KIO 1069/20 Sygn. akt: KIO 1099/20 WYROK dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1069/20 

Sygn. akt: KIO 1099/20 

WYROK 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska - Romek 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  2  lipca  2020r.  w  Warszawie 

odwołań  wniesionych  do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.   w dniu 18.05.2020 r. przez  ROKOM Sp. z o. o., ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa 

(Sygn. akt KIO 1069/20) 

B.  w  dniu  19.05.2020  r.  przez  G.  K.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  p.n. 

P.R.B.  REMBUD,  ul.  G.  Narutowicza  7,  05-120  Legionowo  (sygn.  akt  KIO 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Jednostkę  Wojskową  nr  3964,  ul.  Bystra  1,              

03-700 Warszawa 

przy udziale: 

A.  S.  J.  M., 

prowadzącego działalność  gospodarczą p.n.  FUH INSTAL-BUD,  Nowe 

Wypychy  20,  07-206  Somianka 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt KIO 1069/20 i KIO 1099/20 po stronie zamawiającego 

B.  G.  K.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  p.n.  P.R.B.  REMBUD,  ul.  G. 

Narutowicza  7,  05-120  Legionowo 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt KIO 1069/20 po stronie zamawiającego 

C.  ROKOM Sp. z o. o., ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1099/20 po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

1A.  uwzględnia  odwołanie  ROKOM  Sp.  z  o.  o  w  zakresie  części  I  zamówienia 

publicznego  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 


najkorzystniejszej złożonej przez FUH INSTAL-BUD S. J. M. oraz nakazuje dokonanie 

ponownego  badania  i  oceny  oferty  i  odrzucenie  ofert 

wykonawców:  FUH  INSTAL-

BUD  S.  J.  M.

,  Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlane  REMBUD  G.  K.  oraz 

BUDMAX  T.  Z.  oraz  nakazuje  przyznanie  punktacji  zgodnie  z  ustalonymi  kryteriami 

oceny ofert. 

1B.  uwzględnia  odwołanie  ROKOM  Sp.  z  o.  o  w  zakresie  części  II  zamówienia 

publicznego  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlanego 

REMBUD  G.  K.  oraz  nakazuje  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  i 

odrzucenie  ofert  wykonawców:  Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlanego 

REMBUD G. K. oraz PLONIX W. T. P. K. s.c. 

2A. 

uwzględnia odwołanie Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego REMBUD G. K. 

w  zakresie  części  I  zamówienia  publicznego  i  nakazuje  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  FUH 

INSTAL-BUD  S.  J.  M.  oraz    nakazuje  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  i 

odrzucenie oferty FUH INSTAL-BUD S. J. M.. 

kosztami  postępowania  obciąża  Jednostkę  Wojskową  nr  3964,  ul.  Bystra  1,  03-700 

Warszawa i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez:  ROKOM  Sp.  z  o.  o. 

oraz  P.R.B. REMBUD G. K. tyt

ułem wpisów od odwołań, 

zasądza  od  Jednostki  Wojskowej  nr  3964,  ul.  Bystra  1,  03-700  Warszawa  na 

rzecz  ROKOM  Sp.  z  o.  o. 

kwotę  13  600  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu oraz 

wynagrodzenia 

pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą. 

zasądza  od  Jednostki  Wojskowej  nr  3964,  ul.  Bystra  1,  03-700  Warszawa  na 

rzecz 

Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego REMBUD G. K. kwotę 13 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty 

strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Jednostka  Wojskowa  nr  3964  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  remont  dróg  i  placów                       

w  kompleksach  administrowanych  przez  JSW3964.  Postępowanie  prowadzone  jest                       

z  podziałem  na  część  I  i  II.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych   z dnia 17 lutego 2020r, nr 513109-N-2020. 

W dniu 18 maja oraz 19 maja br. Wykonawcy, biorący udział  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego:  Rokom  sp.  z  o.o.  oraz  Przedsiębiorstwo  Remontowo  Budowlane 

Rembud  G.  K. 

wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołania  w  zakresie 

czynności i zaniechań Zamawiającego dotyczących części I i II przedmiotowego zamówienia 

publicznego. 

Sygn. akt KIO 1069/20 
 
Odwołujący  -  ROKOM  Sp.  z  .o.o.  -  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego polegających na: 

części I: 

1.  wyborze  jako  oferty  najkorzystniejszej  -  FUH  INSTAL-BUD  S.  J.  M.  i  zaniechaniu 

odrzucenia z postępowania oferty FUH INSTAL-BUD pomimo, że oferta ta jest ofertą 

niezgodną z ustawą, zawiera błędy w obliczeniu ceny, a ponadto jej złożenie stanowi 

czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji, 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  „BUDMAX"  T.  Z.,  pomimo,  że  oferta  ta  podlega 

odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ,  

wadliwej i zaniżonej punktacji w zakresie oferty Odwołującego, 

z ostrożności zaniechaniu odrzucenia z postępowania oferty Przedsiębiorstwo Remontowo - 

Budowlane  REMBUD  także  z  dodatkowych  przyczyn  poza  podniesionymi  przez 

Zamawiającego  w  uzasadnieniu  decyzji  z  dnia  14.05.br.  pomimo,  że  oferta  ta  jest  ofertą 

niezgodną z ustawą, zawiera błędy w obliczeniu ceny , a ponadto jej złożenie stanowi czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  co 

przy  uwzględnieniu  danych  zawartych  w  ofercie  Odwołującego  i  postanowień  SIWZ  ma 

wpływ  na  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  Części  nr  1 

postępowania, 


części II: 

1.  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  - 

Przedsiębiorstwo  Remontowo  -  Budowlane 

REMBUD i: 

a. 

zaniechaniu  odrzucenia  z  postępowania  oferty  REMBUD  pomimo,  że  oferta  ta 

jest  ofertą niezgodną  z ustawą,  zawiera  błędy  w  obliczeniu ceny  ,  a ponadto  jej 

złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

b. 

zaniechaniu odrzucenia z postępowania oferty REMBUD pomimo, że jej treść jest 

niezgodna z treścią SIWZ, 

c.  zaniechaniu  wykluczenia 

z  postępowania  wykonawcy  REMBUD  pomimo 

niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do 

wymaganego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

zaniechaniu odrzucenia z postępowania oferty PLONIX W. T. P. K. Spółka Cywilna, 

pomimo,  że  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  a  wykonawca  wezwany  do  wyjaśnień  ceny  i  przedłożenia 

stosownych  dowodów  nie  wykazał  aby  było  inaczej,  co  przy  uwzględnieniu  danych 

zawart

ych  w  ofercie  Odwołującego  i  postanowień  SIWZ  ma  wpływ  na  zaniechanie 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w odniesieniu do Części nr 2. 

W uzasadnieniu 

Odwołujący wskazał, że nie ulega wątpliwości, że w postępowaniu przyjęto 

metodę rozliczenia kosztorysowego i obowiązkiem wykonawców było obliczenie ceny oferty 

przy  zastosowaniu  kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  metodą  kalkulacji  szczegółowej. 

Zamawiający  poinstruował  wykonawców  w  jaki  sposób  wypełnić  kosztorys  ofertowy                           

i wskazał w pkt 13 opis sposobu obliczenia ceny.  

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  części  I  postępowania  o  zamówienie  publiczne, 

Odwołujący podniósł, że w postępowaniu zarówno FUH INSTAL-BUD jak i REMBUD złożyli 

wraz  z  ofertą  kosztorysy  ofertowe,  które  potwierdzają,  że  zastosowana  dla  ustalenia  ceny 

oferty  stawka  godzinowa  roboczogodziny  jest  stawką  niezgodną  z  obowiązującymi 

przepisami  i  rażąco  zaniżoną.  Stawki  roboczogodziny  obydwu  wykonawców  są  stawkami 

niezgodnymi z obowiązującymi przepisami na poziomie 10 i 12 zł za 1 roboczogodzinę. Wg 

Odwołującego stawka ta to min. 21,65zł. W postępowaniu obydwaj wykonawcy posłużyli się 

w  celu  kalkulacji  oferty  stawką  godzinową  wprost  niezgodną  z  powołaną  powyżej  ustawą                                

i  określonym  na  jej  podstawie  wynagrodzeniu,  które  ma  charakter  minimalnego.  Złożenie 

oferty  - 

sporządzenie  kosztorysu  ofertowego  z  przyjęciem  stawek  niezgodnych                            

z  przepisami  o których mowa  w  art.  90  ust.  1  pkt  1  Pzp jako czyn  nieuczciwej  konkurencji                

i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp  


Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  wszystkie  pozycje  kosztorysowe  w  kosztorysach 

wykonawcy  BUDMAX  zawierają  wyłącznie  koszty  bezpośrednie  i  nakłady  rzeczowe,  a 

jednocześnie  nie  uwzględniają  i  pomijają  całkowicie  wymagane  narzuty  takie  jak:  koszty 

pośrednie,  koszty  zakupu  materiałów  oraz  zysk.  Skoro  kosztorys  ofertowy  i  żadna  pozycja 

tego  kosztorysu  nie  zawierają  w  wycenie  koniecznych  narzutów  oznacza  to,  że  wycena 

kosztorysowa  nie 

uwzględnia  takich  narzutów.  W  tej  sytuacji  należy  stwierdzić,  że 

niezgodność  treści  oferty  wykonawcy  BUDMAX  z  treścią  SIWZ  polega  na  pominięciu  w 

wycenie  wymaganych  narzutów.  Wycena  pomija  jakikolwiek  narzut  Kosztu  zakupu 

materiałów  i  nie  wykazuje  uzyskania  przez  wykonawcę  jakiegokolwiek  zysku.  Niezgodność 

powyższa  w  odniesieniu  do  kosztorysu  BUDMAX  nie  może  zostać  usunięta  przez 

uzupełnienie kosztorysu - jako elementu treści oferty nieuzupełnianego na podstawie art. 26 

ust 3 Pzp. 

W zakresie punktacji prz

yznanej Odwołującemu, wskazał, że oferta Agbud Group Sp. z o.o. 

Sp.k. 

z  ceną  942 548,28  zł  otrzymała  punktację  86,01pkt  czyli  wyższą  niż  oferta 

Odwołującego  z  ceną  902 864,45zł  -  85,62pkt.  Poprawna  ilość  punktów  dla  oferty 

Odwołującego w części nr 1 powinna wynosić 88,04 pkt. Powyższa wada w obliczeniach na 

dzień  dzisiejszy  powoduje,  że  oferta  Agbud  w  rankingu  jest  przed  ofertą  Odwołującego, 

podczas  gdy  powinna  być  za  nim  w  tym  rankingu.  Będzie  to  miało  wpływ  na  wynik 

postępowania w przypadku uwzględnienia odwołania. 

W  zakresie  części  II  zamówienia,  Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  wybrany  REMBUD 

zastosował  stawkę  roboczogodziny  pracy  personelu  w  wysokości  12zł  i  odwołał  się  w  tym 

zakresie do argumentacji dotyczącej tego zarzutu w części 1. 

Ponadto wskazał, że w postępowaniu wykonawca REMBUD złożył wraz z ofertą kosztorys, 

w którym w poz. 43 oraz 44, dodał dodatkowy  nakład materiałowy podczas gdy wycenie w 

obydwu pozycjach miała podlegać  wyłącznie robocizna,  co  było niezgodne  z  wymaganiami 

SIWZ, w których zamawiający nie dopuścił do jakichkolwiek zmian przekazanym kosztorysie 

inwestorskim. 

Odnośnie  złożonego  przez  wykonawcę  REMBUD  dokumentu  polisy  OC,  Odwołujący 

podniósł, że złożony przez tego wykonawcę dokument nie potwierdza, że na dzień złożenia 

ofert w p

ostępowaniu wykonawca posiadał ubezpieczenie OC spełniające warunki udziału w 

postępowaniu.  Wykonawca,  ubiegając  się  o  zamówienie  w  zakresie  Części  2  zamówienia 

musiał  wykazać  się  posiadaniem  ubezpieczenia  OC  na  sumę  co  najmniej  700  000  zł. 

Zgodnie z SIWZ 

weryfikacja powyższego warunku miała nastąpić na podstawie polisy wraz z 

dowodem opłacenia składki. Wykonawca wybrany w Części 2 - REMBUD w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust 2 Pzp złożył polisę OC wystawioną po terminie 


składania ofert w postępowaniu i dotyczącą okresu ubezpieczenia - 27.04.2020-26.04.2021, 

a zatem nie wykazał, że na dzień składania ofert miał opłacona i aktualną polisę OC. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  odrzucenia  z  postępowania  oferty  PLONIX, 

pomimo,  że  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, Odwołujący wskazał, że  Zamawiający wezwał w dniu 9.03.2020r. wykonawcę 

PLONIX  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  oferty  mając  na  uwadze,  że  cena  oferty  tego 

wykonawcy  by

ła  na  poziomie  obligującym  do  wezwania  -  przekraczała  35%  różnicę  w 

stosunku  do  wartości  zamówienia.  Wyjaśnienia  nie  zawierają  ani  jednego  konkretnego 

argumentu  ani  dowodu  na  rzecz  obniżenia  ceny  ofertowej.  Nie  wiadomo,  czy  wykonawca 

zamierza  te  metody  zas

tosować  przy  realizacji  zamówienia  ani  też,  w  jaki  sposób  i  czy  w 

ogóle  ma  to  wpływ  na  wycenę  ofertową.  Wyjaśnienia  nie  zawierają  żadnych  informacji  nt. 

źródeł wyceny i ich podstaw. Można wręcz stwierdzić, że sprowadzają się do lakonicznego 

potwierdzenia, 

że  wycena  jest  prawidłowa,  tymczasem  przedmiotem  wyjaśnień  zgodnie  z 

wezwaniem Zamawiającego miały być konkretne podstawy kalkulacyjne. 

Sygn. akt 1099/20  

Odwołujący - Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane G. K. REMBUD wniósł odwołanie od 

czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  oraz  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  F.H.U  Instal  -Bud  S.  J.  M. 

w  zakresie  części  I  Odwołujący  zarzucił 

naruszenie: 

art.  7  ust.  1  Ustawy  tj.  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców, zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości, 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  związku  z  postanowieniami  punktu  13.9  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ  w ten sposób,  że załącznik do niej  w  postaci  Kosztorysu w  poz. 

20,  21,  45,  46  i  49  został  wypełniony  niezgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego 

określonymi w SIWZ, podczas gdy oferta Odwołującego we wskazanym zakresie jest 

zgodna z SIWZ, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia,  

3.  art. 89 ust. 

1 pkt 2 Pzp w związku z art. 65 Kodeksu cywilnego oraz art. 87 ust. 1 PZP 

oraz  w  związku  z  postanowieniami  punktu  13.9  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia przez  przedwczesne odrzucenie oferty  odwołującego,  bez  uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, co do treści oferty w trybie opisanym w 

art.  87  ust.  1  Pzp,  z  uwagi  na  niezgodność  jej  treści  z  treścią  SIWZ  w  części 

dotyczącej  poz.  20,  21,  45,  46  i  49  Kosztorysu  w  sytuacji,  gdy  treść  oferty 

Odwołującego we wskazanym zakresie odpowiada postanowieniom SIWZ,  


4.  art. 89 ust 1 pkt 1 pzp, art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp oraz 89 ust 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust 1 

ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  FUH  INSTAL-BUD  a  w  konsekwencji 

wybór  oferty  jako  najkorzystniejszej  pomimo,  że  jest  ofertą  niezgodną  z  ustawą 

Prawo zamówień publicznych, zawiera błędy w obliczeniu ceny a ponadto jej złożenie 

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konk

urencji,  w  szczególności  w  sytuacji  gdy  zaoferowana  stawka  za 

jedną roboczogodzinę jest rażąco niska, 

oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  przepisów 

powszechnie  obowiązujących  ewentualnie  wskazanych  w  treści  uzasadnienia 

odwołania. 

Odwołujący nie zgodził się z  twierdzeniem Zamawiającego, że pozycje 20, 21, 45, 46 i 49 

zostały  wpisane  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  Zamawiającego  tj.  z  naruszeniem 

postanowienia 

SIWZ, 

zgodnie  z  którym  Zamawiający  nie  dopuszcza                                                 

w  opracowywanych  kosztorysach  ofertowych  zmiany  nakładów  jednostkowych  robocizny, 

zużycia  materiałów  i  pracy  sprzętu.  Zmiana  podstawy  wyceny  i  zaniżenie  przedmiarów                    

w  stosunku  do  przedmiaru  robót  będzie  skutkowało  odrzuceniem  ofert.  Wskazał 

szczegółowo,  że  jego  działania  były  podyktowane  tym,  że  we  wskazanych  pozycjach 

kosztorysu Zamawiający popełnił błędy rachunkowe, które nie pozwoliłyby na zrealizowanie 

zadania w sposób zgodny z wymaganiami poz. a także obmiarem 

Odwołujący  podniósł  także,  iż  FUH  INSTAL  -  BUD  S.  J.  M.  złożył  wraz  z  ofertą  kosztorys 

ofertowy  który  wskazuje,  że  zastosowana  dla  ustalenia  ceny  oferty  stawka  roboczogodziny 

wynosi  10  zł.,  co jest  niezgodne  z  obowiązującymi przepisami a  w konsekwencji  stawkę  tę 

należy również uznać za rażąco zaniżoną. 

W  toku  postępowania  odwoławczego  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź,  w  której 

wniósł  o  oddalenie  odwołań.  Odwołujący  złożył  uzupełniająco  pisemną  argumentację                     

w  zakresie  stawki  roboczogodziny  pracy.  Przystępujący  FUH  Instal  Bud  S.  J.  M.  złożył 

pisemne stanowisko w zakresie obu spraw odwoławczych.  

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i  uczestnik

ów  postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy,  Izba  ustaliła  i 

zważyła co następuje

dniu 14 maja 2020r. Zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej                      

części  I  zamówienia  publicznego  oferty  złożonej  przez  FUH  Instal  -Bud  S.  J.  M.  (dalej: 


Instal Bud). 

W części I Zamawiający przyznał ofertom następującą punktację: Instal - Bud - 

100  pkt,  Budmax  T.  Z.  (dalej  Budmax)  -  91,53pkt,  AGBUD  Group  sp.  z  o.o.  sp.k  (dalej 

Agbud)  -  86,01  pkt  ,  Rokom  Sp.  z  o.o.  -  85,62  pkt,  Plonix  W.  T.  P.  K.  s.c.  (dalej  Plonix)

– 

85,61 pkt, ORT - BUD E. S.- 85,34 pkt. 

W dniu 11 maja 2020r. Zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej                      

w  części  II  zamówienia  publicznego  oferty  złożonej  przez  Przedsiębiorstwa  Remontowo  - 

Budowlane  Rembud  G.  K.  (dalej  Rembud).  Oferty  nie 

podlegające  odrzuceniu  uzyskały 

następująca liczbę punktów: Plonix W. T. P. K. s.c. (dalej Plonix) – 98,80pkt, Rokom Sp. z 

o.o. (dalej Rokom) 

– 96,76 pkt, Agbud Group sp. z o.o. sp.k (dalej Agbud) – 96,75 pkt, ORT - 

BUD E. S. 

– 91,98pkt. 

Izba  ustaliła,  że  w  pkt  13  SIWZ  Zamawiający  podał  opis  sposobu  obliczenia  ceny,  gdzie 

wskazał m.in.: 

Obliczenie  ceny  oferty  należy  dokonać  poprzez  opracowanie  szczegółowego 

kosztorysu  ofertowego

który  winien  zawierać  ceny  jednostkowe  tzn.  wartość  robocizny 

bezpośredniej,  pracy  sprzętu  oraz  wartość  materiałów  powiększone  o  koszty  ogólne,  zysk 

oraz  koszty  zakupu  materiałów)  -  bez  podatku  od  towarów  i  usług  \/AT  -w  ilościach 

wynikających z przedmiaru robót przy uwzględnieniu ewentualnych uzupełnień przesłanych 

przez zamawiającego. 

Kosztorys  ofertowy  opracowany  metoda  szczegółowa  może  być  sporządzony                          

w  dowolnym  programie  komputerowym  (no.  Norma)  lub 

ręcznie  w  sposób  spełniający 

powyższe  wymogi.  Każda  pozycja  wyceniana  (w  oparciu  o  załączony  przedmiar)  winna 

zawierać:  podstawę  jej  wyceny,  opis  robót,  jednostkę  miary,  ilość  jednostek  miary,  cenę 

jednostkową  brutto  (tj.  z  narzutami-kosztami  pośrednimi,  kosztami  zakupu  materiałów  i 

zyskiem). Wyżej wymienione narzuty winny być takie same (wartości procentowe) dla każdej 

pozycji kosztorysowej w danej branży, 

13.5.  Wykonawca 

określa  cenę  na  wszystkie  pożycie  wymienione  w  przedmiarze  robót  z 

zachowaniem 

podstawy  wyceny  w  nim  określonej.  Do  ceny  oferty  należy  doliczyć  podatek 

VAT obliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę nieścisłości w przedmiarze robót, w tym 

również  (zdaniem  wykonawcy)  przyjętej  podstawy  wyceny  robót,  wykonawca  jest 

zobowiązany,  stwierdzone  nieścisłości  lub  uwagi  zgłosić  na  piśmie  do  zamawiającego 

niezwłocznie - (zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający 

w  przypadku  uznania  rzeczywistych  rozbieżności,  może  je  uwzględnić  i  po  uwzględnieniu 

powiadomi  wszystkich  wykonawców,  w  tym  przypadku  zmiany  te  należy  uwzględnić                     


w  kalkulacji  wyceny  ofertowej.  Nieuwzględnienie  zmian  (uzupełnień)  przesłanych  przez 

zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. 

Wartość  robót  określona  w  oparciu  o  kosztorys  ofertowy  jest  wynagrodzeniem 

ryczałtowo- ilościowym. Za niezmienne do czasu zakończenia realizacji robót przyjmuje się 

ceny  jednostkowe  ustalone  w  kosztorysie  ofertowym.  Określone  w  ofercie  wynagrodzenie 

może  ulec  zmianie  wyłącznie  w  wyniku  przyjęcia  rzeczywistych  obmiarów  (na  podstawie 

książki obmiarów) i wynikających stad różnic w stosunku do kosztorysu ofertowego. 

Przedłożona  oferta,  a  w  szczególności  kosztorys  ofertowy  oraz  zestawienie  cen 

jed

nostkowych  i  tabela  elementów  scalonych  podlegać  będzie  analizie  i  ocenie  przez 

komisję  przetargową  JW  3964  pod  kątem  jego  wiarygodności,  kompletności  i  poprawności 

opracowania,  w  tym 

również  zgodności  z  załączonym  do  SIWZ  przedmiarem  robót  oraz 

ewentualny

mi uzupełnieniami. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  w  opracowanych  kosztorysach  ofertowych  zmiany 

nakładów  jednostkowych  robocizny,  zużycia  materiałów  i  pracy  sprzętu.  Zmiana  podstawy 

wyceny  i  zaniżenie  przedmiarów  w  stosunku  do  przedmiaru  robót  będzie  skutkowało 

odrzuceniem ofert. 

W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  szczegółowym  kosztorysem  ofertowym,                       

a  zestawieniem  cen  jednostkowych  jako 

wiążące  do  rozliczeń  umownych  będą  przyjęte 

kwoty 

wynikające z opracowanych szczegółowych kosztorysów ofertowych. 

13.11.Wszystkie pozycje kosztorysu 

muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. 

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje: 

Sygn. akt KIO 1069/20 

Izba uwzględniła odwołanie. 

W  zakresie  części  I  zamówienia  Izba  podzieliła  stanowisko  Odwołującego,  iż  

zaoferowane  w  kosztorysach  ofertowych 

wykonawców  Instal  Bud  oraz  Rembud  stawki 

godzinowe 

w  wysokości  odpowiednio  10  zł  i  12  zł  są  niezgodne  z  obowiązującymi 

przepisami  w  sprawie  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej 

stawki  godzinowej 

w  2020r.  i  są  rażąco  zaniżone.  Przyjmując,  iż  wymaganiem 

Zamawiającego było zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę, gdzie minimalne 

wynagrodzenie

, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 września 2019r. w sprawie wysokości 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  (Dz.U 

2019, poz. 1778)  wynosi od dnia 1 stycznia 2020r.-  

2600 zł brutto, a średni czas pracy to 


169  godzin  miesięcznie  to  minimalna  stawka  godzinowa  brutto  wynosi  15,38zł.  Stawkę  tę 

należałoby  dodatkowo powiększyć o narzuty m.in. składki na ubezpieczenie społeczne oraz 

narzuty  uzupełniające,  co  daje    stawkę  godzinową  łącznie  21,65zł.  Obowiązująca  zgodnie                             

z przywołanym rozporządzeniem minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł.  

W ocenie Izby, 

Odwołujący w toku rozprawy wykazał, że stawki 10 zł i 12 zł zaproponowane 

w  kosztorysach  ofertowych  Instal  - 

Bud  oraz  Rembud  są  stawkami  nierealnymi,  a  złożenie 

ofert z takimi stawkami jest przejawem czynu nieuczciwej konkurencji,  o 

którym mowa w art. 

3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019, 

1010  ze  zm.) 

jako  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  zagrażające  lub 

naruszające  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Odwołujący  wykazał,  że  aktualnie 

Związek  Zawodowy  Budowlani  opublikował  minimalną  stawkę  kalkulacyjną  na  poziomie 

21,65zł.,  jaką  zaleca  stosować  w  kosztorysach.  (dowód:  wydruki  ze  strony  ZZB).  Wykazał 

także, że za I i II kwartał 2020r. zarówno na terenie woj. mazowieckiego, jak i w skali kraju 

najniższą  stawką  dla  robót  inżynieryjnych  była  stawka  17zł.  (dowód:  analizy  graficzne 

przygotowane  przez  Odwołującego).  Stanowisku  temu  nie  zaprzeczyli  przystępujący 

wykonawcy Rembud oraz Instal Bud. 

Nie  zasługuje  na  uznanie  stanowisko  Rembud,  zaprezentowane  w  toku  rozprawy,  że  w 

swojej  ofercie 

zaproponował  stawkę  21,78  zł.,  która  winna  zostać  obliczona  przez  

powiększenie  stawki  roboczogodziny  12  zł    o  wartość  narzutów:  czyli  kosztów  pośrednich, 

które zostały podane na poziomie 65% oraz zysku w wysokości 11%. Zdaniem Izby stawka 

roboczogodziny  podana  w  kosztorysie  jest  niezmienna

,  a  zgodnie  z  metodologią  to 

wysokość kosztów  pośrednich jest  liczona od  wartości robocizny  i  sprzętu a nie  odwrotnie.             

Z kolei  zysk jest  zależny od  wartości robocizny  i  sprzętu  powiększonej  o koszty  pośrednie. 

Koszty  pośrednie  to  koszty  ogólne  działalności  firmy,  koszty  budowy  oraz  związane                     

z  zarządzeniem  przedsiębiorstwem.  Koszty  te  obejmują  m.in.  koszty  marketingu  i  reklamy 

firmy,  koszty  delegacji,  eksploatacji  samochodów,  koszty  biurowe,  a  także  ubezpieczenie 

budowy,  narzuty  na  płace  stałego  personelu  budowy  (kierownik,  majstrowie  itp.).  koszty 

bezpieczeństwa budowy, zużycia sprzętu. itp. Koszty te nie wpływają na zwiększenie stawek 

roboczogodziny zaproponowanych w kosztorysie.  

Stanowisko zaprezentowane przez wykonawcę Instal Bud w zakresie stawki roboczogodziny 

odwołuje  się  jedynie  do  udzielonych  w  dniu  30  czerwca  2020r.  przez  tego  wykonawcę 

wyjaśnień  elementów,  mających  wpływ  na  wysokości  ceny.  Jednak  zauważyć  należy,  że 


Odwołujący nie podniósł zarzutu zaniechania odrzucenia ofert na postawie art. 89 ust. 1 pkt 

4 Pzp  z uwagi na rażąco niską cenę. Z tych względów ocena złożonych przez wykonawcę 

wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 pkt 1 a Pzp jest bezprzedmiotowa dla rozstrzygnięcia sporu. 

Niemniej  jednak  Izba  dokonała  analizy  złożonych  przez  Instal  Bud  wyjaśnień  z  dnia  30 

czerwca 2020r. i stwierdziła, że wykonawca nie podał w nich żadnych racjonalnych powodów 

zastosowania  stawki  roboczogodziny  na  poziomie  10zł.,  która  jest  na  poziomie  znacznie 

niższym niż minimalna stawka godzinowa. 

Na marginesie Izba wskazuje, że złożone w dniu 3 lipca 2020r., po terminie rozprawy, pismo 

uzupełniające  stanowisko  Odwołującego  dotyczące  stawek  roboczogodziny  wraz  z 

załączonym oświadczeniem biegłego Rzeczoznawcy Kosztorysowego Pana D. J., nie może 

być wzięte pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu. Zgodnie z art. 190 ust. 1 in fine Pzp strony i 

uczestnicy  postępowania  mogą  składać  dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Składanie  jakichkolwiek  dowodów,  pism  w  terminie  późniejszym  jest 

niedopuszczalne 

i nie może być przez Izbę uwzględnione. 

W  konsekwencji,  wykonawcy  Instal  -  Bud  oraz  Rembud 

przyjęli  w  sporządzonych 

kosztorysach  ofertowych  stawki  niezgodne  z  przepisami,  co  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji, skutkujący koniecznością odrzucenia ofert tych wykonawców na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 3 Pzp  

W zakresie zarzutu 

dotyczącego oferty Budmax Odwołujący podniósł, że wszystkie pozycje 

kosztorysowe w ofercie tego wykonawcy 

zawierają wyłącznie koszty bezpośrednie i nakłady 

rzeczowe,  a  jednocześnie  nie  uwzględniają  i  pomijają  całkowicie  wymagane  narzuty  takie 

jak:  k

oszty  pośrednie,  koszty  zakupu  materiałów  oraz  zysk.  Izba  uznała,  że  zarzut  ten  jest 

zasadny,  bowiem  istotnie  w  kosztorysie  ofertowym  Budmax  nie  podano,  mimo  jasnych 

wskazań w tym zakresie zawartych w SIWZ, kosztów bezpośrednich oraz narzutów: koszty 

pośrednie,  koszty  zakupu  oraz  zysk.  Niezgodność  powyższa  w  kosztorysie  BUDMAX  nie 

może zostać usunięta przez uzupełnienie czy wyjaśnienie kosztorysu.  

W zakresie 

niewłaściwej punktacji przyznanej Odwołującemu, Izba ustaliła, że oferta Agbud 

z  ceną  wyższą  otrzymała  większą  liczbę  punktów  niż  oferta  Odwołującego  z  ceną  niższą, 

przy  jednakowej  punktacji  w  pozostałych  kryteriach  (gwarancja  i  termin  wykonania)  . 

Zamawiający  w  toku  rozprawy  przyznał,  iż  w  punktacji  doszło  do  omyłki. Wobec  tego  przy 


ponownej  ocenie  ofert 

Zamawiający  jest  zobowiązany  uwzględnić  poprawną  punktację 

przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu. 

W  zakresie  części  II  zamówienia,  Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  dotyczący  zastosowania 

zaniżonej  stawki  roboczogodziny  w  kosztorysie  Rembud  (12  zł).  W  tym  zakresie  Izba 

odwołuje  się  do  argumentacji  dotyczącej  części  I  zamówienia  i  stwierdza,  że  zaszły 

przesłanki do odrzucenia oferty Rembud w części II zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 3 Pzp. 

W zakresie zarzutów  dotyczących poz.  43  i  poz.  44 kosztorysu ofertowego Rembud, gdzie 

zdaniem  Odwołującego  wykonawca  dodał  dodatkowy  nakład  podczas  gdy  wycenie  w  tych 

pozycjach  miała  podlegać  wyłącznie  robocizna,  Izba  uznała  że  zarzut  ten  nie  zasługuje  na 

uznanie.  We  wskazanych  pozycjach  kosztorysu  Zamawia

jący  dopuścił  „kalkulację  własną” 

(indywidualną),  co  zdaniem  Izby  uprawniało  wykonawcę  do  wyceny  pozycji  wg  własnych 

ilości materiałów, niezbędnych do realizacji. Stąd wykonawca mógł dodać  w tych pozycjach 

konieczny wg niego 

nakład materiału. 

W  zakresie  dokumentu 

polisy  OC  złożonego  przez  Wykonawcę  Rembud,  który  zdaniem 

Odwołującego,  nie  potwierdza,  że  na  dzień  złożenia  ofert  w  postępowaniu  wykonawca  ten 

posiadał  ubezpieczenie  OC  spełniające  warunki  udziału  w  postępowaniu,  Izba  ustaliła  co 

następuje:    Zgodnie  z  wymaganiem  SIWZ  wykonawca,  ubiegając  się  o  zamówienie  w 

zakresie c

zęści II zamówienia musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia OC na sumę 

co najmniej 700 000 zł. Weryfikacja tego warunku miała nastąpić na podstawie polisy wraz z 

dowodem opłacenia składki.  

Wykonawca wybrany w Części II – REMBUD, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 

dnia 4 maja 2020r. wystosowane w trybie art. 26 ust. 

2 Pzp złożył polisę seria K nr 26006496 

wystawioną  dnia  22  kwietnia  2020r.,  tj.  po  terminie  składania  ofert  w  postępowaniu,  gdzie 

wskazano  okres ubezpieczenia - 27.04.2020-26.04.2021. 

Izba  stoi  na  stanowisku,  że  przedstawiona  przez  Rembud  polisa  OC  jest  prawidłowa                       

i potwierdza, zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2 Pzp, że na dzień jej złożenia wykonawca 

posiadał aktualne ubezpieczenie OC.  

Dokonując  oceny  podmiotowej  wykonawcy  Zamawiający  opiera  się  na  informacjach 

zawartych  w  dokumentach  JEDZ 

lub  oświadczeniach  aktualnych  na  dzień  składania  ofert, 

które  stanowią  wstępne  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

braku  podstaw  wykluczenia. 

Składane, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 

lub 2 Pzp dokumenty i oświadczenia stanowią jedynie potwierdzenie okoliczności uprzednio 

wykazanych  w  dokumentach  JEDZ 

lub  oświadczeniach,  a  przez  fakt,  że  przedłożone 


dokumenty  są  aktualne  na  dzień  ich  złożenia  potwierdzają,  że  stan  spełniania  warunków 

udziału  w postępowaniu przez wybranego wykonawcę i brak podstaw wykluczenia nie uległ 

zmianie i ma charakter ciągły.  

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia  cel wprowadzenia w przepisach Pzp regulacji, 

zgodnie  z  którą  wykonawcy  nie  mają  obowiązku  składania  wraz  z  ofertą  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw  do 

wykluczenia,  a  dokume

nty  te  są  wymagane  dopiero  do  wykonawcy,  które  oferta  została 

oceniona najwyżej. 

W zakresie zaniechania 

odrzucenia z postępowania oferty PLONIX, pomimoże oferta tego 

wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Izba uznała, 

że zarzut  jest  zasadny. Zamawiający  wezwał  w  dniu 9 marca  2020r.  wykonawcę Plonix  do 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  oferty  mając  na  uwadze,  że  cena  oferty  tego  wykonawcy 

była  na  poziomie  obligującym  do  wezwania  -  przekraczała  35%  różnicę  w  stosunku  do 

wart

ości zamówienia. 

Zdaniem  Izby,  w

yjaśnienia  złożone  w  dniu  10  marca  2020r.  przez  Plonix  są  lakoniczne  i 

zawierają jedynie ogólne zapewnienie, że wycena jest prawidłowa, a cena zawiera wszystkie 

koszty  składające  się  na  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  i  została  obliczona  na 

podstawie  kalkulacji  zawierającej  wszystkie  elementy  niezbędne  do  prawidłowego 

wykonania. 

Wyjaśnienia  nie  zawierają  ani  jednego  konkretnego  argumentu  czy  dowodu, 

uzasadniającego  możliwość  obniżenia  ceny  ofertowej,  nie  podają  żadnych  informacji  nt. 

źródeł  wyceny  i  ich  podstaw,  uzasadniających  koszty  wykonania  usługi.  Zgodnie  z  art.  90 

ust. 2 Pzp to wykonawca ma 

obowiązek wykazać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

Winien  on  zatem  dołożyć  wszelkiej  staranności,  oczekiwanej  od  profesjonalnego 

wykonawcy,  aby  w  sposób  rzetelny  i  możliwie  kompleksowy  wyjaśnić  okoliczności,  które 

miały wpływ na cenę oferty.  

Zdaniem Izby wyjaśnienia wykonawcy Plonix nie są wyczerpujące, pełne i z tych względów 

należy uznać, że wykonawca nie sprostał spoczywającemu na nim ciężarowi wykazania, że 

cena oferty nie jest ceną rażąco niską.  

Sygn. akt KIO 1099/20  

Izba uwzględniła odwołanie. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  części  I  zamówienia, 

Izba  ustaliła,  że    w  dniu  14  maja  2020r.  Zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty 

Rembud na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,  stwierdzając że: 

- w poz. 20 - 

zmiana normy zużycia materiału z 2 szt na 4 szt kręgi żelbetowe,  


poz. 21 zmiana normy zużycia materiału z 2,06szt/m na 1,03szt/m prefabrykaty ściekowe,  

poz. 45 zmiana normy zużycia materiału z 3szt/szt. na 6szt/sz kręgi żelbetowe,  

poz.  46  zmiana  normy  zużycia  materiału  2,06  szt./szt.  na  1,03  szt./szt  prefabrykaty 

ściekowe,  

poz. 49 dodano pozycje (materiał).  

Zdaniem 

Izby,  odrzucenie  oferty  Rembud    z  uwagi  na  wyżej  wskazane  uchybienia                           

w kosztorysie ofertowym nie 

było zasadne. Odwołujący wykazał, że  kwestionowane pozycje 

przedmiaru  robót,  przygotowanego  przez  Zamawiającego  zawierały  błędy  i  sprzeczności  w  

zakresie  ilości  czy  rodzaju  materiałów.  Dlatego  też  działanie  wykonawcy,  zmierzające  do 

usunięcia  tych  rozbieżności  i  wyceny  w  sposób  rzetelny  poszczególnych  pozycji 

kosztorysowych 

należy  uznać  za  prawidłowe.  Izba  odwołuje  się  w  tym  zakresie  do 

ugruntowanego  orzecznictwa

,  z  którego  wynika,  że  wszelkie  błędy  i  niejasności                             

w  przygotowanej  przez 

Zamawiającego  dokumentacji  postepowania  nie  mogą  wywoływać 

negatywnego skutku po stronie wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty. 

Zgodnie  z  poz.  20 kosztorysu bez  cen  wykonawca zobowiązany  by  do wyceny  „wykonania 

studni chłonnych z kręgów o śr. 1,2 m o głębokości 2,0 m, obmiar - 3.00 szt. Przy tej pozycji 

podano:  M:  2szt  kręgów  żelbetowych  o  wymiarach  120/60  przy  średnicy  120cm  przy 

budowie  jednej  studni.  Wskazany  przez  Zamawiającego  materiał,  biorąc  pod  uwagę  to,  że 

jedna studnia ma mieć głębokość 2 m pozwoliłby na wybudowanie studni o głębokości max 

1,20m. Z tych względów wykonawca , w celu prawidłowego wykonania i wyceny tej pozycji 

przyjął 4 szt. kręgów żelbetowych o  wymiarach 120/60 przy średnicy 120cm. 

Analogiczna  sytuacja  była  w  poz.  45,  w  której  Zamawiający  wymagał  wybudowania  studni 

chłonnej z kręgów o śr. 1m i głębokości 2m, obmiar - 3 szt. Zamawiający błędnie przyjął, że 

do wybudowania studni wystarczą 3 kręgi żelbetowe 100/60 średnica 100cm. Aby zapewnić 

rzetelne  wykonanie  w  poz.  45  wykonawca  przyjął  5szt  kręgów  żelbetowych  o  wymiarach 

100/60 i średnicy 100cm. 

W poz. 21 przedmiaru Zamawiający podał wykonanie prac w zakresie montażu odwodnienia 

liniowego  typu  ASO 

–  koryta  odwadniające  w  ilości  60,00m,  jednocześnie  wskazał  w 

podpozycji  materiał:  prefabrykaty  ściekowe  60x50x20cm  2,06szt/m  W  opisie  przedmiotu 

zamówienia Zamawiający wskazał także na „odwodnienie liniowe klasa B-125”.  

W  przekazanej  wykonawcom  dokumentacji  istniała  zatem  rozbieżność  co  do  materiału, 

Zamawiający z jednej strony oczekiwał wyceny systemu ACO a z drugiej wskazał na użycie 

prefabrykatów ściekowych. Analogiczna niespójność wystąpiła w poz. 46 przedmiaru.  


W  poz.  49  kosztorysu  obejmującej  „wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  geodezyjnej” 

Zamawiający  podał  kalkulację  własną,  z  tych  względów  dodanie  materiału,  który  zdaniem 

wykonawcy jest niezbędny do wykonania tej pozycji nie jest błędem.  

Niez

ależnie  do  tego,  że  oferta  Rembud  w  części  I  została  w  sposób  nieprawidłowy 

odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,   

to  Izba  zwraca  uwagę,  że  w  związku  z 

uwzględnieniem  zarzutów  odwołania  ROKOM  w  części  I  zamówienia  w  zakresie 

zaoferowanej  przez  Rembud  stawki  roboczogodziny  oferta  tego  wykonawcy  i  tak  podlega 

odrzuceniu. 

W zakresie zarzutu dotyczącego zaniżenia stawki roboczogodziny w ofercie Instal- Bud Izba, 

uznając ten zarzut za zasadny odwołuje się do  argumentacji jak w odwołaniu ROKOM.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r. 

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:    

……………………… 


wiper-pixel