KIO 1088/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 1088/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  28  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

18 maja 

2020  r.  przez  wykonawcę  FBSerwis  spółka akcyjna  w Warszawie  w postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego -  Gminę Andrespol 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  z

wrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

FBSerwis  spółka  akcyjna  w  Warszawie  kwoty  15  000,00  zł  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący

……………………… 


Sygn. akt: KIO 1088/20 

U z a s a d n i e n i e 

I.  Gmina  Andrespol  (dalej

:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie,  na  podstawie przepisów 

ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 

1843;  d

alej:  Prawo  zamówień  publicznych),  którego  przedmiotem  jest  „Odbiór 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  wraz  z  selektywną  ich  zbiórką  z  terenu  Gminy 

Andrespol” 

Postępowanie  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

7 maja 2020 r. nr 2020/S 089-212534. 

W  dniu  18  maja  2020 

r.  przez  wykonawcę  FBSerwis  spółka  akcyjna  w  Warszawie 

(dalej: Odwołujący) zostało wniesione odwołanie. 

odwołaniu Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie: 

art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

Prawa  zamówień  publicznych  oraz  art.  387  §  1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.; dalej: 

„k.c.")  w  zw.  z art.  14  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz zobowiązujący wykonawcę do 

realizacji obowiązku niemożliwego do wykonania (świadczenie niemożliwe), tj. przez 

a. 

wskazanie  w  §  3  ust.  2  Załącznika  nr  9  do  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  -  Wzoru  Umowy  (dalej:  „Wzór  Umowy"),  że  wykonawca  zobowiązany  jest  do 

uzyskania  uprawnień  niezbędnych  do  prowadzenia  PSZOK  (Punktu  Selektywnej  Zbiórki 

Odpadów  Komunalnych)  najpóźniej  w  terminie  rozpoczęcia  świadczenia  usługi,  tj.  ważne 

zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  /  pozwolenie  zintegrowane  lub  umowę  z  podmiotem 

trzecim, który posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz 

b. 

ukształtowanie  stosunku  umownego  w  taki  sposób,  że  uzyskanie  zezwolenia  na 

zbieranie  odpadów  na  terenie  udostępnianego  przez  Zamawiającego  PSZOK  będzie 

konieczne do realizacji zamówienia 

przy czym uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów w tak krótkim czasie, jaki pozostanie 

dla  Wykonawcy  od  dnia  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  do  dnia  rozpoczęcia 

realizacji zamówienia jest obiektywnie niemożliwe, 

art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych oraz art. 58 § 1 k.c. 

w zw. z art. 14 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych oraz w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  797,  ze  zm.;  dale

j:  „ustawa 

odpadach")  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję  oraz  zobowiązujący  wykonawcę  do  realizacji  obowiązku  sprzecznego 

prawem,  tj.  przez  wskazanie  w  rozdziale  III  pkt  2  OPZ,  że  Wykonawca  będzie  ponosić 


p

ełną odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami przekazanymi do PSZOK 

oraz  przewidzenie  w  OPZ  i  Umowie,  że  Wykonawca  będzie  obowiązany  do  prowadzenia 

PSZOK,  która  to  działalność  wymagałaby  posiadania  przez  Wykonawcę  zezwolenia  na 

zbieranie  odpa

dów  na  należącym  do  Zamawiającego  terenie  PSZOK,  a  uzyskanie  takiego 

terenu  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  ramach  czasowych  realizacji  zamówienia  nie 

jest możliwe, a tym samym ewentualne prowadzenie przez wybranego wykonawcę PSZOK 

i gospodarowanie  zbiera

nymi tam odpadami pozostawałoby  w sprzeczności z art. 41 ust. 1 

ustawy 

art. 29 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 

Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

nieprecyzyjny  i  nie

jednoznaczny,  bez  uwzględnienia  wszystkich  okoliczności  mających 

wpływ  na  sporządzenie  oferty  i  w  sposób  sprzeciwiający  się  zasadom  współżycia 

społecznego  jako  obciążający  wykonawców  ryzykiem  niemożliwym  do  oszacowania  na 

etapie sporządzania oferty, tj. bez wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

informacji  niezbędnych  do  oceny  ryzyka  ewentualnego  nieotrzymania  zezwolenia  na 

zbieranie  odpadów  na  terenie  PSZOK  oraz  kosztów  związanych  ze  zorganizowaniem 

PSZOK  i  pozyskaniem  zezwolenia  na  zbieran

ie  odpadów,  co  uniemożliwia  Wykonawcom 

rzetelne  skalkulowanie  oferty  i  obciąża  wykonawców  trudnym  do  oszacowania  ryzykiem 

nienależytego wykonania umowy oraz naruszenia przepisów ochrony środowiska. 

Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

dokonanie 

zmiany  §  3  ust.  2  Wzoru  Umowy  poprzez  zastąpienie  go 

następującą  treścią:  „Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapewnienia  obsługi  PSZOK 

zakresie  określonym  w  OPZ,  przy  czym  Strony  zastrzegają,  że  prowadzącym  PSZOK 

będzie Zamawiający, w związku z czym Wykonawca nie będzie zbierał odpadów na terenie 

PSZOK", 

b) 

dokonanie  zmiany  w  rozdziale  III  pkt  2  OPZ 

poprzez  zastąpienie  fragmentu 

treści: 

„Wykonawca  zapewni  zorganizowanie  PSZOK  w  miejscu  wyznaczonym  na  ten  cel 

przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w Kraszewie. 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  prawidłowe  gospodarowanie 

odpadami przekazanymi do PSZOK, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Dotyczy  to  m.in.  zapewnienia  pojemników/kontenerów  w  odpowiedniej  ilości 

i w odpowiednich  rodzajach 

ewentualnego  przeładunku  odpadów,  transportu  odpadów, 

spraw  formalno-

prawnych  związanych  z  odbieraniem  i  dostarczaniem  odpadów 

uprawnionemu  przedsiębiorcy  prowadzącemu  działalność  w  zakresie  odzysku  lub 


unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  oraz  wyposażenia  PSZOKu  w  niezbędne 

pojemniki/kontenery do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów." 

następującym zapisem: 

„Wykonawca  zapewni  obsługę  PSZOK  w  miejscu  wyznaczonym  na  ten  cei  przez 

Zamawiającego  na  terenie  oczyszczalni  ścieków  w  Kraszewie,  przy  czym  prowadzącym 

PSZOK będzie Zamawiający. 

W  ramach  obsługi  PSZOK  Wykonawca  będzie  obowiązany  do  zapewnienia 

pojemników/kontenerów  w  odpowiedniej  ilości  i  w  odpowiednich  rodzajach,  transportu 

odpadów,  spraw  formalno-prawnych  związanych  z  odbieraniem  i  dostarczaniem  odpadów 

uprawnionemu  przedsiębiorcy  prowadzącemu  działalność  w  zakresie  odzysku  lub 

unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  oraz  wyposażenia  PSZOKu  w  niezbędne 

pojemniki/kontenery  do  gromadzen

ia  selektywnie  zebranych  odpadów,  przy  czym 

odpowiedzialnym  za  gospodarowania  odpadami  zbieranymi  na  terenie  PSZOK  będzie 

Zamawiający" 

c) 

dokonanie  we  Wzorze  Umowy  i  w  treści  OPZ  zmian  polegających  na 

zastąpienie  wszystkich  określenia  wskazującymi  na  „prowadzenie  PSZOK"  przez 

Wykonawcę  określeniami  odnoszącymi  się  do  „obsługi  przez  Wykonawcę  PSZOK 

prowadzonego przez Zamawiającego"; 

względnie, na wypadek nieuwzględnienia powyższych żądań, nakazanie 

Zamawiającemu 

d) 

dokonanie  zmiany  §  3  ust.  2  Wzoru  Umowy  przez  wskazanie  nadanie  mu 

następującego brzmienia: 

„2.  Wykonawca  niezwłocznie  po  zawarciu  Umowy  i  otrzymaniu  od  Zamawiającego 

odpowiedniego  tytułu  prawnego  do  PSZOK  oraz  wszystkich  niezbędnych  informacji 

zobowiązany jest przystąpić do pozyskania uprawnień niezbędnych do prowadzenia PSZOK, 

najpóźniej  w  terminie  wyznaczonym  dla rozpoczęcia realizacji  przedmiotowej  usługi  -  jeżeli 

dotyczy. Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie na zbieranie odpadów / pozwolenie 

zintegrowane, uwzględniające zezwolenie na zbieranie odpadów, w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia  we  własnym  zakresie,  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  (PSZOK) 

tymczasowego magazynowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w bazie 

magazynowo  -  transportowej  Wykonawcy  - 

jeżeli  Wykonawca  zamierza  we  własnym 

zakresie  tymczasowo  magazynować  odpady  w  bazie  magazynowo  -  transportowej  oraz 

prowadzić PSZOK samodzielnie, a nie na podstawie umowy z podwykonawcą albo posiada 

obowiązującą  umowę  o  prowadzenie  bazy  magazynowo  -  transportowej  oraz  PSZOK 

podmiotem  trzecim  (podwykonawcą),  który  posiada  wszelkie  niezbędne  uprawnienia 

zezwolenia do prowadzenia takiej działalności. Wykonawca musi posiadać ww. uprawnienia 

przez okres przewidziany dla realizacji przedmiotowej usługi." 


e) 

dokonanie  zmiany  w  rozdziale  III  pkt  2  OPZ 

poprzez  zastąpienie  fragmentu 

treści: 

„Wykonawca  zapewni  zorganizowanie  PSZOK  w  miejscu  wyznaczonym  na  ten  cel 

przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w Kraszewie. 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  prawidłowe  gospodarowanie 

odpadami przekazanymi do PSZOK, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Dotyczy  to  m.in.  zapewnienia  pojemników/kontenerów  w  odpowiedniej  ilości 

i w 

odpowiednich  rodzajach  ewentualnego  przeładunku  odpadów,  transportu  odpadów, 

spraw  formalno-

prawnych  związanych  z  odbieraniem  i  dostarczaniem  odpadów 

uprawnionemu  przedsiębiorcy  prowadzącemu  działalność  w  zakresie  odzysku  lub 

unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  oraz  wyposażenia  PSZOKu  w  niezbędne 

pojemniki/kontenery do gromadzenia s

elektywnie zebranych odpadów." 

następującym zapisem: 

„Wykonawca  zapewni  zorganizowanie  PSZOK  w  miejscu  wyznaczonym  na  ten  cel 

przez  Zamawiającego  na  terenie  oczyszczalni  ścieków  w  Kraszewie,  jednak  do  czasu 

uzyskania stosownego zezwolenia na zbieranie odpa

dów na terenie PSZOK Wykonawca nie 

będzie prowadzącym PSZOK, a zapewni jedynie jego obsługę. Do tego czasu prowadzącym 

PSZOK będzie Zamawiający. 

Po uzyskaniu zezwolenia na zbieranie na terenie PSZOK Wykonawca ponosić będzie 

pełną  odpowiedzialność  za  prawidłowe  gospodarowanie  odpadami  przekazanymi  do 

PSZOK, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. zapewnienia 

pojemników/kontenerów  w  odpowiedniej  ilości  i  w  odpowiednich  rodzajach,  ewentualnego 

przeładunku  odpadów,  transportu  odpadów,  spraw  formalno-prawnych  związanych 

odbieraniem  i  dostarczaniem  odpadów  uprawnionemu  przedsiębiorcy  prowadzącemu 

działalność  w  zakresie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  oraz 

wyposażenia  PSZOKu  w  niezbędne  pojemniki/kontenery  do  gromadzenia  selektywnie 

zebranych odpadów." 

f) 

doprecyzowanie w OPZ poprzez wskazanie: 

na  jakiej  podstawie  i  w  jakim  terminie  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy 

teren  wyznaczony  na  prowadzenie  PSZOK  przy  jednocze

snym  wskazaniu,  że  nastąpi  to 

uwzględnieniem postanowień art. 41b o odpadach, 

czy teren wyznaczony przez Zamawiającego na prowadzenie PSZOK spełnia 

aktualnie wszystkie wymagania niezbędne do  uzyskania zezwolenia na  zbieranie odpadów 

prowadzenia PSZOK, a jeżeli nie, to w jakim czasie i na jakich warunkach zostanie od do 

tych wymagań dostosowany, 

czy  dla  nieruchomości,  na  której  ma  być  prowadzony  PSZOK,  został 

sporządzony  operat  przeciwpożarowy,  zwierający  warunki  ochrony  przeciwpożarowej 


miejsca  magazynowania  odpadów,  uzgodnione  z  komendantem  powiatowym  (miejskim) 

Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach, 

czy  dla  obszaru,  na  którym  ma  być  prowadzony  PSZOK,  został  uchwalony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada 

dla nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

czy  teren  przeznaczony  przez  Zamawiającego  na  miejsce  prowadzenia 

PSZOK został dostosowany do wszystkich aktualnie obowiązujących wymogów określonych 

przepisami  ustawy  o  odpadach  (takich  jak  wizyjny  system  kontroli  miejsca  magazynowania 

odpadów, o którym mowa w art. 25 ust. 6a - 6h ustawy o odpadach), a jeżeli nie, to w jakim 

czasie i na jakich zasadach teren ten do ww. wymogów zostanie dostosowany, 

wskazania informacji niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 

na  zbieranie odpadów  w  zakresie określonym  w  art.  42  ustawy  o odpadach lub  wskazania 

terminu, w którym ww. informacje i dokumenty i miałyby zostać wykonawcy udostępnione. 

Do postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. 

W dniu 25 maja 2020 r. 

Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu 

całości.  

II. 

Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  należy  umorzyć,  bowiem  Zamawiający 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu, a żaden wykonawca nie przystąpił do 

postępowania odwoławczego. 

Wobec  powyższego,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Prawa  zamówień  publicznych, 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym.  W  takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Ponadto,  w  związku  z  art.  186  ust.  6  pkt  2b  Prawa  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.  


Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel