KIO 1087/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 1087/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  maja  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o zamówienie: A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Biuro Architekt K. 

mgr inż. arch. A. K. z siedzibą w Suchej BeskidzkiejS.B. prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Pracownia  Architektoniczna  S.  B.  z  siedzibą  w 

Suchej Beskidzkiej

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Teatr  im.  Wandy  Siemaszkowej  

z siedzibą w Rzeszowie

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej oraz 

dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert, w tym: 

poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty odwołującego oraz wezwanie 

odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym danych zawartych w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 

doświadczenia  zawodowego projektanta w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz 

przyznanie  odwołującemu  punktów  w  kryterium  doświadczenie  zawodowe  projektanta, 

zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzasadnieniu wyroku; 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Teatr  im.  Wandy  Siemaszkowej  

siedzibą w Rzeszowie, i: 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego, tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: 

jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejszy wyrok  - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 1087/20 

UZASADNIENIE 

Teatr  im.  Wandy  Siemaszkowej  z  siedzibą  w  Rzeszowie  -  dalej  „zamawiający”, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  „Wykonanie  kompleksowej  wielobranżowej 

dokumentacji  architektoniczno-

budowlanej,  dotyczącej  przebudowy  budynku  Teatru  im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących 

przepisów  przeciwpożarowych  z  uwzględnieniem  poprawy  funkcjonalności  wraz  ze 

świadczeniem  nadzoru  autorskiego.  Realizacja  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn. 

Dost

osowanie  budynków  Teatru  im.  Wandy  Siemaszkowej  do  wymagań  ochrony 

przeciwpożarowej  -  Etap  V”;  numer  referencyjny:  AG-270-1-2020  (dalej  „postępowanie”  lub 

„zamówienie”).  

Szacunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych  n

a  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  W  dniu  12  marca  2020  r.  

ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

numerem 523205-N-2020.  

Zamawiający  11  maja  2020  r.  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  

w  postepowaniu,  złożonej  przez  EMGIEprojekt  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kielcach  (dalej 

„EMGIEprojekt). W piśmie tym poinformował także, iż żaden wykonawca nie został wkluczony 

z p

ostępowania i żadna oferta nie została odrzucona. 

W dniu 18 maja 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: A. K. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Biuro Architekt K. mgr inż. arch. A.K. z siedzibą w 

Suchej  Beskidzkiej;  S.  B. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Pracownia 

Architektoniczna S. B. 

z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (dalej „odwołujący”).  

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp,  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  podjętych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  zarzucając  naruszenie 

poniższych przepisów ustawy Pzp: 

1.  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp  poprzez 

prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady 

równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji; 

art  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnienia treści oferty; 


3.  art.  87  ust.  2  pkt  1  i  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  poprawienia  oczywistych 

omyłek  pisarskich  w  treści  oferty  i  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  

ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  obowiązującą  

w postępowaniu; 

4.  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 2 pkt 5 ppkt a poprzez ich wadliwe zastosowanie  

i  dokonanie  oceny  oferty  odwołującego,  polegające  na  zaniżeniu  liczby  punktów 

przyznanych w ramach oceny ofert, 

co doprowadziło do tego, iż oferta odwołującego nie 

została uznana za najkorzystniejszą; 

5.  art.  2  pkt  5 

ustawy  Pzp  poprzez  uznanie  za  najkorzystniejszą  oferty  złożonej  przez 

EMGIEprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

W związku z powyższymi naruszeniami odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego 

odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu:  

1.  uniew

ażnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

poprawienia  treści  oferty  odwołującego,  zgodnie  z  treścią  niniejszego  odwołania, 

poprzedzone ewentualnym 

wezwaniem odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących 

danych  zawartych  w  tabeli  stanowiącej  załącznik  nr  7a  do  SIWZ:  Doświadczenie 

Zawodowe projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

dokonania  czynności  ponownej  oceny  ofert  i  przyznanie  punktów  zgodnie  z  treścią 

niniejszego odwołania; 

dokonania wyboru oferty odwołującego. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Przytaczał  zapisy  SIWZ,  w  których  zamawiający  formułował  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  tj.  opisane  w  Rozdziale  IV  pkt  1  ppkt  2)  lit.  b)  SIWZ,  zwracając  uwagę,  

że te same informacje, które służyły potwierdzeniu spełnienia warunków, decydowały również 

o  przyznawaniu  punktów  w  kryterium  drugim:  „doświadczenie  zawodowe  Projektanta  

w  specjalności  konstrukcyjno-budowalnej”  o wadze 40%. Odwołujący  wskazywał,  że  w  tym 

kryterium  oferty  nie  były  porównywane  pomiędzy  sobą,  a  punkty  były  przyznawane  

na podstawie wskazanych przez wykonawców realizacji. Ten, kto otrzymał największą łączną 

liczbę punktów za wskazane realizacje otrzymywał 100 punktów, a pozostali proporcjonalnie 

mniej. 

Odwołujący  wskazał  siedem  realizacji  spełniających  wymagania  zamawiającego  

i 

podlegających ocenie. W jego ocenie winien otrzymać największą liczbę punktów w kryterium 

drugim,  j

ednak  otrzymał  jedynie  6,45  na  40  możliwych.  Z  kolei  w  ofercie  uznanej  

za  najkorzystniejszą  wykazano  trzy  realizacje,  za  co  przyznano  maksymalną  liczbę  


40  punktów  -  dodać  należy,  że  częściowo  były  to  dokumentacje  podobne  do  tych,  które 

wykazał odwołujący. 

Dalej wywodził, że przyznanie mu 6,45 punktów zamiast 40 w kryterium drugim byłoby 

niemożliwe, jeżeli zamawiający przestrzegałby postanowień ustawy Pzp i SIWZ. Punkty w tym 

kryterium  były  bowiem  przyznawane  w  ten  sposób,  że  zamawiający  miał  brać  pod  uwagę 

informacje  dotyczące  doświadczenia  zawodowego  osoby  spełniającej  warunki  wskazane  

w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, wyznaczonej jako Projektant KB i wykonanych przez 

niego  dokumentacji  projektowych  w  branży  konstrukcyjnej,  dotyczących  przebudowy  

lub  rozbudowy  lub  nadbudowy  lub  odbudowy  budynków  użyteczności  publicznej  (lub  ich 

części)  -  zamawiający  nigdzie  nie  zastrzegł,  że  pod  uwagę  będzie  brany  jedynie  załącznik  

nr 7a d

o SIWZ a zatem miał obowiązek brania pod uwagę wszystkich informacji dotyczących 

Projektanta i wykonanych przez niego dokumentacji projektowych. 

Zamawiający miał przyznać 

podpunkty podstawowe i dodatkowe, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

Odwołujący podnosił, że zgodnie z SIWZ to każdy wykonawca podawał samodzielnie 

powierzchnię  użytkową.  Podkreślił  również,  że  zamawiający  nie  podał  definicji  powierzchni 

użytkowej.  W  polskim  ustawodawstwie  pojęcie  to  nie  jest  jednoznaczne  i  jest  różnie 

definiowane w różnych aktach o charakterze normatywnym. Można - na potrzeby odwołania  

przyjąć,  że powierzchnia użytkowa jest to  powierzchnia ustalona  „po  podłodze”  w  obrysie 

ścian przy założeniu pewnej minimalnej wysokości tego pomieszczenia. Brak w SIWZ definicji 

tego pojęcia skutkuje tym, iż każdy z wykonawców mógł posłużyć się inną definicją. To z kolei 

oznacza,  iż  zamawiający  a  priori  założył  szacunkowość  w  ocenianym  parametrze.  Należy 

pamiętać, iż punkty można było otrzymać za dokumentację dotyczącą powierzchni powyżej  

3  tys.  m

a  maksymalną  liczbę  punktów  zamawiający  winien  przyznać  wtedy,  gdy 

dokumentacja  dotyczyła  obiektu  o  powierzchni  większej  niż  9  tys.  m

.  Podkreślił,  

że  SIWZ  nakazywała  wypełnienie  załącznika  nr  7a  do  SIWZ  poprzez  podanie  powierzchni  

w metrach kwadratowych, 

ale nie zakazywała podania powierzchni poprzez wskazanie „więcej 

niż, mniej niż” np.: więcej niż 9 tys. m

lub mniej niż 3 tys. m

Odnosząc się szczegółowo do dokonanej przez zamawiającego oceny oferty złożonej 

przez odwołującego podniósł, że zgodnie z dyspozycją Rozdziału XIII pkt 3 ppkt 2) lit. a SIWZ 

o

dwołujący przedstawił jedynie siedem spośród licznych realizacji spełniających wymagania 

z

amawiającego. Odwołujący wyjaśnił jednocześnie, że w tabeli 7a do SIWZ: Doświadczenie 

zawodowe  projektanta w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej:  (i)  w  pozycji  1  i  w  pozycji  

7  uwidoczniono  wykonanie  Dokumentacji  projektowej  dla  Wojewódzkiego  Szpitala 

Podkarpacki

ego  im.  Jana  Pawia  II  w  Krośnie;  (ii)  w  pozycji  5  i  w  pozycji  6  uwidoczniono 

wykonanie  Dokumentacji  projektowej  dla  Galerii  Sztuk

i  Współczesnej  „Bunkier  Sztuki”  

w Krakowie. 

Odwołujący stoi na stanowisku, że zamawiający winien - w obu wyżej wskazanych 


przypadkach  - 

oceniać  obie  pozycje  łącznie  tj.  pozycję  1  i  7  oraz  pozycję  5  i  6,  gdyż 

z

amawiający nie zastrzegł, iż ocena będzie dokonywana na zasadzie „jedno pozwolenie na 

budowę - jedna dokumentacja”. Odwołujący podkreślił także, iż winien otrzymać większą liczbę 

punktów nawet jeśli zamawiający nie uwzględniłby pozycji 6 i pozycji 7 wykazu. 

Jeżeli zamawiający miał wątpliwości co do treści ofert, to zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy  

P

zp winien zwrócić się do odwołującego z żądaniem wyjaśnienia. Zastosowanie tego przepisu 

było,  w  okolicznościach  sprawy,  konieczne  ze  względu  na  treść  art.  7  ustawy  Pzp,  zaś 

zaniechanie  zastosowania  tego  przepisu 

doprowadziło  do  wypaczenia  wyników 

p

ostępowania.  

Odnosząc  się  do  sposobu,  w  jaki  zamawiający  przyznał  punkty  odwołującemu 

podnosił, że pozycje 1 i 7 w Załączniku 7a do SIWZ: Doświadczenie zawodowe projektanta  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczyły Dokumentacji projektowej wykonanej dla 

Wojewódzkiego  Szpitala  Podkarpackiego  im.  Jana  Pawia  II  w  Krośnie.  Zakres  wykonanej 

dokumentac

ji był zgodny z wymaganiami (tj. dotyczył przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy 

lub  odbudowy  bu

dynków  użyteczności  publicznej,  lub  ich  części).  Przedmiotowa  dokumentacja 

została  wykonana  w  okresie  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pozwolenie  

na  budowę  zostało  wydane,  a  należyte  wykonanie  zostało  potwierdzone  stosownymi 

referencjami. 

Odwołujący przyznał, że w kolumnie 4, w wyniku omyłki, nie wpisał powierzchni 

użytkowej  budynku,  jednak  z  przedstawionych  zamawiającemu  referencji  wynika 

jedno

znacznie,  iż  Szpital  ma  25.058  m

powierzchni  całkowitej.  Skoro  referencja,  zgodnie  

z  SIWZ, 

była  dokumentem  obligatoryjnym  to  zamawiający  nie  może  pominąć  treści  tego 

dokumentu. K

onsekwentnie, jeżeli z referencji wynika powierzchnia obiektu, którego dotyczy  

-  to  z

amawiający  był  zobowiązany  do  poprawienia  oczywistej  omyłki  polegającej  na  tym,  

że nie wskazano powierzchni, choć wpisano „pow. w m

”. Pomyłka ta winna być poprawiona 

na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez  wpisanie  powierzchni  zgodnie  

z  danymi  zawartymi  w  referencji 

np.  powierzchnia  użytkowa  ponad  9  tys.  m

Ponieważ 

wykazana w referencj

i powierzchnia przenosiła 25 tys. m

to niezależnie od sposobu liczenia 

powierzchni użytkowej będzie ona wyższa niż 9 m

 i tym samym z

amawiający winien przyznać 

o

dwołującemu 12 punktów w tym: 2 pkt podstawowe zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 2) 

litera b), 10 pkt dodatkowych 

zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 2) litera c). 

Dalej  odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  pozycji  nr  2  w  Załączniku  7a  do  SIWZ: 

Doświadczenie  zawodowe  projektanta  (...)  Dokumentacja  projektowa  wykonana  

dla Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego. 

Zakres wykonanej dokumentacji był zgodny  

z  wymaganiami (tj.  dotyczył  przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub odbudowy budynków 

użyteczności publicznej (lub ich części),  dokumentacja  została  wykonana  w  okresie 5  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  pozwolenie  na  budowę  zostało  wydane  a  należyte 


wykonanie zostało potwierdzone stosownymi protokołami odbioru. W kolumnie 4 odwołujący 

wpisał  powierzchnię  19.187,  ale  w  wyniku  omyłki  oznaczył  ją  jako  „M1”  -  jednostka  miary 

p

owinna być  poprawiona  na  podstawie art.  87 ust.  2 pkt  1  ustawy  Pzp  na  „m

”  -  to  że jest  

to  powierzchnia  użytkowa  wynika  z  opisu  kolumny  4.  Odwołujący  wskazał  w  tabeli,  

iż  dokumentacja  dotyczyła  termomodernizacji  i  zmian  budynku  w  zakresie  ochrony 

przeciw

pożarowej,  czyli  przebudowy  w  nomenklaturze  Prawa  budowlanego (zmianie  uległy 

parametry  techniczne  i  użytkowe  obiektu).  Należyte  wykonanie  zamówienia  zostało 

udokumentowane poprzez złożenie protokołów odbioru (odbiór został dokonany „bez uwag”). 

Ponieważ  wykazana  w  tabeli  powierzchnia  przenosiła  19  tys.  m

  to 

zamawiający  winien 

przyznać odwołującemu 12 punktów w tym: 2 pkt podstawowe zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 

3 ppkt 2) lit. b), 10 pkt dodatkowych zgodnie z  

Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 2) litera c). 

Dalej,  odwołujący  wskazywał  na  informacje  w  pozycji  nr  3  Załącznika  7a  do  SIWZ: 

Doświadczenie  zawodowe  projektanta  (...)  Dokumentacja  projektowa  wykonana  dla  Sądu 

Okręgowego  w  Krakowie.  Zakres  wykonanej  dokumentacji  był  zgodny  z  wymaganiami  

(tj.  dotyczył  przebudowy  lub  rozbudowy  tub  nadbudowy  lub  odbudowy  budynków  użyteczności 

publicznej  (lub  ich  części),  dokumentacja  została  wykonana  w  okresie  5  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert, pozwolenie na budowę zostało wydane a należyte wykonanie zostało 

pot

wierdzone stosownymi protokołami odbioru. W kolumnie 4 odwołujący wpisał powierzchnię 

12.218 m

ale w wyniku omyłki nie wpisał powierzchni użytkowej budynku - pomyłka winna być 

poprawiona na podstawie art. 87 ust 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez  wpisanie powierzchni 

zgodnie z danymi zawartymi w referencji. 

Odwołujący w kolumnie 1 tabeli wskazał, iż w ramach 

d

okumentacji  projektowej  opracowano  m.in.  przewiązki.    Przewiązki  to,  najkrócej  mówiąc, 

element łączący części budynków lub dwa różne budynki - a zatem dotyczyła ona rozbudowy 

budynków. Zamawiający pomimo tego, iż słowo rozbudowa nie zostało użyte nie może pomijać 

znaczenia słownictwa specjalistycznego i konsekwencji użycia określonych słów, a jeżeli miał 

w  tym  zakresie  wątpliwości  to  powinien  poprosić  o  wyjaśnienie  treści  ofert  na  podstawie  

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Ponieważ  wykazana  powierzchnia  przenosiła  12  tys.  m

  to 

niezależnie od sposobu liczenia powierzchni użytkowej będzie ona wyższa niż 9 tys. m

 i tym 

samym  z

amawiający  winien przyznać odwołującemu 12 punktów w tym: 2 pkt podstawowe 

zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 2) litera b), 10 pkt dodatkowych zgodnie z Rozdziałem 

XIII pkt 3 ppkt 2) lit. c). 

Następnie,  w  pozycji  nr  4  w  Załączniku  7a  do  SIWZ:  Doświadczenie  zawodowe 

projektanta (...) Dokumentacja projektowa wykonana dla Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza  w  Warszawie:  z

akres  wykonanej  dokumentacji  był  zgodny  z  wymaganiami  

(tj.  dotyczył  przebudowy  lub  rozbudowy  lub  nadbudowy  lub  odbudowy  budynków  użyteczności 

publicznej  (lub  ich 

części),  dokumentacja  została  wykonana  w  okresie  5  lat  przed  upływem 


terminu składania ofert, pozwolenie na budowę zostało wydane a należyte wykonanie zostało 

potwierdzone  stosownymi  referencjami.  Dalej,  w  kolumnie  4  o

dwołujący  wpisał  9451,63  m

powierzchni  użytkowej  budynku.  Ponieważ  wykazana  w  referencji  powierzchnia  przenosiła  

9 tys. m

 to 

zamawiający winien przyznać odwołującemu 12 punktów w tym: 2 pkt podstawowe 

zgodnie z 

Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 2) litera b), 10 pkt dodatkowych zgodnie z Rozdziałem 

XIII pkt 3 ppkt 2) litera c). 

Następnie,  w  pozycjach  5  i  6  w  Załączniku  7a  do  SIWZ:  Doświadczenie  zawodowe 

projektanta (...) Dokumentacja projektowa wykonana dla Galerii Sztuki 

Współczesnej „Bunkier 

Sztuki” w Krakowie. Zakres wykonanej dokumentacji był zgodny z wymaganiami (tj. dotyczył 

przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy tub odbudowy 

budynków użyteczności publicznej (lub ich 

części),  dokumentacja  została  wykonana  w  okresie  5  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert,  pozwolenie  na  b

udowę  zostało  wydane  a  należyte  wykonanie  zostało  potwierdzone 

stosownymi referencjami, w kolumnie 4 o

dwołujący wpisał 4288,08 m

powierzchni użytkowej 

budynku. 

Ponieważ wykazana w referencji powierzchnia przenosiła 4000 m

 to z

amawiający 

winien  przyznać  odwołującemu  co  najmniej  5  punktów  w  tym:  2  pkt  podstawowe  zgodnie  

Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 2) litera b), 3 pkt dodatkowe zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 ppkt 

2) litera c). 

Podsumowując kwestię dokonanej przez  zamawiającego oceny oferty odwołującego 

s

twierdził,  że  analiza  punktacji  dokonanej  przez  zamawiającego  i  porównanie  tej  punktacji  

ze  złożonymi  ofertami  dowodzi,  iż  zamawiający  wykazał  nadmierny  rygoryzm  jedynie  

w odniesieniu do oferty o

dwołującego, co świadczy też o naruszeniu wyrażonych w art. 7 ust. 

1 ustawy Pzp 

zasad prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. 

Oferta innego wykonawcy, 

złożona przez M. M. prowadzącego działalność pod nazwą 

Instal - Tech M. M. 

z siedzibą w Krakowie (dalej: Instal – Tech)  otrzymała w kryterium drugim 

pkt 

co 

oznacza, 

że 

zamawiający 

przyznał 

mu 

podpunktów  

(co wynika ze wzoru 16/31 x 100 x 0,4 = 20,65). 

Załącznik nr 7a do SIWZ zawierał klauzulę: 

„W  przypadku  niepodania  w  pkt  2  ppkt  1  numeru  uprawnień  i  w  pkt  3  ppkt  2  liczby  lat 

doświadczenia  zawodowego  (lub  podania  innej  liczby  niż  wymagana)  Projektanta  KB 

wskazanego  w  pkt  1,  zamawiający  nie  będzie  oceniał  Dokumentacji  projektowych 

przedstawionych w tabeli w pkt 4 i w ko

nsekwencji tego oferta otrzyma 0 punków w kryterium 

„Doświadczenie  zawodowe  Projektanta  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej”.  Z  oferty 

wynika, że Instal - Tech nie podał w pkt 3 ppkt 1) ppkt 2) numeru uprawnień Projektanta i nie 

podał okresu (lat) doświadczenia, a zatem zamawiający pozyskał dane pozwalające na ocenę 

oferty z innych źródeł – czego nie uczynił w odniesieniu do odwołującego. 

Zamawiający żądał, aby w kolumnie 4 tabeli podać m.in. nazwę obiektu użyteczności 

publicznej i nr pozwolenia na budowę. Instal  - Tech nie podał jakiejkolwiek nazwy budynku  


i tylko w jednym przypadku podał numer pozwolenia na budowę. Skoro jednak Instal - Tech 

otrzymał  20,65  punktów,  to  znaczy,  że  zamawiający  pozyskał  dane  pozwalające  na  ocenę 

oferty z innych źródeł - czego nie uczynił w odniesieniu do odwołującego. 

Z k

olei w odniesieniu do oferty EMGIEprojekt, odwołujący wskazywał, że zawierała ona 

m.in.  wypełnioną  tabelę  7a  i  dokumenty,  które  w  założeniu  miały  potwierdzać  należyte 

wykonanie  zamówień  wskazanych  w  tabeli.  Uszły  jednak  uwadze  zamawiającego  różnice 

pomiędzy tymi dokumentami. 

W pozycji nr 1 w Załączniku 7a do SIWZ - Doświadczenie zawodowe projektanta (...) 

wpisane  zostało:  Dokumentacja  projektowa  wykonana  dla  Małopolskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  w  Krakowie.  Na  potwierdzenie  należytego  wykonania  tego  zamówienia 

złożono  protokół  odbioru  dokumentacji.  Protokół  ten  posługuje  się  jednocześnie  pojęciami 

(nazwa  zadania)  przebudowa  i  modernizacja.  Jednak  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ 

modernizacja nie jest traktowana 

jak zamówienie podobne i nie może być uwzględnione przy 

ocenie. Jeżeli EMGIEprojekt otrzymała maksymalną liczbę punktów, to tak samo maksymalną 

liczbę  punktów  winien  otrzymać  odwołujący  dla  wskazanej  w  pkt  2  dokumentacji  dla 

Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego. 

Odwołujący  wskazał  bowiem,  iż  przedmiotem 

zamówienia była  Termomodernizacja oraz  wprowadzenie  zmian  wynikających z  ekspertyzy 

p.poż  w  budynkach  wydziału  farmaceutycznego  warszawskiego  uniwersytetu  medycznego. 

Jak  już  wskazano  wyżej  zamawiający  w  tym  przypadku  odesłał  do  definicji  z  prawa 

budowlanego, 

a zatem skoro w wyniku wykonania robót budowlanych zmieniają się parametry 

użytkowe  lub  techniczne  istniejącego  obiektu  to  jest  to  przebudowa.  Poza  sporem  jest  to,  

że w wyniku termomodernizacji zawsze zmieniają się parametry techniczne obiektu i tak samo 

dzieje  się  przy  zmianach  ingerujących  w  system  ochrony  pożarowej.  W  pozycji  nr  2  

w Załączniku 7a do SIWZ - Doświadczenie zawodowe projektanta (…) wymieniono zadanie 

polegające  na  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wykonanej  dla  Zarządu  Pałacu  Kultury  

i  Nauki  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie

.  Z  protokołu  końcowego  jaki  EMGIE  projekt  dołączył  

na  potwierdzenie  należytego  wykonania  zamówienia  wynika,  że  było  to  „opracowanie  

na  podstawie  ekspertyzy  technicznej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  z  zakresu 

ochrony  przeciwpożarowej  dla  strefy  b  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie”.  Następnie 

pojawia  się  twierdzenie:  „przebudowa  strefy  b  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie  w  zakresie 

dostosowania do zgodności z obowiązującymi przepisami” - jest to zatem opis analogiczny do tego, 

jakim  posłużył  się  odwołujący  dla  opisania  wskazanej  w  pkt  2  załącznika  nr  7a  do  SIWZ 

dokumentacji dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Jeżeli zatem przyznano punkty 

EMGIEprojekt to tak s

amo powinny być one przyznane odwołującemu - bowiem dostosowanie 

budynku do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych jest przebudową. 


Następnie,  w  pozycji  nr  3  w  Załączniku  7a  do  SIWZ:  Doświadczenie  zawodowe 

projektanta (...) Dokumentacja projektowa wykonana dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Sytuacja

, w ocenie odwołującego, jest w tym przypadku 

analogiczna  jak  dla  wykazanej  przez  o

dwołującego  dokumentacji  wykonanej  dla  Sądu 

Okręgowego w Krakowie - w obu przypadkach chodzi o rozbudowę a budynek dla Sądu jest 

połączony  przewiązkami  z  istniejącym  budynkiem.  Z  dokumentów  złożonych  przez 

EMGI

Eprojekt  wynika,  iż  chodziło  o  dobudowę  budynku,  czego  nie  należy  utożsamiać  

z  rozbudową  czy  przebudową.  Jeżeli  jednak  -  mimo  tych  różnic  -  zamawiający  przyznał 

EMGIEprojekt punkt

y, to winien je przyznać także odwołującemu za wskazaną dokumentację 

dla Sądu w Krakowie. 

Podsumowując  swoje  rozważania,  odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  winien 

powtórzyć  dokonaną  ocenę  ofert  w  taki  sposób,  by  uzyskać  zgodność  z  postanowieniami 

ustawy Pzp i SIWZ. 

Zamawiający,  w  dniu  20  maja  2020  r.,  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do złożenia przystąpienia. Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.  

Zamawiający, na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2020 r., działając na podstawie art. 186 

ustawy Pzp, złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości jako 

bezzasadnego. 

Odwołujący, na potwierdzenie okoliczności wskazanych w treści złożonego odwołania, 

złożył na rozprawie dowód – fragment dziennika budowy dla inwestycji „Rozbudowa Akademii 

Teatralnej  im.  Aleksandra  Zelwerowicza  w  Warszawie”,  na  potwierdzenie,  że  łączna 

powierzchnia 

użytkowa w tym obiekcie jest zgodna z informacją w tabeli tj. 9451,63 m

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej  sprawie,  

na  podstawie  zebranego  mater

iału  dowodowego,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  

z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią  ofert  złożonych  

w  postępowaniu,  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  odpowiedzią  na  nie,  a  także  

po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron,  złożonych  ustnie  do  protokołu  

w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy 

Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 


poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

jest  w

ykonawcą  biorącym  udział  w  postępowaniu  a  jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu. 

Wskutek  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp,  oferta  odwołującego 

uzyskała  mniejszą  ilość  punktów,  gdyby  nie  wskazane  uchybienia  zamawiającego,  oferta 

odwołującego uznana zostałaby za najkorzystniejszą. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba  ustaliła,  że  przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z  opisem  zawartym  

w  Rozdziale  III  pkt  1  SIWZ  jest 

„usługa  polegająca  na  wykonaniu  kompleksowej 

wielobranżowej  dokumentacji  architektoniczno-budowlanej  (zwanej  dalej  „Dokumentacją"), 

dotyczącej  przebudowy  budynku  Teatru  im.  Wandy  Siemaszkowej  w  Rzeszowie  (dalej 

„budynek  Teatru")  zlokalizowanego  przy  ul.  Sokoła  7-9  w  Rzeszowie  na  potrzeby 

dostosowania  go  do  wymagań  ochrony  przeciwpożarowej  z  uwzględnieniem  poprawy  jego 

funkcjonalności wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień oraz 

ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego”. 

Izba ustaliła ponadto, że w Rozdziale IV SIWZ zamawiający opisał, jakie warunki musi 

spełnić  wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie.  W  zakresie  dotyczącym  wiedzy  

i  doświadczenia  (pkt  1,  ppkt  1)  wskazał,  że  „Wykonawca  powinien  wykazać,  że  w  okresie 

ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - 

w  tym  okresie),  zrealizował  co  najmniej  1  (jedno)  zamówienie,  o  wartości  nie mniejszej  niż 

250.000  zł.  brutto,  które  polegało  na  wykonaniu  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej, 

dotyczącej przebudowy lub rozbudowy lub odbudowy lub nadbudowy w branżach budowlana, 

konstrukcyjna,  sanitarna,  elektryczna  i  teletechniczna  w  budynku  użyteczności  publicznej, 

podlegającym  nadzorowi  Konserwatora  Zabytków  wraz  ze  specyfikacjami  technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi, dla której wydane było pozwolenie 

na  budowę”.  Zaznaczył  jednocześnie  co  należy  rozumieć  pod  następującymi  pojęciami 

użytymi w SIWZ: (i) przebudowa - należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a ustawy 

prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1

186 z późn. zm.), dalej „PrBud”; 

(ii)  rozbudowa  - 

należy  rozumieć  rodzaj  budowy,  w  wyniku  której  powstaje  nowa  część 

istniejącego  już  obiektu  budowlanego.  W  wyniku  przeprowadzenia  rozbudowy  obiektu 

budowlanego,  zwiększa  się  jego  powierzchnia  zabudowy  (i  powierzchnia  użytkowa);  (iii) 

odbudowa - 

należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowy obiekt budowlany 

w  miejscu  istni

ejącego  wcześniej  obiektu,  który  uległ  całkowitemu  lub  częściowemu 

zniszczeniu; (iv) nadbudowa - 

należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa 

część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego 

obiektu bud

owlanego, zwiększa się jego wysokość (i powierzchnia użytkowa). W tym samym 


Rozdziale, w pkt 1, ppkt 2, lit. b zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że będzie 

dysponował  następującym  personelem:  co  najmniej  1  osobą  posiadającą  uprawnienia 

budowlane  d

o  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  

w  rozumieniu  „PrBud”,  „RMSFT”  oraz  „UOSZ”  legitymująca  się  co  najmniej  5-letnim 

doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w projektowaniu w powyższej specjalności. 

Jednocześnie Izba ustaliła, że zamawiający w Rozdziale XIII - Opis kryteriów, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert wskazał w pkt 1, że dokonując wyboru będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  cena  - 

waga  60%,  doświadczenie  zawodowe  Projektanta  w  specjalności 

konstrukcyjno  - 

budowlanej  o  wadze  40%.  W  zakresie  drugiego  kryterium  opisał  sposób 

przyznawania  punktów  w  następujący  sposób:  „W  tym  kryterium  brane  będą  pod  uwagę 

informacje  dotyczące  doświadczenia  zawodowego  osoby  spełniającej  warunki  wskazane  

w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, wyznaczonej jako Projektant KB i wykonanych przez 

niego  dokumentacji  projektowych  w  branży  konstrukcyjnej  dotyczącej  przebudowy  lub 

rozbudowy lub nadbu

dowy lub odbudowy budynków użyteczności publicznej (lub ich części), 

o  powierzchni  użytkowej  tej  części  budynku,  którą  dokumentacja  projektowa  obejmowała 

swoim zakresem opracowania, nie mniejszej niż 3.000 m

, dla których wydane było pozwolenie 

na budowę (dalej „Dokumentacja projektowa”), przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie 

wg  załącznika  nr  7a  do  SIWZ  pn.  Doświadczenie  zawodowe  Projektanta  w  specjalności 

konstrukcyjnobudowlanej. 

Ocenie i przyznawaniu podpunktów podlegać będą Dokumentacje 

projektowe wy

konane przez Projektanta KB w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, według następujących zasad: (a) w wykazie można przedstawić maksymalnie 

5  Dokumentacji  projektowych,  popartych  referencjami  bądź  innymi  dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie, (w przypadku podania przez Wykonawcę więcej niż 

5  (pięciu)  Dokumentacji  projektowych,  ocenie  Zamawiającego  będą  podlegały  jedynie 

Dokumentacje projektowe ujęte w pozycjach 1-5 tabeli), (b) za każdą przedstawioną w wykazie 

Dokument

ację  projektową,  spełniającą  wymagania  ujęte  powyżej  w  ppkt  1),  oferta  otrzyma  

2  podpunkty,  (c)  jeżeli  przedstawiona  w  wykazie  Dokumentacja  projektowa,  będzie 

obejmowała swoim zakresem opracowania, część powierzchni użytkowej budynku większą niż 

3.000  m

zostaną  przyznane  dodatkowe  podpunkty  w  następujący  sposób:  powierzchnia  

od 3.001,00 m

do 4.000,99 m

- 1 ppkt, powierzchnia od 4.001,00 m

do 6.000,99 m

 - 3 ppkt, 

powierzchnia  od  6.001,00  m

do  9.000,99  m

10  ppkt.  Dalej  zamawiający  przewidział,  

że  oferta  z  największą  liczbą  przyznanych  podpunktów  otrzyma  100  pkt,  pozostałe 

proporcjonalnie  mniej  według  wzoru:  liczba  przyznanych  punktów  w  ofercie  badanej 

podzielona  przez  największą  liczbę  przyznanych  punktów,  a  uzyskany  wynik  przemnożony 

przez  100 

pkt.  Na  okoliczność  gdyby  wykonawca  nie  złożył  wraz  z  ofertą  informacji  


wg załącznika nr 7a, pozwalających na ocenę oferty zgodnie z wyżej podanym opisem otrzyma 

w  tym  kryterium  0  pkt,  z  zastrzeżeniem,  że  musi  być  spełniony  warunek  udziału  

w postępowaniu wskazany w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) lit. b) SIWZ. 

Izba  ustaliła,  że  do  upływu  terminu  składania  ofert,  złożonych  zostało  siedem  ofert, 

zgodnie z zestawieniem zamawiającego (w aktach sprawy): oferta nr 1 złożona przez Instal-

Tech  M.  M. 

z  siedzibą  w  Krakowie;  oferta  nr  2:  EMGlEprojekt  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Kielcach;  oferta  nr  3:  Sound

&Space Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu;  oferta  nr  4:  P.  D. 

Pracownia  Projektowa  z  siedzibą  w  Halinowie;  oferta  z  nr  5:  Biuro  Architektoniczne  J.  L.  z 

siedzibą  w  Lublinie;  oferta  nr  6:  Zespół  Projektowy  Kontrapunkt  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Krakowie i oznaczona nr 7 - 

oferta odwołującego. 

Jednocześnie  Izba  ustaliła,  że  11  maja  2020  r.  zamawiający  poinformował 

wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  wybierając  ofertę  nr  2  wykonawcy 

EMGIEprojekt  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kielcach  za  cenę  309 960,00  zł.  brutto,  przyznając 

wykonawcy łącznie 82,62 pkt, w tym w kryterium cena - 42,62 pkt, w kryterium doświadczenie 

zawodowe  Projektanta  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  -  40,00  pkt.  Z  kolei 

odwołujący  otrzymał  łącznie  66,45  pkt,  w  tym  w  kryterium  cena  –  60,00  pkt,  w  kryterium 

doświadczenie  zawodowe Projektanta w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej  –  6,45  pkt. 

Jednocześnie w  aktach sprawy  znajduje się notatka  służbowa z  8 maja  2020  r.,  dotycząca 

oceny i przyznania punktów w kryteriach poza cenowych dla ofert złożonych w postępowaniu. 

Znajduje się w niej opis sposobu przyznawania punktów za poszczególne pozycje wymienione 

przez  wykonawców  w  Załączniku  nr  7a  do  SIWZ  –  doświadczenie  zawodowe  projektanta  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, 

iż w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

które  miały  wpływ  lub  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, rozpoznawane odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Na wstępie Izba stwierdziła, że potwierdził się zarzut formułowany przez odwołującego, 

polegający  na  prowadzeniu  przez  zamawiającego  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasady określone w ustawie Pzp. Wskazać należy bowiem, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 

1  ustawy  Pzp  z

amawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

w

ykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wypełnieniem tego 


obowiązku,  w  odniesieniu  do  oceny  ofert  zgodnie  z  kryteriami  opisanymi  w  Ogłoszeniu  

o zamówieniu i SIWZ, jest dokonywanie przedmiotowej oceny zgodnie z kryteriami i zasadami 

ustalonymi  w  dokumentacji  przetargowej.  Tym  samym  zasady  ustalone w  SIWZ  winny  być 

przestrzegane, i odnosić się do wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie w takim 

samym stopniu. 

W okolicznościach niniejszej sprawy, po analizie całokształtu materiału dowodowego, 

skład orzekający doszedł do przekonania, że powyższe zasady zostały przez zamawiającego 

naruszone.  Jak  wynika 

bowiem  z  treści  notatki  służbowej,  sporządzonej  na  okoliczność 

dokonywania oceny ofert w kryterium doświadczenie projektanta, w której zamawiający opisał 

szczegółowo  sposób  przyznawania  punktów,  zamawiający  w  sposób  dowolny,  niezgodnie  

z instrukcją zamieszczoną w SIWZ dokonał oceny złożonych ofert.  

Jak słusznie wskazał odwołujący, w ofercie nr 1, złożonej przez wykonawcę Instal-Tech 

nie  podano  danych,  których  wskazania  zamawiający  wymagał  tj.  numeru  uprawnień 

projektanta  (pkt  3  ppkt  1  w  załączniku  nr  7a)  i  liczby  lat  doświadczenia  (pkt  3  ppkt  2  

w za

łączniku nr 7a). Zauważenia wymaga, że w zakresie tych informacji zamawiający w SIWZ 

przewidział  rygor  w  postaci  braku  przyznawania  punktów  w  kryterium  doświadczenie, 

umieszczając pod tabelą następującą uwagę: „W przypadku niepodania w pkt 3 ppkt 1 numeru 

uprawnień i w pkt 3 ppkt 2 liczby lat doświadczenia zawodowego (lub podania innej liczby niż 

z  wymagana)  Projektanta  KB  wskazanego  w  pkt  1,  z

amawiający  nie  będzie  oceniał 

Dokumentacji  projektowych  przedstawionych  w  tabeli  w  pkt  4  i  w  konsekwencji  tego  oferta 

otrzyma 

0  punktów  w  kryterium  Doświadczenie  zawodowe  Projektanta  w  specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej". 

Jak wynika z przedmiotowej notatki zamawiający dokonał oceny 

w kryterium, w zakresie wszystkich pięciu pozycji wymienionych przez Instal-Tech w wykazie, 

w rezultacie przyznając temu wykonawcy łącznie 16 pkt w tym kryterium.  

Jak  wynika  z  udzielonej  przez  zamawiającego  odpowiedzi  na  odwołanie,  choć 

stwierdził  on  uchybienie  w  ofercie  Instal-Tech,  polegające  na  braku  wpisania  danych  

w  ocenianej  ofercie,  to  jednak 

dokonał  przedmiotowej  oceny  z  tego  powodu,  iż  w  ofercie 

znajdowała  się kopia  uprawnień  tego  projektanta  i  to  ona  była  dla  zamawiającego  źródłem 

potrzebnych  informacji.  Niezależnie,  zamawiający  wyjaśnił  także,  że  analogiczna  sytuacja 

miała  miejsce  w  przypadku  wykazu,  który  odczytywany  był  przez  zamawiającego  łącznie  

z  załączonymi  do  niego  dokumentami,  które  potwierdzały  należyte  wykonanie  usług.  O  ile 

można zgodzić się ze stanowiskiem zamawiającego, że w przypadku, gdy brak było informacji 

samej treści załącznika nr 7a, a wynikały one z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

należało  je  czytać  łącznie,  to  już  nie  sposób  nie  zauważyć,  że  w  odniesieniu  do  danych  

i  informacji  przekazywanych  przez  odwołującego,  zamawiający  nie  w  każdym  przypadku, 

dokonując oceny poszczególnych pozycji w formularzu i przyznając punkty w kryterium nr 2, 


wziął pod uwagę brakujące w wykazie elementy, które znajdowały się z kolei w załączonych 

do wykazu dokumentach.  

Izba podziela ocenę odwołującego, że skoro w odniesieniu do wykonawcy Instal - Tech 

zamawiający  posłużył  się  innymi,  załączonymi  do  oferty  dokumentami,  zawierającymi  dane 

potrzebne 

do  tego,  żeby  podmiotowi  temu  przyznać  punkty,  to  naruszeniem  zasad 

wynikających  z  ustawy  Pzp,  jest  odmienne  traktowanie  odwołującego,  od  którego  

co podkreślał zamawiający jako od profesjonalisty, wymaga się podania w sposób precyzyjny 

i sz

czegółowy wszystkich wymaganych w tabeli informacji. Jeśli zatem zamawiający przyznał 

punkty 

w  kryterium  doświadczenie  wykonawcy  Instal-Tech,  pomimo  ewidentnych  braków,  

to  również  braki  w  ofercie  odwołującego  powinny  być  traktowane  w  analogiczny  sposób,  

a punkty przyznawane pomimo, że w tabeli brakowało pewnych elementów. 

Jednocześnie odwołujący zwrócił także uwagę na sposób, w jaki zamawiający dokonał 

oceny  oferty  EMGIEprojekt

,  interpretując  zawarte  w  wykazie  informacje  na  korzyść  tego 

wykonawcy

. Izba podzieliła ocenę odwołującego, że porównując sposób dokonywania oceny, 

do  tego  w  jaki 

sposób  dokonana  została  ocena oferty  odwołującego  -  widoczne  są różnice  

w  sposobie  interpretowania  podobnych  czy  nawet  tożsamych  zapisów.  Te  same  dane, 

przedstawione  w  ofercie  EMGIEprojekt

,  nie  budzące  wątpliwości,  budziły  już  takowe  

w  odniesieniu  do  oferty  odwołującego.  W  konsekwencji  zamawiający  oceniał,  że  w  danej 

sytuacji punkty za dane zamówienie nie mogą zostać w ogóle odwołującemu przyznane. Jako 

przykład  takiego  sposobu  postępowania  zamawiającego  należy  wymienić  pozycję  nr  1  

w ofercie EMGIEprojekt 

(zamówienie realizowane dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w  Krakowie), 

gdzie  przyznane  zostały  punkty  w  ilości  12.  W  opisie  zawartym  w  tabeli 

stwierdzono

,  że  projekt  obejmował  przebudowę  i  termomodernizację.  Również  z  treści 

protokołu  zdawczo-odbiorczego  końcowego  z  12  września  2017  r.  wynika,  że  wykonana 

dokumentacja  obejmowała  przebudowę/  modernizację  budynku.  Modernizacja  z  kolei, 

zgodnie z tym co 

przewidział zamawiający w SIWZ - nie była brana pod uwagę przy ocenie. 

Zamawiający zdaje się tego nie dostrzegać i (jak wynika z przywołanej notatki) uznaje, że cyt. 

„z  opisu  wynika,  że  dokumentacja  projektowa  została  wykonana  w  zakresie  przebudowy”. 

Słusznie  porównuje  odwołujący  informacje  zawarte  w  tabeli  w  odniesieniu  do  tej  pozycji 

zamówienia,  do  zadania,  które  opisane  zostało  w  pkt  2  w  jego  tabeli  tj.  zamówienia 

realizowanego  dla  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego.  Odwołujący  opisał  zakres 

zamówienia  wskazując,  że  projekt  dotyczył  termomodernizacji  oraz  wprowadzenia  zmian 

wynikających z  ekspertyzy  p.poż.  w  budynkach wydziału farmaceutycznego.  Dalej,  w  treści 

tabeli wskazano, że wykonany został projekt budowlano-wykonawczy w branży konstrukcyjnej 

wraz z nadzorem autorskim. Zamawiający nie przyznał odwołującemu w tej pozycji żadnych 

punktów, gdyż jak wynika z treści notatki oraz odpowiedzi na odwołanie, w tabeli nie użyto 


wprost 

sformułowania  „przebudowa”.  Izba  podziela  stanowisko  odwołującego,  że  w  tym 

przypadku  winien  on  uzyskać  za  to  zamówienie  również  12  pkt  z  tego  powodu,  

że    termomodernizacja  zawsze  wiąże  się  ze  zmianą  parametrów  technicznych  obiektu,  

a zatem jest przebudową, zgodnie z definicją, którą zamawiający zamieścił w SIWZ; z kolei 

omyłka  w  tej  pozycji  i  wpisanie  zamiast  m

  wielko

ści  m1  pozostaje  bez  znaczenia  dla 

przyznania punktów i winna zostać przez zamawiającego poprawiona jako oczywista omyłka 

pisarska. 

To, że wpisana wartość powinna być ujęta w m

wynika z nagłówka tabeli. 

Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie oczywiste 

omyłki  pisarskie.  Wprawdzie  przepisy  ustawy  Pzp  nie  wprowadziły  definicji  tego  pojęcia, 

jednak orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych wypracowało w tym 

zakresie stanowisko, iż omyłka taka polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, 

opuszczeniu wyrazu, 

błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności 

przypadkowej.  Oczywista  omyłka  pisarska  powinna  być  możliwa  do  poprawienia  bez 

odwoływania się do innych dokumentów. W orzecznictwie wskazuje się również, iż w zakresie 

tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla 

każdego,  bez  przeprowadzania  jakiejkolwiek  dodatkowej  dogłębnej  analizy.  Oznacza  to,  

że ich poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści oświadczenia woli wykonawcy. 

Niewątpliwie w  tym  przypadku mamy  do  czynienia z  taką  oczywistą omyłką  pisarską, która 

polega na błędzie pisarskim, nie prowadzi przy tym do wytworzenia nowej treści oświadczenia 

woli. 

Odnosząc  się  z  kolei  do  zarzutów  naruszenia  przepisów:  art.  91  ust  1  ustawy  Pzp  

w zw. z art. 2 pkt 5 ppkt, art. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny oferty odwołującego, 

polegające na zaniżeniu liczby punktów przyznanych w ramach oceny ofert co doprowadziło 

do  tego,  iż  uznana  za  najkorzystniejszą  została  oferta  złożona  przez  EMGIEprojekt  -  Izba 

uznała przedmiotowe zarzuty za zasadne, biorąc również pod uwagę okoliczność, że doszło 

do naruszenia zasad prowadzenia postepowania tj. uczciwej konkurencji 

równego traktowania, 

gdyż dokonywana ocena złożonych w postępowaniu ofert w ramach kryterium doświadczenie 

zawodowe 

odbywała się w sposób, który nierówno traktował wszystkich wykonawców. Biorąc 

zatem 

pod uwagę, że zamawiający z jednej strony w sposób wybiórczy traktował informacje 

zawarte  w  tabeli 

przygotowanej  przez  odwołującego,  stwierdzając  że  brak  jest  danych 

potrzebnych  do  przyznania  punktów,  z  drugiej  strony  przyznając,  na  podstawie  podobnego 

zakresu  danych  ofercie  EMGIEprojekt  maksymalną  liczbę  punktów,  zgodzić  należało  się  z 

ogólnym wnioskiem odwołującego co do tego, że wszelkie dane, które można było pozyskać 

zarówno  z  tabeli  zawartej  w  załączniku  nr  7a,  jak też  umieszczone  w  innych  dokumentach 

załączonych 

do 

oferty, 

winny 

posłużyć 

do 

oceny 

oferty 

odwołującego.  

W przeciwnym razie należałoby przyjąć zasadę, że oceniając każdą z ofert należy z równym 


rygoryzmem  podchodzić  do  zasad  określonych  w  SIWZ  tj.  wszystkich  wymagań 

umieszczonych pod tabelą jako „Uwagi” i w przypadku najmniejszych uchybień - w ogóle nie 

poddawać ocenie informacji w zakresie doświadczenia. 

Odnosząc  jednak  sposób,  w  jaki  zamawiający  dokonał  oceny  ofert  wykonawców 

EMGIEprojekt  oraz  Instal-Tech,  do  sposobu  w  jaki  oceniano  informacje  zawarte  w  ofercie 

odwołującego,  skład  orzekający  podzielił  w  większości  zastrzeżenia  co  do  przyznania 

odwołującemu  mniejszej  ilości  punktów,  niż  wynikało  to  z  przyjętych  przez  zamawiającego 

zasad  oceny  ofert

.  Odnosząc  się  kolejno  do  zamówień  wymienionych  w  tabeli,  w  zakresie 

których odwołujący kwestionował ilość przyznanych punktów, Izba uznała, co następuje. 

W  zakresie  zamówienia  opisanego  w  poz.  1  tabeli  (zamówienie  realizowane  

dla  Wojewódzkiego  Szpitala  Podkarpackiego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krośnie),  jak  wskazano  

we wcześniejszych rozważaniach, treść informacji zawartych w tabeli niewątpliwie winna być 

czytana  łącznie  z  dokumentami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie.  Odwołujący  w  tej 

pozycji  nie  podał  informacji  w  pełnym  zakresie  tj.  powierzchni  użytkowej.  Uchybienie  

to świadczy wprawdzie o braku staranności ze strony wykonawcy i dbałości o to, aby w samym 

formularzu zamawiający znalazł wszelkie dane potrzebne do przyznania odpowiedniej ilości 

punktów,  z  drugiej  jednak  strony  podobne  braki  w  ofertach  innych  wykonawców  -  nie 

skutkowały  negatywnymi  dla  tych  podmiotów  konsekwencjami  w  postaci  braku  przyznania 

punktów.  W  opisywanym  przypadku  wielkość  ta  (powierzchnia  budynku)  wynikała  z  treści 

załączonego  do  tabeli  poświadczenia  wystawionego  przez  Inwestora,  zatem  z  łatwością 

zamawiający mógł ustalić niezbędne dane.  

Tymczasem  zamawiający  twierdził,  że  brak  informacji  w  zakresie  powierzchni 

dyskwalifikował  odwołującego  i  uniemożliwiał  ustalenie  jaką  powierzchnię  należało  przyjąć  

do  oceny  oferty  w  tej  pozycji.  Izba  podziela  w  tym  zakresie  stanowisko  odwołującego,  

że  w  przypadku  gdy  powierzchnia  całkowita  budynku  wynosi  ponad  25  tys.  m

,  nie  ma 

technicznej możliwości aby powierzchnia użytkowa wynosiła mniej niż 9 tys. m

, co obligowało 

zamawiającego do przyznania maksymalnej liczby 12 pkt za to zamówienie. Jednakże, jeśli 

takowe  wątpliwości  zrodziły  się  podczas  oceny  ofert  przez  komisję,  zamawiający  miał 

możliwość wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień. 

W tym miejscu omówienia wymaga kolejny, sformułowany przez odwołującego zarzut, 

polegający  na  naruszeniu  przez  zamawiającego  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Izba  podziela  

tą  część  argumentacji  zamawiającego,  że  co  do  zasady  składane  wyjaśnienia  w  zakresie,  

w jakim dotyczą one oceny ofert zgodnie z kryteriami, nie mogą prowadzić do zmiany danych 

służących  do  przyznania  punktów,  wpływających  na  wybór  oferty  najkorzystniejszej.  

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, że przepis ten uniemożliwia zamawiającemu 

wyjaśnianie  i  doprecyzowanie  kwestii  i  tych  elementów  w  ofercie,  które  nie  zostały  jasno 


sformułowane, a dotyczą danych już zawartych w dokumentach.  W niniejszej sprawie mamy 

do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  w  tabeli  wskazano  konkretne,  zrealizowane  wcześniej 

zamówienia,  charakteryzujące  się  określonymi  parametrami.  Na  tym  etapie  postępowania, 

kiedy  zamawiający  dokonywał  oceny  ofert,  parametry  oceniane  nie  mogły  już  zatem  ulec 

zmianie  (budynek  miał  określoną  powierzchnię  użytkową).  Jeśli  zamawiający  miał  zatem 

wątpliwości,  jaką  ilość  punktów  w  danym  przypadku  przyznać  miał  możliwość,  którą  daje 

ustawodawca  w  art. 

87  ust.  1  ustawy  Pzp,  aby  wezwać  odwołującego  do  doprecyzowania 

informacji  w  wymaganym  zakresie  tj. 

wezwać  odwołującego  aby  ten  wskazał  jaką 

powierzchnię użytkową miał obiekt i przyznać punkty w ilości adekwatnej do opisanej w SIWZ 

zasady. 

Odnosząc się w dalszej kolejności do oceny dokonanej przez zamawiającego w pozycji 

nr  2  - 

tu  również  Izba  uznała,  że  odwołujący  winien  uzyskać  maksymalną  ilość  punktów. 

Uzasadnienie 

tego stanowiska opisano, omawiając zarzuty naruszenia przez zamawiającego 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Z  kolei 

w  zakresie  dokumentacji  opisanej  w  pkt  3  (zamówienie  wykonane  dla  Sądu 

Okręgowego  w  Krakowie)  -  Izba  nie  zgadza  się  z  wnioskami  zamawiającego,  zawartymi  

w notatce służbowej, w której omówiono zasady przyznawania punktów w ramach kryterium 

doświadczenie  projektanta,  że  przedmiotowa  dokumentacja  została  wykonana  w  zakresie 

budowy  budynku  użyteczności  publicznej.  Jak  wynika  z  opisu  znajdującego  się  w  tabeli,  

w zakresie dokumentacji znalazło się także wykonanie przewiązki, co winno być traktowane 

jako rozbudowa budynku, 

a ta z kolei mieściła się w kategorii za którą zamawiający przyznawał 

punkty  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Zamawiający,  w  odpowiedzi  na  odwołanie  nie 

kwestionował  już  samego  faktu,  że  zamówienie  niniejsze  może  być  traktowane  jako 

rozbudowa,  ale 

wskazywał,  że  budynek  lub  jego  część,  podlegające  rozbudowie  winny 

obejmować powierzchnię co najmniej 3 tys. m

. Uznając zastrzeżenia zamawiającego w tym 

zakresie, podzielając opinię, że ocenie w ramach kryterium podlegała powierzchnia użytkowa 

tej  części  budynku,  której  dotyczył  wykonany  projekt,  zaś  sama  referencja  wskazywała  na 

powierzchnię  całkowitą,  nie  sposób  uznać  jednak,  że  element  ten  nie  mógł  podlegać 

wyjaśnieniom  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  wpisał  bowiem  w  tej  pozycji 

powierzchnię 12 218 m

, a zatem podał wielkość, która w jego przekonaniu winna podlegać 

ocenie

. Jeśli zamawiający, w toku oceny ofert uznał, że wskazana powierzchnia nie może być 

w całości wzięta pod uwagę i niezbędnym stało się ustalenie powierzchni samej rozbudowy  

miał możliwość doprecyzowania powyższych informacji. 

W  kwestionowanej  przez  odwołującego  pozycji  4  tabeli  (zamówienie  dla  Akademii 

Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie), zamawiający potraktował zamówienie opisane 

przez odwołującego jako dwa odrębne zadania twierdząc, że w tym punkcie może przyznać 


punkty jedynie częściowo. Izba nie podziela prezentowanego stanowiska. Niewątpliwie w tym 

przyp

adku mamy do czynienia z jedną realizacją. Ponadto z treści załączonej do załącznika 

nr  7a  referencji  jednoznaczni

e  wynika,  że  w  ramach  zamówienia  wykonana  została 

rozbudowa. Z kolei wątpliwości formułowane przez zamawiającego co do powierzchni w tym 

zadaniu tj. czy wskazana wielkość to powierzchnia całkowita czy użytkowa – zamawiający miał 

możliwość  wyjaśnić  na  etapie  dokonywania  oceny  ofert.  Odwołujący  wpisał  w  tabeli  w  tej 

pozycji powierzchnię 12 218 m

twierdząc, że jest to powierzchnia użytkowa, a zatem jako taka 

powinna  zostać  oceniona.  Potwierdził  to  na  rozprawie,  składając  jako  dowód  fragment 

dziennika 

budowy, z którego wynika, że wpisana wielkość dotyczy powierzchni użytkowej. 

Kolejno, w zakresie pozycji 5 wykazu, gdzie wskazano dokumentację projektową dla 

Galerii  Sztuki  Współczesnej  „Bunkier  Sztuki”  -  zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

wskazał, że za to zamówienie przyznał odwołującemu 5 pkt. Taka informacja wynika również 

z  treści  notatki  służbowej  sporządzonej  przez  zamawiającego.  Stwierdzić  zatem  należy,  

że zamawiający przyznał odwołującemu taką ilość punktów w tej pozycji, jaka wynikała z treści 

złożonego odwołania. 

Odnosząc się na koniec do wywodów odwołującego, że zamawiający winien oceniając 

złożoną przez niego ofertę wziąć pod uwagę łącznie pozycje pierwszą i siódmą oraz piątą i 

szóstą – Izba nie podzieliła argumentacji w tym zakresie. Stwierdzić należy, że zamawiający 

w Rozdziale XIII - 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert wskazał, że ocenie i przyznawaniu 

p

odpunktów  podlegać  będzie  maksymalnie  pięć  Dokumentacji  projektowych,  popartych 

referencjami  bądź  innymi  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie,  zaś  w 

przypadku  podania  przez  w

ykonawcę  więcej  niż  pięciu  Dokumentacji  projektowych,  ocenie 

będą podlegały jedynie Dokumentacje projektowe ujęte w pozycjach 1-5 tabeli. Odwołujący 

nie  może  zatem,  na  obecnym  etapie  wywodzić,  że  zamawiający  miał  połączyć  określone 

zamówienia w sytuacji, gdy przyjęta została w tym zakresie określona zasada.  

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji wyroku. W związku z tym,  

że  potwierdziły  się  zarzuty  odwołania,  w  szczególności  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy  Pzp  w  odniesieniu  do  oceny  złożonych  ofert,  zamawiający  został  zobowiązany  

do 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz do powtórzenia czynności 

badania  i  oceny  ofert,  w  tym: 

poprawienie  oczywistych  omyłek  pisarskich  w  treści  oferty 

odwołującego  oraz  wezwanie  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym 

danych zawartych w tabeli stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ w zakresie doświadczenia 

zawodowego projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co do elementów, których 

wyjaśnienie jest niezbędne celem przyznania odwołującemu takiej liczby punktów, jaka wynika 

z  opisu  zawartego  w  SIWZ.  Dokonując  powtórnej  oceny  zamawiający  zobligowany  został 


ponadto  do  wzięcia  pod  uwagę  wytycznych  opisanych  w  uzasadnieniu  niniejszego  wyroku,  

w odniesieniu do poszczególnych pozycji zamieszczonych w wykazie. 

O koszt

ach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel