KIO 1082/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1082/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

 
 
po rozpoznaniu na 

posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w  dniu  26  maja  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  18  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Budimex  S.A.  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A. 

Warszawie,  jednostka  prowadząca  postępowanie  PKP  PLK  S.A.  Centrum  Realizacji 

Inwestycji Region Północny w Gdańsku 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  wykonawcy  Budimex  S.A. 

w Warszawie kwoty  20  000,00 

zł  (dwadzieścia  tysięcy  złotych)  uiszczonej  przez 

wykonawc

ę tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843) na  niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1082/20 

Zamawiający 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 

jednostka  prowadząca  postępowanie  PKP  PLK  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region 

Północny,  ul.  Dyrekcyjna  2-4,  80-852  Gdańsk,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji 

projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221Gutkowo – Braniewo” na odcinku Gutkowo – 

Dobre  Miasto”,  o ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  31  marca 2020  r.  pod  nr  2020/S  064-153987,  zwane 

dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  roboty  budowlane,  o  wartości  powyżej  kwoty 

określonej  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, 

jest prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  18 

maja  2020  r.  odwołanie  wobec  treści  dokumentacji  postępowania  wniósł 

wykonawca  Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa,  dalej  zwany  jako 

„odwołujący”,  w  którym postawiono zamawiającemu zarzuty  naruszenia  art.  29  ust.  1  i  2 w 

zw. z art. 31 ust. 2 i 

3 p.z.p. w zw. z §15 i 19 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno-

użytkowego oraz art. 14 ust. 1 i 139 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 5 i 353

k.c.  i wniesiono  o  nakazanie 

zamawiającemu  modyfikacji  treści  SIWZ  w  sposób  wskazany 

odwołaniu. 

Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który 

upłynął dnia 22 maja 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie 

zgłoszono żadnych przystąpień.  

W  dniu  22  maja  2020 

wpłynęło  do  Izby  stanowisko  procesowe  zamawiającego, 

datowane  na  20  maja  2020  r.,  w 

którym uwzględnił on odwołanie  w całości. Przedmiotowe 

oświadczenie  zostało  złożone  przez  osobę  prawidłowo  umocowaną  do  składania 

oświadczeń w imieniu strony.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  p.z.p.  „W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 


posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim 

przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”  

Przenosząc  powyższe  unormowanie  na  grunt  postępowania  zainicjowanego 

odwołaniem  należy  uznać,  że  zamawiający  w  stanowisku  procesowym  z  dnia  20  maja 

2020 r.  w 

sposób  skuteczny  uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu. 

Natomiast 

wobec  braku  przystępujących  po  stronie  zamawiającego  –  w  wywiedzionym 

stanie  faktycznym  i prawnym 

–  Izba  stwierdziła  spełnienie  przesłanek  opisanych  w 

dyspozycji art. 186 ust. 2 p.z.p. i 

zobligowana była postępowanie umorzyć, w związku z czym 

orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.

,  ponieważ  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  zatem  koszty 

postępowania  znoszą  się  wzajemnie.  Izba  nakazała  dokonanie 

zwrotu 

na  rzecz  odwołującego  kwoty  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit. 

a  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

i  

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel