KIO 1068/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1068/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  28  maja  2020  r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 18 maja 2020  roku 

przez  wykonawcę: J. N. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:  Skład Węgla J. 

N.,  ul.  Nowowiejskiego  18,  84-

240  Reda  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 

Wejherowo 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1068/20 

Uzas adnie nie  

18  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Wejherowie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  -  dalej:  „ustawa  Pzp"), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  świadczenie  usług  eksploatacji 

zleconej 

systemu  cieplnego  w  kompleksie  wojskowym  Nowy  Dwór  Wejherowski 

administrowanym  przez  18  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy,  numer  referencyjny:  18WOG-

SZP.2712.18.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 7 maja 2020 r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 089-212464. 

W  dniu  18  maja  2020  r.  n

a  czynność  sporządzenia  Specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (dalej: „SIWZ”) zostało złożone przez J. N. prowadzącą działalność gospodarczą 

pod naz

wą: Skład Węgla J. N. (dalej: „Odwołująca”) odwołanie, w którym zostały postawione 

zarzuty naruszenia 

przez Zamawiającego art. 22 ust. 1a oraz art. 22 d ust. 1 w związku z art. 

7  ustawy  Pzp 

przez  określenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  naruszający 

zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasady 

proporcjonalności  z  uwagi  na  wskazanie  w  ramach  kryteriów  „zdolności  technicznej  lub 

zawodowej”  w  zakresie  doświadczenia  wymogu  „eksploatacji  systemu  cieplnego  w 

kotłowniach  zasilanych  koksem”.  Wskazując  na  powyższe  zarzuty  Odwołująca  wniosła  o 

uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  treści  SIWZ, 

sprecyzowanej w Rozdziale 6. pkt 2) lit. b) 

dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej w 

zakresie doświadczenia, polegającej na usunięciu wymogu: „eksploatacji systemu cieplnego 

w  kotłowniach  zasilanych  koksem”  i  zastąpieniu  tego  wymogu  zapisem:  „eksploatacji 

systemu  cieplnego  w  kotłowniach  zasilanych  paliwem  stałym”,  przy  pozostawieniu 

pozostałych wymogów opisanych w SIWZ. 

Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 21 maja 2020 r., powiadomienie o wniesieniu 

odwołania  zostało  m.in.  zamieszczone  na  platformie  zakupowej  Zamawiającego  w  dniu  19 

maja  2020  r.  W  terminie  ustawowym,  który  upływał  w  dniu  22  maja  2020  r.,  żaden  z 

wykonawców nie przystąpił do postępowania odwoławczego. 

Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy 

Zamawiający  złożył  oświadczenie  o 

uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  i  dokonaniu  żądanej  przez  Odwołującego 

zmiany SIWZ.  


Skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującego  mu  uprawnienia  do 

uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji, gdy po stronie Zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  skutkuje  zakończeniem  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzy

ła 

postępowanie odwoławcze,  orzekając w formie postanowienia na  podstawie art.  192 ust. 1 

zdanie drugie ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  lit.  b  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel