KIO 1075/20 POSTANOWIENIE dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

sygn. akt: KIO 1075/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Aldona Karpińska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  9  lipca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  18  maja  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  Multiconsult Polska  

sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie,  Transprojekt  Gdański  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A. 

siedzibą w Warszawie, przy udziale: 

1.  w

ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – SYSTRA S.A., S. B. i 

J.  B. 

prowadzących  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Biuro Projektowo-Konsultingowe 

BPK Mosty s.c. S. B., J. B. 

we Wrocławiu; 

2.  w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  BBF  sp.  z  o.o. 

siedzibą w Poznaniu, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. z siedzibą w Bilbao, 

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  ban

kowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 1075/20 

Uzasadnienie 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwa

nej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej 

C-E  30  na  odcinku  Opole  Groszowice 

–  Jelcz  –  Wrocław  Brochów”,  w  ramach  projektu 

pn. 

„Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej z 7 listopada 2019 r., pod nr 2019/S 215-528712. 

8  maja 

2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – BBF sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, 

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

IDOM  Consulting,  Engineering,  Architecture  S.A.U. 

z  siedzibą  w  Bilbao  (dalej  „Konsorcjum 

BBF”). 

18  maja  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  Multiconsult Polska  

sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie,  Transprojekt  Gdański  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku, 

zwanych dalej „Odwołującym”. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienia  zgłosili 

wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  SYSTRA  S.A.,  S. B.  i  J.B. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty 

s.c. S. B., J. B. 

we Wrocławiu oraz Konsorcjum BBF, wnosząc o oddalenie odwołania.  

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienia  przesłanek  z  art.  185  ust.  2 

Pzp,  postanowiła  o  dopuszczaniu  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym w charakterze przystępujących po stronie Zamawiającego. 

N

astępnie,  na  posiedzeniu,  które  odbyło  się  9  lipca  2020  r.,  Odwołujący  cofnął 

odwołanie. 


Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

u

morzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel