KIO 1073/20 POSTANOWIENIE dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udzia

łu  stron  w  dniu  19  czerwca  2020  r.  

w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 

2020r.  przez  wykonawc

ę:  Crayon  Poland  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

przy udziale: 

wykonawcy 

A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze;  

2.    nakazuje  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Crayon  Poland  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu 

od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: ……………………………… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

ze  zm.,  dalej  "ustawa  Pzp"), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na 

„Zakup licencji MS Enterprise”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 13 lutego 2020 r., pod numerem 2020/S 031-072795. 

W dniu 1 czerwca 2020 r. wykonawca 

Crayon Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej jako "Odwołujący") wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

 W dniu  18 czerwca 2020 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, iż cofa odwołanie w całości. Oświadczenie o cofnięciu 

odwołania zostało złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Odwołującego, zgodnie 

z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania.  

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  W  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej, 

jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołania  stanowi  nieograniczone  uprawnienie  Odwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z wniesieniem odwołania.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  umorzyła 

postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 972).  

Mając  na  względzie  fakt,  iż  cofnięcie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:   ............................................  


wiper-pixel