KIO 1070/20 POSTANOWIENIE dnia 22 maja 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1070/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 19 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę ANTINUS  

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Skierniewicach,  ul. 

Sobieskiego  39  lokal  b5,  96-100  Skierniewice

,  którą  reprezentuje  radca  prawny  W.  Ż. 

(adres  do  korespondencji

:  Kancelaria  Radców  Prawnych  NOMOS  Z.  Ż.  Spółka 

Partnerska, ul. Malwowa 5,  60-

175 Poznań) w postępowaniu prowadzonym przez Gminę 

Jabłonna Lacka, ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka  

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

ANTINUS    Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 39 lokal b5, 96-100 Skierniewice kwoty 

13 500 zł 00 

gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Praw

o  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Przewodni

czący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 1070/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  ANTINUS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Skierniewicach,  w  dniu 19  maja 2020  r.,  tj.  przed  rozprawą,  cofnął  odwołanie 

wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r., wobec czynności 

i zaniechań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż 

instalacji  kolektorów  słonecznych,  pomp  ciepła  oraz  paneli  fotowoltaicznych  w  ramach 

projektu  pn.  „Odnawialne  źródła  energii  w  gminach  nadbużańskich  Jabłonna  Lacka, 

Ceranów”.”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest kwotę  kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………........... 


wiper-pixel