KIO 1083/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1083/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lipca 2020  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Jolanta Markowska 

Małgorzata Matecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu  13 lipca 2020 r.  w Warszawie  odw

ołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  maja  2020  r.  przez 

wykonawcę  „SPRINT”  S.A.,  ul.  Jagiellończyka  26,  10-062  Olsztyn  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Skarb  Państwa-Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad, 

prowadzący  postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  

w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

„SPRINT” S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn kwoty 15 000 zł 

00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1083/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  prowadzący 

postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia pn. „Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem 

Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) 

– część 1, część 2”. Postępowanie to 

prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  8  maja  2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod pozycją 2020/S 090-214919. 

W  dniu  18  maja  2020  r.  wykonawca 

„SPRINT”  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie  (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1)  a

rt.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  ukształtowanie  w  SIWZ 

sposobu określenia wynagrodzenia, w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa do 

zamówienia  w  danej  lokalizacji  niepełnego kompletu  modułów,  w  sposób  niejednoznaczny, 

niewyczerpujący oraz naruszający zasadę uczciwej konkurencji (dotyczy opcji nr 4);  

2)  a

rt.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  ukształtowanie  w  SIWZ 

sposobu  określenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  prac  energetycznych  -  zasilających,  

w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący oraz naruszający zasadę uczciwej konkurencji 

(dotyczy opcji nr 4);  

3)  art.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia w zakresie opcji nr 4 w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz mogący 

utrudniać uczciwą konkurencję.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania następujących zmian w treści SIWZ (analogicznie dla części nr 1 i 2):  

1) dokonanie zmi

any formularza cenowego nr 1 dla opcji nr 4 w taki sposób, aby:  

a.  cena  za  dostawę,  wdrożenie  w  tym  roboty  budowlane  i  instalacyjno  -  montażowe  

(z  wyłączeniem  prac  energetycznych  -  zasilających/przyłącze  energetyczne),  utrzymanie, 

szkolenie  i  integrację  -  dotyczyła  kompletu  modułów  102.A  i  102.D  dla  jednej  lokalizacji 


b.  cena  za  dokumentację  projektową  -  dotyczyła  jednej  lokalizacji,  tj.  dokumentacji 

projektowej dla jednej lokalizacji;  

c.  cena  za  wykonanie  prac  energetycznych  - 

zasilających  (przyłącze  energetyczne)  -

podawana była odrębnie dla każdej z lokalizacji;  

2)  określenie  w  treści  SIWZ  sposobu  ukształtowania  częściowego  wynagrodzenia  w  razie 

skorzystania przez Zamawiającego z przewidzianego w §2 pkt 7 IPU prawa do zamówienia 

niepełnej klasy danego modułu;  

3)  ewentualnie  (w  razie  nieuwzględnienia  żądania  nr  1)  i  nr  2)  -  jednoznaczne  wskazanie  

w treści SIWZ, że cena jednostkowa za jeden moduł winna pokrywać całościowe koszty jego 

dostawy i wdrożenia, w tym wykonania robót budowlanych i instalacyjno - montażowych;  

4)  ewentualnie  (w  razie  nieuwzględnienia  żądania  nr  1)  i  nr  2)  -  usunięcie  z  przedmiotu 

zamówienia zakresu objętego opcją nr 4. 

W dniu 10 lipca 2020 r. 

wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź 

Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że: 

uwzględnia częściowo odwołanie, tj. w zakresie zarzutu 1 (dotyczącego naruszenia art. 7 

ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez ukształtowanie w SIWZ sposobu określenia 

wynagrodzenia w razie skorzysta

nia przez Zamawiającego z prawa do zamówienia w danej 

lokalizacji niepełnego kompletu modułów, w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący oraz 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji - dotyczy opcji nr 4) - w części, w zakresie zarzutu 

2  (dotyczącego  naruszenia  art.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez 

ukształtowanie  w  SIWZ  sposobu  określenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  prac 

energetycznych  - 

zasilających,  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący  oraz 

naruszający zasadę uczciwej konkurenci - dotyczy opcji nr 4) - w części,  

wnosi  o  oddalenie  odwołania  w  pozostałym  zakresie,  w  szczególności  w  całości  

w zakresie zarzutu 3 (dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez  opisanie przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  opcji  nr  4 w  sposób  niejednoznaczny  

i  niewyczerpujący  oraz  mogący  utrudniać  uczciwą  konkurencję),  oraz  w  zakresie 

nieuwzględnionym w odniesieniu do zarzutu 1 i zarzutu 2. 

Zamawiający uzasadnił swoją decyzję w następujący sposób: 

 

Uzasadnienie  dla  uwzględnienia  w  części  zarzutu  1  oraz  oddalenia  tego  zarzutu  

w pozostałym zakresie: 

Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  częściowo  zarzut  1  i  dokona  stosownej 


modyfikacji  dokumentacji  p

ostępowania  w  ten  sposób,  że  wprowadzi  do  tej  dokumentacji 

zapisy,  z  których  będzie  wynikało,  że  Zamawiający  w  ramach  opcji  nr  4  będzie  miał 

możliwość zamówienia wyłącznie kompletu modułów 102.A i 102.D - w zestawieniu 2+2 - dla 

danej lokalizacji.  

Powyższe oznacza, jak stwierdził Zamawiający, że bezprzedmiotowy staje się zarzut 

w  swojej  istocie,  a  więc  w  zakresie  dotyczącym  kwestionowanego  przez  Odwołującego 

sposobu określenia wynagrodzenia w  razie skorzystania przez  Zamawiającego  z  prawa do 

zamówienia  w  danej  lokalizacji  niepełnego  kompletu  modułów.  Wobec  rezygnacji  przez 

Zamawiającego z możliwości zamówienia w danej lokalizacji niepełnego kompletu modułów, 

sposób  określenia  wynagrodzenia  wykonawców  określony  w  ramach  opcji  nr  4  jest 

jednoznaczny, wyczerpujący i nie narusza zasady uczciwej konkurencji. 

Zamawiający  uznał,  że  konsekwencją  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  istoty 

zarzutu  1  jest 

uwzględnienie  wniosku  1)a  Odwołującego.  Kolejno,  skutkiem  uwzględnienia 

odwołania  w  powyższym  zakresie  jest  bezprzedmiotowość  wniosku  2),  a  także  wniosków 

ewentualnych  3)  i  4)  (

sformułowanych  przez  Odwołującego  na  wypadek  nieuwzględnienia 

wniosku  1)  i  2))

.  Mając  na  uwadze  powyższe,  Zamawiający  pozostawił  te  wnioski  bez 

szerszego  odniesienia.  Zamawiający  wskazał,  iż  przepisy  ustawy  Pzp  nie  narzucają 

organizacyjnego sposobu udzielenia zam

ówienia. Oznacza to, że Zamawiający ma swobodę 

wyboru  w  zakresie  korzystania  z  takich  i

nstrumentów  prawnych  jak  opcja,  czy  też 

zamówienia,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp.  Ograniczeniem  w  tym 

zakresie  są  jedynie  zasady  udzielania  zamówień  publicznych,  takie  jak  zasada  uczciwej 

konkurencji,  czy  też  regulacje  prawne  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Zdaniem 

Zamawiającego,  przy  uwzględnieniu  wnioskowanych  zmian  w  dokumentacji  przetargowej  

w  zakresie  możliwości  zamówienia  przez  Zamawiającego  w  ramach  opcji  nr  4  wyłącznie 

kompletu modułów 102.A i 102.D w zestawieniu 2+2 dla danej lokalizacji, zasady udzielania 

zamówień  publicznych  zostały  zachowane,  a  przedmiot  zamówienia  zostanie  opisany 

zgodnie z regulacjami ustawy Pzp.  

W  ocenie  Zamaw

iającego,  wnioski  Odwołującego  dotyczące  rezygnacji  z  opcji  nr  4 

l

ub potraktowania tego zakresu zamówienia jako zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt  6  ustawy  Pzp

,  wynikają  nie  z  troski  wykonawcy  o  zachowanie  zasady  uczciwej 

konkurencji,  a  z  chęci  ukształtowania  postępowania  w  sposób,  który  zwiększy  szanse 

Odwołującego na uzyskanie zamówienia publicznego.  

Zamawiający  zauważył,  że  podstawowym  celem  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  jest  zrealizowanie  uzasadnionych  potrzeb  zamawiającego. 

Realizacja zasady uczciwej konkurencji nie powinna wymuszać na zamawiającym rezygnacji 


z  dokonywania  określonych  zakupów,  jeżeli  zamawiający  zapewnił  zgodność  udzielenia 

zamówienia  publicznego  z  przepisami  ustawy  Pzp.  Takie  stanowisko  znajduje  aprobatę  

w  orzecznictwie  KIO

. Zamawiający przywołał wyrok z dnia  23 maja 2017 r., sygn. akt  KIO 

Z

daniem 

Zamawiającego, 

przedmiotowe 

wnioski 

Odwołującego 

ingerują  

w  nieuzasadniony  sposób  w  uprawnienie  Zamawiającego  do  ukształtowania  postępowania 

zgodn

ie  ze  swymi  uzasadnionymi  potrzebami  i,  jako takie,  nie mogą  zostać  uwzględnione. 

Zamawiający  stwierdził,  że  żądania  Odwołującego  stały  się  w  tym  zakresie 

bezprzedmiotowe,  gdyż  Zamawiający  zdecydował  się  zmienić  SIWZ  w  sposób  wyżej 

wskazany i przewidział, że w ramach opcji nr 4 będzie miał możliwość zamówienia wyłącznie 

kompletu modułów 102.A i 102.D w zestawieniu 2+2 dla danej lokalizacji.  

Jak  zauważył  Zamawiający,  Odwołujący  powiązał  dodatkowo  zarzut  1  

z  argumentacją  dotyczącą  rzekomych  wymogów  dotyczących  uwzględnienia  w  cenie  za 

realizację  opcji  nr  4  kosztów  prac  budowlanych  i  energetycznych.  W  odniesieniu  do  prac 

budowlanyc

h  Zamawiający  wyjaśnił  jak  poniżej  wnosząc  jednocześnie  o  oddalenie 

odwołania w tym zakresie. 

Zamawiający  podniósł,  że  założenie  Odwołującego,  jakoby  wykonawcy  powinni 

uwzględniać  w  ramach  ceny  za  moduł  102.A  i  102.D  koszt  wykonania  bramownicy,  jest 

błędne  i  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  dokumentacji  przetargowej.  Jak  wynika  bowiem  

z  opisu  zasad  wypełniania  Formularza  cenowego  (strona  2),  podstawa  ustalenia  ceny  za 

bramownice, wysięgniki i szafy teletechniczne w ramach opcji nr 4, będzie wynikała z pozycji 

3.1.3.  Formularza  cenowego  nr  3.  Wykonawca  nie  ma  więc  obowiązku 

uwzględniania  w  pozycji  1.2.2.A.  oraz  1.2.2.D.  Formularza  cenowego  nr  1  dla  opcji  nr  4 

kosztów wykonania bramownic. 

Zamawiający  wskazał, że z przytoczonego fragmentu Formularza cenowego wynika 

wprost, że w pozycjach 1.2.2.A. oraz 1.2.2.D. Formularza cenowego nr 1 dla opcji nr 4 nie 

ma konieczności uwzględniania ceny bramownic, wysięgników i szaf teletechnicznych, gdyż 

Zamawiający  określi  cenę  w  odniesieniu  do  tych  elementów  na  podstawie  pozycji  3.1.1., 

3.1.2.  i  3.1.3.  Formularza  cenowego  nr  3,  w  zależności  od  potrzeb  ustalonych  w  oparciu  

o  dokume

ntację  projektową  sporządzaną  na  etapie  realizacji  zamówienia  publicznego. 

Zamawiający  ustali  cenę  jednostkową  bramownic,  wysięgników  i  szaf  teletechnicznych, 

dzieląc ceny wskazane w pozycjach 3.1.1.- 3.1.3.  Formularza  cenowego  nr  3  przez  liczbę 

sztuk  niez

będnych  do  prawidłowej  realizacji  zamówienia.  Tak  ustalona  średnia  cena 

jednostkowa  będzie  stanowiła  podstawę  do  określenia  ceny  za  jedną  sztukę  bramownic, 

wysięgników  i  szaf  teletechnicznych,  których  finalna  liczba  zostanie  ustalona  w  oparciu  


o dokumenta

cję projektową sporządzoną przez wykonawcę zamówienia publicznego. 

Podsumowując, Zamawiający stwierdził, że przewidział w dokumentacji przetargowej 

dla  p

ostępowania,  że  wykonawcy,  wskazując  cenę  w  ramach  opcji  nr  4  w  Formularzu 

cenowym,  wbrew  twierdzenio

m  Odwołującego,  nie  powinni  wskazywać  cen  bramownic, 

wysięgników  i  szaf  teletechnicznych,  gdyż  Zamawiający  określi  cenę  przedmiotowych 

urządzeń  w  oparciu  o  pozycje  3.1.1.-3.1.3.  Formularza  cenowego  nr  3.  W  ocenie 

Zamawiającego,  w  świetle  wyżej  przytoczonej  treści  dokumentacji  przetargowej, 

argumentacja  Odwołującego  jest  nietrafna,  a  wniosek  ewentualny  określony  w  punkcie  3) 

odwołania niezasadny. Zamawiający przypomniał, że Odwołujący domaga się w tym punkcie 

„ewentualnie” – „jednoznaczne(go) wskazania w treści SlWZ, że cena jednostkowa za jeden 

moduł winna pokrywać całościowe koszty jego dostawy i wdrożenia, w tym wykonania robót 

budowlanych i instalacyjno-monta

żowych”. Tymczasem, w Formularzu cenowym dla Opcji 4 

wykonawcy  nie  powinni  wykazywać  cen  bramownic,  wysięgników  i  szaf  teletechnicznych. 

Ponadto

,  zdaniem  Zamawiającego,  wniosek  3)  staje  się  bezprzedmiotowy  również  wobec 

częściowego uwzględnienia wniosku 1)a. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w odniesieniu do zarzutu 1,  Zamawiający 

wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  w  zakresie  uwzględnionym  przez 

Zamawiającego  i  oddalenie  odwołania  w  pozostałym  zakresie,  na  wypadek  gdyby 

Odwołujący  uznał,  że  zakres  uwzględnienia  zarzutu  jest  z  jego  punktu  widzenia 

niewystarczający. 

 

Uzasadnienie  w  uwzględnienia  w  części  zarzutu  2  oraz  oddalenia  tego  zarzutu  

w pozostałym zakresie 

Zamawiający oświadczył, że częściowo uwzględnia zarzut 2 w ten sposób, że dokona 

zmiany  Formularza  cenowego  poprzez  doprecyzowanie,  że  w  cenie  dostawy  i  wdrożenia 

Modułów  w  ramach  opcji  nr  4  należy  uwzględnić  cenę  zapewnienia  zasilania 

energetycznego.  Zdaniem  Zamawiającego,  taka  zmiana  dokumentacji  przetargowej  jest 

wystarczająca  dla  zapewnienia  realizacji  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  reguł 

sporządzania opisu przedmiotu zamówienia w zgodzie z przepisami ustawy Pzp. 

Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu 2 w pozostałym zakresie. 

Zamawiający podał, że w odniesieniu do przedmiotowego zarzutu aktualna pozostaje 

argumentacja  przedstawiona  powyżej  w  punktach  8  i  9  dla  zarzutu  nr  1  -  szafy 

teletechniczne,  będące  częścią  przyłączy  energetycznych,  zostaną  wycenione  w  ramach 

opcji  nr  4  sposób  opisany  w  przytoczonych  punktach,  tj.  na  podstawie  ceny  wskazanej  

w pozycji 3.1.3. Formularza cenowego nr 3. 


Zamawiający  podkreślił,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  w  odwołaniu  żadnych 

dowodów na potwierdzenie przytoczonej przez siebie argumentacji. Fragment uzasadnienia 

odwołania  odnoszący  się  do  zarzutu  2  zawiera  jedynie  ogólnikowe  stwierdzenia,  jakoby 

koszt wykonania zasilania powinien być traktowany indywidualnie w zależności od lokalizacji. 

Wobec  braku  udowodnienia  okoliczności  podniesionych  w  uzasadnieniu,  chociażby  

w zakresie twierdzenia, że koszty wykonania zasilania w zależności od lokalizacji mogą się 

drastyczni

e różnić, zdaniem  Zamawiającego, 

niemożliwe 

jest 

uwzględnienie 

przedmiotowego  zarzutu  w  jakimkolwiek  zakresie,  g

dyż  okoliczności  te  nie  zostały 

udowodnione przez Odwołującego. 

Ponadto

,  Zamawiający  zaprzeczył  twierdzeniom  Odwołującego  zawartym  

w  odwołaniu.  Według  wiedzy  Zamawiającego,  koszt  wykonania  przyłączy  energetycznych  

w  zależności  od  lokalizacji  może  różnić  się  jedynie  nieznacznie.  Przeciwnych  dowodów 

Odwołujący  nie  przedstawił,  wobec  czego,  w  ocenie  Zamawiającego,  zarzut  nie  powinien 

zostać uwzględniony. 

Zamawiający  zauważył,  że  udostępnił  w  postępowaniu  informację  dotyczącą 

rozmieszczenia modułów  wraz  z  zestawieniem przyłączy  elektrycznych, które  mogą  zostać 

wykorzystane  przez  wykonawców  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego. 

Przed

miotowe dokumenty stanowią dla wykonawców istotną pomoc w zakresie kalkulowania 

oferowanej ceny. 

Należy też zauważyć, że moduły objęte opcją nr 4 będą instalowane na tym samym 

obszarze  co  moduły  zainstalowane  przez  wykonawcę  w  ramach  realizacji  podstawowego 

zakresu  zamówienia.  Wykonawca  zatem  już  wcześniej  wykona  podstawową  sieć  zasilania 

na  tym  obszarze.  Oznacza  to,  że  należy  uznać  jako  normalne  (uwzględniane)  ryzyko 

podejmowane przez wykonawców, iż koszt doprowadzenia zasilania do kolejnych urządzeń 

w  pasie  drogowym  objętym  umową  w  zakresie  opcji  nr  4  będzie  nieznacznie  odbiegał  od 

średnich wartości z zamówienia podstawowego. 

Ponadto

,  Zamawiający  wyraźnie  podkreślił,  że  zamówienie  realizowane  jest  

w  modelu  zaprojektuj  i  wybuduj.  To  z  kolei 

oznacza,  że  wykonawcy  mają  swobodę  

w  zakr

esie  wyboru  sposobu  realizacji  zamówienia.  Co  za  tym  idzie,  Zamawiający  nie 

narzuca  w

ykonawcom  sposobu  realizacji  zamówienia,  a  więc  i  sposobu  kalkulacji 

wynagrodzenia,  pozwalając  na  dobór  określenia  wykonania  zamówienia  publicznego  

w  sposób,  który  uznają  za  najbardziej  opłacalny,  o  ile  zaoferowane  rozwiązanie  będzie 

spełniało wymogi postanowione przez Zamawiającego w postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zamawiający uwzględnił zarzut w zakresie 

opisanym powyżej. W pozostałym zakresie Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu 2 jako 


bezzasadnego.  

  Uzasadnienie w zakresie oddalenia zarzutu nr 3 

Zamawiający  podniósł,  że  Odwołujący  nie  sprecyzował  przedmiotowego  zarzutu.  

W  odwołaniu  nie  zostało  określone,  na  czym  miałoby  polegać  naruszenie,  o  którym  mowa  

w  zarzucie  3.  Zdaniem  Zamawiającego,  zarzut  bez  precyzyjnego  określenia  rzekomego 

naruszenia  nie  powinien  podlegać  uwzględnieniu.  Biorąc  pod  rozwagę  uwzględnienie 

odwołania  w  zakresie  wskazanym  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  zarzut  ogólny  dotyczący 

opisania przedmiotu zamówienia w ramach opcji nr 4 w sposób rzekomo niejednoznaczny, 

niewyczerpujący  oraz  mogący  utrudniać  uczciwą  konkurencję,  Zamawiający  uznał  za 

całkowicie bezzasadny. 

Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  postanowił  zmienić  dokumentację 

przetargową w ten sposób, że na potrzeby kalkulacji opcji nr 4 w pozycji 1.1.1. Formularza 

cenowego  nr  1 

dla  opcji  nr  4,  wskaże w  treści  tego formularza,  że cena  jednego kompletu 

dokumentacji  projektowej  będzie  odnosiła  się  do  maksymalnej  Ilości  sztuk  urządzeń 

przewidzianych  w  ramach  tej  opcji, tj. maksymalnej  liczby  lokalizacji  - 

35. Innymi słowy, na 

potrzeby  kalkulacji  ceny,  w

ykonawcy  będą  wskazywać  w  Formularzu  cenowym  określoną 

kwotę  za  wykonanie  dokumentacji  projektowej  w  ramach  Opcji  nr  4  przy  założeniu,  że 

Zamawiający zamówi opcję w pełnym zakresie, tj. w odniesieniu do 35 lokalizacji. 

Zamawiający  stwierdził,  że  biorąc  pod  uwagę  uwzględnienie  w  części  zarzutu  1,  

w  pozostałym  zakresie  argumentacja  Odwołującego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  

W  odniesieniu  do  twierdzeń  odwołania  dotyczących  dokumentacji  projektowej,  aktualność 

zachowuje stanowisko przedstawione w punktach 5 - 9 dl

a zarzutu 2 powyżej. 

Zamawiający podkreślił, że dokumentacja projektowa, która ma zostać przygotowana 

w  ramach  re

alizacji  opcji  nr  4,  to  typowe  rozwiązania,  mające  w  istocie  zastosowanie  dla 

modułów  realizowanych  w  całym  zakresie  umowy.  Moduły  wymagają  zaprojektowania 

określonych  grup  elementów,  które  w  zależności  od  potrzeb  będą  w  sposób  typowy  

i  powtarzalny  konfigurowane  w  dokumentacji.  W  ocenie 

Zamawiającego,  trudno  mówić  

o istotnych różnicach dotyczących nakładu pracy w zależności od lokalizacji.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu 3 

w całości.  

Pismem z dnia 10 lip

ca 2020 r. Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu zarzutów 

odwołania nieuwzględnionych przez  Zamawiającego w  odpowiedzi  na  odwołanie z  dnia 10 

lipca 2020 r., tj. zarzutu nr 1 i 2 w zakresie nieuwzględnionym oraz zarzutu nr 3. Odwołujący 

wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp.  


Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel