja  danych,  wraz  ze  wskazaniem  wszystkich  technicznych  informacji,  dzięki 

którym możliwa będzie ta migracja, a w szczególności: •  ilość  i  rodzaje  baz  danych  (proste 

czy 

złożone,  relacyjne  czy  obiektowe  itp.  Itd.);  •  struktura  poszczególnych  baz  danych;  • 

rozmiar baz danyc

h ; • sposób migracji ze wskazaniem na dane, które maja pierwszeństwo, 

informacji na temat spójności danych etc.; • zakres  danych  podlegających  migracji  (jakie 

dane, za jakie lata, dane z jakich obszarów itd.); • zapewnienie danych do migracji w postaci 

plików CSV lub XLS zawierających dane do migracji; 

W ramach posiadanych - 

oraz podlegających rozbudowie systemów - Zamawiający w 

treści Załącznika nr 22 do OPZ - Stan aktualny - specyfikuje zakres modułów, które powinny 

podlegać  integracji  z  dostarczanymi  funkcjonalnościami  stanowiącymi  rozbudowę  aktualnie 

wykorzystywanego  oprogramowania.  Podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  w  treści  przekazanej 

dokumentacji Zamawi

ający nie wskazuje nazw wykorzystywanego oprogramowania oraz jego 

producenta.  Sytuacja  ta odnosi  się do  oprogramowania systemu  HIS  dla  części medycznej 

oraz dla modułów systemu PACS/RIS. 

Uzasadniony jest zarzut niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia związanego 

z  przeprowadzeniem  integracji  oferowanych  funkcjonalności  -  systemu  wykonawcy-  z 

systemami  posiadanym  przez  Zamawiającego,  co  do  których  brak  jest  pełnej  informacji  w 

treści  SIWZ.  Zamawiający  nie  podaje  w  SIWZ  informacji  o fakcie  posiadania  i  przekazania 

potencjalnym  w

ykonawcom  dokumentacji  technicznej  dotychczas  używanego  systemu,  ani 

jego kodów źródłowych, do których dostęp jest niezbędnym do przeprowadzenia integracji.  

Zamawiający powołuje się na: „moduły integrujące się bezpośrednio z urządzeniami 

medycznymi”  nie podając  jednoznacznie o jakie moduły  oraz  o jakie urządzenia medyczne 

chodzi.  Urządzenia  takie  powinny  komunikować  się  z  wykorzystywanym  systemem  HIS  za 

pomocą  przygotowanych  interfejsów  integracyjnych,  pozwalających  na  wymianę  danych 

zgodnie  z  odpowiednimi  standardami. W  treści  SIWZ  brak  informacji  o  nazwie  producenta, 

modelu  oraz  rodzaju  urządzeń,  które  podlegają  potencjalnej  integracji  oraz  informacji,  w 


którym miejscu integracja miałaby zostać przeprowadzona oraz jaki byłby zakres potencjalnej 

integracji. 

Odwołujący  zwracał  uwagę,  że  w  procedurze  konkurencyjnej  Zamawiający  ma 

obowiązek  zapewnić  wszystkim  wykonawcom  jednakowe  warunki  ubiegania  się  o 

zamówienie.  W  związku  z  tym  jedynym  źródłem  danych  na  temat  przedmiotu  zamówienia 

po

winna  być  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dostępna  dla  wszystkich 

wykonawców. Zdaniem Odwołującego Zamawiający powinien udostępnić, jako element OPZ, 

zakres  integracji  oraz  specyfikację  techniczną  systemów,  z  którymi  żąda  integracji  wraz  ze 

szcz

egółowym opisem interfejsów wymiany danych. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  SIWZ  poprzez:  1) 

uzupełnienie  SIWZ  o  kompletną  dokumentację  pełnego  zakresu  wymiany  danych  oraz 

sposobu ich przetwarzania i raportowania między poszczególnymi systemami, urządzeniami, 

z którymi Zamawiający wymaga integracji oraz parametrów dotyczących interfejsów wymiany 

danych,  rodzaju  usług  i  mechanizmów  wymiany  danych  po  stronie  tych  systemów;  2) 

wprowadzenie w SIWZ i wzorze umowy zobowiązania Zamawiającego, że w przypadku gdy 

podczas wdrożenia lub podczas eksploatacji wdrożonego systemu, w tym na etapie gwarancji, 

Zamawiający dokona wymiany lub zakupu nowych systemów lub urządzeń, tak że będzie to 

miało wpływ na integrację z oferowanym i wdrożonym systemem - Zamawiający we własnym 

zakresie  i  na  własny  koszt  pozyska  wszelkie  niezbędne  do  przeprowadzenia  ponownej 

integracji  informacje  i  dane  od  producenta  tych  systemów,  z  którymi  miała  by  nastąpić 

ponowna integracja lub poprawa mech

anizmów integracyjnych oraz że wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności, ani kosztów za brak integracji wynikający z działań lub zaniechać 

Zamawiającego  i  firm  trzecich;  3)  usunięcie  z  treści  Załącznika  nr  5  zapisu  dotyczącego 

modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.   

Następnie, Zamawiający w treści funkcjonalności wskazywał, iż wymaga zapewnienia 

możliwości przeglądu danych archiwalnych w elementach systemu stanowiących rozbudowę. 

Nigdzie  jednak  nie  został  wyspecyfikowany  zakres  migracji,  jak  i  deklaracja  współpracy  z 

potencjalnym  w

ykonawcą.  Taki  opis  przedmiotu  zamówienia,  w  którym  Zamawiający  nie 

udostępnia  wykonawcy  żadnych  informacji  w  odniesieniu  do  systemu  informatycznego,  z 

którego  obecnie  Zamawiający  korzysta,  ani  żadnych  informacji  dotyczących  danych,  za 

migrację których zgodnie z treścią SIWZ odpowiedzialny będzie wykonawca, w sposób rażący 

narusza  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  dyrektywy  ustawowe  w  zakresie  sporządzania 

opisu przedmiotu zamówienia, ustanowione w treści art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  SIWZ  poprzez:  1) 

zapewnienie danych do migracji w postaci plików CSV lub XLS zawierających dane do migracji 


wraz z dokumentacją umożliwiającą pełną identyfikację zawartości tych plików; 2) wskazanie 

wszy

stkich  technicznych  informacji,  dzięki  którym  możliwa  będzie  ta  migracja  a  w 

szczególności m.in.: struktury poszczególnych baz danych; sposób migracji ze wskazaniem 

na dane, które maja pierwszeństwo, informacji na temat spójności danych, itp.; zakres danych 

podlegających migracji (jakie dane, za jakie lata, dane z jakich obszarów itd.); 3) ograniczenie 

zakresu  migracji  danych  dotyczących  przeniesienia  danych  rozliczeniowych  oraz 

wprowadzenie  zapisu,  iż  w  celu  realizacji  archiwalnych  korekt  i  nadwykonań,  Zamawiający 

pozostawi  w  swojej  siedzibie  jedną  instalację  aktualnego  systemu  (1  licencja),  która  bez 

aktualizacji umożliwi realizację tego wymagania. 

Zdaniem Odwołującego bezzasadne jest takie ukształtowanie zapisów wzoru umowy, 

które pozwalają Zamawiającemu na żądanie zapłaty kar za naruszenia terminów cząstkowych, 

pomimo  dochowania  końcowego  terminu  wykonania  zamówienia  w  wysokości  większej  niż 

kara za odstąpienie od umowy,  które może być  związane z  brakiem realizacji  zamówienia. 

Należy uznać to za naruszenie zasady proporcjonalności poprzez działanie niezgodne z art. 7 

ust. 1 ustawy P

zp. W sytuacji przewidzenia już w SIWZ kar umownych za naruszenie terminu 

wykonania  umowy,  a  także  wobec  możliwości  dochodzenia  przez  Zamawiającego 

odszkodowania  przewy

ższającego  wartość  kar  umownych,  nie  można  uznać,  aby  interes 

Zamawiającego w tym zakresie nie był już należycie zabezpieczony. W ocenie Odwołującego 

łączny  poziom  kar  umownych  naliczanych  ewentualnie  wykonawcy  z  tytułu  różnych 

przypadków nienależytego wykonania umowy nie powinien być wyższy od kary zastrzeżonej 

w przypadku odstąpienia od umowy, co może się wiązać z niewykonaniem zamówienia. 

Odwołujący  podnosił  również,  że  Zamawiający  stosownie  do  art.  36  ust.  1  pkt  16 

ustawy  P

zp  jest  uprawniony  do  kształtowania  istotnych  postanowień  przyszłej  umowy  o 

zamówienie  publiczne.  W  tym  zakresie  Zamawiający  jest  uprawniony  do  kształtowania 

postanowień  umowy,  ale  jednocześnie  musi  postępować  w  tym  zakresie  w  granicach 

wyznaczonych  przepisami  prawa  cywilnego.  Swoboda  umów,  określona  w  art.  353

  k.c. 

znajduje zastosowanie w zamówieniach publicznych na zasadzie odesłań określonych w art. 

14 ust. 1 oraz art. 139 ust. 1 ustawy P

zp. Jak wskazuje się w orzecznictwie swoboda ta nie 

jest  jednak  nieograniczona,  nie  stanowi  dowolności  kształtowania  postanowień  umowy. 

Zamawiający jest przede wszystkim zobowiązany do zachowania wynikającej z art. 353

 k.c. 

reguły, aby treść lub cel umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 

ani zasadom współżycia społecznego.  

Równocześnie należy wskazać, że uprawnienie Zamawiającego do ukształtowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunków umowy doznaje ograniczenia 

wynikającego z ustalonego w art. 5 k.c. zakazu nadużywania prawa podmiotowego. Zasady w 

tym zakr

esie wynikają ponadto z przepisów prawa zamówień publicznych tj. art. 7 ust. 1 ustawy 


pzp, w szczególności zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności. Zgodnie z 

wskazanymi zasadami Zamawiający zobligowany jest do stosowania w postępowaniu takich 

środków,  które  są  adekwatne  do  realizacji  danego  celu  i  proporcjonalne  do  jego  istoty,  co 

powinno przekładać się na jak najmniej dotkliwe dla wykonawcy postanowienia. Z uwagi na to 

wprowadzane  do  SIWZ  (wzoru  umowy)  postanowienia  o  karach  umownych  nie  powinny 

zaprzeczać  charakterowi  prawnemu  instytucji  kary  umownej,  którego  celem  jest  przede 

wszystkim  zapewnienie  naprawienia  szkody  wyrządzonej  Zamawiającemu  z  tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Kary umowne 

nie  p

owinny  stanowić  sankcji  oderwanej  od  wagi  danego  naruszenia  obowiązków,  ani  też 

prowadzić do nieuprawnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy. 

Kary umowne są również ukształtowane w  zupełnym oderwaniu od oceny istotności 

ewentualnego  naruszenia 

umowy  w  tym  zakresie.  Naruszenie  cząstkowych  obowiązków 

umownych może powodować obowiązek zapłaty kar na poziomie większym, niż zastrzeżona 

kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy przy braku wykonania zamówienia, podczas 

gdy dolegliwość jednej i drugiej sytuacji dla Zamawiającego jest zupełnie nieporównywalna. 

Prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy, 

a ponadto jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w 

art. 7 ust. 1 ustawy PZP. 

Z  ostrożności  procesowej  Odwołujący  wskazuje,  że  fakt,  iż  w  razie  rażącego 

wygórowania  kar  umownych  Wykonawca  może  odwołać  się  do  ochrony  sądowej  i  żądać 

miarkowania kary umownej (art. 484 § 2 k.c.), nie oznacza, że Zamawiający jest uprawniony 

do  ukszta

łtowania  od  początku  kar  umownych  rażąco  wygórowanych,  w  wysokości 

zaburzającej równowagę stron i ekwiwalentność świadczeń. Takie działanie należy traktować 

jako  naruszenie  natury  stosunku  prawnego  i  nadużycie  przysługującego  Zamawiającemu 

prawa podmiotowe

go do ustalenia w SIWZ istotnych postanowień umowy. Nie jest zasadne, 

aby chcąc uzyskać adekwatne wynagrodzenie Wykonawca zmuszony byłby dochodzić jego 

zapłaty przed sądem, zmuszony zdać się na uznanie sądu w zastosowaniu art. 484 § 2 k.c., 

co  mogłoby  prowadzić  również  do  odłożenie  uzyskania  zapłaty  o  wiele  lat  od  realizacji 

zamówienia.  

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany 

zapisów załącznika do SIWZ wzoru umowy poprzez zmianę zapisów §11: a) wprowadzenia 

górnego limitu kar umownych związanych z nienależytym wykonywaniem zamówienia, które 

są  określone  w  §  11,  w  wysokości  odpowiadającej  co  najwyżej  wysokości  kary  umownej 

zastrzeżonej w § 11 ust. 1 pkt 1.1 na okoliczność odstąpienia od umowy tj. w wysokości nie 

większej niż 15 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy; b)  zmianę  stawki  kar 

umownych określonych w § 11 ust. 1 pkt 1.2, 1.3 i 1.4 na następującą: „w wysokości do 0,1 % 


Wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki”. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  22  maja  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawca  CompuGroup  Medical  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, dalej również „Przystępujący”.  

Pismem  z  dnia  10  lipca  2020  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

uwzględniając część zarzutów, tj. zarzut nr 2 w zakresie: punktu 1) i punktu 2), zarzut nr 4, 

zarzutu nr 5 w zakresie punktu 2), zarzut nr 6, zarzut nr 7, zarzut nr 8 w zakresie litery c) w 

części  dotyczącej  zakazu  kumulacji  kary  umownej  z  tytułu  niewykonania  umowy  z  karami 

umownymi  z  tytułu  nienależytego  wykonania  umowy,  a  w  pozostałym  zakresie  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 

Pismem z dnia 13 lipca 2020 r. Odwołujący oświadczył, iż cofa zarzuty o nr: 2 pkt 2, 3, 

4, 7 oraz 8 lit. c) 

z odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na oddalenie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  ogłoszenia o zamówieniu,  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia, 

pytań i odpowiedzi Zamawiającego do treści dokumentacji postępowania. Izba wzięła również 

pod  uwagę  stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu,  piśmie  procesowym  Odwołującego, 

odpowiedzi na odwołanie, a także oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania 

odwoławczego wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 14 lipca 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemów HIS, PACS/RIS oraz wdrożenie 

EDM  i  e-

usług  on-line  w  Poddębickim  Centrum  Zdrowia  Sp.  z  o.  o.  Szczegółowy  opis 

przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  Załączniku  nr  1  do  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, dalej „SIWZ” — Opis przedmiotu zamówienia. Ponadto, szczegółowe wymagania 

techniczne względem oprogramowania, sprzętu i usług określone zostały w Załącznikach 1 — 

do Opisu przedmiotu zamówienia. 

Stosownie do Rozdziału IX Załącznika nr 1 do SIWZ: Szczegółowy wykaz posiadanego 

oprogramowania  opisany  jest  w  Załączniku  22  do  OPZ  -  Stan  aktualny.  Zamawiający 

informuje, że Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jest beneficjentem projektów: 1. WND-

RPLD.04.02.00.00-

020/09  pod  nazwą  „Rozbudowa  systemu  informatycznego  w  SP  ZOZ w 


Poddębicach”  2.  WND-RPLD.05.01.00.00-002/09  pod  nazwą  „Zakup  sprzętu  /  urządzeń 

medycznych  wraz  z  wyposażeniem  dla  Szpitala  Powiatowego  w  Poddębicach”.  Obecnie 

Zamawiający  posiada  i  produkcyjnie  użytkuje  zakupione  w  ramach  ww.  projektów:  A. 

oprogramowanie  HIS,  szczegółowo  określone  w  części  A  Załącznika  22  do  OPZ  -  Stan 

aktualny B. 

oprogramowanie PACS/RIS szczegółowo określone w części C Załącznika 22 

do OPZ - Stan aktualny. 

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia, 

wymiany 

lub  wyłączenia  z  produkcyjnego  użytkowania  jakiegokolwiek  komponentu 

oprogramowania, który były zrealizowany w ramach w. w. projektów.  

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ: Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia, 

wymiany  lub  wyłączenia  z  produkcyjnego  użytkowania  jakiegokolwiek  komponentu 

oprogramowania,  który  był  zrealizowany  w  ramach  ww.  projektów.  Zakupione  w  ramach 

przedmiotowego  zamówienia  oprogramowanie  i  urządzenia  muszą  stanowić  uzupełnienie 

dotychczasowej infrastruktury oraz systemu informaty

cznego i powinny być wkomponowane 

w  dotychczasowe  środowisko  i  z  nim  zintegrowane  w  sposób  określony  w  SIWZ  oraz 

uzgodniony  z  Zamawiającym  na  etapie  uzgadniania  PRZ.  (…)  Elementem  realizacji 

zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania oraz jego instalacja, , migracja w pełnym 

zakresie  wszystkich  danych  (wtedy  gdy  jest  konieczna)  oraz  produkcyjne  uruchomienie  z 

pełną historią danych znajdujących się w obecnie używanym oprogramowaniu, szczegółowo 

opisanym w rozdziale IX - Stan aktualny. 

Zgodnie  z  treścią  Załącznika  21  do  OPZ:  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

uruchomienia pełnego zakresu integracji z systemami opisanymi w OPZ w rozdziale IX - Stan 

aktualny. Koszt ewentualnej modyfikacji integrowanych systemów stanowi koszt Wykonawcy, 

który jest w pełni odpowiedzialny za uruchomienie wszystkich funkcjonalności integracyjnych 

po wykonaniu migracji. 

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 dla modułu Zlecenia: System obsługuje zlecenia we 

współpracy z modułem zleceń i modułami specjalizowanymi - wysłanie/skierowanie pacjenta 

na  konsultację,  badanie  diagnostyczne,  laboratoryjne,  zabieg,  obsługa  pacjenta 

konsultowanego  w  formie  elektronicznej  (sieć  komputerowa)  oraz  tradycyjnej  (wydruk 

zlecenia).  Wszystkie  funkcje  opisane  w  module  Zleceń  Medycznych  można  uruchomić 

bezpo

średnio  z  poziomu  dowolnego  modułu  obsługi  pacjenta  z  wyłączeniem  modułów 

integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi. 

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do OPZ: 

RUCH CHORYCH pkt 2. 

Możliwością  przeglądu  danych  archiwalnych  dotyczących  danych  z  poszczególnych 

pobytów w szpitalu (rejestr pobytów), a także wizyt ambulatoryjnych, stacji dializ, diagnostyki.  


GABINET LEKARSKI pkt. 1. 

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością 

przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, 

wizyt ambulatoryjnych, diagnostycznych 

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA - pkt. 20 

Dostęp  do  skorowidza  pacjenta  z  możliwością  przeglądu  danych  archiwalnych 

dotyczących  zarówno  danych osobowych  jak również  danych  z  poszczególnych  badań.  Po 

wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta 

PUNKT POBRAŃ-pkt. 1.4 

dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta (…) 

Następnie Izba ustaliła, że zgodnie z §11 wzoru umowy (kary umowne): 

1. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający  ma  prawo  naliczyć  kary  umowne,  które  będą  naliczane  w  następujących 

okolicznościach i w określonych poniżej wysokościach: 

1.1.  za  odstąpienie  od  Umowy  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  z  przyczyn 

leżących  po  stronie  Wykonawcy,  w  wysokości  15  %  Wynagrodzenia  umownego  brutto, 

określonego w §6 ust. 1 umowy, 

1.2.  z  tytułu  opóźnienia  w  realizacji  Przedmiotu  Umowy  w  stosunku  do  terminu 

określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,5% Wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.3.  z  tytułu  opóźnienia  w  realizacji  Przedmiotu  Umowy  w  stosunku  do  terminu 

określonego w §4 ust. 1 w wysokości 0,5% Wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.4. z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji opisanej w §8 i 

opieki  aktualizującej  opisanej  w  §9,  w  wysokości  0,5  %  Wynagrodzenia  umownego  brutto, 

określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

1.5.  z  tytułu  naruszenie  obowiązków,  o  których  mowa  w  12  w  wysokości  1  % 

wynagrodzenia  umownego  brutto,  określonego  w  §6  ust.  1  niniejszej  umowy,  za  każde 

naruszenie osobno. 

Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie od siebie i 

podlegają sumowaniu. 


Jeżeli  na  skutek  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  Umowy,  z 

przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  u  Zamawiającego  powstanie  szkoda 

przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn 

innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Kwotę naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należnego 

Wykonawcy  Wynagrodzenia  umownego,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę,  a  w  przypadku 

braku możliwości potrącenia kwota naliczonych kar umownych będzie płatna przelewem na 

konto bankowe 

Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

Odpowiedzialność  Stron  z  tytułu  nienależytego  wykonania  lub  niewykonania 

Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

Dla uniknięcia wątpliwości  Strony  zgodnie oświadczają,  że przy  dochodzeniu 

kar  umownych  Zamawiający  nie  ma  obowiązku  wykazywania  poniesionej  szkody  lub 

utraconych korzyści. 

Całkowita  wysokość  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  wysokości 

Wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

(…) 

Izba ustaliła, że Zamawiający przed terminem posiedzenia dokonał modyfikacji SIWZ i 

zmienił treść:   

Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w rozdziale IX 

—  Stan  aktualny,  nadając  mu  następujące  brzmienie:  Szczegółowy  wykaz 

posiadanego oprogramowania opisany jest w Załączniku 22 do OPZ — Stan aktualny. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  wymiany  lub  wyłączenia  z  produkcyjnego  użytkowania 

oprog

ramowania określonego w Załączniku 22 do OPZ w części A, C. Zakupione w 

ramach przedmiotowego zamówienia oprogramowanie i urządzenia muszą stanowić 

uzupełnienie dotychczasowej infrastruktury oraz systemu informatycznego i powinny 

być  wkomponowane  w  dotychczasowe  środowisko  i  z  nim  zintegrowane  w  sposób 

określony w SIWZ oraz uzgodniony z Zamawiającym na etapie uzgadniania PRZ. 

Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez dodanie 

rozdziału X.D - Zakres Integracji, o następującym brzmieniu: Zamawiający informuje, 

że  zakres  i  sposób  integracji  poszczególnych  zadań  składających  się  na  przedmiot 

zamówienia został szczegółowo określony w poszczególnych Załącznikach do OPZ. 

W przypadku gdy podczas wdrożenia lub podczas eksploatacji wdrożonego systemu, 

w  tym  na  etapie  gwarancji,  Zamawiający  dokona  wymiany  lub  zakupu  nowych 


systemów lub urządzeń, tak  że będzie to miało wpływ na integrację z oferowanym i 

wdrożonym  systemem  —  Zamawiający  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt 

pozyska  wszelkie  niezbędne  do  przeprowadzenia  ponownej  integracji  informacje  i 

dane od producenta tych sy

stemów, z którymi miała by nastąpić ponowna integracja 

lub  poprawa  mechanizmów  integracyjnych  oraz  że  Wykonawca  nie  będzie  ponosił 

odpowiedzialności, ani kosztów za brak integracji wynikający z działań lub zaniechań 

Zamawiającego i firm trzecich.  

Załącznika nr 22 do OPZ — Stan aktualny, poprzez dodanie rozdziału D - Posiadane 

bazy  danych,  z  informacjami  o:  a.  liczbie  baz  danych;  b.  rodzaju  baz  danych;  c. 

strukturze baz danych; d. rozmiarze baz danych. 

Załącznika  nr  5  do  OPZ  —  Rozbudowa  HIS  część  medyczna,  poprzez  dodanie 

rozdziału „D Integracja” z informacjami o sposobie integracji systemów. 

Załącznika  nr  17  do  OPZ  —  Rozbudowa  PACS/RIS,  poprzez  dodanie  rozdziału  „J 

Integracja” z informacjami o sposobie integracji systemów. 

Załącznika nr 19 do OPZ — Rozbudowa HIS część administracyjna, poprzez dodanie 

rozdziału „C Integracja” z informacjami o sposobie integracji systemów.   

§11 ust. 1 wzoru umowy. 

Uwzględniając powyższe, Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepis

ów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

pierwszej  kolejności  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutów 

zawartych  w nr  2 pkt  2, 3,  4,  7, i 8 lit. c)  

odwołania wobec wycofania przez Odwołującego 

wyżej wskazanych zarzutów oraz wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu nr 2 w 

zakresie pkt 1, zarzutu nr 5 w zakresie pkt 2, zarzutu nr 6.  

Odnosząc się następnie do zarzutu nr 1, Izba wskazuje, że zgodnie z treścią art. 29 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp przed

miot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 


wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego 

przepisu  sprowadza  się  więc  do  określenia  przez  zamawiającego  swoich  wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca 

był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  poprzez  modyfikację  SIWZ  uzupełnił  informacje 

techniczne dotyczące posiadanego systemu, w zakresie interfejsów wymiany danych, zakresu 

wymiany danych, co było jednym z żądań Odwołującego. Natomiast nie dopuścił możliwości 

wymiany  systemu. 

Jak  słusznie  zauważył  Zamawiający,  żądanie  Odwołującego  nie  zostało 

sformułowane  wariantowo,  tj.  żądanie  uzupełnienia  opisu  przedmiotu  zamówienia  albo 

dopuszczenia  

wymiany systemu, lecz koncentruje się wyłącznie na samej wymianie systemu. 

Izba podziela pogląd Zamawiającego, że taka wymiana systemu może mieć miejsce 

tylko  wówczas,  gdy  Zamawiający  nie  byłby  w  stanie  przekazać  wykonawcom  informacji  o 

posiadanym systemie. 

Przerzucenie na wykonawcę ryzyka związanego z uzyskaniem takich 

informacji byłoby, w ocenie Izby, nieuprawnione. Oczywiste jest, że każdy tego rodzaju system 

w  przy

szłości  będzie  podlegał  zmianom.  Oznacza  to,  że  każda  potencjalny  wykonawca 

rozbudowujący  system  winien  posiadać  wiedzę  co  do  funkcjonalności  rozbudowywanego 

systemu. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  zmienił  treść  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w rozdziale  IX - Stan aktualny oraz zapewnił dostęp 

do aktualnie 

posiadanej dokumentacji technicznej umożliwiającej identyfikację zawartości baz 

danych i sposobu integr

acji systemów poprzez dodanie Załączników 22A, 22B, 22C i 22D do 

OPZ. W tym zakresie 

zamawiający zmodyfikował treść SIWZ zgodnie z żądaniami. Zatem ich 

rozpatrzenie przez Izbę jest bezprzedmiotowe (analogicznie w przypadku zarzutu nr 2 pkt 1 

oraz nr 5 pkt 2). Ewentualne 

zastrzeżenia Odwołującego, co do sposobu wykonania żądań, w 

kontekście  uwzględnionych  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  mogą  stanowić 

podstawę do zgłaszania do zamawiającego zapytań, prośby o wyjaśnienia, czy też wnoszenia 

środków ochrony prawnej (z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z przepisu art. 189 ust. 

2 pkt 4 ustawy Pzp). 

Równocześnie,  jak  słusznie  zauważył  Zamawiający,  oprogramowanie  różnych 

producentów może ze sobą współpracować, czemu służy proces integracji systemów. Istnieją 

określone  standardy  wymiany  dany  między  systemami,  których  zadaniem  jest  zapewnienie 

interoperacyjności systemów. W przypadku systemów szpitalnych klasy HIS takim standardem 

jest  protokół  HL7,  który  jest  wykorzystywany  w  oprogramowaniu  użytkowanym  przez 

Zamawiającego.  Zamawiający  wyjaśnił  również,  że  wymiana  systemów  HIS/RIS/PACS,  z 

których aktualnie korzysta, nie leży w jego interesie i nie byłaby uzasadniona obiektywnymi 

potrzebami. Co więcej rozszerzenie zakresu zamówienia utrudniałoby również prowadzenie 

przez Zamawiającego jego statutowej działalności. 


Izba st

wierdziła także, że dopuszczenie wymiany systemu HIS w realiach niniejszego 

postępowania mogłoby doprowadzić do nieporównywalności złożonych ofert, gdyż nie można 

wykluczyć sytuacji, że cześć wykonawców proponowałaby oferty z wymianą systemu, a część 

z możliwością przeprowadzenia integracji. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  nr  2  pkt  3  (żądanie  usunięcie  z  treści  Załącznika  nr  5 

stwierdzenia 

„z  wyłączeniem  modułów  integrujących  się  bezpośrednio  z  urządzeniami 

medycznymi") 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  w  praktyce  oznaczałoby  podniesienie  poziomu 

trudności zamówienia poprzez konieczność uruchomiania funkcjonalności modułu zlecenia nie 

tylko  z  poziomu  dowolnego  modu

łu  obsługi  pacjenta,  ale  również  z  poziomu  modułów 

integrujących  się  bezpośrednio  z  urządzeniami  medycznymi.  Ponadto,  Zamawiający 

stwierdził, że nie potrzebuje takiej funkcjonalności. Odwołujący w żaden sposób nie odniósł 

się do tej argumentacji.  

W związku z powyższym Izba uznała, że Zamawiający ma prawo określić przedmiot 

zamówienia  tak,  aby  uzyskać  oczekiwany  efekt,  nawet  jeśli  wyklucza  to  możliwość 

dopuszczenia  do  realizacji  zamówienia  wszystkich  wykonawców  działających  na  rynku 

(aczkolwiek w niniejszej sprawie Zamawiający twierdził, że żądanie Odwołującego sprowadza 

się de facto do postawienia wymogu bardziej skomplikowanego technicznie niż przedstawiony 

w obecnej treści). Prawem zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, którego 

realizacja  zaspokoi  w  najszerszym  kontekście  określone  potrzeby,  dlatego  też  może 

wskazywać na konkretne funkcjonalności, których oczekuje.  

Odnosząc się do zarzutu nr 5 pkt 1 i 3 Izba ustaliła, że Zamawiający zmienił treść Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w rozdziale  IX - Stan aktualny 

oraz  zapewnił  dostęp  do  aktualnie  posiadanej  dokumentacji  technicznej  umożliwiającej 

identyfikację  zawartości  baz  danych  i  sposobu  integracji  systemów  poprzez  dodanie 

Załączników  22A,  22B,  22C  i  22D  do  OPZ.  Niemniej  Odwołujący  nadal  żądał  zapewnienia 

danych do migracji w postaci plików csv lub xls oraz ograniczenia zakresu migracji danych 

dotyczących  przeniesienia  danych  rozliczeniowych  oraz  wprowadzenia  zapisu,  iż  w  celu 

realizacji archiwalnych korekt i nadwykonań, Zamawiający pozostawi w swojej siedzibie jedną 

instalację  aktualnego  systemu  (1  licencja),  która  bez  aktualizacji  umożliwi  realizację  tego 

wymagania. 

Izba  podzieliła  stanowisko  Zamawiającego,  że  w  przypadku  wyboru  metody 

modernizacji systemów, w której będzie niezbędna migracja danych, pozyskanie z aktualnie 

pracujących  systemów  danych  i  migracja  tych  danych,  w  dowolny,  wybrany  przez  siebie 

sposób,  w  tym  w  postaci  plików  csv  lub  xls  winna  spoczywać  na  wykonawcy,  bowiem 

Zamawiający  nie  chce  ani  ingerować  w  sposób  wykonania  zamówienia,  ani  narzucać 


konkretnego sposo

bu realizacji zamówienia przez wykonawcę. Odnosząc się do dodatkowej 

archiwalnej instalacji Zamawia

jący wyjaśnił, że nie widzi podstaw by w tym zakresie dokonać 

modyfikacji  SIWZ,  która  wiązałaby  się  z  koniecznością  jej  utrzymywania  i  ponoszenia 

związanych z tym kosztów.  

W  zakresie  zarzutu  nr  8    lit.  a)  i  b) 

wskazać  należy,  że  kary  umowne,  prócz 

kompensacyjnego  charakteru,  mogą  pełnić  inne  funkcje.  Stanowią  narzędzie  mobilizujące  i 

dyscyplinujące  stronę  umowy  do  należytego  jej  wykonywania.  Kara  umowna,  będąc 

dodatkowym  zastrzeżeniem  umownym,  wprowadzanym  do  umowy  w  ramach  swobody 

kontraktowania,  ma  na  celu  wzmocnienie  skuteczności  więzi  powstałej  między  stronami  w 

wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (vide: wyrok SN z 

dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt V CSK 85/08). Zamawiający ma prawo korzystać z ww. funkcji 

kar  umownych,  aby  zagwarantować  sobie,  że  wykonawca  będzie  wykonywał  zamówienie 

publiczne  w  sposób  oczekiwany,  terminowy  i  zgodny  z  wymaganymi  standardami.  Izba  nie 

znalazła podstaw, aby uznać naruszenie art. 353

 Kodeksu cywilnego

, zgodnie z którym strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść 

lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 

społecznego.  

Odwołujący  nie  wykazał,  by  postanowienia  §11  wzoru  umowy  sprzeciwiały  się 

właściwości (naturze) stosunku prawnego, wynikającego z umowy, jak również by sprzeciwiały 

się właściwości (naturze) instytucji kar umownych. Nie wykazano też, aby ww. postanowienia 

sprzeciwiały się ustawie czy zasadom współżycia społecznego. W niniejszej stanie faktycznym 

brak jest podstaw do uznania, by przyjęte zasady naliczania kar umownych utrudniały bądź 

uniemożliwiały  ubieganie  się  o  zamówienie,  bądź  by  powodowały  utrudnienie  uczciwej 

konkurencji,  czy  też  prowadziły  do  naruszenia  zasady  proporcjonalności.  Zarzuty  w  tym 

zakresie 

Izba uznała za dążenie jedynie do korzystniejszego dla wykonawcy ukształtowania 

postanowień przyszłej umowy, nie zaś za wskazywanie działań Zamawiającego naruszających 

przepisy prawa. 

Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wykazał,  że  kary  umowne  przewidziane  przez 

Zamawiającego są rażąco wygórowane i nieuzasadnione, odnosząc się jedynie do ogólnych 

stwierdzeń. Odwołujący nie podjął nawet próby przeprowadzenia dowodu, że kary są na tyle 

wysokie, 

że prowadzą do naruszenia zasady proporcjonalności. Nie przedstawił nawet żadnej 

symulacji, potwierdzającej że podjęcie się realizacji zamówienia wiązałoby się dla wykonawcy 

z tak wysokim ryzykiem, że wyłącza ono ekonomiczną celowość ubiegania się o zamówienie, 

co w konsekwencji wyłącza lub niezasadnie ogranicza konkurencję w postępowaniu.  


Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  braku  określenia  górnego  limitu  kar,  Izba 

wskazuje, że ani ustawa Prawo zamówień publicznych, ani przepisy Kodeksu cywilnego nie 

okr

eślają  maksymalnej  wysokości  kar  umownych  oraz  definicji  kary  rażąco  wysokiej.  Co 

więcej, brak zastrzeżenia górnego limitu wszystkich kar umownych jest zgodny uprawnieniem 

Zamawiającego  działającego  w  interesie  publicznym  do  zwiększenia  odpowiedzialności 

w

ykonawców za należyte wykonanie zamówienia, a Zamawiający oświadczył, że zdecydował 

się  taki  limit  zastosować,  co  jest  wyjściem  naprzeciw  oczekiwaniom  potencjalnych 

wykonawców. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy 
§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:      ………………………………


wiper-pixel