KIO 1081/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1081/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Jolanta Markowska 

Małgorzata Matecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu  13 lipca 2020 r. w Warszawie o

dwołania 

w

niesionego 

do 

Prezesa 

Krajowej 

Izby 

Odwoławczej 

dniu 

maja  

2020  r.  przez  wykonawcę  WASCO  S.A.,  ul.  Berbeckiego  6,  44-100  Gliwice  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa-Generalny  Dyrektor  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad,  prowadzący  postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice 

przy udziale: 

A. 

Siemens Mobility Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

B. 

„Sprint” S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

WASCO  S.A.,  ul.  Berbeckiego  6,  44-100  Gliwice  kwoty  13  50

0  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1081/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  prowadzący 

postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia pn. „Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem 

Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) 

– część 1, część 2”. Postępowanie to 

prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  8  maja  2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 

pod pozycją 2020/S 090-214919. 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  WASCO  S.A.  z  siedzibą  w  Gliwicach  (dalej: 

„Odwołujący”)  w  dniu  18  maja  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpienie  po  stronie  odwołującego  zgłosili 

Siemens  Mobility  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  „Sprint”  S.A.  z  siedzibą  

w Olsztynie. 

W dniu 9 lipca 2020 r. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie. 

W dniu 10 lipca 2020 r. 

Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel