KIO 108/20 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 108/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 stycznia 2020 roku w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20 

stycznia 2020r. przez 

wykonawcę   GE Medical Systems Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9  

w postępowaniu prowadzonym  przez   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Łapach ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy 

                                                              postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego    GE  Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.o.  ul.  Wołoska  9,  kwoty  13  500,00 

(trzynaście  tysięcy  pięćset)  złotych  tytułem  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Białymstoku. 

                                                             Prze

wodniczący:             ………………..…..  


Sygn. akt: KIO 108/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Łapach  ul.  Janusza 

Korczaka  23,18-

100 Łapy,  prowadzi  postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego

trybie przetargu n

ieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 

kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  na 

„Przystosowanie  pomieszczeń  Pracowni  Badań  Tomograficznych  wraz  z  wyposażeniem  w 

tomograf  komputerowy”,  nr  referencyjny  ZP/1/2020/PN,  ogłoszonym  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 stycznia 2020 r. pod nr 2020/S 007-010554. 

W  dniu  20 

stycznia  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wykonawcy    GE  Medical  Polska  sp.  z  o.o.  wobec  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (SIWZ)  oraz  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu  opisanie  przedmiotu  zamówienia  i  sformułowanie  treści  SIW  w  sposób 

niejednoznaczny,  bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć 

wpływ  na  sporządzenie  oferty  oraz  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji.  Zarzucił 

zamawiającemu  w  szczególności  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

naruszający przepis art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust.1 Pzp 

 W  dniu  28 

stycznia  2020    roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

informacja od odwołującego, że wycofuje przedmiotowe odwołanie i wnosi o jego umorzenie 

oraz dokonanie zwrotu 90% 

uiszczonego wpisu od odwołania. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych.  

Przewodniczący:             ………………..….. 


wiper-pixel