KIO 1085/20 POSTANOWIENIE dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1085/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Członkowie:         Izabela Niedziałek Bujak 

       Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  22  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 18 maja 2020 roku przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. (ul. Mieszka I 

10, 40-877 Katowice), INKO Consulting sp. z o.o. (ul. Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa) 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ayesa Polska sp. z o.o., 

Ayesa  Ingenieria  y  Arquitectura  S.A.  (ul.  Szyb  Walenty  26a,  41-

700  Ruda  Śląska)

zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego, 

Wykonawc

ów zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego: 

 - J.S. H. 

Poland sp. z o.o. (ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia), 

-  Multiconsult Polska sp.  z o.o. (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Drogowa  Trasa 

Średnicowa S.A. (ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice), INKO Consulting sp. z o.o. (ul. 

Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna) 

kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy 

pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

……………………………. 

……………………………. 


Sygn. akt: KIO 1085/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Skarb  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pn.: 

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami 

pn.:  „Projekt  i  budowa  autostrady  A2  Warszawa  -  Kukuryki  na  odcinku  węzeł,  Ryczołek”  - 

Siedlce Odcinek III, Odcinek IV, Odcinek V. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

18 lutego 2020 r., pod numerem 2020/S 034-080305. 

Odwołujący  -  Wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Drogowa 

Trasa  Średnicowa  S.A.,  INKO  Consulting  sp.  z  o.o.  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zarzucili 

Zamawiającemu  naruszenie:  art  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust  1  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia Ayesa Polska sp. z o.o., Ayesa Ingenieria  y Arquitectura S.A., w sytuacji, gdy 

Wykonawca  nie  uwzględnił  w  poz.  1.2  i  4.2  Formularza  cenowego  -  Środki  Transportu 

Konsultanta  (odpowiednio  od  rozpoczęcia  Usługi  do  wystawienia  ostatniego  Świadectwa 

Przejęcia  oraz  od  wystawienia  ostatniego  Świadectwa  Przejęcia  do  wystawienia 

Ostatecznego Świadectwa Płatności) całkowitego kosztu wykonania tej pozycji, co świadczy 

o nieobjęciu treścią oferty Wykonawcy  całego wymaganego zapisami SIWZ  zakresu  usług, 

względnie  o  przerzuceniu  części  kosztów  koniecznych  w  świetle  zapisów  SIWZ  do 

wykonania tej pozycji do kosztów wykonania innych pozycji Formularza cenowego w sposób 

niezgodny z SIWZ, w szczególności z zapisem pkt 15.3 SIWZ - IDW; art. 26 ust 3 Pzp w zw. 

z  art.  24  ust  1  pkt  12  Pzp  i  art.  7  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Wykonawcy  do 

wyjaśnienia, czy i ewentualnie w jakim zakresie Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. może 

legitymować  się  wiedzą  i  doświadczeniem  zdobytym  przy  realizacji  zamówienia  wspólnie  z 

innym podmiotem (w ramach tzw. konsorcjum). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  przeprowadzenia  ponownego 

badania  i  oceny 

ofert,  a  w  ramach  tej  czynności  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia 

oferty Wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ayesa Polska sp. z 

o.o.,  Ayesa  Ingenieria    y  Arquitectura  S.A. 

jako  oferty,  której  treść  nie  odpowiada  treści 

SIWZ,  ewentualnie:  przeprowadzenia  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  a  w  ramach  tej 

czynności  nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  tego Wykonawcy  do  złożenia  w  trybie  art. 

26 ust. 3 Pzp wyjaśnień odnośnie do możliwości legitymowania się przez Ayesa Ingeneria y 

Arquitectura 

S.A.  doświadczeniem  zdobytym  przy  wspólnym  realizowaniu  zamówienia  z 

innym podmiotem. 


19 czerwca 

2020 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 

Członkowie: 

……………………………. 

……………………………… 


wiper-pixel