KIO 1084/20 POSTANOWIENIE dnia 10 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1084/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  9  lipca  2020  r.  

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez 

odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4KL Sp. z 

o.o., Partner Medica Sp. z o.o., DGP Clean Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER sp. z o. o., 

SEBAN sp. z o.o., 7 MG Spółka z o. o. z Legnicy (ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 

Legnica) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Specjalistyczny  w 

Pile im. Stanisława Staszica (ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła), 

- przy udziale wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

A.  NIRO  Sp.  z  o.o.;  ALTER  Sp.  z  o.o.;  EC  Sp.  z  o.o.;  ROTUR  Sp.  z  o.o.  z  Lubina  (ul. 

Ścinawska  37,  59-300  Lubin)  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego, 

B.  Ve

ndi  Cleaning  Sp.  z  o.o.;  Catermed  S.A.;  Naprzód  Service  Sp.  z  o.o.;  Naprzód 

Hospital  Sp.  z  o.o.;  Izan+  Sp.  z  o.o

z  Łodzi  (ul.  Traktorowa  126,  91-204  Łódź) 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4KL Sp. 

z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., DGP Clean Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER sp. z 

o. o., SEBAN sp. z o.o., 7 MG Spółka z o. o. z Legnicy (ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 

59-220  Legnica)  kwoty  13.500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 1084/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego:  Szpital  Specjalistyczny  w  Pile  im.  Stanisława  Staszica  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  ”Świadczenie  usług 

kompleksowego  sprzątania  i  utrzymania  czystości  w  Szpitalu  Specjalistycznym  w  Pile  im. 

Stanisława  Staszica  (Il)”.  Numer  referencyjny:  EZP.l-240/15/20.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 13 lutego 2020 r. Nr 2020/S 031-072680.  

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 4KL Sp. z o.o. 

z sie

dzibą w Legnicy, Partner Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, DGP Clean Partner sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, DGP PROVIDER Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, SEBAN Sp. 

z o.o. z siedzibą w Katowicach, 7 MG Spółka z o. o. z siedzibą w Legnicy (Konsorcjum 4KL 

lub Odwołujący) wskazał na naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:  

1)  art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp  z uwagi 

na:   

  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy  nie  odpowiadającej  treści  SIWZ, 

zawierającej nieusuwalne niezgodności z SIWZ, błędy w zawartości merytorycznej oferty;  

  błędną ocenę treści oferty złożonej przez   Konsorcjum firm: NIRO Sp. z o.o., ALTER Sp. z 

o.o.,  EC  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie,  ROTUR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Karpaczu 

(Konsorcjum  NIRO)  i  uznanie,  że  spełnia  ona  wymagania  określone  w  Pzp  oraz  SIWZ, 

podczas gdy treść merytoryczna oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, 

  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  NIRO,  której  treść  nie  odpowiada  SIWZ  - 

zawierała nieusuwalne niezgodności z SIWZ, błędy w zawartości merytorycznej oferty, 

2)  art.90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 91 ust. 

1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp z uwagi na: 

  błędną  ocenę  treści  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  NIRO  i  uznanie,  że  spełnia  ona 

wymagania określone w ustawie Pzp oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana w treści 

oferty jest rażąco niska, 

  zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum NIRO w sytuacji, gdy: oferta ta 

zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  nie 

skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i możliwość wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, m.in. z powodu 

konieczności zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, uwzględnienia wynikających 

z SIWZ kosztów pracowniczych, budzi uzasadnione wątpliwości, 

ewentualnie 


3)  art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 

1 i ust. 3 Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp z uwagi na: 

 zaniechanie wezwania Konsorcjum NERO  do wyjaśniania ceny usługi w celu wykluczenia 

podstaw  do  odrzucenia  oferty 

zawierającej  rażąco  niskie  ceny  ww.  usług  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, które budzą wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz wynikającymi z odrębnych przepisów, 

4)  art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp oraz w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp z uwagi na: 

 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co przejawiało się w  uznaniu, że 

oferta  złożona  przez  Konsorcjum  NIRO  nie  budzi  wątpliwości  w  zakresie  poprawności  jej 

treści,  zgodności  z  SIWZ  jak  również  możliwości  wykonania  zamówienia  za  zaoferowaną 

cenę  zgodnie  z  przedmiotem  zamówienia  i  oczekiwaniami  Zamawiającego;  jak  również 

poprzez wybór jako oferty najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu z uwagi na fakt, 

iż oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, zawiera nieusuwalne niezgodności z SIWZ, 

błędy w zawartości merytorycznej oferty, ponadto jest ofertą z rażąco niską ceną. 

Odwołujący  wniósł  o:  1)  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  2)  nakazanie 

Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegającej  na  ocenie  ofert  i  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, 3) nakazanie Zamawiającemu dokonania 

ponownej oceny ofert, a w tym: odrzucenie oferty Wykonawcy, 

wybór jako najkorzystniejszej 

oferty Odwołującego. 

Stwierdzi

ł,  że  (...)  Odwołujący  posiada  legitymację  uprawniającą  do  wniesienia 

odwołania określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a 

także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes w  uzyskaniu danego  zamówienia oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy Pzp.  

Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia i interes ten jest kwalifikowany 

szkodą jaka zostanie przez niego poniesiona wskutek naruszenia przepisów ustawy Pzp przez 

Zamawiającego.  Skutkiem  zaskarżonych  czynności  jest  pozbawienie  Odwołującego 

możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia w sytuacji, gdy złożył ofertę sporządzoną w 

sposób  prawidłowy,  która  to  stanowi  dla  Zamawiającego  „ofertę  najkorzystniejszą"  w 

znaczeniu  określonym  przez  ustawę  Pzp  oraz  Zamawiającego,  spośród  ofert  nie 

podlegających odrzuceniu, w szczególności jest ofertą z ceną rynkową gwarantującą należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Wskutek bowiem naruszenia wskazywanych w niniejszym 

odwołaniu  przepisów  ustawy  Pzp  -  czynności  oceny  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

przeprowadzone  zostały  nieprawidłowo,  co  spowodowało,  że  oferta  Odwołującego  została 


sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  w  klasyfikacji 

ofert.  W  związku  z  powyższym,  z 

Odwołującym  nie  zostanie  zawarta  umowa  o  zamówienie,  a tym  samym  Odwołujący  utraci 

możliwość uzyskania przychodów z jej realizacji, wskutek czego poniesie szkodę.  

Do postępowania odwoławczego na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp zgłosili 

przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

po stronie Zamawiającego: NIRO Sp. z o.o.; ALTER Sp. z o.o.; EC Sp. z o.o.; ROTUR Sp. 

z o.o. z Lubina - 

wnosząc o oddalenie odwołania; 

2)  po stronie O

dwołującego: Vendi Cleaning Sp. z o.o.; Catermed S.A.; Naprzód Service Sp. 

z o.o.; Naprzód Hospital Sp. z o.o.; Izan+ Sp. z o.o. z Łodzi  - wnosząc o uwzględnienie 

odwołania.  

Odwołujący w piśmie z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu: 9.07.20)  wskazując  na art. 

187 ust.8 ustawy Pzp  oświadczył, że cofa odwołanie wniesione pismem z dnia 18 maja 2020r. 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest: 

”Świadczenie  usług  kompleksowego  sprzątania  i  utrzymania  czystości  w  Szpitalu 

Specjalistycznym  w  Pile  im.  Stanisława  Staszica  (Il)”.  Wniósł  ponadto  o  umorzenie 

postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1084/20 oraz dokonanie zwrotu 90% 

kwoty uiszczonej przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.   

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości  15.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel