KIO 1066/20 WYROK dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1066/20 

WYROK 

  z dnia 14 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  lipca  2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  NTT 

Poland Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji w Warszawie

orzeka:  

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  minimalnych 

parametrów  technicznych  nasadki  do  obiektywu  oraz  minimalnych  parametrów 

technicznych terminala wideokonferencyjnego typu A1; 

W  pozostałym  zakresie  uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  dokonanie 

zmiany postanowień Opisu przedmiotu zamówienia poprzez: 

wykreślenie z punktu V Załącznika nr 4 do SIWZ ppkt 2 (Terminal typu A2), ppkt 

3  (Terminal  typu  B)  i  ppkt  4  (Terminal  typu  C) 

wymagań  dotyczących  obsługi 

kodowania w standardzie H.263 oraz maskowania błędów wideo H.263, 

dopuszczenie 

możliwości dostarczenia terminala typu A1 z wbudowaną kamerą 

posiadającą  parametr  zoomx3,  wbudowanym  mikrofonem  i  wbudowanymi 

głośnikami  stereofonicznymi  lub    dostarczenia  terminala  typu  A1  z  wbudowaną 

kamerą 

posiadającą 

parametr 

zoomx5, 

wbudowanymi 

głośnikami 

stereofonicznymi i zewnętrznym mikrofonem stołowym; 

Kosztami postępowania obciąża Komendę Główną Policji i: 


zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18 600  zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrod

zenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Komenda  Główna  Policji    prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zawarcie umowy 

ramowej na Modernizację Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego (PSW) w roku 2020. 

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 8 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 090-214265. 

W dniu 18 maja 2020 r. wykonawca NTT Poland Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec 

postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  określających  minimalne 

parametry techniczne:  

nasadki do obiektywu/obiektyw/konwerter (pkt V.7 i pkt V.12 załącznika nr 4 do SIWZ oraz 

pkt 8 tabeli formularza ofertowego),  

2)  terminali wideokonferencyjnych typ A1, A2, B i C (pkt V.1 lp. 4, pkt V.2 lp. 2, pkt V.3 lp. 2, 

pkt V.4 lp. 2 tabe

li Załącznika nr 4 do SIWZ),  

3)  terminala  wideokonferencyjnego  typu  A1  (pkt  V  ppkt  1  Lp.  5,  L.p.  8  i  Lp.  9  tabeli 

Załącznika nr 4 do SIWZ). 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw. 

z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ad 1 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  pkt  V.7  Załącznika  nr  4  do  SIWZ 

(Specyfikacja  techniczna  dla  terminali  wideokonferencyjnych)  podał,  że  wykonawca  będzie 

miał  obowiązek  dostarczyć  wyposażenie  dodatkowe  do  terminali  w  postaci  nasadki 

szerokokątnej do obiektywu kamery systemowej (w liczbie 114 sztuk). Jednocześnie w treści 

pkt V ppkt 12 Załącznik nr 4 do SIWZ, Zamawiający wskazuje, że spełnienie alternatywnych 

parametrów  kątów  widzenia  kamery  systemowej  ma  być  zrealizowane  wyłącznie  przez 

zastosowanie  wymienneg

o  obiektywu  o  poszerzonym  kącie  widzenia  lub  konwertera  do 

obiektywu standardowego.  


Odwołujący  podniósł,  że  takie  zapisy  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny  wskazują  na 

konkretny  sposób  realizacji  wymaganych  funkcjonalności  i  nie  dają  możliwości  spełnienia 

paramet

rów technicznych kąta widzenia kamery systemowej w odmienny sposób. 

Zdaniem  Odwołującego,  z  dostępnej  wiedzy  oraz  z  analizy  treści  specyfikacji 

technicznej  urządzeń  oferowanych  przez  producenta  Poly  wynika,  że  Zamawiający 

formułując wymagane parametry kamer systemowych, kierował się rozwiązaniem, które jest 

w  stanie  zaoferować  ww.  producent.  Producent  ten  dysponuje  kamerami  wąskokątnymi, 

które  wymagają  dostarczenia  dodatkowej  nasadki/obiektywu  lub  konwertera,  aby  spełniały 

wymagania postawione przez Zamawia

jącego (tj. minimum 80 stopni w poziomie i minimum 

39  stopni  w  pionie).  Z  ogólnodostępnej  wiedzy  wynika  jednak,  że  funkcjonują  na  rynku 

producenci  oferujący  także  inne  rozwiązania,  tj.  kamery  systemowe,  które  spełniają 

określone  przez  Zamawiającego  wymagania  techniczne  bez  użycia  dodatkowych  nasadek, 

obiektywów  czy  konwerterów.  Przykładowo  wymaganie  Zamawiającego  można  spełnić 

dostarczając  kamerę  szerokokątną  spełniającą  parametry  kąta  widzenia  wskazane  przez 

Zamawiającego w poziomie 80 stopni i pionie 39 stopni, (np. Cisco, Huawei). Inni producenci 

nie  posiadają  zatem  konkretnego  rozwiązania  wskazanego  przez  Zamawiającego,  ale  są 

stanie  zapewnić  kamery,  których  parametry  kąta  widzenia  spełniają  wymagania 

Zamawiającego  w  tym  zakresie.  Na  potwierdzenie  swojego  stanowiska  Odwołujący 

przedstawił  konkretne  przykłady  kamer  systemowych  spełniających  wymagania  w  zakresie 

parametrów  dotyczących  kąta  widzenia,  które  nie  wymagają  zastosowania  nasadki, 

obiektywu wymiennego lub konwertera. 

Zdaniem  Odwołującego  nie  ma  żadnych  przesłanek  merytorycznych  dla 

wynikającego  z  SIWZ  wyłączenia  możliwości  dostawy  i  użycia  kamery  systemowej 

spełniającej wymagane parametry kątów widzenia bez zastosowania dodatkowych nakładek, 

obiektywów czy konwerterów. Nie jest to także w żaden sposób podyktowane uzasadnionymi 

potrzebami  Zamawiającego.  Narzucona  konieczność  spełnienia  wymagania  tylko 

określony  sposób  ma  natomiast  charakter  dyskryminacyjny,  świadczy  bowiem 

preferowaniu  urządzeń  konkretnego  producenta,  którego  urządzenia  Zamawiający 

posiada,  a  tym  samym  zmuszeniu  wykonawców  do  zastosowana  technologii  tego 

producenta,  tj.  Poly.  Zamawiający  nie  wziął  pod  uwagę,  że  istnieją  na  rynku  także  inne 

rozwiązania.  

Odwołujący  zaznaczył,  że  w  poprzednio  prowadzonym  postępowaniu  w  2019  r.  pn. 

„Modernizacja  policyjnego  systemu  wideo  konferencyjnego  w  ramach  Programu 

Modernizacji  Policji  w  latach  2017-

2020"  Zamawiający  w  wyniku  odpowiedzi  na  pytania 

wykonawców dopuścił możliwość zastosowania kamery, której obiektyw standardowy spełnia 


wymagania  w 

zakresie  kąta  widzenia,  bez  obowiązku  dostawy  nasadek,  obiektywów 

wymiennych czy konwerterów. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

  wykreślenia  wymagania,  aby  wykonawca  był  zobowiązany  dostarczyć  nasadki 

szerokokątne na obiektyw kamery systemowej/ obiektyw o poszerzonym kącie widzenia 

lub  konwerter  do  obiektywu  standardowego,  który  zapewni  spełnienie  parametrów 

technicznych szerokiego kąta widzenia kamery systemowej, 

  wprowadzenia  wymagań  określonych  pkt  V  ppkt  12  (pkt  1  i  pkt  2)  Załącznik  nr  4  do 

SI

WZ  w  zakresie  zapewnienia  parametrów  technicznych  kąta  widzenia  kamery 

systemowej  jako  standardowych  wymagań  funkcjonalnych  dla  kamery  systemowej 

określonych w pkt V ppkt 12 (pkt 1 i pkt 2) Załącznika nr 4 lub dopuszczenia możliwości 

ich 

realizacji 

także 

bez 

konieczności 

dostarczania 

nasadek/obiektywów 

szerokokątnych/konwerterów,  jeżeli  funkcjonalności  te  są  spełnione  w  inny  sposób, 

tym  przez  dostarczenie  alternatywnej  kamery  systemowej  szerokokątnej  spełniającej 

wyżej wymienione parametry techniczne, 

  odpowiedniego  dostosowania  wszystkich  postanowień  SIWZ  (w  tym  w  szczególności 

Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego). 

Ad 2 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  dla  terminala  typu  A1  wymaga  maskowania 

błędów wideo H.263, a w zakresie terminala typu A2, B i C zapewnienia obsługi kodowania 

H.263 oraz maskowania błędów wideo H.263. 

Odwołujący  podniósł,  że  powyższe  wymagania  są  nieuzasadnione  potrzebami 

Zamawiającego, a wskazanie tego parametru stanowi jedynie dostosowanie treści SIWZ do 

parametrów urządzeń oferowanych przez producenta Poly. 

Odwołujący stwierdził, że w odniesieniu do terminala typu A1 Zamawiający wymaga 

obsługi kodowania tylko w standardzie H.264 i H.265, natomiast maskowanie błędów H.263 

może  być  realizowane  tylko  w  przypadku  wymagania  standardu  kodowania  H.263.  Bez 

postawienia wymogu w zakresie obsługi kodowania H.263 maskowanie błędów wideo H.263 

nie będzie w ogóle realizowane, a zatem stanowi wymóg zbędny. 

Odwołujący  podniósł,  że  z  ogólnodostępnej  wiedzy  wynika,  że  wymaganie  obsługi 

kodowania  H.

263  i  maskowanie  błędów  wideo  H.263  z  punktu  widzenia  technologicznego 

jest  rozwiązaniem  przestarzałym  i  obecnie  niestosowanym  w  profesjonalnych  systemach 

wideokonferencyjnych.  Kolejna  wersja  kodeka  H.264  jest  powszechnie  stosowana 

w serwerach  i  terminalac

h  już  od  2003  r.  Dzięki  wprowadzeniu  nowego  rozwiązania,  tj. 


obsługi kodowania H.264, obsługa kodowania H.263 przestała być w istocie stosowana. Co 

więcej,  od  dłuższego  czasu  w  ogóle  nie  produkuje  się  już  urządzeń  z  obsługą  kodowania 

H.263  i 

maskowania  błędów  H.263.  Nawet  preferowany  przez  Zamawiającego  producent 

Poly już od 2004 r. oferuje obsługę kodowania H.264, a obecnie w najnowszych modelach 

terminali nie posiada parametru w postaci obsługi kodowania H.263. Zdaniem Odwołującego 

jest  zatem  bardzo  mało  prawdopodobne,  a  wręcz  niemożliwe,  aby  Zamawiający,  inna 

instytucja  państwowa,  a  tym  bardziej  podmiot  prywatny,  z  którymi  Zamawiający  będzie 

nawiązywał  połączenie  przy  użyciu  systemu  wideokonferencyjnego,  dysponowało 

terminalem posiadającym możliwość obsługi kodowania tylko H.263. 

Odwołujący  podkreślił,  że  rozumie  oczekiwanie  zapewnienia  kompatybilności 

obsługi  urządzeń  różnych  standardów.  Zaznaczył  jednak,  że  z  wiedzy  i  doświadczenia 

Odwołującego  wynika,  że  jedynym  powodem  uzasadniającym  wymóg  Zamawiającego 

postaci  dostarczenia  terminala  zapewniającego  obsługę  kodowania  H.263  jest  sytuacja, 

której  terminal  ma  połączyć  się  z  urządzeniem  posiadającym  obsługę  kodowania  tylko 

standardzie  H.263.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  terminal,  z  którym  ma  zostać  dokonane 

połączenie  także  musi  posiadać  ten  parametr,  tj.  obsługiwać  kodowanie  w  standardzie 

H.263. Kompatybilność z tym terminalem (dokonanie prawidłowego połączenia) może zostać 

spełnione  także  w  inny  sposób,  np.  poprzez  wykorzystanie  centralnego  serwera 

kom

unikacyjnego, którym dysponuje Zamawiający (wskazany w pkt. II ppkt 1 Załącznika nr 4 

do  SIWZ)  lub  serwerów  wideokonferencyjnych  dostarczonych  przez  wykonawcę.  Skoro 

obsługa kodowania w H.263 może zostać zapewniona Zamawiającemu w inny sposób, np. 

w ramach 

centralnego systemu, to wprowadzanie wymogu zapewnienia w terminalu obsługi 

kodowania w standardzie H.263 jest w takim przypadku zbędne. Zdaniem Odwołującego na 

możliwość zrealizowania wymagań w powyższy sposób wskazuje jednoznacznie treść SIWZ, 

gdzie  w  p

kt  IV  ppkt  3  Lp.  2  tabeli  Załącznika  nr  4  do  SIWZ  (Obsługiwane  protokoły 

standardy  wideo)  Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczone  serwery  wideokonferencyjne 

spełniały  parametry  techniczne  w  zakresie obsługi kodowania w  standardzie H.261,  H.263, 

H263++ i mask

owania błędów wideo H.263. 

Odwołujący podkreślił, że Zamawiający wskazał w treści SIWZ, że obecnie dysponuje 

infrastrukturą  sprzętową  opartą  o  rozwiązania  firmy  Poly  (więc  także  zapewniającą 

kodowanie nawet w wyższym standardzie H.264), w tym serwerami, które zgodnie zwiedzą 

doświadczeniem Odwołującego zapewniają obsługę kodowania H.263 (np. serwer Polycom 

Collaboration  Server  1831  (pkt  II  ppkt  lb  Załącznika  nr  4  do  SIWZ).  Co  więcej,  wszystkie 

serwery  i  terminale  wymagane  do  dostarczenia  muszą  wspierać  także  obsługę  kodowania 

H.264, która jest nadal standardem w tej klasie rozwiązań wideokonferencyjnych. 


Odwołujący  podniósł,  że  w 2019  r.  w  postępowaniu  pn.  „Modernizacja  policyjnego 

systemu  wideokonferencyjnego  w  ramach  Programu  Modernizacji  Policji  w  latach  2017-

2020", Zamawiający dopuścił możliwość zastosowania terminali, które nie wspierają kodeka 

H.263  i 

wykonania  transkodowania  na  centralnej  infrastrukturze  wideo  (czyli  także  przez 

serwery) oraz wskazał powód dla którego wymaga obsługi kodowania w standardzie H.263, 

tj.  konieczność  zapewnienia  komunikacji  z  systemami  starszymi.  Jak  wynika  z  odpowiedzi 

Zamawiającego  postawienie  wymagania  dla  terminali  w  postaci  obsługi  kodowania 

standardzie H.263 nie jest konieczne, ponieważ w inny sposób da się zapewnić potrzeby 

Zamawiającego  na  takim  samym  poziomie.  Zdaniem  Odwołującego  brak  jest 

merytorycznego uzasadnienia dla wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku 

do  terminali  w 

tym postępowaniu, skoro sam Zamawiający już w poprzednim postępowaniu 

wskaza

ł  na  inną  możliwość  spełnienia  jego  wymagań  dla  parametru  kodowania 

w standardzie H.263. 

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  formułując  w  treści  SIWZ  wymagania  co  do 

konkretnych  parametrów  terminali,  kierował  się  rozwiązaniem,  które  jest  mu  w  stanie 

całości  zaoferować  tylko  producent  Poly.  Odwołujący  odnosi  wręcz  wrażenie,  że  treść 

OPZ jest skonstruowana na podstawie specyfikacji technicznej terminali oferowanych przez 

tego producenta. Co prawda przykładowo producent Ayaya posiada w swoim asortymencie 

termi

nal obsługujący kodowanie w standardzie H.263, ale wykonawca nie może zaoferować 

tego  urządzenia,  bo  nie  spełnia  ono  łącznie  innych  wymagań  postawionych  przez 

Zamawiającego  (jak  np.  obowiązek  zapewnienie  kąta  widzenia  kamery  w  pionie  39  stopni 

zgodnie z pa

rametrami wymaganymi przez Zamawiającego).  

Odwołujący  stwierdził,  że  w  obecnym  postępowaniu  Zamawiający  w  niewielkim 

zakresie  zmodyfikował  treść  OPZ  w  stosunku  do  poprzedniego  niniejszego  postępowania, 

ale  dokładnie  w  zakresie  parametrów,  które  uległy  zmianie  w  parametrach  urządzeń 

producenta Poly.  

Odwołujący  zaznaczył,  że  Zamawiający  usunął  parametr  kodowania  w  standardzie 

H.263 tylko z jednego z typów terminali i w jego zakresie nie oczekuje już obsługi H.263 

(tylko H.264 i H.265), a jednocześnie zachowuje ten parametr w pozostałych typach terminali 

(A2, B i C), Jeżeli zatem, jak twierdził Zamawiający, w poprzednim postępowaniu i jak wynika 

z  aktualnej  treści  SIWZ,  wykonawca  ma  dostarczyć  rozwiązanie  w  pełni  kompatybilne 

zapewniające  możliwość  prawidłowego  połączenia  z  urządzeniami  starszymi,  to  stawianie 

różnych  wymagań  w  zakresie  parametrów  terminali  jest  nieracjonalne.  Zdaniem 

Odwołującego  działanie  Zamawiającego  może  wskazywać  na  brak  potrzeby  w  zakresie 

obsługi kodowania H.263 w terminalach (i wiedzę o możliwości zapewnienia kompatybilności 

z urządzeniami starszymi także w inny sposób), ale jest podyktowane dostosowaniem treści 


SIWZ  do  rozwiązań  jednego  preferowanego  producenta,  a  tym  samym  utrudnianiem 

dostępie  do  zamówienia  wykonawcom  chcącym  zaoferować  urządzenia  innego 

producenta  niż  Poly.  Prawdopodobnie  takie  działanie  może  wynikać  z  wprowadzenia  na 

rynek nowej grupy urządzeń przez producenta Poly X30, X50 i G7500, które w specyfikacji 

technicznej  nie  posiadają  już  parametrów  związanych  z  obsługą  kodowania  w  standardzie 

H.263.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  wycofanie  wsparcia  dla  kodowania  w  standardzie 

H.263  jest  w  chwili  obecnej  zjawiskiem  powszechnym  u  innych  producentów,  np.  Huawei, 

którzy w nowszych generacjach terminali również zrezygnowali ze wsparcia tego kodeka na 

rzecz nowego standardu H.265.  

Odwołujący  podkreślił,  że  nawet  w  przypadku,  gdyby  zaoferował  terminale 

najnowszej  generacji,  które  w  treści  specyfikacji  technicznej  nie  posiadają  wskazanego 

wprost  parametru  w  zakresie  obsługi  kodowania  H.263,  to  jest  w  stanie  zapewnić 

Zamawiającemu rozwiązanie, dzięki któremu jest możliwe prawidłowe nawiązanie połączenia 

audio/wideo  z  terminalem  posiadającym  możliwość  obsługi  kodowania  tylko  H.263. 

Odwołujący  może  zrealizować  zamówienie  zgodnie  z  potrzebami  Zamawiającego  bez 

konieczności  dostawy  terminali  posiadających  obsługę  kodowania  w  standardzie  H.263. 

specyfikacjach  technicznych  oferowanych  przez  Odwołującego  terminali  nowszej 

generacji  nie  został  wskazany  przedmiotowy  parametr,  co  nie  zmienia  faktu,  że  są  to 

urządzenia, które w pełni sprostają wymaganiom Zamawiającego. 

Odwołujący  podniósł,  że  jeżeli  intencją  Zamawiającego  jest  zapewnienie 

kompatybilności  urządzeń  nowszej  generacji  z  urządzeniami  "starymi",  to  w  tym  celu 

wystarczające  jest,  aby  dopuścił  możliwość  realizacji  wyżej  wymienionych  funkcjonalności 

inny  sposób  np.  przez  wykorzystanie  serwerów  posiadających  parametr  kodowania 

standardzie H.263 (H.261, H2633++) i umożliwiających realizację połączeń z urządzeniami 

posiadającym obsługę kodowania tylko w standardzie H.263. 

Odwołujący zaznaczył, że usunięcie z treści SIWZ wymagania z parametrów terminali 

w postaci obsługi kodowania w standardzie H.263 oraz maskowania błędów wideo H.263 nie 

spowoduje  wyeliminowania  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawców  składających  oferty 

oparte  na  urządzeniach  producenta  Poly,  ale  rozszerzy  możliwość  złożenia  oferty  przez 

wykonawców,  którzy  chcą  zaoferować  sprzęt  innych  producentów,  również  spełniający 

wymagania Zamawiającego.  

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ poprzez: 

  wykreślenie z pkt V ppkt 1 Lp. 2 tabeli Załącznika nr 4 do SIWZ wymagań dotyczących 

maskowania błędów wideo H.263, 


  wykreślenie z pkt V ppkt 2 Lp. 2 tabeli Załącznika nr 4 do SIWZ wymagań dotyczących 

obsługi kodowania w standardzie H.263 oraz maskowania błędów wideo H.263, 

  wykreślenie z pkt V ppkt 3 Lp. 2 tabeli Załącznika nr 4 do SIWZ wymagań dotyczących 

obsługi kodowania w standardzie H.263 oraz maskowania błędów wideo H.263, 

  wykreślenie z pkt V ppkt 4 Lp. 2 tabeli Załącznika nr 4 do SIWZ wymagań dotyczących 

obsługi kodowania w standardzie H.263 oraz maskowania błędów wideo H.263. 

Ad 3 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  wymaga  w  stosunku  do  terminala  typu  A1 

spełnienia parametru zoomx5 dla kamery wbudowanej w terminal, posiadania przez terminal 

wbudowanego mikrofonu stereofonicznego i głośników stereofonicznych. 

Odwołujący podniósł, że ww. parametry łącznie są rozwiązaniem właściwym tylko dla 

jednego  producenta.  Wykonawca  jest  w  stanie  spełnić  wymaganie  Zamawiającego  jedynie 

przypadku, gdy zaoferuje terminale producenta Poly. Przykładowo producent Cisco oferuje 

terminal  z  wbudowanymi  głośnikami  stereofonicznymi  i  wbudowanym  mikrofonem 

monofonicznym, który jednocześnie nie posiada wbudowanej kamery posiadającej zoomx5. 

Natomiast  producent  Huawei  oraz  Avaya posiadają  w  swoim  asortymencie terminale, które 

przy  spełnieniu  wymaganej  wbudowanej  kamery  zoomx5  nie  zapewniają  wbudowanych 

głośników  stereofonicznych  i  mikrofonu  stereofonicznego.  Dodatkowym  przykładem  jest 

oferowany  przez  producenta  Yealink  terminal  z  kamerą  wyposażoną  w  zoomx5,  ale  nie 

posiadający wbudowanych głośników stereofonicznych i w którym całkowicie zrezygnowano 

wbudowanego mikrofonu na rzecz mikrofonu zewnętrznego.  

Odwołujący  zaznaczył,  że  Zamawiający  wymaga,  aby  terminal  posiadał wbudowany 

mikrofon stereofoniczny, co jest charakterystyczne dla rozwiązań producenta Poly i nie jest 

stosowane  przez  innych  producentów  ze  względu  na  fakt,  że  systemy  wideokonferencyjne 

standardowo  zapewniają  w  trakcie  telekonferencji  możliwość  przesyłania  dźwięku  tylko 

wersji  monofonicznej.  Dodatkowo  Zamawiający  żądając  terminala  z  wbudowanym 

mikrofonem stereofonicznym nie wymaga jednocześnie zapewnienia kodeków, które obsłużą 

w trakcie połączenia dźwięk stereo, zaś wymagane przez Zamawiającego kodeki wskazane 

pkt  V  pkt  1  pkt  3  Załącznika  nr  4  do  SIWZ  wspierają  tylko  standardowy  przekaz 

monofoniczny.  Zamawiający  zatem  nie  będzie  mógł  odbierać,  rejestrować  i  przesyłać 

dźwięku  w  jakości  stereo,  pomimo  posiadania  terminala  z  wbudowanym  mikrofonem 

stereofonicznym.  Skoro  Zamawiający  nie  będzie  mógł  w  rzeczywistości  korzystać 

funkcjonalności  tego  rodzaju  mikrofonu,  to  stawianie  wymogu  w  tym  zakresie  wobec 

wykonawców  jest  zupełnie  nieuzasadnione.  Wystarczającym  jest  zatem  wprowadzenie 


wymogu  posiadania  przez  terminal  typu  A1  wbudowanego  mikrofonu  lub  dołączenie 

mikrofonu zewnętrznego stołowego. 

Dalej  Odwołujący  podniósł,  że  stawianie  wymagania  w  postaci  łącznego  posiadania 

przez  kamerę  powiększenia  aż  zoomx5  oraz  wbudowanego  mikrofonu  jest  także 

nieuzasadnione  funkcjonalnie.  Zapewnienie  w  kamerze  powiększenia  na  poziomie  zoomx5 

jest  rozwiązaniem  dedykowanym  do  pomieszczeń  o  odpowiednio  dużych  powierzchniach, 

aby  zapewnić  wysokiej  jakości  widoczność  osoby,  która  nie  siedzi  blisko  terminala  (nawet 

odległości  6  metrów  od  terminala).  Natomiast  skoro  mikrofon  ma  być  wbudowany 

terminal,  to  zasięg  zbierania dźwięku tego mikrofonu  jest  znacznie mniejszy  (z  reguły  do 

3,5  metra)  od  mikrofonu  zewnętrznego  stołowego,  a  tym  samym  mikrofon  wbudowany  nie 

zapewni prawidłowego odebrania, zebrania i przesłania dźwięku od osoby siedzącej daleko 

od  terminala.  W  związku  z  tym  przy  tego  typu  terminalach  z  kamerą  zapewniającą 

powiększenie  na  poziomie  zoomx5  przeznaczonych  do  dużych  pomieszczeń,  aby  w  pełni 

korzystać z tej funkcjonalności, stosuje się rozwiązanie w postaci dostarczenia dodatkowego 

zewnętrznego  mikrofonu  stołowego.  Natomiast  terminal  z  wbudowaną  kamerą 

powiększeniem  na  poziomie  zoomx3,  dedykowany  do  mniejszego  pomieszczenia,  jest 

większości  rozwiązań  oferowanych  na  rynku,  zaopatrzony  w  wbudowany  mikrofon, 

bowiem  użytkownik  ma  możliwość  skorzystania  w  pełni  z  tych  dwóch  funkcjonalności,  tj. 

terminal  zapewnia  prawidłowe  powiększenie  obrazu  oraz  jednocześnie  odbiór,  zebranie 

przestanie  dźwięku  osoby  siedzącej  bliżej  terminala  niż  w  przypadku  większych 

pomieszczeń.  Zdaniem  Odwołującego  wystarczającym  rozwiązaniem  jest  dopuszczenie 

terminala  typu  A1  z  wbudowanymi  głośnikami  stereofonicznymi,  kamerą  posiadającą 

parametr  zoomx3  i  wbudowanym  mikrofonem  lub  dostarczenia  terminala  typu  A1 

wbudowanymi  głośnikami  stereofonicznymi  i  wbudowaną  kamerą  posiadającą  parametr 

zoomx5  i  zewnętrznym  mikrofonem  stołowym.  Odwołujący  zaznaczył,  że  taka  zmiana  nie 

spowoduje  wyelim

inowania  z  udziału  w postępowaniu  wykonawców  składających  oferty 

oparte na urządzeniach producenta Poly.  

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  modyfikacji  treści  SIWZ  poprzez 

dopuszczenie możliwości: 

  dostarczenia  terminala  typu  A1  z  wbudowaną  kamerą  posiadającą  parametr  zoomx3, 

wbudowanym  mikrofonem  i  wbudowanymi  głośnikami  stereofonicznymi  lub  

dostarczenia  terminala  typu  A1  z  wbudowaną  kamerą  posiadającą  parametr  zoomx5, 

wbudowanymi głośnikami stereofonicznymi i zewnętrznym mikrofonem stołowym 

  dostosowanie  wszystkich  postanowień  SIWZ  tak,  aby  nie  wynikał  z  nich  obowiązek 

zapewnienia  dostawy  terminala  typu  A1  spełniającego  łącznie  wymóg  posiadania 


wbudowanej 

kamery 

parametrem 

zoomx5 

wbudowanego 

mikrofonu 

stereofonicznego. 

Na  podstawie  dokumentacj

i  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie  przez  niego  szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia. 

Izba  nie  podzieliła  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  istnienia  po  stronie  Odwołującego 

interesu we wniesieniu odwołania w związku z tym, że Odwołujący jest dystrybutorem m.in. 

urządzeń Poly, które spełniają wymagania OPZ. Odnosząc się do tego stanowiska stwierdzić 

należy,  że  nawet  jeśli  zaskarżone  postanowienia  OPZ  nie  wyłączają  całkowicie  możliwości 

złożenia  oferty,  to  nie  powoduje  to  braku  legitymacji  do  wniesienia  odwołania  przez 

wykonawcę,  któremu  ogranicza  się  tę  możliwość  do  zaoferowania  rozwiązań  konkretnego 

producenta. 

Izba  umorzyła  postępowanie  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  minimalnych 

parametrów technicznych nasadki do obiektywu oraz minimalnych parametrów technicznych 

terminala  wideokonferencyjnego  typu  A1

,  w  związku  z  wycofaniem  tych  zarzutów  przez 

Odwołującego. 

W zakresie pozostałych zarzutów Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

W  pkt  V 

Załącznika  nr  4  do  SIWZ  (Specyfikacja  techniczna  dla  terminali 

wideokonferencyjnych) 

Zamawiający określił następujące wymagania w zakresie protokołów 

i standardów wideo: 

  Ppkt 2 (terminal typu A2) lp. 2 (Protokoły i standardy wideo): 

  H.263, 
  H.264, 
  Maskowanie błędów wideo H.263 i H.264 

  Ppkt 3 (terminal typu B) lp. 2 (Protokoły i standardy wideo): 

  H.263, 
  H.264, 
  Maskowanie błędów wideo H.263 i H.264 

  Ppkt 4 (terminal typu C) lp. 2 (Protokoły i standardy wideo): 


  H.263, 
  H.264, 
  Maskowanie błędów wideo H.263 i H.264 

Zgodnie  z  pkt  V 

Załącznika  nr  4  do  SIWZ  (Specyfikacja  techniczna  dla  terminali 

wideokonferencyjnych) 

w  odniesieniu  do  terminala  typu  A1  (pkt  1)  Zamawiający  określił 

następujące wymagania: 

  ppkt 5 (Kamera) – zoom x5 
  ppkt 8 (Mikrofon) – mikrofon stereofoniczny wbudowany w terminal. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie  z  art.  29  ust.  1 

ustawy  Pzp,  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  

Stosownie  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  p

rzedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  za

mawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że zaskarżone postanowienia SIWZ naruszają 

przywołane  wyżej  przepisy  ustawy,  przy  czym  z  uzasadnienia  tych  zarzutów  wynika,  że 

opierają  się  one  na  tezie  o  dokonaniu  nieproporcjonalnego,  nieuzasadnionego  potrzebami 

Zamawiającego oraz uniemożliwiającego uczciwą konkurencję opisu przedmiotu zamówienia 

(art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp)

,  nie  odwołują  się  natomiast  żadnych  niejednoznaczności  tego 

opisu  czy  też  dokonania  go  w  sposób  niewyczerpujący  (art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp).  Zatem 

zarzuty  odwołania  sprowadzają  się  de  facto  do  kwestionowania  wymagań  Zamawiającego 

uwagi na ograniczenie konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W  ocenie  Izby  zaskarżone  postanowienia  SIWZ  są  niezgodne  z  przepisami  art.  29 

ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Na  wstępie  podkreślenia  wymaga,  że  zamawiający,  jako  podmiot  dokonujący 

zakupów,  jest  uprawniony  do  określenia  swoich  oczekiwań  dotyczących  przedmiotu 

zamówienia,  jego  cech  i  funkcjonalności.  Swoboda  zamawiającego  w  określaniu  cech 

produktów,  które  chce  zakupić,  jest  jednak  ograniczona  koniecznością  zachowania 

postępowaniu  uczciwej  konkurencji.  Z  jednej  strony  oczywistym  jest,  że  określenie 


wymagań  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  należy  do  zamawiającego,  który  jest 

gospodarzem  postępowania  i przyszłym  nabywcą  określonych  towarów  czy  usług, 

konieczności  zachowania  uczciwej  konkurencji  nie  można  utożsamiać  z  nakazem 

umożliwienia  złożenia  oferty  przez  jak  najszerszy  krąg  wykonawców,  w  oderwaniu  od 

potrzeb  Zamawiającego.  Z  drugiej  jednak  strony  niedopuszczalne  jest  takie  opisanie 

prz

edmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne 

dla  zaspokojenia  racjonalnych  i 

obiektywnie  uzasadnionych  potrzeb  zamawiającego. 

Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku 

rozwiązania,  musi  więc  być  w  stanie  przedstawić  racjonalne  i przekonujące  wyjaśnienie 

takiego działania.  

W  ocenie  Izby  w  rozpoznawanej  sprawie  nie  ma  wątpliwości,  że  zaskarżone 

postanowienia SIWZ istotnie zawężają możliwość złożenia oferty, ograniczając w ten sposób 

konkurencję  w  postępowaniu.  Zostało  to  potwierdzone  złożonymi  przez  Odwołującego 

dowodami  w  postaci  kart  katalogowych  urządzeń  Poly  oraz  urządzeń  innych  producentów. 

Zamawiający,  mimo  że  kwestionował  przydatność  tych  dowodów  dla  rozpoznania  sprawy, 

sam  nie  złożył  żadnych  dowodów,  z  których  wynikałoby,  że  istnieją  na  rynku  rozwiązania 

innego producenta, które spełniałyby wymagania w zakresie parametrów technicznych.  

Uznając  zatem  okoliczność,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  istotnie  ogranicza 

roz

wiązania,  które  można  zaoferować,  została  wykazana,  a  wręcz  nie  była  przez 

Zamawiającego  kwestionowana,  ocenić  należało,  czy  to  ograniczenie  znajduje 

usprawiedliwienie w obiektywnie uzasadnionych potrzebach Zamawiającego.  

Zdaniem  Izby  Zamawiający  nie  przedstawił  przekonującego  uzasadnienia 

wprowadzenia  do  SIWZ 

zaskarżonych  wymagań.  Ani  stanowisko  Zamawiającego 

zaprezentowane na rozprawie, ani przedstawione przez niego dowody nie potwierdzają, że 

wymagania  te  mają  oparcie  w  jego  uzasadnionych  potrzebach,  a  nie  że  są  podyktowane 

dążeniem do ograniczenia konkurencji. 

W odniesieniu do wymagania 

obsługi kodowania H.263 i maskowania błędów wideo 

H.263  Odwołujący  przedstawił  dowody  (karty  katalogowe  producentów  Huawei  i  Cisco) 

potwierdzające,  że  ww.  producenci  nie  oferują  już  wsparcia  dla  kodowania  w  tym 

standardzie,  jest  ono  natomiast  oferowane  przez  producenta  Poly. 

Zamawiający  nie 

kwestionował zresztą tezy, że z punktu widzenia technologicznego jest ono już rozwiązaniem 

przestarzałym, a nowszym rozwiązaniem jest stosowanie kodeków H.264. 

Zamawiający  twierdził,  że  mimo  powszechnego  wykorzystywania  standardu  H.264 

zapewnienie  kodowania 

obsługi  kodowania  H.263  i  maskowania  błędów  wideo  H.263  jest 

uzasadnione  zadaniami,  do  których  wykonywania  mają  służyć  terminale.  Zamawiający 


wskazał,  że  mają  być  one  wykorzystywane  do  kontaktów  z  organami  wymiaru 

sprawiedliwości,  w  związku  z  czym  ważne  jest,  jakim  sprzętem  te  organy  dysponują. 

Jednocześnie złożony przez Zamawiającego dowód w postaci zestawienia urządzeń i łączy, 

będących  w  dyspozycji  149  sądów,  nie  potwierdza,  że  dokonywanie  połączeń 

wideokonferencyjnych  z  tymi  organami  (w  tym  transmisja  przesłuchań  świadków,  również 

świadków  koronnych)  wymaga  wykorzystania  standardu  H.263.  Ze  złożonego  zestawienia 

wynika  bowiem,  że  wszystkie  ujęte  w  nim  sądy  posługują  się  systemem  korzystającym  ze 

standardu H.264.  

Za nieprzekonującą Izba uznała argumentację Zamawiającego, że mimo iż sądy mają 

do dyspozycji systemy korzystające z kodeków H.264, korzystanie ze starszego rozwiązania 

może  być  konieczne  z  uwagi  na  przestarzałe  łącza,  którymi  dysponują  sądy.  Przyjmując 

nawet,  że  łącza,  z  których  korzystają  sądy  są  przestarzałe  i  nie  zapewniają  szybkiej 

transmisji, 

nie  ma  podstaw  twierdzić,  że  uzasadnia  to  żądanie  kodeków  H.263.  Teza,  że 

większa  kompresja  (a  z  taką  mamy  do  czynienia  w  przypadku  kodeka  H.264)  wymaga 

większej  przepustowości  łącza,  w  żadnej  mierze  nie  została  przez  Zamawiającego 

wykazana, a wręcz wydaje się sprzeczna z logiką. 

W  konsekwencji  powyższego,  nie  można  uznać  za  uprawdopodobnione,  że  gdyby 

Zamawiający  zrezygnował  z  wymagania  kodeka  H.263,  to  byłby  zmuszony  korzystać 

wykorzystania centralnego serwera komunikacyjnego w celu zapewnienia kompatybilności 

z terminalem obsługującym kodowanie w tym standardzie. Przyjmując jednak nawet, że taka 

potrzeba  mogłaby  się  w  praktyce  pojawić,  nie  wykazano,  że  istnieją  ku  temu  jakiekolwiek 

przeszkody  techniczne  czy  prawne.  Zamawiający  nie  kwestionował  tezy,  że  dysponuje 

serwerami, które zapewniają obsługę kodowania H. 263, np. serwer Polycom Collaboration 

Server 1831 (pkt II 

ppkt lb Załącznika nr 4 do SIWZ) umożliwiający transkodowanie do H.263 

i  do  H.264.  Po  drugie, 

nie  można  uznać  za  bezwzględną  przeszkodę  w  skorzystaniu 

takiego rozwiązania, wytycznych wynikających z przedłożonego na rozprawie podręcznika 

Komisji  Europejskiej  dotyczącego  korzystania  ze  sprzętu  wideokonferencyjnego  podczas 

transgranicznego  postępowania  sądowego.  W  podręczniku  tym  stwierdza  się,  że  zwykle 

podczas wideokonferencji transgranicznej nawiązuje się połączenie audiowizualne pomiędzy 

dwiema  lokalizacjami  (punkt-

punkt):  lokalizacją  organu  wystosowującego  wniosek 

lokalizacją organu, do którego wystosowano wniosek. W żadnej mierze nie wynika z tego, 

że zakazane jest korzystanie z  centralnego serwera,  a Zamawiający  nie wykazał,  aby  przy 

zastosowaniu  takiego  rozwiązania  nie  było  możliwe  należyte  zabezpieczenie  takiej 

transmisji,  w  sposób  spełniający  wymagane  standardy  bezpieczeństwa.  Przyjmując  nawet, 

że zasadą w takich połączeniach, zgodnie z ww. podręcznikiem, jest połączenie punkt-punkt, 

to  biorąc  pod  uwagę  systemy  wykorzystywane  przez  sądy,  zasada  ta  mogłaby  być 


powodzeniem  realizowana,  a  incydentalne  wykorzystanie  połączenia  z  pośrednictwem 

serwera  nie  jest  zakazane. 

Ponadto,  z  ww.  podręcznika  nie  wynika  żaden  obowiązek 

korzystania  z  kodeków  H.263.  Podręcznik  ten  wymienia  jedynie  w  punkcie  5  załącznik  II 

powszechne standardy przemysłowe, wśród których wskazano zarówno standard H.263, jak 

i H.264. 

Za 

niezasadnością 

zarzutów 

odwołania 

nie 

przemawia 

argumentacja 

Z

amawiającego,  że  system  do  wideokonferencji  jest  przeznaczony  dla  Centralnego  Biura 

Śledczego  Policji,  w  którym  funkcjonuje  pion  związany  z  ochroną  świadków  koronnych, 

ochrona  ta  musi  być  realizowana  zgodnie  z  właściwymi  przepisami  prawa.  Zamawiający 

nie 

wykazał, jakie zagrożenie dla przestrzegania tych przepisów wiązałoby się z rezygnacją 

wymagań w zakresie kodowania H.263. 

Odnosząc  się  do  złożonego  przez  Zamawiającego  pisma  Zastępcy  Komendanta 

CBŚP, w którym wskazuje się na konieczność wykorzystywania protokołu H.263, stwierdzić 

należy,  że  pismo  to  nie  jest  dowodem  w  sprawie,  a  jedynie  stanowiskiem  strony 

postępowania  odwoławczego,  wyraża  bowiem  stanowisko  jednej  z  jednostek 

organizacyjnych  Zamawiającego,  które  jednak  nie  zostało  poparte  dowodami 

przes

ądzającymi  o  takiej  konieczności.  Ponadto  nie  zasługuje  na  uwzględnienie 

argumentacja  Zamawiającego,  że  nie  może  przedłożyć  dowodów  na  poparcie  twierdzeń 

przedstawionych w tym piśmie, gdyż dotyczą one działalności operacyjnej. Odnosząc się do 

tej  argumenta

cji  wskazać  należy,  że  przepisy  regulujące  postępowanie  odwoławcze 

określają  sposób  procedowania  z  informacjami  niejawnymi  składanymi  w  postępowaniu 

odwoławczym,  w  celu  zapewnienia  ochrony  tych  informacji.  Zatem  niejawność  określonych 

informacji  nie  sprawi

a,  że  prezentowane  przez  Zamawiającego  tezy  mogą  pozostać 

gołosłowne. 

Złożone przez Zamawiającego specyfikacje istotnych warunków zamówienia z innych 

postępowań  prowadzonych  przez  Sąd  Apelacyjny  w  Warszawie,  Sąd  Okręgowy 

Białymstoku,  Sąd  Okręgowy  w  Ostrołęce  i  Sąd  Okręgowy  w  Płocku,  świadczą  jedynie 

tym,  że  cztery  sądy  oczekiwały  standardu  kodowania  zarówno  H.263  i  H.264.  W  żadnej 

mierze 

nie wykazują one, że korzystanie z protokołu H.264 stanowi jakiekolwiek utrudnienie 

czy uniemożliwia prawidłową realizację zadań. 

Odnosząc się do wymagań dotyczących zoomx5 dla kamery wbudowanej w terminal, 

posiadania  przez  terminal  wbudowanego  mikrofonu  stereofonicznego  i  głośników 

stereofonicznych

, Izba stwierdziła, że suma powyższych wymagań wskazuje na rozwiązania 


p

roducenta Poly, natomiast inni producenci oferują rozwiązania niespełniające kumulatywnie 

ww. parametrów, tj.: 

  Cisco  oferuje  terminal  z  wbudowanymi  głośnikami  stereofonicznymi  i  wbudowanym 

mikrofonem  monofonicznym,  który  jednocześnie  nie  posiada  wbudowanej  kamery 

zoomx5,  tylko  zoomx3  lub  terminal  z  wbudowanymi  głośnikami  stereofonicznymi, 

wbudowaną kamerą zoomx5 i mikrofonem zewnętrznym stołowym; 

  Huawei  oraz  Avaya  oferują  terminale,  które  przy  spełnieniu  wymaganej  wbudowanej 

kamery  zoomx5,  nie  zapewniają  wbudowanego  mikrofonu  stereofonicznego  oraz 

wbudowanych głośników stereofonicznych; 

  Yealink  także  oferuje  terminal  z  wbudowaną  kamerą  wyposażoną  w  zoomx5,  bez 

wbudowanych  głośników  stereofonicznych  i  wbudowanego  mikrofonu,  natomiast 

mikrofonem zewnętrznym. 

Powyższe  okoliczności  potwierdzają  przedłożone  przez  Odwołującego  karty 

katalogowe, Zamawiający natomiast nie przedstawił dowodów przeciwnych. 

W  ocenie  Izby  Zamawiający  nie  przedstawił  przekonującego  uzasadnienia,  które 

potwierdzałoby,  że  kumulatywne  wymaganie  powyższych  parametrów,  bez  dopuszczenia 

alternatywnego  sposobu  zapewnienia  oczekiwanych  funkcjonalności  (przez  zastosowanie 

mikrofonu stołowego) służy realizacji jego potrzeb. 

Po  pierwsze,  Zamawiający  nie  uzasadnił  w  dostateczny  sposób,  dlaczego  –  biorąc 

pod  uwagę  zadania,  do  jakich  przeznaczony  jest  system  do  wideokonferencji  i  warunki, 

jakich  te  telekonferencje  będą  przeprowadzane  –  niezbędnym  parametrem  jest 

pięciokrotny zoom, a niewystarczający będzie zoom trzykrotny. Przyjmując jednak korzystnie 

dla  Zamawiającego,  że  może  w  praktyce  wystąpić  potrzeba  wykonania  dużych  przybliżeń 

obrazu,  to 

nie  wiadomo  dlaczego  terminal  ma  być  wyposażony  w  stereofoniczny 

jednocześnie  wbudowany  mikrofon.  O  ile  można  przyjąć,  że  żądanie  mikrofonu 

stereofonicznego 

może być podyktowane dążeniem do uzyskania lepszego dźwięku, to brak 

jest  racjonalnego  uzasadnienia  dla  niedopuszczenia  rozwiązań  z  mikrofonem  zewnętrznym 

zamiast  z mikrofonem  wbudowanym. 

Jedynym  przedstawionym  przez  Zamawiającego 

argumentem  w  tym  zakresie 

był  brak  dodatkowego  kabla,  którym  miałby  być  podłączony 

mikrofon  stołowy,  co  jest  zdaniem  Zamawiającego  istotne  wobec  zamiaru  korzystania 

terminalu w małych pomieszczeniach. Powyższe okoliczności trudno uznać za mające tak 

istotne  znaczenie  dla  realiza

cji  potrzeb  Zamawiającego,  które  usprawiedliwiałoby  daleko 

idące  ograniczenie  konkurencji.  Niezależnie  od  tego  zauważenia  wymaga,  że  skoro  –  jak 

wskazał  sam  Zamawiający  –  terminale  będą  wykorzystywane  w  małych  pomieszczeniach, 


aktualne  pozostaje  pytanie  o 

zasadność  wymagania  wyposażenia  kamery  w  pięciokrotny 

zoom. 

Dodatkowo  zauważyć  należy,  że  Zamawiający  nie  zakwestionował  twierdzeń 

Odwołującego, że nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcji wymaganego mikrofonu, gdyż 

nie wymaga jednocześnie zapewnienia kodeków, które obsłużą w trakcie połączenia dźwięk 

stereo,  zatem 

dźwięk  w  jakości  stereo  nie  zostanie  przesłany  do  osób,  z  którymi 

Zamawiający nawiązał połączenie.  

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 

z  naruszenie

m  przepisów  art.  29 ust.  2 i  art.  7 ust.  1 ustawy  Pzp.  Ponieważ  naruszenia te 

mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania, odwołanie – stosownie do art. 192 ust. 2 

ustawy Pzp 

– podlegało uwzględnieniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku 

postępowania  obciążając  kosztami 

postępowania Zamawiającego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel