KIO 1080/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1080/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  17  lipca  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18 

maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.,  ul.  Marcina  Kasprzaka 

18/20,  01-211  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  -  Sąd 

Najwyższy PI. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Integrated 

Solutions  Sp.  z  o.o.,  ul.  Marcina  Kasprzaka  18/20,  01-211  Warszawa 

stanowiącej  90% 

wpisu uiszczonego 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt KIO 1080/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Sąd  Najwyższy,  PI.  Krasińskich 2/4/6,  00-951 Warszawa,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Zawarcie  umowy  ramowej  na  dostawę  licencji,  aktualizacji  licencji  i  subskrypcji  pakietów 

standardowych  oprogramowania,  usług  hostowanych  dla  Sądu  Najwyższego”.  Wartość 

postępowania przenosi kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie  ogłoszenia  w  Dziennik  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2020/S  063-

Zamawiający w dniu 6.05.2020 r. przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty 

najkorzystniejszej.  Od  tej  czynności  w  dniu  18.05.2020  r.  wykonawca  Integrated  Solutions 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Marcina  Kasprzaka  18/20,  01-

211 Warszawa  (dalej  jako Odwołujący)  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

Zamawiającemu zarzucam naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

wykonawców SoftwareOne, APN Promise oraz T-Systems jako zawierających rażąco niskie 

ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  z  uwagi  na  zaoferowanie  przez  tych 

wy

konawców opustów od cen w cenniku Producenta (Microsoft), które sprawiają, że licencje, 

subskrypcje, aktualizacje i usługi wsparcia będą dostarczane poniżej kosztu ich zakupu; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  3)  ustawy  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

wykon

awców  SoftwareOne,  APN  Promise  oraz  T-Systems  jako  ofert,  których  złożenie 

stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji  z  uwagi  na  zaoferowanie  przez  tych  wykonawców 

opustów  od  cen  w  cenniku  Producenta  (Microsoft)  w  nierealnej  wysokości,  która  jest 

niezgodna z warunkami handlowymi oferowanymi przez Microsoft i niemożliwa do uzyskania 

przez wskazanych wyżej wykonawców, a została wpisana jedynie, aby uzyskać maksymalną 

punktację w kryterium ceny; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  6)  ustawy  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

wykonawców  SoftwareOne,  APN  Promise  oraz  T-Systems  jako  zawierających  błąd  

w  obliczeniu  ceny  lub  kosztu  z  uwagi  na  obliczenie  opustów  bez  uwzględnienia 

rzeczywistych kosztów jakie poniosą ww. wykonawcy w celu zrealizowania zamówienia. 


W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:  

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

2.  odrzucenia  ofert  wykonawców  SoftwareOne,  APN  Promise  oraz  T-Systems  jako 

zawier

ających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3.  odrzucenia  ofert  wykonawców  SoftwareOne,  APN  Promise  oraz  T-Systems  jako  ofert, 

których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 

4.  odrzucenia  ofert  wykonawców  SoftwareOne,  APN  Promise  oraz  T-Systems  jako  ofert 

zawierających błąd w obliczeniu ceny lub kosztu; 

5. dokonania ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  17.07.2020  roku,  przed  otwarciem rozprawy  przed  Krajową Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orze

kając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakres

ie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  z  wpisu  uiszczonego  przez 

Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel